Fysisk person - Luleå kommun

advertisement
LULEÅ KOMMUN
Dnr
Socialförvaltningen
Stöd och Omsorg
1 (1)
2013-10-28
Ekonomiskt stöd enligt LSS – till fysisk person
Enligt 9 § 2 LSS har kommunen ansvaret för personlig assistans eller ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för sådan assistans. I förarbetena uttalas att med skäliga kostnader avses samma slags
kostnader som i den statliga assistansersättningen, dvs. normala lönekostnader och vissa
administrativa kostnader. Något schabloniserat belopp per timme – liknande Försäkringskassans
assistansersättning enligt 51 kap Socialförsäkringsbalken – finns inte för LSS. Luleå kommun
ersätter de verkliga kostnaderna för assistansen så länge de bedöms vara skäliga och uppfyller de
krav som ställs i lagstiftningen. Samtliga kostnader måste styrkas och verifieras.
Löne- och lönebikostnader (Lön, arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar)
Kostnaderna måste verifieras med lönespecifikationer och en kopia av Försäkringskassans
tidsredovisningar för utförda assistanstimmar. Luleå kommun ersätter samtliga dessa kostnader.
Lönenivån måste dock bedömas vara skälig, följa kollektivavtal och aktuell nivå i beräkningen av
Försäkringskassans schablonbelopp för assistansersättning kan här anses vara vägledande. Det
utbetalas ingen ersättning för löner tillhörande timmar som eventuellt överstiger de enligt LSS
beviljade timmarna, med undantag för sjuklöner (och timmar som ska räknas till omkostnader och
utbildning). Löne- och lönebikostnader ska utgöra minst 87 % av den totala ersättningen.
Den som arbetsgivare för eller uppdragsgivare åt en personligassistent ska lämna uppgifter enligt
11a § till kommunen.
Omkostnader och utbildning (för exempel se Försäkringskassans vägledning 2003:6 Version 12
gällande assistansersättning)
Kostnaderna måste verifieras med lönespecifikationer alternativt kvitton på utbetalningar. Luleå
kommun ersätter dessa kostnader, dock ej överstigande 5 % av den totala ersättningen.
Administrationsavgift (t.ex. kostnader för bokföring och revision, lokaler och rekrytering)
Den som själv anställer sina assistenter kan sköta hela assistansen själv eller välja att köpa
administration av annan. Kostnader för eventuellt köp av administration ska verifieras med kopior
på utbetalningar och får inte överstiga 8 % av den totala ersättningen. Den assistansberättigade kan
dock inte själv ta ut medel ur ersättningen för eget arbete. Det beror på att ersättningen är skattefri
för den assistansberättigade.
En assistansberättigad kan också köpa personlig assistans av en annan person som bedriver
assistansverksamhet som enskild näringsidkare (fysisk person), under förutsättning att denne har Fskattsedel och tillstånd hos Socialstyrelsen att bedriva personlig assistans. Luleå kommun ersätter
då administrativa kostnader till samma förutsättningar som till en juridisk person. En
assistansberättigad kan dock inte bedriva näringsverksamhet med sig själv som kund.
Med arbetsgivarrollen följer en del skyldigheter. Skyldigheter finns till exempel att göra
skatteavdrag samt att betala in arbetsgivaravgifter och försäkringar. Kommunen hänvisar till
Skatteverket för övrig information.
POSTADRESS
Luleå kommun
Socialförvaltningen
Box 212
971 85 LULEÅ
BESÖKSADRESS
TELEFON/ VÄXEL
MOBILTELEFON
PLUSGIRO
E-POSTADRESS
TELEFAX
BANKGIRO
www.lulea.se
0920-45 30 00
DIREKT
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards