LSS

advertisement
LSS
1§ Omfattar personer med
1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande
tillstånd
2. betydande och bestående begåvningsmässigt
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder
3. Varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som
inte beror på normalt åldrande
2§-4§-5§-6§
•
•
•
•
2§ Lägger fast ansvaret mellan kommuner och landstinget (9§)
4§ Lagen ersätter inte rättigheter i annan lagstiftning
5§ Levnadsvillkor som andra
6§ Grundad på respekt, självbestämmande (inflytande) och
integritet
7§-8§
• 7§ Rätten till insatser - behov av stöd i sin livsföring som inte
tillgodoses på annat sätt
• Skall tillförsäkra goda levnadsförhållanden och anpassas
utifrån individuella behov (utredning, bedömning, beslut,
genomförande och uppföljning), ska vara varaktiga och
samordnade
• 8§ insatser ska ges endast om den enskilde begär det
9§
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Rådgivning eller annat personligt stöd – särskild kompetens
2. personlig assistans eller ekonomisk stöd till assistans
3.Ledsagarservice
4. Biträde av kontaktperson
5.Avlösarservice i hemmet
6. Korttidsvistelse utanför hemmet
7. korttidstillsyn - över 12 år
8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för
barn och ungdom
• 9. Bostad med särskild service för vuxna eller anpassad bostad
• 10. Daglig verksamhet
9a§
• Definierar de grundläggande behov som ska föreligga för
personlig assistans
• Hjälp med den personliga hygienen
• Måltider
• Klä på och av
• Kommunicera med andra
• Eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den
funktionshindrade
9b§ och 9e§
• 9b§ Insatsen ska vara beviljad innan personen fyller 65 år eller att
ansökan har kommit till kommunen senast dagen innan man fyllt 65
år, insatsen får inte ökas efter att personen har fyllt 65 år
• 9e§ Lägger fast att omvårdnad ingår vid korttidsvistelse,
avlösarservice, korttidstillsyn, familjehem, bostad för särskild
service för barn och ungdomar och vuxna samt daglig verksamhet
Personlig assistans –
nyheter i LSS
Lagändringar 1 juni och 1 juli 2013
• Inspektionen för vård och omsorg inrättas och införs som
tillsynsmyndighet 1/6-13
• Ändringar i LSS och SFB som syftar till att motverka fusk och
överutnyttjande av personlig assistans
Ändringar i LSS rörande personlig
assistans
• 9c§ LSS kommun och tillsynsmyndighet får göra hembesök –
nekad tillträde kan leda till indragen ersättning
• 9d§ LSS utförande av assistans som inte medför rätt till
ersättning jmf ny uppgiftsskyldighet enligt 11a§ LSS (uppgifter
som visar den arbetstid manarbetar och uppgifter att man inte
är sjuk mm)
• 13§ villkor för tillstånd
• 15§ utökad skyldighet för kommunen att underrätta och
anmäla fusk till Försäkringskassan
forts
• 23§ krav på lämplighet för tillstånd och anmälningsskyldighet
för kommunen
• 24§ anordnadens skyldighet att tillhandahålla assistens
• 26§ tillsyn
• 26g§ grunder för återkallande av tillstånd
• 27§ överklagande av beslut
Hembesök 9c§ LSS
• Rätten till hembesök och inspektion – avser om assistans
utförs av närstående eller inom hushåll
• Kommunen har rätt till besök om det behövs antingen för
bedömning av insats eller för tillämpning av lagen
• Tillsynsmyndigheten har rätt till inspektion
• Vägrat tillträde kan leda till att det ekonomiska stödet dras in
eller sätts ned – för detta krävs att den enskilde är informerad
(kan överklagas)
forts
• Bestämmelsen innebär att möjlighet att ge assistans inom
familj och hushåll återinförs
• Kommunens besöksrätt syftar inte till tillsyn av insatsens
utförande och medger inte undersökning av bostad
• Syftet är att bedöma rätten till insats och om insatser utförs
• Tillsynsmyndigheten ska följa upp kvalitet
Indragning /nedsättning 9c§ andra
st LSS
• För beslut om indragning eller nedsättning krävs upprepat
nekat tillträde utan giltig anledning – samt att den enskilde är
erinrad om konsekvensen
• Giltig anledning kan vara sjukdom eller närståendes inställning
• (Kan överklagas)
Assistans som inte medför rätt till
ersättning 9d§ LSS
• Assistans som utförs av underårig
• Assistans som utförs av någon som är bosatt utanför ESS
• Assistans som utförs av någon saknar förmåga p.g.a. sjukdom,
ålderdom eller liknande
• Assistans som utförs i strid med vissa bestämmelser i
arbetstidslagen
• (kan överklagas genom laglighetsprövning)
10§ och 13§
• 10§ Individuell plan ska erbjudas
• 13§ Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter
15§ kommunens uppgifter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen
Verka för att behoven blir tillgodosedda
Informera om mål och medel för verksamheten
Medverka för att personer får tillgång till arbete eller studier
Verka för att fritids- och kulturutbud blir tillgängligt
Anmäla till förmyndaren att en person antas behöva förmyndare,
förvaltare eller god man ( även om dessa ska upphöra)
Samverka för intresseorganisationer
Anmäla till FK när personligassistans kan vara aktuellt
Anmäla när personligassistans kan upphöra t. ex. beviljad boende
med särskild service, daglig verksamhet, barnomsorg el annat
Anmäla till FK om det finns anledning att anta att assistansersättning
används för annat än köp av personlig assistans
Anmäla till IVO om det finns anledning att anta att en
tillståndshavares kan ifrågasättas
19§ -29§
• 19§ Skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och
kulturella aktiviteter
• 21§ LSS insatser enligt 9§ är avgiftsfria
• 26a§ kommun och landsting kan vitesföreläggas om man inte
fullgör sina åtaganden
• 27§ Beslut om insatser kan överklagas till förvaltningsrätten
och o s v
• 29§ Tystnadsplikt enligt Sekretesslagen
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards