Protokoll sektorsledning LSS 13 januari kl. 13.15

Protokoll sektorsledning LSS
13 januari kl. 13.15 - 16.00
Ej närvarande: Malin, Eyvind och Ulrika
1. Föregående mötesprotokoll - Protokollen finns att hitta på Insidan under
knappen organisation och styrning.
2. Information
Presentation av SL´s nya arbetsgrupper 2015. (bifogas)
Tid gavs för grupperna att inleda planeringen av det fortsatta arbetet.
Gruppernas tidplaner skickas till A-M eller A-C senast 6:e februari.
3. Rapportering.
4. Övriga frågor
Lars informerar:
Inför bokslutsskrivningen. Kommentarer skall vara skickade till Lars senast den
21 januari . Ni behöver endast skicka de kommentarer som ni tidigare inte nämnt
i april eller augusti prognoserna.
De chefer som tidigare inte har beskrivit sina utvecklingsprojekt skall göra en kort
sammanfattning och skicka dessa till Lars.
Obligatorisk utbildning - PUL för chefer. 21 april f.m. 08.30 - 12.00.
Gemensam lunch och sedan SL som vanligt på ef.m.
Brukarundersökning, Pict-o-stat. Lars har nu valt ut aktuella LSS Bostäder 2015.
Förteckning skickas ut till chefer. Mer information lämnas i slutet av februari till
aktuella LSS-bostäder.
Planeringsdagarna för chefer 26- 27 mars. Boendet är bokat i Ånn.
Lars påminner om den anhöriggrupp som startas. Målgruppen är anhöriga till
personer med psykisk ohälsa. Mer information finns att hitta på förvaltningens insida.
Chefer som har speciella önskemål om teman på SL - hör av er till Lars.
Administratörerna bjuds in till SL den 10 /2, då Annika Granqvist och
löne och pensionsservice är gäster.
21/4 och 6/10 medverkar Lars Liljedahl på SL.
Gerd Eriksson - arbetar med projektet "Ny i vården". Hon har även fått uppdraget att
i förvaltningen samordna studenter och praktikanter.
Lars ställer frågan till Gerd om det finns behov av att få information av SL.
Skyddad identitet för personer som bor på LSS - bostäder.
Tydliga riktlinjer / anvisningar saknas i vår förvaltning men skall så snart det är
möjligt tas fram då vi ser ett ökat behov.
Kvalitets och ledningssystem - temat för SL 27 januari.
Lars Liljedahl och Åsa Wallin startar upp SL i det pågående arbete gällande
ledningssystem.
Rekryteringsfråga från Johan.
Lars tar kontakt med bemanningsenheten för att framföra synpunkterna från SL.
Nästa SL 27 Januari. Kl : 13.15- 17.00
Plats Odenslundskyrkan