Skapat av: Anna-Maria Sundström Beslutat av: Lars Backus Gäller

Skapat av: Anna-Maria Sundström
Beslutat av: Lars Backus
Dokumentet vänder sig till: Enhetschefer och medarbetare sektor LSS
S AM T AL S S TÖ D
Gäller from: ARBETSMATERIAL
140609
Reviderad: 170503
VI D U P P RÄ T TA N D E / RE VID E RI N G A V G E N O M F Ö RA N D E P L AN
När någon behöver stöd och hjälp i
vardagen på grund av sin
funktionsnedsättning handlar det om att
titta på hur funktionsnedsättningen
påverkar den enskilde personen, just nu,
socialt, fysiskt, psykiskt och existentiellt.
Det är viktigt att vi kartlägger alla
behovsområden, detta samtalsunderlag kan
fungera som ett stöd i det arbetet.
Syfte
Materialet är ett stöd i att kartlägga personens behov av stöd och service och fungerar som
ett underlag för genomförandeplanen.
Kvalitetssäkring:
Materialet skall vara känd av alla chefer och medarbetare i sektor LSS.
Materialet skall systematiskt användas vid upprättande av genomförandeplan samt vid
revidering av genomförandeplan.
1
Råd & anvisningar
o Använd samtalsunderlaget - ett stöd för att ta reda på vad personen
behöver/önskar stöd och hjälp med.
o Det är viktigt att det är ett samtal och inte en intervju/förhör.
o Informera personen om syftet med samtalet. "För att jag ska förstå vad som blir
svårt för dig så vill jag gå igenom några frågor som vi brukar ställa till alla som får
hjälp och stöd av oss".
o Gå igenom helheten först, fastna inte vid enstaka frågor. Gå sedan tillbaka och
fördjupa dig i de områden där behov finns. Fråga även personen själv vilket/vilka
områden som känns mest angelägna att gå vidare med.
o När vad identifierats förs en dialog om målsättning samt hur och på vilket sätt
brukaren vill ha stödet/hjälpen.
o Genomförandeplanen upprättas i procapita. Se Manual Procapita och
anvisningar upprättande av genomförandeplan.
2
Frågeställningar:
Personfaktorer
(Personliga egenskaper, ex. livsstil, personlighet, social bakgrund, vanor, färdigheter mm.)
Varför har du sökt insatsen bostad med stöd?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Omgivningsfaktorer
(Produkter, utrustning, teknik. Fysiska omgivningen. Personligt stöd och relationer (både
människor och djur). Attityder gentemot den enskilde som påverkar en persons beteende och
sociala liv. Samhällstjänster och regelverk tex. hur LSS lagen styr ett stöd.)
Bostad och boendeform
Är du nöjd med din bostad?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Utrustning och möblering, Har du allt du behöver i bostaden eller saknas något?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Hjälpmedel
Telefon/it/larm: Använder du din telefon? Brukar du använda den? Har du larm/annat tekniskt stöd?
Behov av det?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Livsområden
 Lärande och att tillämpa kunskap
(Inlärning, tänkande, fokus, problemlösning, beslutsfattande.)
Koncentration, Göra klart, färdigt uppgifter och sysslor?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
3
 Allmänna uppgifter och krav
(Genomföra uppgifter, genomföra daglig rutin, hantera stress i olika sammanhang.)
Passa tider: Hur klarar du att passa tider, t ex till jobb, skola, fritidsaktiviteter? Bokar du tider själv?
Använder du hjälpmedel? Hur upplever du det om andra inte kommer i tid?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Komma ihåg saker/arbetsminne mm. Behöver du stöd och hjälp eller klarar själv? Minneshjälpmedel?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Dygnsrytm: Hur sover du på nätterna? När somnar du? Har du svårt att vakna på morgnarna?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Planera? Hålla sig till planen/planera om?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Ta initiativ, komma på saker att göra själv?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Balans. Hur gör du när du vilar? Hur många aktiviteter är lagom/dag/vecka?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
 Kommunikation
(Språk, tecken och symboler, samtal, kommunikationsmetoder, kommunikationshjälpmedel.)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
 Förflyttning
(Ändra kroppsställning, flytta sig från en plats till en annan, att flytta och hantera föremål, att
gå, springa eller klättra, använda olika transportmedel.)
Åka kollektivt: Åker du buss? (tåg)? Tycker du att det är svårt? Har du färdtjänst?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
4
 Personlig vård
(Tvätta och torka sig, att ta hand om sin kropp och sina kroppsdelar, att klä sig, att äta och
dricka, sköta sin egen hälsa.)
Personlig hygien: Har du svårt för att hålla dig ren och snygg?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Tandvård: Vilken tandläkare går du till? Uppsökande tandvård? Medföljande till tandvården? Behöver
du stöd/hjälp för att sköta dina tänder? Hur gör du idag?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Stöd vid måltiden?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
 Hemliv
(Genomföra dagliga sysslor och uppgifter, hushållsarbete. Förbereda, planera och laga mat.
Skaffa bostad, mat, kläder och annat. Hålla rent, reparera och ta hand om personliga och
hemmets föremål. Hjälpa andra i hushållet.)
Behöver du hjälp att planera mat? Göra matlista? Handla mat? Hur gör du idag?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Handla i affärer: Hur tycker du att det är att handla, t ex mat och kläder?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Klädvård: Har du tillräckligt med kläder? Hur, var, när tvättar du? Jag ser att... Behöver du hjälp?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Bostadens skötsel Jag ser att....Behöver du hjälp att sköta din bostad, t ex städa, diska?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
 Mellanmänskliga interaktioner och relationer
(Samspel med andra människor på ett lämpligt och socialt passande sätt för situationen.)
Sociala kontakter: Hur har du det med vänner och bekanta? Pojkvän/flickvän? Funderingar kring
samlevnad, sexuellt umgänge. Vad vill du berätta för anhöriga kring det?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
5
Kontakter med anhöriga: Hur är kontakten med dina anhöriga? Hur vill du att vår kontakt med dina
anhöriga ska vara/vad får vi säga och inte?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Relationer med grannar: Hur fungerar det? Vet du vilka regler som gäller när man bor i hyreshus? Vilka
regler som gäller just här?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
 Viktiga livsområden
(Utbildning, arbete, anställning, ekonomi.)
Arbete/sysselsättning/utbildning/studier? Vad gör du på dagarna? Har du tillräckligt att göra?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Räcker dina pengar till det du behöver och vill ha? Sköter du ekonomin själv/Betalar räkningar? Hur?
Godeman/Förvaltare/uppdrag?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Öppna post, Hur gör du med posten som kommer? Vilken post går till dig och vilken post går till
godemannen/förvaltaren?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
 Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv
(Fritidssysselsättning, föreningsliv, hobbies, religion, politik, konst och kultur, umgänge.)
Uteliv: Restaurangbesök, evenemang, konserter, dansställen, bio mm.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Utövar du någon religion? Går du till kyrkan (motsvarande)?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Tycker du om att lyssna på musik?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Läser du böcker (eller lyssnar)?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6
Besöker du museum?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Brukar du ta promenader?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Fysisk kondition: Motionerar du (promenader, simning etc.)? Vad tycker du om att göra?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Tycker du om att vara i naturen?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
 Känsla av trygghet
(Känsla/upplevelse av trygghet/otrygghet.)
Känner du dig trygg och säker i din bostad?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 Personligt stöd från person som vårdar eller stödjer den enskilde
(Människor eller djur som ger praktiskt, fysiskt eller emotionellt stöd, uppfostran, skydd och
hjälp. Kan vara i hemmet, på arbetsplatsen, skolan eller i andra dagliga aktiviteter.)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Hälso- och sjukvård
Medicinsk hjälp/behandling: Vilken hälsocentral går du till? Behöver stöd? Har du/har haft kontakt med
psykiatrin? Känner du oro, ängslan, stress? Vad händer då? Har du något missbruk?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Medicinering: Tar du några mediciner? Behöver du stöd? Besvär av dina mediciner? Allergier?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
7
Andra styrdokument gällande social dokumentation:
Anvisningar genomförandeplan, sektor LSS
Bild över avvikelse/Lex Sarah, tillbud, synpunktshantering. Vad är vad?! - en snabb överblick.
Riktlinje social dokumentation LSS, staben
Rutin Avvikelse stab, Rutin Sektor LSS
Rutin löpande anteckningar (kommer under 2014)
Rutin social journal (kommer under 2014)
Levnadsberättelse/berättelse om mig
Samtalsstöd vid upprättande/revidering av genomförandeplan (kommer under 2014)
8