Checklista för genomförandeplan SoL

advertisement
Checklista för genomförandeplan SoL
Sektor vård och omsorgs grundläggande värde
Vår verksamhet ska kännetecknas av ett gemensamt förhållningssätt som grundar sig på:



Trygghet
Ansvarskänsla
Respektfullt bemötande
Dokumentet använder du som en checklista/mall / ”anteckningar” i mötet med den enskilde. Materialet lägger du sedan in i verksamhetssystemet
Procapita.
Genomförandeplan
Syfte
Syftet med en genomförandeplan är att skapa tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats.
Genom planen tydliggörs både för den enskilde och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när, hur, varför och hur
länge.
Faktadel
Barndom och uppväxt
Här dokumenterar vi det som den enskilde eller dennes anhörig berättar om barndomen (födelseort/bostadsort, namnet på föräldrarna,
vilken skola man har gått i, vänner, fritidsintressen med mera under uppväxten).
Bostad
Hur bor man nu? Tillsammans med vem/vilka? Vem sköter hushållet?
Närstående/familj/socialt nätverk
Vem/vilka är närmaste anhörig? Hur ser familjen ut? Övriga släktingar. Vilka goda vänner/grannar finns? Intressen, föreningsliv och
aktiviteter.
Fysisk och psykisk hälsa
Hur mår den enskilde? Vilken fysisk/psykisk hälsa/ ohälsa har denne. Allergier, specialkost?
Vad är viktigt och meningsfullt för den enskilde
Vad är meningsfullt för den enskilde (vad tycker denne är roligt, givande, utmanade, stimulerande…). Hur upplever den enskilde
trygghet och hanterbarhet? Hur får personen en meningsfull dag? Några särskilda behov? Vad tycker den enskilde om/inte om?
Fritid och kultur
Speciella intressen. Restaurang/konditoribesök. Kulturella aktiviteter; t.ex. teater, bio, bibliotek och utställningar. Andra aktiviteter till
exempel föreningsliv, sporter med mera.
Arbete/Sysselsättning
Vad gör den enskilde? Arbetar, dagverksamhet (SoL), besöker träffpunkt (ej biståndsbedömd), vad har den enskilde arbetat med?
Ekonomi
Hur gör den enskilde praktiskt med ekonomin? Sköter helt själv? Får en summa/vecka av god-man? Anhörig/god-man lämnar kontanter till
personalen som har inlåst i ett skåp? Vem i personalgruppen sköter det? Hur gör man i inköpssituationer? Kontant/kort?
Mål och behov
Använd frastext när, var, hur!
Beslut
Vilka beslut har den enskilde? Vad är det vi ska verkställa?
Övergripande mål
För en person som på grund av sjukdomstillstånd har tappat sin gångförmåga kanske det övergripande målet är att kunna gå igen. I
mesta möjliga mån ska den enskilde själv vara med och sätta upp sina mål. Det är lämpligt att målen har tydlig koppling till den enskildes
vardagssituation och biståndsbeslut samt ger uttryck för vad som är önskvärt och realistiskt att uppnå i fråga om den enskildes förmåga.
Frastext finns! För en person som till exempel tappat sin gångförmåga kanske ett delmål kan vara att vid varje måltid ska personen gå till
matsalen om man till exempel befinner sig på korttidsvistelse eller bor på äldreboende. Det kan också handla om att bibehålla förmågor
man har. Flera delmål behöver inte vara bättre än att ha ett enda!
Delmål
Bemötande
Här skrivs allt som rör bemötande mot den enskilde? Hur vill denne ha det vid oro eller frustration? Finns det någon bemötandeplan
enligt BPSD så skrivs den fakta som framkommit in här. Exempel på bemötande kan vara hur du tar dig gör med ringa på, nyckel mm vid
besök?
Morgon
Beskriv i detalj vad du hjälper den enskilde med och ungefärliga klockslag. Börja exempelvis redan med hur du gör med nyckel, om den
enskilde är vaken och öppnar dörren eller hur du säger ”god morgon”. Saker som är viktiga för den person du ska hjälpa.
Förmiddag
Har den enskilde speciellt förmiddagsbesök? Gå på toa innan maten eller är det något speciellt som ska göras på förmiddagen? Vila?
Diska efter frukost och så vidare. Aktivitet på träffpunkt?
Lunch/middag
Matdistribution? Tillredning av mat? Värma mat? Gå till gemensam matsal/restaurang? Hjälp med födointag (matning)? Stöd att komma
igång med maten? Diska efter maten? Toa efter maten? Vila?
Eftermiddag
Vad vill den enskilde göra på eftermiddagen? Vila? Hur länge? Dricka kaffe? Gå till aktiviteter på träffpunkt?
Tidig kväll
Här är det troligen dags för kvällsmat. Se lunch/middag!
Vad behöver den enskilde hjälp med under den tidiga delen av kvällen? Vad tycker den enskilde om att göra? Titta på tv? Aktiviteter?
Hygiensituation?
Sen kväll
Kvällsmacka? Dryck? Hjälp? Tv/annan aktivitet? Läggning?
Natt
Beskriv vad den enskilde behöver hjälp med nattetid. Sover bra? Orolig? Vaken mycket? Bemötande – vad fungerar om personen är
orolig? En smörgås och ett glas mjölk? Sitta och prata en stund? Hjälp med vändning/toa/byte av inkontinensskydd? Ungefärliga tider för
tillsyn mm
Regelbundna insatser måndag
Under regelbundna insatser skriver vi sådant som regelbundet sker en viss veckodag, även sådant som sker varannan vecka t.ex. beviljad
tvätt och städ. Beviljad ledsagning(vad händer under promenaden)? Går själv, sitter i rullstol, vill gärna gå till biblioteket eller gå och
handla), beviljat inköp osv.
Regelbundna insatser tisdag
Regelbundna insatser onsdag
Regelbundna insatser torsdag
Regelbundna insatser fredag
Regelbundna insatser lördag
Regelbundna insatser söndag
Oregelbundna insatser
Här skriver ni sådant som ej sker regelbundet till exempel ibland, vid behov eller var tredje vecka.
Nagel och Fotvård
Har brukaren fotvård som vi hjälper till med? Vem beställer? Ledsagning?
Tand-och munvård
Har brukaren nödvändigt tandvårdsintyg? Vem beställer? Ledsagning?
Hårvård
Har brukaren hjälp med hårvård? Vem beställer? Ledsagning?
Handhavande av läkemedel
Är vi inblandade i läkemedel? Vem beställer? Köper hem? Ansvarar?
Larm
Har personen larm? Vilken typ? När används larmet? Vad ska larmet bidra till?
Hjälpmedel
Vilka hjälpmedel har den enskilde? Viktigt att skriva upp alla hjälpmedel så det finns dokumenterat.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards