Barnpornografibrott - Åklagarmyndigheten

advertisement
Barnpornografibrott
– handläggning och domstolspraxis samt ny
lagstiftning från den 1 juni 2010 och den 1 januari
2011
RättsPM 2006:2
Utvecklingscentrum Malmö
Uppdaterad i november 2011
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning ...................................................................................... 2 1 Inledning ................................................................................................ 4 2 Lagtext ................................................................................................... 4 3 Bakgrund ................................................................................................ 7 4 Begreppet barnpornografi....................................................................... 8 5 Begreppet barn ....................................................................................... 8 6 Straffvärde/artbrott ................................................................................ 8 7 Förundersökning .................................................................................... 8 7.1 Hemlig rumsavlyssning ................................................................ 9 7.2 Husrannsakan .............................................................................. 9 7.3 Beslag .......................................................................................... 9 7.4 Förverkande av databärare ........................................................... 9 7.5 Kopiering av datainformation ...................................................... 9 7.6 Återfående av annat än barnpornografiskt material. .................. 10 7.7 Ordval ....................................................................................... 10 7.8 Bilder av normalgraden.............................................................. 10 7.9 Grova - hänsynslösa bilder ......................................................... 10 7.10 Bevisning ................................................................................... 11 8 Förebringande av bevisningen vid huvudförhandling ............................ 11 9 Förändringar av barnpornografibrottet från och med den 1 juli 2010 ... 12 9.1 Utvidgning av straffbestämmelsen ............................................. 12 9.2 Förtydligande av omständigheter som medför att barnpornografi
brott är att bedöma som grovt brott ..................................................... 12 9.3 Undantag från det straffbara området ........................................ 12 9.4 Dubbel straffbarhet. .................................................................. 12 10 Definition av ”barn” fr.o.m. den 1 januari 2011 ................................... 13 10.1 Skildring av barn ....................................................................... 13 10.2 Övriga brottsmisstankar ............................................................ 13 11 Preskriptionsregler ............................................................................... 13 12 Statistisk sammanställning av praxis 2007 – 2009 ................................ 14 12.1 Spridning av bilder och gränsen mellan ringa brott och
normalgraden. ...................................................................................... 14 12.2 Gränsen mellan brott av normalgraden och grovt brott ............. 14 12.3 Bötespåföljder ........................................................................... 14 12.4 Dagsböter .................................................................................. 15 3
12.4.1 Strafföreläggande ............................................................ 15 12.4.2 Domar ............................................................................ 15 12.5 Villkorlig dom och böter ........................................................... 15 12.5.1 Strafföreläggande ............................................................ 15 12.5.2 Domar ............................................................................ 16 12.6 Villkorlig dom och samhällstjänst .............................................. 16 12.7 Skyddstillsyn ............................................................................. 17 12.8 Skyddstillsyn och böter.............................................................. 17 12.9 Skyddstillsyn och samhällstjänst ................................................ 17 12.10 Grovt brott ............................................................................ 17 12.11 Villkorlig dom och böter ........................................................ 17 12.12 Villkorlig dom och samhällstjänst .......................................... 18 12.13 Skyddstillsyn .......................................................................... 18 12.14 Fängelse ................................................................................. 18 13 Domar.................................................................................................. 18 13.1 Högsta domstolen...................................................................... 18 13.2 Hovrättsavgöranden .................................................................. 19 13.2.1 Normalgraden................................................................. 19 13.2.2 Grovt brott ..................................................................... 21 14 Äldre rättspraxis................................................................................... 26 14.1 Grovt brott: Innehav utan spridning .......................................... 26 14.2 Grovt brott: Innehav och spridning ........................................... 28 14.3 Brott av normalgraden: Innehav utan spridning ......................... 35 14.4 Brott av normalgraden: Innehav och spridning .......................... 39 14.5 Ringa brott ................................................................................ 52 14.6 Ogillade åtal .............................................................................. 53 4
1 Inledning
Denna promemoria är en omarbetning och uppdatering av Rätts PM 2006:2,
Barnpornografibrott – handläggning och domstolspraxis.
Förarbeten:
Prop. 1978779:179, 1997/98:43, 2004/05:45, 2009/10:70 samt
2009/10:152.
SOU 2007:54; Barnet i fokus – En skärpt lagstiftning mot barnpornografi.
Rättsfallssamlingen har delats upp i två avdelningar.
Avdelning 1. År 2006 till och med 2009.
Avdelning 2. Äldre praxis.
2 Lagtext
I nedan angiven lagtext har ändringar som skett markerats med kursiverad
stil.
Ändringar som trätt i kraft den 1 juli 2010 anges med blå text (SFS
2010:399).
Ändringar som trätt i kraft den 1 januari 2011 med röd text (SFS
2010:1357).
Detta har gjorts med hänsyn till den förändring av preskriptionsreglerna som
skett fr.o.m. den 1 juli 2010 och de olika preskriptionstider som därför måste
observeras.
Brottsbalken 2 kap. (SFS 2010:399 )
2 § För brott som begåtts utom riket döms efter svensk lag och vid svensk
domstol, om brottet begåtts
1. av svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i Sverige,
2. av utlänning utan hemvist i Sverige, som efter brottet blivit svensk medborgare eller tagit hemvist här i riket eller som är dansk, finsk, isländsk eller
norsk medborgare och finns här, eller
3. av annan utlänning som finns här i riket och på brottet enligt svensk lag
kan följa fängelse i mer än sex månader.
Första stycket gäller inte, om gärningen är fri från ansvar enligt lagen på
gärningsorten eller om den begåtts inom område som inte tillhör någon stat
och enligt svensk lag svårare straff än böter inte kan följa på gärningen.
I fall som avses i denna paragraf får inte dömas till påföljd som är att anse
som strängare än det svåraste straff som är föreskrivet för brottet enligt lagen
på gärningsorten.
De inskränkningar av svensk domsrätt som anges i andra och tredje styckena
gäller inte för brott som avses i 6 kap. 1–6 §§, 8 § tredje stycket och 12 §
eller försök till sådana brott, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt
arton år. Inte heller gäller inskränkningarna för brott som avses i 4 kap. 1 a §
eller 16 kap. 10 a § första stycket 1 och femte stycket eller försök till sådana
brott. (SFS 2010:399)
5
Brottsbalken 16 kap. (SFS 2010:399 och 1357)
10 a § Den som
1. skildrar barn i pornografisk bild,
2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan bild
av barn tillgänglig för någon annan,
3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,
4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn
eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med
sådana bilder, eller
5. innehar en sådan bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller
hon berett sig tillgång till (SFS 2010:399)
döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år.
Är ett brott som avses i första stycket ringa, döms till böter eller fängelse i högst
sex månader. (SFS 2010:399)
Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller
som är under arton år. Är pubertetsutvecklingen fullbordad, ska ansvar för gärning enligt första stycket 2–5 dömas ut bara om det av bilden och omständigheterna kring den framgår att den avbildade personen är under arton år. (SFS
2010:1357)
Den som i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte av oaktsamhet sprider en sådan bild som avses i första stycket, döms som sägs där eller i
andra stycket. (SFS 2010:399)
Är brott som avses i första stycket att anse som grovt, döms för grovt barnpornografibrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om det har begåtts yrkesmässigt eller i vinstsyfte, utgjort ett led i brottslig verksamhet som utövats
systematiskt eller i större omfattning, avsett en särskilt stor mängd bilder eller
avsett bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas
på annat särskilt hänsynslöst sätt. (SFS 2010:399)
10 b § Förbuden i 10 a § mot skildring och innehav gäller inte den som enligt
första eller andra stycket i den paragrafen framställer en pornografisk bild av
barn, om skillnaden i ålder och utveckling mellan den avbildade personen och den
som framställer bilden är ringa och omständigheterna i övrigt inte påkallar att
ansvar döms ut.
Inte heller gäller förbuden den som tecknar, målar eller på något annat liknande
hantverksmässigt sätt framställer en sådan bild, om bilden inte är avsedd att
spridas, överlåtas, upplåtas, förevisas eller på annat sätt göras tillgänglig för
andra.
Även i andra fall ska en gärning inte utgöra brott, om gärningen med hänsyn
till omständigheterna är försvarlig. (SFS 2010: 339)
17 § För förberedelse eller stämpling till eller underlåtenhet att avslöja myteri
döms till ansvar enligt vad som sägs i 23 kap. Detsamma ska gälla försök eller
förberedelse till grovt dobbleri, försök till sådant barnpornografibrott som
avses i 10 a § första stycket och försök eller förberedelse till grovt barnpornografibrott. (SFS 2010:399)
(Ändringen består i att efter ”...10 a § första stycket...” har ”om det inte är
ringa” tagits bort.)
6
Brottsbalken 35 kap. (SFS 2010:399)
4 § De i 1 § bestämda tiderna ska räknas från den dag brottet begicks. Om
det förutsätts att en viss verkan av handlingen ska ha inträtt innan en påföljd
får dömas ut, ska tiden räknas från den dag då sådan verkan inträdde. Vid
brott som avses i följande bestämmelser ska de i 1 § bestämda tiderna räknas
från den dag målsäganden fyller eller skulle ha fyllt arton år:
1. 6 kap. 4–6 §§ och 8 § tredje stycket eller försök till sådana brott,
2. 6 kap. 1–3 och 12 §§ eller försök till sådana brott, om brottet begåtts
mot en person som inte fyllt arton år,
3. 16 kap. 10 a § första stycket och femte stycket eller försök till sådana brott,
om brottet avser skildring av barn i pornografisk bild och en tillämpning av första
stycket inte leder till att möjligheten att döma ut påföljd bortfaller senare, (SFS
2010:399)
4. 2 § lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor eller
försök till sådant brott, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton
år.
Vid bokföringsbrott som inte är ringa ska tiden räknas från den dag då den
bokföringsskyldige har försatts i konkurs, fått eller erbjudit ackord eller inställt sina betalningar, om detta skett inom fem år från brottet. Om den bokföringsskyldige inom fem år från brottet blivit föremål för skatte- eller taxeringsrevision, ska tiden räknas från den dag då revisionen beslutades.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
2. Bestämmelsen i 35 kap. 4 § andra stycket tillämpas även på brott som har
begåtts före ikraftträdandet, om inte möjligheten att döma till påföljd har
bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser. (SFS 2010:399)
Lag om ändring i lagen (2007:978) om hemlig rumsavlyssning
(SFS 2010:402)
2 § Hemlig rumsavlyssning får användas vid förundersökning om
1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i fyra
år,
2. andra brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att
brottets straffvärde överstiger fängelse i fyra år och det är fråga om
a) människohandel enligt 4 kap. 1 a § brottsbalken,
b) våldtäkt enligt 6 kap. 1 § första eller andra stycket brottsbalken,
c) grovt sexuellt tvång enligt 6 kap. 2 § tredje stycket brottsbalken,
d) våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 § första eller andra stycket brottsbalken,
e) grovt sexuellt övergrepp mot barn enligt 6 kap. 6 § andra stycket
brottsbalken,
f) grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap. 8 § tredje
stycket brottsbalken,
g) grovt koppleri enligt 6 kap. 12 § tredje stycket brottsbalken,
h) grov utpressning enligt 9 kap. 4 § andra stycket brottsbalken,
i) grovt barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § femte stycket brottsbalken,
j) grovt övergrepp i rättssak enligt 17 kap. 10 § andra stycket brottsbalken,
k) grovt narkotikabrott enligt 3 § narkotikastrafflagen (1968:64), eller
7
l) grov narkotikasmuggling enligt 6 § tredje stycket lagen (2000:1225) om
straff för smuggling,
3. försök, förberedelse eller stämpling till ett sådant brott som avses i 1
eller 2, om sådan gärning är belagd med straff och det med hänsyn till omständigheterna kan antas att gärningens straffvärde överstiger fängelse i fyra
år.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
Lag (1994:1478) om förverkande av barnpornografi
En skildring av barn i pornografisk bild skall förklaras förverkad. Förverkandet
får underlåtas om förverkandet är oskäligt. Första stycket tillämpas inte, om
en skildring kan förverkas enligt bestämmelser i brottsbalken eller i lagen
(2000:1225) om straff för smuggling.
(Införd under 36 kap. brottsbalken.)
Lag (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi
En skildring av barn i pornografisk bild får inte föras in eller ut ur Sverige.
Bestämmelser om straff för olovlig införsel m.m. finns i lagen (2000:1225)
om straff för smuggling.
(Införd under 16 kap, brottsbalken efter barnpornografistadgandena.)
3 Bakgrund
Barnpornografi har i litteraturen definierats som ”dokumenterade sexuella
övergrepp på barn”.
År 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnens rättigheter
(barnkonventionen). Konventionen träde i kraft i september 1990 sedan den
ratificerats av 20 stater, däribland Sverige, som härigenom folkrättsligt förpliktigat sig att följa konventionen. Detta innebär dock inte att konventionen
är direkt tillämplig rätt i Sverige. Domstolar och myndigheter är därför inte
bundna av konventionen på samma sätt som av svensk lag. Konventionen
används däremot som en tolkningsgrund vid tillämpning av svensk lag, så att
denna står i överensstämmelse med våra internationella åtaganden.
Genom EU:s rambeslut från 2003 om bekämpning av sexuellt utnyttjande av
barn och barnpornografi har medlemsstaterna angivit en gemensam inställning till denna brottslighet och förpliktat sig att harmonisera sin lagstiftning i
linje med beslutet.
Sverige ansåg i samband med godkännandet av beslutet att den gällande
svenska lagregleringen var adekvat och väl i linje med beslutet. Någon särskild
lagstiftning i frågan bedömdes därför inte nödvändig. En justering av maximistraffet för Barnpornografibrott till 6 års fängelse, vilken trädde i kraft den 1
april 2005, gjorde att Sverige fullt ut uppfyller rambeslutets åtagande beträffande Barnpornografibrott.
8
4 Begreppet barnpornografi
Den definition av begreppet barnpornografi som Sverige förbundit sig att följa
återfinns i FN:s fakultativa protokoll av den 25 maj 2000 till konventionen
om barnens rättigheter.
Med barnpornografi avses varje framställning av vilket slag som helst av ett
barn som deltar i verkliga eller simulerade oförblommerade sexuella handlingar eller varje framställning av ett barns könsorgan för huvudsakligen sexuella syften.
Sverige avgav vid ratificering av protokollet tolkningsförklaring beträffande
ordet framställning till att endast avse visuella framställningar, dvs. bilder.
5 Begreppet barn
Vid misstanke om barnpornografi används dels pubertetsutvecklingen dels
den faktiska åldern som avgränsning för straffbarhet. Det innebär att en person som är under 18 år rent faktiskt kan vara att betrakta som vuxen eftersom
pubertetsutvecklingen är avslutad. På mot-motsvarande sätt kan en person
över 18 år vars pubertetsutveckling inte avslutats ur barnpornografisk synvinkel vara att betrakta som ett barn (se vidare skildring av barn, 10.1, s 12).
När det gäller bedömningen av om pubertetsutvecklingen avslutats följer man
vid granskning av bilder den s.k. Tannerskalan. De kriterier som då bedöms är
kroppsbehåring, utveckling av händer, axlar, bröst och höfter. Utifrån detta
går det att göra en uppskattning av åldern.
6 Straffvärde/artbrott
Frågan om barnpornografi skall anses som artbrott har inte tagits upp i förarbetena. Frågan har prövats av Högsta Domstolen i avgörandet NJA 2002 s
265, där framgår att ” Det utom-ordentliga allvar med vilket lagstiftaren betraktar denna typ av brottslighet (se prop. 97/98:43 s. 64) talar för att åtminstone grovt barnpornografibrott måste vara att anse vara av sådan art att
fängelse normalt bör följa ”och” att påföljden för grovt barnpornografibrott
bör bestämmas till fängelse, om inte speciella skäl med tillräcklig styrka i det
enskilda fallet talar för någon annan påföljd.” (se sid. 19, Högsta domstolens
dom den 17 juni 2011, mål B 193-10, om straffvärde/artbrott, barnpornografibrott av normalgraden).
7 Förundersökning
Justitiekanslern och Riksåklagaren har beslutat att misstankar om barnpornografi alltid skall handläggas av åklagare, också när spridandet har skett genom
tryck, se Promemoria 2008-05-29 angående kompetensfördelningen mellan Justitiekanslern samt polis och åklagare vid misstanke om otillåtna yttranden m.m. s.
4. Av ÅFS 2007:4 framgår att åklagaren är förundersökningsledare vid misstanke om barnpornografibrott.
9
7.1
Hemlig rumsavlyssning
Grovt barnpornografibrott är ett av de brott som kan medge att hemlig
rumsavlyssning används under förundersökningen. Förutsättningen är att det
med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets straffvärde överstiger
fängelse i 4 år.
7.2
Husrannsakan
Vid misstanke om barnpornografibrott anträffas ofta vid en husrannsakan
materialet i bärbara datorer, hårddiskar och mobiltelefoner samt på cd-skivor
eller USB-minnen. Information som är lagrad på detta sätt kan när det tas om
hand lätt förstöras. Antingen genom felaktig hantering, ren nyfikenhet eller av
den misstänkte installerad programvara som aktiveras vid försök att öppna
visst material. Inför husrannsakan bör åklagaren därför försäkra sig om att
personal med tillräcklig datorteknisk kunskap deltar.
7.3
Beslag
Granskning av beslagtaget material sker på den lokala utredningsroteln av
personal som har särskild utbildning i detta. Materialet förvaras där såväl under utredningen som under den kommande processen. På sedvanligt sätt är
polisen slutlig aktförvarare av originalmaterial.
Eftersom betraktande av barnpornografiskt material är straffbart skall förevisande och hantering av materialet utanför polisens lokaler minimeras. Detsamma gäller tillgängligheten av materialet hos polisen. Endast den utredningspersonal som handlägger utredningen skall ha tillgång till materialet. På
samma sätt är det olämpligt att materialet finns hos parterna och hos domstolen. Den granskning av bilder eller filmer som försvarare och åklagare behöver göra före huvudförhandlingen ska därför om möjligt ske hos polisen
med bistånd av utredarna i ärendet.
7.4
Förverkande av databärare
Databärare, såsom hårddisk, USB-minne, CD- och DVD-skivor innehållande
barnpornografiskt material ska yrkas förverkat. De kommer därefter att arkiveras tillsammans med övrigt originalmaterial i polisens akt.
Praxis har visat att det vid domstolarna finns olika uppfattning om huruvida
hårddisk och andra elektroniska databärare kan förverkas. För det fall åtalet
bifalls men domstolen finner att databärare inte kan förverkas, bör denna
fråga föras vidare till högre instans för klargörande av vad som gäller och om
en lagändring avseende detta är påkallat.
7.5
Kopiering av datainformation
Se Beslag – en handbok, Utvecklingscentrum Malmö, avsnitt 13 och Straffprocessuella tvångsmedel1 av Gunnel Lindberg
1 Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas s. 430, Gunnel
Lindberg, Thomson Reuters Professional AB - 2009.
10
7.6
Återfående av annat än barnpornografiskt material.
I de fall den misstänkte begär att från en beslagtagen databärare få ut annat än
barn-pornografiskt material som tagits i beslag, t.ex. affärskorrespondens eller
bokföring kan åklagaren besluta att kopiera och lämna ut de efterfrågade datafilerna, se vidare Beslag – en handbok, avsnitt 13. Beslutet, som inte är något beslut om att häva beslag, dokumenteras på lämpligt sätt. Problem med
kopiering kan dock uppkomma hos polisen. Anser åklagaren att inte någon
kopia kan tas av materialet kan den som drabbats av beslaget begära rättens
prövning av beslaget enligt 27 kap. 6 § rättegångsbalken
I ett mål yrkade den tilltalade att återfå en del av det förverkade materialet vilket han hävdade inte innehöll barnpornografiskt material – överfört till ett
annat medium. Tingsrätten beviljade yrkandet. Frågan prövades därefter av
hovrätten (se sid 35, påföljd, Svea hovrätt, B 4421-02, dom 2002-06-28 och
sid 53, Uppsala tingsrätt, B 259-05, dom 2005-02-10) som ändrade tingsrättens dom i denna del med motiveringen att en sådan rätt att återfå materialet
inte kunde härledas ur förverkandebestämmelserna i 36 kap. brottsbalken.
7.7
Ordval
Den genomförda granskningen visar att i vissa fall anges i stämningsansökan
ett bestämt antal bilder eller filmer/videosekvenser och i andra fall ett antal
datafiler innehållande visst material. Eftersom en datafil kan innehålla med än
en bild eller film/videosekvens uppkommer osäkerhet om vad som avses.
Åklagaren bör i en gärningsbeskrivning ange antalet bilder och filmer/videosekvenser. Detta innebär att i de fall datafiler granskats det av protokollet ska framgå hur många bilder och filmer/videosekvenser som filerna
innehåller.
7.8
Bilder av normalgraden
Till kategorin bilder av normalgraden hänförs poseringsfoton av barn i mer
eller mindre av- klädda situationer eller bildsekvenser på vilka barn klär av sig.
Även bilder av nakna barn i omotiverade situationer eller miljöer/klädsel eller
tillsammans med vuxna där det framgår att det inte är ett normalt familjefoto.
Exempel från praxis är en video från en allmän badplats där barn filmats och
inzoomning gjorts på deras könsorgan (se sid. 36, Stockholms tr. B 5517-04,
dom 05-11-23 och s. 39 Hovrätten över Skåne och Blekinge, B 1290:96, dom
98-03-09). I övrigt är bilder med sexuella handlingar som inte når upp till
gränsen för grova och hänsynslösa bilder att räkna som bilder av normalgraden.
7.9
Grova - hänsynslösa bilder
Till grova bilder räknas de med sexuella handlingar med såväl föremål som
orala, vaginala eller anala samlag med barn. Vidare penetrering av alla slag av
mindre barn och betvingande. Hänsynslösa bilder avser betvingande på olika
sätt t.ex. bilder där barnets möjlighet att röra sig inskränks, användande av
ögonbindel eller andra former av sexuell förnedring, t.ex. spermaavgång på
barnet (se sid 29, Hovrätten över Skåne och Blekinge, B 727-04, dom 05-0127, och sid 30-31, Örebro tingsrätt, B 760-02, dom 02-03-15).
11
7.10 Bevisning
Följande bevisning bör åberopas i normalfallet.
1. Beslagsprotokoll från polisen som utvisar vilket material som påträffats,
var det påträffats samt hur det säkrats för den fortsatta utredningen.
2. Protokoll över den tekniska bevissäkringen av innehållet i datorer och
andra informations-bärare. Det är oftast genom information om var i filsystemet bilderna anträffats som det blir möjligt att bevisa uppsåt.
3. Granskningsprotokoll upprättat av polisman med särskild kunskap om
hur barnpornografiskt material ska granskas och värderas. Av protokollet
ska framgå vilket material som är granskat. Vilket material som bedömts
vara av normal eller grov karaktär, och på vilken eller vilka grunder bedömningen gjorts.
4. Förhör med den eller de polismän som upprättat granskningsprotokollet.
Redogörelsen skall avse förutsättningarna för att lämna utlåtandet(utbildning/erfarenhet), hur granskningen gått till, vilket material som
granskats, de kriterier man utgått från, det resultat granskningen utmynnat i och på vilken grund samt hur stor del av de granskade bilderna som
är att hänföra till normalgraden, grova- och hänsynslösa bilder och hur
många som inte är barnpornografiska.
5. Syn av beslagtaget material.
8 Förebringande av bevisningen vid huvudförhandling
Förevisning av materialet i domstolen skall alltid ske inom stängda dörrar.
Omfattningen av det material som behöver förevisas blir beroende av den
misstänktes inställning och hur stort materialet är som den brottsliga gärningen omfattar.
Vid huvudförhandlingen är det lämpligt att granskaren i målet i samband med
förhör förevisar bilder och filmer, ev. i urval, och redogör vad som enligt hans
uppfattning är exempel på bilder/filmer av normalgraden, grova eller hänsynslösa skildringar, samt vilken mängd av bilder filmer av vardera slaget som
förekommer. På så sätt behöver materialet inte överlämnas till domstolen. I
de fall granskaren inte kan närvara personligen kan materialet förevisas via
videolänk från polisen.
Det har förekommit fall där hovrätten funnit sig förhindrade att ta ställning
till brottslighetens straffvärde, utöver den bedömning tingsrätten gjort, eftersom det material som tingsrätten grundat sin straffvärdesbedömning på
inte förevisats eller på annat sätt gjorts till gängligt för hovrätten. Åberopa
därför materialet och förevisa det vid huvudförhandlingen i hovrätten.
12
9 Förändringar av barnpornografibrottet från och med den
1 juli 2010
9.1
Utvidgning av straffbestämmelsen
Det är straffbart att betrakta en barnpornografisk bild som man har berett sig
tillgång till (16 kap. 10 a § första stycket 5 brottsbalken).
Utgångspunkten är att all uppsåtlig befattning med barnpornografi ska vara
straffbar. Eftersom den övervägande delen av det ”kvalificerade tittandet” sker
via elektroniska media, såsom Webbsidor som tillhandahåller denna sorts
material mot betalning eller att betraktaren ingår i ett s.k. elektroniskt forum
för tillgängliggörande av bilder krävdes en lagändring. Den nya lag-texten har
därför anpassats för dessa förhållanden och gjorts teknikneutral (se prop.
2009/10: 70 s 20 f. och 27-29 och 42 f.).
9.2
Förtydligande av omständigheter som medför att barnpornografi
brott är att bedöma som grovt brott
Förtydligandet har skett genom tillägget ”bilder där barnen är särskilt unga,
utsätts för våld eller tvång eller utnyttjats på annat särskilt hänsynslöst sätt” (16
kap. 10 a § femte stycket).
Förtydligandet motiveras av att det är angeläget att motverka efterfrågan på
barnpornografiska bilder som skildrar grova övergrepp. Vidare finns det ett
överordnat intresse av att skapa för-utsättning för en enhetlig och tydlig rättstillämpning (se prop. 2009/10:70 s. 29).
9.3
Undantag från det straffbara området
Genom en ny paragraf, 16 kap. 10 b § brottsbalken, ges undantag från det
straffbara området i 16 kap. 10 a § brottsbalken. Bestämmelsen tar sikte på de
fall när en barnpornografisk bild framställs av någon och skillnaden i ålder
mellan den avbildade och den som framställer bilden är ringa och omständigheterna i övrigt inte påkallar att ansvar döms ut.
I de fall skillnaden i ålder mellan den avbildade och den som framställt bilden
är liten har det ansetts att det skall finnas en möjlighet att undgå straffansvar.
En förutsättning är att ålders- skillnaden är obetydlig. Ett typexempel är tonåringar som har tagit bilder av varandra. Vidare innebär lösningen en möjlighet att komma till rätta med den effekt innehav av en sådan bild över tid kan
medföra, eftersom innehav av en barnpornografisk bild är ett perdurerande
brott, dvs. brottet fortgår hela tiden som bilden innehas (se prop. 2009/10:70
s 35-39 och s. 44).
9.4
Dubbel straffbarhet.
Kravet på dubbel straffbarhet vid barnpornografibrott av normalgraden som
består i skildring av barn i pornografisk bild 10 a § första stycket, första punkten brottsbalken har tagits bort. Det samma gäller för alla former av grovt
barnpornografibrott (se prop. 2009/10:70 s 32 f.).
13
10 Definition av ”barn” fr.o.m. den 1 januari 2011
Definitionen av det straffbara området avseende barn ska ske, dels genom en
bedömning av om pubertetsutvecklingen fullbordats och dels utifrån den faktiska åldern. Den åtskillnad som görs är beroende av vilken brottsmisstanken
är.
10.1 Skildring av barn
Avser misstanken 10 a § första stycket första punkten brottsbalken dvs. skildring av barn i pornografisk bild gäller följande.
Barn anses en person vara
- om pubertetsutvecklingen inte är avslutad eller
- om pubertetsutvecklingen är avslutad men personen som skildras är under
18 år.
På detta sätt kommer både den som är under 18 år och vars pubertetsutveckling är avslutad och den som är över 18 år, men vars pubertetsutveckling
inte är avslutad att rymmas inom definitionen barn.
10.2 Övriga brottsmisstankar
Avser brottsmisstanken någon av gärningarna i 10 a § första stycket 2 – 5 p.
brottsbalken och är pubertetsutvecklingen avslutad måste det framgå av bilden och omständigheterna kring den att personen är under 18 år.
När det gäller misstanke om brott mot 2 – 5 p. är det ingen skillnad i förhållande till definition- en som gällde före den 1 januari 2011. Detta innebär att
en bild av en fullt pubertetsutvecklad person som är under år 18 kan vara att
betrakta som ett legalt innehav.
Högsta domstolens uttalande i NJA 2005 s. 80 är därför fortfarande tillämpligt. Domstolen fast- slog att målsägandens ålder ska bedömas efter vad som
framgår av själva bilden och hur den presenteras. En tilltalads vetskap om att
den avbildade personen är under 18 år anses inte utgöra en sådan omständighet som skall påverka bedömningen (se s. 50, NJA 2005 s. 80).
11 Preskriptionsregler
Den ändring som gjorts av begreppet barn har medfört att preskriptionstiden
för brott mot 10 a § 1 första stycket och 5 stycket brottsbalken eller försök till
sådant brott, om brottet avser skildring av barn i pornografisk bild ska räknas
från den dag målsägaren fyller eller skulle ha fyllt 18 år. Under förutsättning
av att det inte finns en annan preskriptionsregel som medför att möjligheten
att döma ut en påföljd bortfaller senare (35 kap 4 § brottsbalken).
14
12 Statistisk sammanställning av praxis 2007 – 2009
Sammanställning av utfärdade strafförelägganden och domar avseende barnpornografibrott under tiden år 2007 – 2009
Sammanställningen grundas på från riksåklagaren inhämtade uppgifter om
samtlig ärenden under tiden år 2007 – 2009 som kodats och diarieförts som
barnpornografibrott, sammanlagt 225 ärenden. Samtliga strafförelägganden
eller stämningsansökningar i de redovisade ärendena har därefter kontrollerats.
Vid en första genomgången kunde konstateras att 1/3 av ärendena eller sammanlagt 74 stycken var att anse som ”orena”. Huvudbrotten i dessa ärenden
bestod av olika former av sexualbrott mot barn enligt 6 kap brottsbalken. I
dessa ärenden framgår av stämningsansökan att barnpornografibrottet varit
marginellt i förhållande till huvudbrottet/brotten. Sammanställningen omfattar därför inte dessa domar.
De återstående 151 ärendena avser endast barnpornografibrott. Av dem har 3
ärenden fallit bort på grund av nekad åtkomst i diariet och ett ärende eftersom det inte är avslutat.
12.1 Spridning av bilder och gränsen mellan ringa brott och
normalgraden.
En omständighet som gör att domstolen bedömt att brottet skall bedömas
vara av normalgraden är att material spritts. Av den äldre rättsfallspraxisen
framgår att spridande av 2 bilder på Internet gör att brottet skall anses vara av
normalgraden. Motiveringen är att den som spritt bilden efter spridandet inte
har någon kontroll över hur bilden sedan används. Ett annat argument har
varit att spridandet medför att bilderna blir tillgängliga för ett mycket stort
antal personer (se sid 36, Huddinge tingsrätt).
12.2 Gränsen mellan brott av normalgraden och grovt brott
Sammanställningen av de domar som inhämtats har inte visat en tydlig gräns
mellan barn- pornografibrott av normalgraden och grovt brott. Med utgångspunkt från mängden och sort av barnpornografiskt material går det dock att
urskilja en grövre huvudlinje. En bedömning grundad på antal bilder eller
filmer/videosekvenser är vansklig, vilket genomgången också visar. Sammanställningen skall därför ses som en indikation på var gränsen mellan normalgraden och grovt barnpornografibrott går.
12.3 Bötespåföljder
Poseringsfoton av mer eller mindre avklädda barn leder ofta till att påföljden
bestäms till dagsböter. Förutom foton förekommer även video - eller filmsekvenser.
Skillnaden mellan de olika bötesnivåerna, trots att det är samma antal bilder i
vissa fall, har förklarats med att bilderna varit olika till sin karaktär. Vad som
hänfört en bild till viss bötesnivå har inte gått att få klarhet i.
15
12.4 Dagsböter
12.4.1 Strafföreläggande
30 db
4 bildfiler,
5 bildfiler + 6 filmfiler
40 db
4 bilder,
7 ”
39 ”
50 db
4 bilder,
6 ”
18 ”
33 ”
46 ”
47 ”
+ 2 videosekvenser.
60 db
70 db
28 bilder,
55 ”
+ 8 filmer
---
80 db
84
(Ingen rapporterad.)
”
12.4.2 Domar
30 db
2 bilder
80 db
1)
2)
10 0 db
1)
2)
120 db
150 db
(I mobiltelefon.)
8 ”
61 ”
6 stycken grova eller hänsynslösa
(I mobiltelefon.)
61 ”
Poseringsbilder (CD-skiva)
279 datafiler på 18 disketter
(Filerna raderade men möjliga att återskapa.)
288 bilder
29 filmer
72 ”
(Med viss tvekan bedömts som ringa, ingen
motivering.)
12.5 Villkorlig dom och böter
12.5.1 Strafföreläggande
40 db
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
50 db
60 db
1)
2)
70 db
80 db
62 bilder och
73 ”
”
74 ”
”
236 ”
259 ”
409 ”
2 461 ”
246 ”
”
6 600 ”
+
2 000 bilder
519 ”
1 195 ”
---
581videosekvenser 84 fotoutskrifter + 4 videofilmer
10
69 foton
+ 26 VHS-kasetter
373
”
39 filmsekvenser
37
37
(?)
”
”
”
218 utskrivna bilder
(Ingen rapporterad.)
16
1)
2)
3)
110 db
140
190
8 021
331
” och 891 videosekvenser.
”
17
”
”
” 91
”
”
” 11 filmsekvenser.
12.5.2 Domar
40 db
50 db
1)
2)
60 db
1)
2)
3)
70 db
1)
2)
3)
288 bilder
44
1 440
3)
4)
5)
6)
8)
9)
90 db
100 db
1)
2)
3)
4)
5)
80 filmsekvenser
4 filmer
”
”
3 filmer
28 bilder och
109
”
”
170 ”
”
188
”
219 datafiler
706 bilder
1 000 ”
och
--20 bilder
96 ”
108
”
371 ”
1 200 ”
”
120 db
150 db
9 966
1 300
”
”
170 db
558
”
(8 särskilt grova)
(Poseringsbilder)
(2 hänsynslösa/grova)
(3 hänsynslösa/grova)
(Flesta av bilderna posering och vissa sparade dubbelt.)
1 907 bilder
462 ” och
3 278
6)
och
”
3 filmer
155 bilder
157
”
51
80 db
1)
2)
”
”
(Ingen motivering bestritt strafföreläggande.)
(72 år ostraffad)
(Mängden bilder + delvis gjorts tillgänglig för
annan.)
(10 bilder, 5 filmer gjorts tillgänglig för annan
genom fildelningsprogram.)
18 filmer
26
”
24 filmer
24 filmsekvenser
24
”
(Gjorts tillgänglig annan genom
Fildelningsprogram.)
(Delar av sekvenserna särskilt
hänsynslösa.)
--(40 av bilderna grova.)
(Vissa hänsynslösa och övergrepp.)
2 filmer
”
”
27 filmer
57 videosekvenser (4 sekvenser grova.)
”
4 filmer
(Straffvärde ej över fä 2 månader.)
”
38 ”
(11 bilder grova.)
” 150 foton/urklipp
(Poserings och övergreppsbilder.)
12 VHS filmer
(Straffvärde fä 2 månader.)
3 videosekvenser
5 VHS filmer
(Straffvärde fä 4 månader.)
108 filmsekvenser
110 videosekvenser
(32 bilder och 9 videosekvenser
hänsynslösa.)
49
”
12.6 Villkorlig dom och samhällstjänst
50 tim
100 tim
1)
2)
140 tim
900 bilder
1 600
2 200
7 602
”
”
”
3 filmer
15 filmer
30 filmer
(Straffvärde fä 1 månad.)
(Straffvärde fä 3 månader.)
(Straffvärde fä 3 månader.)
(Motivering förlorat arbetet, inte spritt
material, inte yrkesmässigt, ostraffad.)
(Straffvärde fä 4 månader.)
17
12.7 Skyddstillsyn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
71 filmfiler
(5 filer särskilt hänsynslös behandling.)
(Psykiatrisk behandling enl. frivårdens
föreskrift.)
14 filmsekvenser 9 sekvenser spridits
(Straffvärde kortare fängelsestraff.)
(Särskild föreskrift psykiatriskvård.)
287 bilder
10 – 15 tillfällen överlåtit 2-3 bilder till annan person
27 filmer
(11 filmer hänsynslösa.)
(Särskild föreskrift psykiatriskvård.)
(Straffvärde fä 6 månader.)
4 239 ”
7 ”
(2 bilder och 7 filmer grova.)
4 000 bilder
Ett flertal filmklipp
(Särskild föreskrift.)
80 000 ”
(Vissa hänsynslös behandling.)
(Särskild vård enligt kriminalvårdens beslut.)
1 086 ”
(Särskild behandlingsplan.)
28 ”
5 filmer
(Grova sexuella övergrepp i stor utsträckning.)
(Särskild föreskrift.)
99 ”
39 ”
(Särskild föreskrift.)
(Tidigare dömd för barnpornografi.)
27 ”
2 ” (grova sexuella handlingar utförda av små barn)
(LVM omhändertagen)
940 ”
(Särskilda föreskrifter)
13 800 ”
66 filmsekvenser
(Antalet hänsynslösa eller grova bilder
ej angivet)
(Döms särskilt kontakt läkare sexualmedicinskt centrum)
30 445 datafiler bilder
Grova och hänsynslösa foton ingår
555 filmsekvenser
(Tidigare dömd samma typ av brott)
(Psykologbehandling + medicinering)
203 bilder
98 filmer
(Särskild föreskrift behandling)
2 043 datafiler
157 filmsekvenser
(I samband med brottet varit inlagd på
psykiatrisk klinik, vården har därefter
fortsatt.)
12.8 Skyddstillsyn och böter
40 db
60 db
66 bilder
31 ”
2 filmer
16 ”
(10 bilder på fildelningsprogram)
9 bilder och 15 filmer grova
(Överlåtit mindre antal bilder per gång)
(Särskild föreskrift behandling)
12.9 Skyddstillsyn och samhällstjänst
100
tim
1 995 bilder
550 bilder /videosekvenser hänsynslösa och grova
(Bilderna överlåtits till 5 personer och
hållits tillgängliga för spridning)
(Föreskrift vård och behandling.)
(Straffvärde fä 4 månader.)
12.10
Grovt brott
12.11
Villkorlig dom och böter
100 db
1 000 filer med bilder pågående nerladdning (Program i drift vid husrannsakan.)
5 135 filer kommande nerladdning
(
”
”
”
”
)
3 200 filer med bilder/videosekvenser
(46 sekvenser grova och hänsynslösa.)
(Lång tid mellan brott och dom, 5 år,
18
+ personliga förhållanden.)
12.12
140 tim
Villkorlig dom och samhällstjänst
8 490 bilder
3 980 bilder
12.13
111 filmsekvenser
64 filmsekvenser
Skyddstillsyn
15 filmfiler
12.14
…(4 st. särskilt hänsynslösa.)
(Särskild föreskrift om vård.)
Fängelse
6 mån
54 738 bilder
8 mån
1)
4 215 bild
2)
(Poserings bilder och sekvenser)
(Hänsynslösa bilder och sekvenser)
(9 tim. 20 min. speltid för de
hänsynslösa filmsekvenserna)
(Skall genomgå sexualbrottsprogram)
(Straffvärde fä 6 månader)
945 filmsekvenser
(50 % av bilderna posering, resten av
bilderna och filmerna övergrepp)
8 videosekvenser
118 VHS-filmer (1 grov)
83 foton
28 smalfilmer
82 tidskrifter
179 bilder
718 filmer
(Stor mängd av filmerna hänsynslösa.)
Vid husrannsakan var datorn påslagen och fildelningsprogram i gång. 50 filmer under nedladdning och 40 under uppladdning till andra användare via programmet.
13 Domar
13.1 Högsta domstolen
Dom meddelad den 17 juni 2011, mål B 193-10
Vägledande resonemang för ställningstagande till gränsdragningen mellan
grovt brott och normalgraden av barnpornografibrott med hänsyn till såväl
straffvärde som art vid viss mängd och sort av barnpornografi.
Barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § första stycket 2 och 5 brottsbalken.
20 000 bilder och 200 filmer i dator, varav 40 bilder och 10 filmer spritts. Av
totala materialet har 18 bilder och 24 filmer skildrat barn som utsatts för särskild hänsynslös behandling.
Sexuell posering enligt 6 kap. 8 § 1 stycket brottsbalken och barnpornografibrott enligt t16 kap. 10 a § första stycket 1 och 5 brottsbalken
Att vid tre tillfällen 2005 på en skola och i en simhall förmått sju nakna
flickor i åldern sex till nio år att omedvetet posera i sexuella ställningar och
2007 i en simhall förmått två sjuåriga flickor att handla på likadant sätt.
Påföljden bestämdes till skyddstillsyn förenad med föreskrift enligt 26 kap. 15
§ 1 stycket 3 brottsbalken om att delat i kriminalvårdens sexualbrottsprogram.
19
Klaganden har godtagit hovrättens bedömning såvitt avser brottsrubriceringen
enligt ovan (normalgraden av respektive brott) I HD aktuella frågeställningen
är bedömning av straffvärde och art för bedömning av frihets- eller icke frihetsberövande påföljd.
Såväl tingsrätten som hovrätten fann att den samlade brottsligheten hade ett
straffvärde på fängelse sex månader. HD fann ingen anledning att göra någon
annan bedömning.
HD fann att brottsligheten inte hade ett så högt straffvärde att det på grund
av detta måste föreligga särskilda skäl att välja en icke frihetsberövande påföljd.
Frågan i HD är då om det med beaktande inte bara av straffvärdet utan också
av brottslighetens art får anses föreligga en presumtion för fängelsestraff.
Såvitt avser barnpornografin finner HD att nu aktuell barnpornografibrottslighet, inte isolerat sett har ett sådant straffvärde och är av sådan art
att det föreligger en presumtion för fängelse.
13.2 Hovrättsavgöranden
13.2.1 Normalgraden
13.2.1.1 Svea hovrätt
Dom 2010-02-15, mål B 4660-09
332 bilder och 12 filmsekvenser, varav 4 sekvenser särskilt hänsynslös behandling.
Hovrätten fann med följande motivering att brottet skulle anses som normalgraden.
Av utredningen framgår att den tilltalade innehaft 239 bilder, som skildrar
barn i pornografiskbild, vilka han fört över från en dator till en CD-skiva. Den
tilltalade har hävdat att bilderna av misstag kommit med när han hastigt fört
över en stor mängd datafiler från sin vanliga dator till CD-skivan. Han har
därvid gjort gällande att han inte hade någon möjlighet att se vad det var för
material som han förde över till CDskivan eftersom filerna var komprimerade
i zip-format och att det hade varit nödvändigt att öppna filerna för att materialet skulle kunna åskådliggöras. Han har anfört att han krypterade CD-skivan
för att dölja att den innehöll lagliga pornografiska bilder med vuxna aktörer.
Frågan i målet är om det är visat att den tilltalade varit medveten om det
barnpornografiska innehållet på CD-skivan.
Enligt hovrättens uppfattning är den tilltalades förklaring till varför han förde
över och krypterade en stor mängd osorterade bildfiler från sin dator till en
CD-skiva i sig inte särskilt trovärdig. Den uppfattningen förstärks av att en
tredjedel av det pornografiska materialet på CD-skivan utgjordes av barnpornografiska bilder. Vid genomgång av den hårddisk som tillhörde den dator
som disponerades av den tilltalade har dessutom tre av de barnpornografiska
20
bilderna återfunnits i s.k. tumnagelformat. Tingsrätten har i följd härav konstaterat att den tilltalade alltså måste ha öppnat i vart fall dessa tre bilder och
därmed varit medveten om att han innehaft dem.
Utredningen visar emellertid att den tilltalade måste ha öppnat åtminstone
tolv barnpornografiska bilder i sin dator. Av rapporten från TeliaSonera framgår nämligen att företagets säkerhetssystem NetClean, som är ett verktyg för
att leta efter barnpornografiska bilder som lagrats i datorer, identifierat tolv
bilder i den tilltalades dator. Bilderna har sedan förts över till CD-skivan.
Sakkunnig har berättat att filer som är komprimerade i zip-format visserligen
kan föras över till en CD-skiva utan att filerna öppnas men att de tolv bilder
som NetClean identifierade vid något tillfälle måste ha packats upp, dvs.
öppnats, annars hade bilderna inte identifierats av NetClean. Bilderna har
alltså öppnats av den tilltalade. Han måste därmed ha varit medveten om att
han innehaft dem.
Med hänsyn till det anförda måste den tilltalade under alla förhållanden ha
insett att det förelåg en beaktansvärd risk för att det i de aktuella filerna skulle
finnas ytterligare barnpornografiska bilder som skulle komma att lagras när
han förde över filerna till CD-skivan. Detta har inte hindrat honom från att
föra över filerna till CD-skivan. Han får därigenom anses i vart fall ha varit
likgiltig inför att även det barnpornografiska materialet fördes över till CDskivan. På grund av det anförda finner hovrätten att den tilltalade får anses ha
uppsåtligen innehaft de barnpornografiska bilder som omfattas av åtalet. Han
ska därför dömas för barnpornografibrott.
Med hänsyn till att det har varit fråga om innehav av 239 bilder, varav vissa
skildrar barn som utsatts för sexuella övergrepp, är gärningen att bedöma som
ett brott av normalgraden.
Straffvärdet av brottsligheten kan enligt hovrättens bedömning inte anses
överstiga fängelse i två månader. Av NJA 2003 s. 307 framgår att brottets
allvar och omständigheterna i övrigt kring gärningen får vara avgörande för
hur starka skäl som talar för ett fängelsestraff.
Med hänsyn till omständigheterna kring den här aktuella gärningen och till att
det förflutit närmare tre och ett halvt år från det att den tilltalade delgavs
misstanke om brottsligheten till dess hovrättens dom i målet föreligger finner
hovrätten att påföljden kan stanna vid villkorlig dom och dagsböter.
13.2.1.2 Göta hovrätt
Dom 2009-01-30, mål B 3216-08
Stämningsansökan. 10 571 bilder och att brottet är att anse som grovt p.g.a.
mängden bilder samt att 19 bilder omfattat hänsynslös behandling.
Tingsrätten anförde.
Genom erkännande och utredningen i övrigt är styrkt att han innehavt de
bilder med barnpornografiskt innehåll som åklagaren har gjort gällande. Åklagaren har anfört att brottet är grovt dels då det varit en särskilt stor mängd
bilder, dels då 19 av bilderna utgör bilder där barn utsätts för särskilt hänsynslös behandling.
21
I rättsfallet RH 2003:69 har emellertid innehav av ca 140 000 pornografiska
bilder som skildrar barn inte ansetts vara grovt barnpornografibrott. Mot bakgrund härav kan det nu aktuella antalet bilder, 10 571 stycken, inte anses
utgöra en särskilt stor mängd.
Vidare är de 19 övergreppsbilderna, såvitt kan bedömas, inte av grövre beskaffenhet än de bilder som förekom i rättsfallet RH 2001:30, där brottet
bedömdes som barnpornografibrott av normalgraden. I det rättsfallet förekom
bilder som visade barn i åldrarna från småbarnsåldern, ofta i verkliga situationer med vuxna. De flesta var flickor i nio-tioårsåldern tillsammans med
vuxna män. Det rörde sig om samlagsbilder och bilder med oralsex. På en av
bilderna var en flickas ben bundna vid en stång så att de var fjättrade brett
isär. Hovrätten ansåg inte att brottet kunde bedömas som grovt på den grunden att bilderna visade barn som utsattes för särskilt hänsynslös behandling.
Mot bakgrund härav kan de 19 övergreppsbilder som tilltalade har innehaft,
och som visserligen visar barn som utsätts för mycket hänsynslös behandling,
inte bedömas visa barn som utsätts för en särskilt hänsynslös behandling.
Av det anförda följer att gärning skall bedömas som barnpornografibrott av
normalgraden.
Den tilltalade förekommer inte i belastningsregistret. Vidare kan gärningen
inte anses vara så allvarlig att det råder en presumtion för att påföljden skall
bestämmas till fängelse (jfr NJA 2003 s. 307). Påföljden bör därför bestämmas till villkorlig dom och dagsböter.
Hovrätten ändrade endast tingsrättens dom på så sätt att påföljden bestämdes
till 80 db.
13.2.2 Grovt brott
13.2.2.1 Svea hovrätt
Dom 2008-09-31, mål B 4718-08
22 000 bilder och videosekvenser, Åklagaren yrkat grovt brott eftersom 2 000
bilder innehöll hänsynslös behandling.
Sammanfattningsvis fann tingsrätten att det förevisade representativa urvalet
av filmer och bilder visade barn som utsatts för verkliga övergrepp och sådan
hänsynslös behandling som gör att brottet skall betraktas som grovt barnpornografibrott. Vidare fann rätten att åtminstone 2000 bilder och 140 videofilmer var av detta slag.
Någon närmare motivering till påföljden och längden på denna fanns inte.
Påföljd, fängelse 8 månader.
Hovrätten fastställde tingsrättens dom.
22
Dom 2008-10-31, mål B 853-08
5 800 bilder och 200 videosekvenser, varav 135 bilder och 120 videosekvenser omfattat hänsynslös behandling.
Sammanfattningsvis fann tingsrätten att, när det gäller bilder och filmer som
förevisats, ett stort antal filmer innehöll scener där små flickor som uppenbarligen endast var ett par eller några år gamla utsattes för sexuella övergrepp
vid vilka vuxna män penetrerar deras kroppar med sina könsorgan, i flera fall i
barnets alla kroppshåligheter. Vidare att många av filmerna var långa och visade övergrepp som fortsatte i varierad form under avsevärd tid.
Med hänvisning till förarbeten och praxis konstaterade tingsrätten att, i de fall
materialet är en verklig dokumentation av ett övergrepp mot ett barn och om
materialet visar att barn utsätts för särskild hänsynslös behandling kan även
ett rent innehav av mindre mängd sådant material medföra att brottet bedöms som grovt barnpornografibrott. Rätten fann också att omfattningen av
sådant material var sådant att brottet skall betraktas som grovt barnpornografibrott.
Beträffande påföljden noterade rätten att grovt barnpornografibrott är brott
av sådan art att påföljden i allmänhet skall bestämmas till fängelse. Med hänsyn till innehållet och mängden av innehavt material fann tingsrätten att
straffvärdet var högre än det lägsta straff som är föreskriver för brottet. (Jämför domen ovan.)
Påföljd, fängelse 8 månader.
Hovrätten fastställde tingsrättens dom.
Dom 2009-10-01, mål B 1033-09
15 200 bilder och 46 videosekvenser, varav 950 bilder och 9 videosekvenser
omfattat särskild hänsynslös behandling.
Beträffande frågan om brottet skulle anses som grovt brott anförde hovrätten.
Av förarbetsuttalandena framgår att även rena innehavsbrott, som det är fråga
om i detta fall, kan ha ett straffvärde som motiverar att gärningen bedöms
som grov (prop. 1997/98:43 s. 98). Som exempel på detta anges situationer
där en mellanhand har gjort sig skyldig till innehav som varit ett led i en verksamhet som syftat till smuggling eller överlåtelse av ett större parti barnpornografiskt material. Andra faktorer som, enligt nämnda förarbetsuttalanden,
kan motivera att brottet bedöms som grovt är att en viss befattning avsett en
betydande mängd barnpornografiskt material eller företagits yrkesmässigt eller
i rent vinstsyfte. Vidare framhålls att för grovt brott kan också dömas den som
framställer eller hanterar en enstaka film om filmen i fråga visar ett barn som
utsätts för särskilt hänsynslös behandling under förutsättning att filmen kan
antas vara en dokumentation av ett verkligt övergrepp. Det framhålls att de
kriterier som anges i lagrummet endast är exemplifieringar som inte ska uppfattas som uttömmande. Det är således inte uteslutet att ett brott bedöms
23
som grovt även om ingen av de uppräknade omständigheterna föreligger. Å
andra sidan är det inte nödvändigt att döma för grovt brott i de angivna fallen.
Åklagaren har som skäl för att brottet ska anses som grovt angett att det avsett 950 bilder och nio videosekvenser som skildrar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling. Hovrätten konstaterar att det i det förevisade
materialet ingår bilder och filmsekvenser som tveklöst utgör en dokumentation av verkliga sexuella handlingar mot barn med inslag av våld och tvång.
Det är således fråga om den sortens barnpornografi som det är allra mest angeläget att bekämpa (jfr prop. 1997/98:43 s. 98). Med hänsyn till materialets
innehåll och omfattning är gärningen att bedöma som grovt barnpornografibrott.
Påföljden bestämdes, p.g.a. personliga förhållanden och lång tid sedan brottet
(5,5 år), till villkorlig dom och samhällstjänst 160 timmar. Straffvärde om
fängelse skulle utdömts, 6 månader.
13.2.2.2 Hovrätten över Skåne och Blekinge
Dom 2011-04-12, mål B 3410-10
26 911 bilder varav 680 stycken visar särskilt hänsynslös behandling av barn
och 1881 filmer med en speltid på 4671 minuter (77 timmar) av vilka 724
filmer med en speltid på 2166 minuter (36 timmar) innehåller särskilt hänsynslös behandling av barn.
Den misstänkte erkände brott.
Beträffande frågan om brottet skulle anses som grovt anförde tingsrätten.
Det representativa urvalet visar förutom rena poseringsbilder små barn som
penetreras, barn som binds och penetreras, spädbarn med sperma i ansiktet
samt våldtäkt av spädbarn. Allt att anse som särskilt hänsynslös behandling.
Härutöver framgår att en stor del av materialet visar verkliga övergrepp samt
vidare är det fråga om en stor mängd material.
Hårddisk samt övriga elektroniska databärare förverkades.
Påföljd, fängelse 8 månader.
Påföljden överklagades. Hovrätten fastställde domen utan någon ändring.
13.2.2.3 Göta hovrätt
Dom 2009-05-07, mål B 163-09
Stämningsansökan. Innehaft 6 400 bilder, varav 1500 särskilt hänsynslösa/grova, 171 videosekvenser varav 106 särskilt hänsynslösa/grova samt
spridit och tillhandahållit bilder
Tingsrätten anförde.
24
Vid bedömningen av huruvida materialet är att bedöma som särskilt hänsynslöst har polisens granskare uppgett att det beaktas om det förekommer
penetration mellan barn och djur, om penetration sker mot ett spädbarn, om
förnedring mot barnet förekommer i form av urinering på barnets kropp och
spermaavgång i barnets ansikte, förekomsten av våld och tvång, såsom att
barnet varit fastbundet i tortyrliknande former, i samband med sexuella
handlingar. Enligt polisens granskare tyder huvuddelen av materialet på att
det inte är kommersiellt producerat utan att det har producerats i hemmiljö.
Hemmaproduktion innehåller oftast grövre sexuella handlingar än kommersiellt producerat material. I detta fall är det enligt polisens granskare fråga om
sexuella övergrepp på barn bland merparten av bilderna/filmerna i de fall som
materialet bedömts vara grovt hänsynslöst.
Tingsrättens bedömning
Genom utredningen i målet, är styrkt att den tilltalade har gjort sig skyldig till
barnpornografibrott. Av det material som tingsrätten har tagit del av, är del av
materialet att bedöma som barnpornografi av normalgraden och del av
materialet som särskilt hänsynslöst. Bland det sistnämnda material som förevisats tingsrätten förekommer exempel på alla de slag som polisens granskare
ovan nämnt vara kännetecknande för att det ska bedömas som särskilt hänsynslöst. Det finns inte anledning att ifrågasätta den bedömning som polisens
granskare har gjort av materialets innehåll. Åtalet är styrkt och den tilltalade
ska därför fällas till ansvar för grovt barnpornografibrott.
Påföljd, fängelse 6 månader.
Hovrätten ändrade tingsrättens dom på så sätt att påföljden bestämdes till
skyddstillsyn med föreskrift för den tilltalade att underkasta sig öppenpsykiatrisk vård och behandling som frivården i samråd med läkare finner lämpligt.
13.2.2.4 Hovrätten för Västra Sverige
Dom 2009-10-22, mål B 1600-09
Av tingsrättens dom har framgått att den tilltalade innehaft cirka 86 000 bilder och ca. 3 150 filmer och att av dessa har 3 789 bilder och 148 filmer som
avsett särskilt hänsynslös behandling av barn.
Tingsrätten fann att gärningen var att anse som grovt barnpornografibrott. Att
det var ett art brott och att normalpåföljden skall bestämmas till fängelse. På
grund av den tilltalades personliga förhållanden bestämdes påföljden till
skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Tingsrätten ansåg att om frihetsberövande straff skulle valts skulle gärningen förskyllt fängelse sex månader.
Hovrätten anförde.
Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att gärningen är att anse som
grovt barnpornografibrott.
Med hänsyn till det mycket omfattande bild- och filmmaterialet samt det
betydande antalet bilder och filmer som skildrar barn som utsätts för särskilt
25
hänsynslös behandling anser hovrätten att brottet har ett högre straffvärde än
det alternativa fängelsestraff som tingsrätten bestämt.
Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2002 s. 265 uttalat att grovt barnpornografibrott är brott av sådan art att påföljden bör bestämmas till fängelse om
inte speciella skäl med tillräcklig styrka i det enskilda fallet talar för någon
annan påföljd.
Påföljd, fängelse 8 månader, varvid beaktades att den tilltalade verkställt del
av den påföljd tingsrätten utdömt.
Dom 2009-10-22, mål B 1601-09
Av framgår att den tilltalade innehaft 39 997 bilder och 1 172 videosekvenser
och att det i detta material fanns 207 bilder och 48 videosekvenser som innefattar hänsynslöst beteende mot barn.
Tingsrätten dömde den tilltalade för barnpornografibrott av normalgraden
och fastställde påföljden till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.
Tingsrätten ansåg att om frihetsberövande straff skulle valts skulle gärningen
förskyllt fängelse 3 månader.
Hovrätten anförde.
Frågan är om detta omfattande innehav ska bedömas som barnpornografibrott
eller som grovt sådant brott.
Av förarbetena till 16 kap. 10 a § brottsbalken framgår att det kan finnas situationer där straffvärdet är så högt att det även vid rena innehavsbrott föreligger skäl att bedöma brottet som grovt. Vidare uttalas att straffskalan för grovt
brott bör kunna tillämpas vid framställning eller hantering av en enstaka film
om filmen i fråga kan antas vara en dokumentation av ett verkligt övergrepp.
(Se prop.1997/98:43 s. 98.)
De bilder som hovrätten tagit del av visar barn, flertalet i väldigt låg ålder,
som utsätts för särskilt hänsynslös behandling. Enligt hovrättens uppfattning
står det klart att dessa bilder dokumenterar verkliga övergrepp. Med hänsyn
härtill och med beaktande av Staffan Perssons relativt omfattande bild- och
videoinnehav ska gärningen bedömas som grovt barnpornografibrott. Brottets
straffvärde motsvarar minimistraffet för grovt barnpornografibrott, dvs. fängelse i sex månader.
Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2002 s. 265 uttalat att grovt barnpornografibrott är brott av sådan art att påföljden bör bestämmas till fängelse om
inte speciella skäl med tillräcklig styrka i det enskilda fallet talar för någon
annan påföljd.
Hovrätten ändrade tingsrättens dom och dömde den tilltalade för grovt barnpornografibrott.
Påföljd, fängelse 4 månader.
26
14 Äldre rättspraxis
14.1 Grovt brott: Innehav utan spridning
Dom nr.
B 88-04
Södertälje
tingsrätt,
04-05-05
Innehav
87 bilder
och 118
filmer
Påföljd
Överlämnande till
rättspsykiatrisk vård
med särskild utskriv2 av bilderna och 23 av filmerna bedömdes skildra
ningsprövning samt,
barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling.
Bilderna och filmerna visade barn som uppskattning- ifråga om det grova
barnpornografibrottet
svis var mellan 3-4 år upp till 8-10 år gamla. Flick,förverkande av dator
orna var i flera fall bundna med rep och annat och
hade i några fall bindel för ögonen, mask för delar av samt 6 cd- skivor.
ansiktet eller ett slags koppel. Filmerna innefattade
långtgående övergrepp. I 2 fall får en mansperson,
utlösning i eller på en av flickorna.
Rätten fann innehavet styrkt.
Brottet rubricerades som grovt trots att det rörde sig
om ett innehav.
Rätten anförde därvid att lagstiftningens skyddskarak
tär till förmån för barn talade för att vid bedömningen i detta fall ge en framträdande plats åt 1 av bilderna och den stora andelen filmer med särskilt grova
inslag, samt att det i dessa fall rörde sig om barn i
låga åldrar. Härtill kom att filmer bör bedömas all varligare än bilder och att 1 av filmerna var mer än 4
minuter lång.
Särskilda omständigheter:
Den tilltalade dömdes även för Försök till våldtäkt,
sexuellt ofredande samt övergrepp i rättssak.
Den tilltalade var tidigare dömd för
barnpornografibrott och grovt barnpornografibrott
till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.
Dom nr.
B 3128-03
Huddinge
tingsrätt,
03-11-11
Dom nr.
B 8341-99
Svea
Innehav
8 501
bilder, 88
disketter
samt 285
filmer
Innehav
Drygt
30 000
Motivering i ansvarsfrågan
Gärningen erkändes, men den tilltalade yrkade att
brottet inte rubriceras som grovt.
Den tilltalade hade under flera års tid via Internet
varit i kontakt med ett mycket stort antal chatgrupper från vilka han laddat hem barnpornografi. Han var
medveten om att han ägnade sig åt brottslig verksamhet och uppgav att han drevs av ett inre tvång
som han behövde hjälp för att komma till rätta med.
Förevisade bilder inkluderade allt från poseringsbilder till skildringar av särskilt hänsynslösa
övergrepp.
Motivering i ansvarsfrågan
Den tilltalade prenumererade på 60 nyhetsgrupper
med inriktning på pedofili. En stor andel bilder
Påföljd
Fängelse 6 månader
samt förverkande av
barnpornografiskt
material.
Särskilda skäl som
talade för annan
påföljd fanns inte.
Den tilltalade är
tidigare vid 2 tillfällen dömd för
övergrepp mot
underårigt barn.
Påföljd
Hovrätten höjde från
fängelse 2 år till 2 år
27
hovrätt,
00-01-20
bilder
och video
sekvenser, 4 videofilmer samt
ett 15 tal
egenhändigt
tagna
bilder.
skildrade barn utsatta för särskilt hänsynslös
behandling, ofta av vuxna.
och 6 månaders
fängelse.
Tingsrätten anförde att, med hänvisning till den
omfattning bilderna hade till såväl antal som sexuell
hantering fanns det inte utrymme för att bedöma
brottet som annat än grovt.
Tingsrättens beslut
om förverkande av
Dator och egenhändigt tagna bilder
bestod.
Hovrätten anförde att den tilltalade tagit befattning
med en så avsevärd mängd bilder att detta i sig
motiverade att bedöma brottet som grovt.
Därtill kom att en inte obetydlig del av materialet
utgjorde bilder på barn som på ett särskilt hänsynslöst sätt utsattes för sexuella övergrepp. De bilder
den tilltalade själv tagit bidrog ytterligare till att
kvalificera brottet som grovt.
Särskilda omständigheter:
Den tilltalade dömdes även för sexuellt utnyttjande
av underårig, sexuellt ofredande samt för vapenbrott.
Den tilltalade var tidigare dömd till 8 månaders
fängelse för sexuellt ofredande.
Dom nr.
B 5361-02
Svea
hovrätt,
02-11-21
Innehav
34 252
bilder
och
1 035
filmsekve
nser
Motivering i ansvarsfrågan
Den tilltalade erkände gärningen.
Tingsrätten fann åtalet styrkt, med undantag för
innehav av 356 datafiler som raderats från den
tilltalades hårddisk.
I fråga om dessa anfördes att uppsåtligt innehav inte
förelåg vid den tidpunkt åtalet omfattade, då den
tilltalade genom aktiv handling visat att han inte
längre ville ha bilderna i sin besittning. Genom
raderingen frigjordes utrymmet på hårddisken, vilket
sedan slumpmässigt kunde skrivas över av datorn när
ny information lagrades.
Till stöd för att inte rubricera gärningen som grov
anfördes att det rörde sig om en betydande mängd
material vilken inkluderade bilder och filmsekvenser
där barn utsattes för särskilt hänsynslös behandling.
Bilderna och filmerna antogs skildra verkliga
övergrepp mot barn.
Åklagaren överklagade tingsrättens dom och yrkade i
hovrätten att påföljden bestäms till fängelse.
Påföljd
Hovrätten ändrade
tingsrättens dom
såtillvida att skyddstillsynen förenades
med särskild behandlingsplan istället
för med särskild
föreskrift.
Att förena skyddstillsyn med särskild
föreskrift ansågs, med
hänvisning till brottets straffvärde och art,
inte som en tillräckligt
ingripande påföljd.
I fråga om valet av
påföljd hänvisade
hovrätten till att
praxis från Högsta
domstolen fastställt att det förelåg
en presumtion för
fängelse för grovt
barnpornografibrott
Den tilltalades
personliga förhållanden bedömdes
emellertid i detta fall
med tillräcklig styrka
tala för annan påföljd.
28
Om fängelse istället
hade valts skulle 8
månaders fängelse ha
utdömts.
Tingsrättens beslut
om förverkande
av 2 datorer, hårddisk, cd-skivor,disketter, barnpornografiska bilder och
film bestod.
Dom nr.
B 1207-01
Falu
tingsrätt,
05-04-19
Innehav
I vart fall
80 800
Skildringar,
inklusive
drygt 160
videosekv
enser
Motivering i ansvarsfrågan
Gärningen erkändes, men den tilltalade yrkade att
brottet inte rubriceras som grovt.
Ca 500 bilder och ett par av filmerna ansågs skildra
barn som utsattes för särskilt hänsynslös behandling,
inklusive sexuella handlingar mot barn under 6 års
ålder och skildringar av barn som behandlas grymt,
t.ex. barn som var bundna när de utsattes för
sexuella övergrepp.
Till stöd för att brottet skall rubriceras som grovt
anförde rätten att det rörde sig om innehav av
mycket stor omfattning. Materialet bestod vidare till
en betydande del av bilder där barn utsattes för
sexuella handlingar av vuxna, delvis av särskilt
hänsynslös karaktär.
Påföljd
Fängelse 6 månader
samt förverkande av
datorer, hårddiskar
och cd-skivor.
Med hänvisning till
Högsta domstolens
avgörande i NJA 2002
s. 265 fann rätten att
det i detta fall inte
förelåg speciella
skäl som med
tillräcklig styrka
talade för annan
påföljd än fängelse.
14.2 Grovt brott: Innehav och spridning
Dom nr
Innehav
Spridning
Motivering i ansvarsfrågan
Påföljd
B 2145-01
Svea
hovrätt,
03-05-19
921 bilder
och 45
videofilmer
Bilder och
videofilmer
gjordes tillgängliga för
1 342
personer via
Internet.
3 374 bilder
samt 207
videofilmer
överläts
genom
filöverföring
på Internet.
Den tilltalade bestred ansvar.
Hovrätten sänkte
tingsrättens påföljd
från fängelse 1 år till
6 månader.
Tingsrätten fann det styrkt att ett
antal bilder och videofilmer påträffats på den tilltalades hårddisk och att
det inte fanns skäl att ifrågasätta
åklagarens uppgift om antalet bilder
och videofilmer.
Det var vidare utrett att den tilltalade aktivt deltagit i utbyte av bilder och videofilmer via Internet och
att denne skapat en F-server på sin
dator för ändamålet. Det senare
gjorde att han kunde ligga ute på
nätet på olika chatsidor med
annonsering om bildbyte.
Utredningen visade även att den
tilltalade vid tillfälle aktivt omkatalogiserat materialet på hårddisken,
Tingsrättens beslut
om förverkande av
dator bestod.
29
varvid han således arbetat med varje
bild som katalogiserats om.
I fråga om brottets rubricering
anförde tingsrätten att innehavet i sig
inte föranledde att brottet rubriceras
som grovt. Det sätt på vilket bilderna
och filmerna gjorts tillgängliga för
andra via Internet och den teknik
med vilken överlåtelse skett och
kunnat ske medverkade dock till omfattande spridning av bilderna och
filmerna. Barn utgör en utsatt grupp
i samhället och brott av detta slag
reducerar i stor utsträckning barnen
till handelsvara. Gärningen
bedömdes därför som grovt brott.
Hovrätten fann inte skäl att göra
annan bedömning än tingsrätten i
ansvarsfrågan.
Dom nr
B 3958-01
Västmanlands
tingsrätt,
02-07-15
Innehav
2 226 filer
Spridning
134 filer
Högsta domstolen fann ej skäl
meddela prövningstillstånd.
Motivering i ansvarsfrågan
Gärningarna erkändes, men den
tilltalade yrkade att brottet inte
skulle rubriceras som grovt.
Bilderna hade kommits över via olika
chat-grupper och digitala forum på
Internet. De tilltalade la själv ut
bilder och filmer för nedladdning.
Han hade inget ekonomiskt motiv
för sitt handlande.
Närmare tusen av filerna skildrade
barn som utsattes för särskilt hänsynslös behandling i form av verkliga
och grova övergrepp, i några fall mot
helt nyfödda barn, såsom vaginala,
orala och/eller anala samlag, i många
fall i förening med grovt våld av en
art som bäst beskrivs som tortyr.
Rätten fann åtalet styrkt och angav
att den efterfrågan av barnpornografi
som den tilltalade genom sitt
samlande bidragit till utgjorde en
väsentlig orsak till att övergreppen
förövades och återgavs i bilder
avsedda att spridas. Den tilltalade
hade dessutom själv spridit ett stort
antal bilder och filmer. Brottet
rubricerades därför som grovt.
Påföljd
Överlämnande till
rättspsykiatrisk vård
med särskild
utskrivningsprövning
samt förverkande av
datorutrustning
Det begångna
brottet bedömdes
vara av sådan art att
fängelse borde följa
om inte särskilda
skäl talade mot det.
Omständigheterna i
detta fall ansågs
utgöra sådana
särskilda skäl.
30
Dom nr
B 870-02
Stockholms
tingsrätt,
02-09-12
Innehav
I vart fall
4 500
bilder på
dator och
2 cdskivor,
50 bilder,
5
tidningar
samt 8
filmer
Spridning
20-30 bilder
via Internet
Motivering i ansvarsfrågan
Gärningarna erkändes med invändningen att antalet bilder på datorn
var betydligt lägre än vad åklagaren
påstod.
Påföljd
Fängelse 6 månader
samt förverkande av
hårddisk, cd-skivor,
tidningar och filmer
Av vittnesförhör framgick att bilderna inkluderade tortyr, bondage
samt oral- och analsex. Materialet
innehöll även en ”pojkmanual” med
instruktioner om hur barn skall
penetreras och bestraffas för att bli
fogliga.
Rätten yttrade att
brottet är av en
sådan art att fängelse
normalt skall följa.
Särskilda skäl att
välja annan påföljd
förelåg inte.
Den tilltalade uppgav att han blivit
beroende av Internet och att han
laddat ner runt 50 000 – 60 000
pornografiska bilder, vilka han
sorterade i olika kataloger på datorn.
Genom chatsidor hade han kontakt
med runt 20-30 personer för utbyte
av barnpornografi.
Rätten fann åtalet styrkt. Det ansågs
vidare visat att ett stort antal bilder i
materialet skildrar barn som utsätts
för särskilt hänsynslös behandling,
inklusive samtliga de bilder som
spridits via Internet. Brottet var
därför att anses som grovt.
Dom nr
NJA
2002:265
Högsta
Domstolen
02-05-23
Innehav
2 200
objekt,
inklusive
1 026
bilder
från 270
besökare
av den
tilltalades
F-server
Spridning
8 299 bilder
till 881
besökare av
den
tilltalades
F -server
Motivering i ansvarsfrågan
Den tilltalade erkände brottet enligt
åtalet.
Tingsrätten fann åtalet styrkt. Under
en period av cirka 7 månader erhöll
881 personer bilder från den
tilltalades dator. I utbyte erhölls
sammanlagt 1 026 bilder. Vid analys
av datorns hårddiskar fanns omkring
2 200 objekt av barn- pornografisk
karaktär. Brottet ansågs grovt med
hänsyn till det omfattande bildmaterialet och att verksamheten
bedrivits i större omfattning.
Hovrätten fastställde Tingsrättens
dom.
Såväl Riksåklagaren som den
tilltalade överklagade.
Riksåklagaren yrkade att påföljden
skulle bestämmas till ett längre
Påföljd
Tingsrätten dömde
till fängelse 6
månader och
förverkande av
datorutrustning.
Högsta domstolen
fann inte skäl att
frångå tingsrättens
och hovrättens
bedömning av
straffvärdet till 6
månaders fängelse.
Frågan om lindrigare
påföljd än fängelse
kunde komma i
fråga besvarades
nekande.
Domstolen anförde
att grovt barnpornografibrott
utgör brottslighet av
31
fängelsestraff.
Högsta domstolen gjorde i fråga om
brottsrubriceringen bedömningen att
den tilltalades innehav av barnPornografi icke anses stort i lagens
mening. Det ansågs vidare styrkt att
han hållit detta tillgängligt så att det
spritts i betydande utsträckning.
Spridningsverksamheten ansågs
därför omfattande antalsmässigt sett.
Därtill ansågs den även omfattande i
så måtto att den tilltalade lagt upp
denna på ett systematiserat sätt och
bedrivit ett slags ”marknadsföring”.
Sammantaget bedömdes brottet
därför som grovt.
Dom nr
B 727-04
Hovrätten
över
Skåne
och
Blekinge,
05-01-27
Innehav
7 965
bilder och
1 091
videosekvenser
Spridning
Spridning av
bilder och
videosekvenser
till 7-8
personer,
inklusive i
vart fall 6
filmer
Motivering i ansvarsfrågan
Gärningarna erkändes med
begränsningen att spridning
endast skett till 7-8 personer.
Den tilltalade yrkade vidare att
brottet inte betraktas som grovt.
Tingsrätten och hovrätten fann det
styrkt att den tilltalade innehaft den
mängd barnpornografi som åtalet
omfattade. Det befanns däremot inte
styrkt att spridning skett till fler
personer än den tilltalade medgett.
I materialet återfanns barn från späd
ålder och uppåt som deltog i sexuella
aktiviteter, inklusive vaginala och
orala samlag. Ett av inslagen var 15
minuter långt och skildrade 1
övergrepp på 1 flicka i 10-11 års
ålder, vilket avslutades med att
flickan hade sperma i ansiktet.
Sekvenser som bedömdes som grova
innehöll våld och annan förnedrande
behandling. Barnen var i allmänhet
bundna och utsattes för slag med
piska eller livrem. Det förekom att
föremål fördes in i mun, vagina och i
barnens stjärt. En sekvens på 1 VHSfilm ansågs särskilt rå.
Tingsrätten fann att brottet var att
anse som grovt med hänsyn till att
det avsåg en särskilt stor mängd
bilder och videosekvenser, till att
barnen i delar av materialet utsattes
för en särskilt hänsynslös behandling
och att materialet spritts vidare till
andra.
sådan art att påföljden bör bestämmas
till fängelse om inte
speciella skäl med
tillräcklig styrka i
det enskilda fallet
talar för någon
annan påföljd. Några
sådana skäl fanns
inte i detta fall.
Påföljd
Fängelse 6 månader
samt förverkande av
2 datorer, hårddiskar, 23 CD- skivor,
1 videofilm och 2
disketter.
Tingsrätten såväl
som hovrätten
konstaterade att det
fanns en presumtion
för fängelse påföljd i
fråga om grovt barnpornografibrott och
att tillräckliga skäl
inte visats för att
frångå denna i detta
fall.
32
Hovrätten fastställde tingsrättens
dom med följande preciseringar. Det
ansågs särskilt allvarligt att den
tilltalade utöver ett stort antal bilder
även innehade, en relativt sett
mycket stor mängd videosekvenser.
Hovrätten fann att 10 av videosekvenserna skildrade barn som
utsattes för särskilt hänsynslös behandling. Dessutom innehade den
tilltalade 1 videoband som återgav 1
mycket utdraget hänsynslöst förlopp.
Det hade även visats att den tilltalade bjudit ut sitt material till
andra och spridit i vart fall 6 filmer.
Brottet var därför att betrakta som
grovt barnpornografibrott och att
tillräckliga skäl inte visats för att
frångå denna i detta fall.
Dom nr
B 760-02
Bollnäs
tingsrätt,
03-06-03
Innehav
12 filer
samt
2 306 filer
i original
och 8 701
kopior vid
senare
tillfälle
Spridning
I vart fall
3 300 filer till
166 personer
Motivering i ansvarsfrågan
Gärningarna erkändes med tillägget
att 8 701 av de 11 007 datafilerna i
datorn i bostaden var kopior av de
resterande 2 306.
Den tilltalade hävdade vidare att
endast 3 000 spridda datafiler
skildrade barnpornografi. Denne
yrkade därför att brottet inte
rubriceras som grovt.
I fråga om brottet var att anse som
grovt hänvisade rätten till hovrtättsavgörande RH 2001:30, där rätten
bedömt att ett innehav av 5 500
bilder inte kunde anses som en
särskilt stor mängd i lagrummets
mening. Vidare anförde tingsrätten
att då det krävs uppsåt bl.a. i förhållande till bildernas innehåll vore
det i det särskilda fallet inte rimligt
att beakta den stora mängden kopior
när domstolen avgör om innehavet
rört en särskilt stor mängd. Rätten
fann mot denna bakgrund att den
tilltalades innehav av 2 300
originalbilder och 8 700 kopior
ensamt inte var tillräckligt för att
beteckna brottet som grovt.
Fråga var då om verksamheten
bedrivits systematiskt och i stor
omfattning. Rätten fann därvid att
överlåtelsen av ca 3 300 datafiler till
166 personer via Internet under
Påföljd
Skyddstillsyn med
Särskild behandlingsplan samt förverkande av dator,
1 cd-rom skiva samt
8 disketter.
Om fängelse istället
hade valts skulle 8
månaders fängelse
ha utdömts.
I sin motivering
hänvisade rätten till
Högsta domstolens
uttalande att
påföljden för grovt
barnpornografibrott
bör bestämmas till
fängelse om inte
särskilda skäl med
tillräcklig styrka i
det enskilda fallet
talar för någon
annan påföljd.
Omständigheterna i
detta fall ansågs
utgöra tillräckliga
skäl att välja annan
påföljd.
33
drygt 8 månaders tid var tillräckligt
för att rubricera brottet som grovt.
Den tilltalade dömdes därför för
barnpornografibrott ifråga om sitt
innehav och för grovt barnpornografibrott i fråga om
spridningen av 3 300 datafiler till
andra
Dom nr
B 2811-01
Örebro
tingsrätt,
02-03-15
Innehav
17 500
bilder och
200
filmer,
varav
cirka
8 000
bilder och
102 filmer
var unika
Spridning
7 000 bilder
och 101
filmer
Särskilda omständigheter:
Den tilltalade dömdes både för brott
av normalgraden och för grovt
barnpornografibrott
Motivering i ansvarsfrågan
Rätten fann åtalet styrkt.
Den tilltalade hade genom Internet
fått kontakt med personer som han
bytte bilder med. Denne installerade
en F-server i sin dator som gjorde
filer på hans hårddisk tillgängliga för
envar. Tillgång krävde att bilder gavs
i utbyte. Den tilltalade hade programmerat in reklamtext för sina
bilder, vilken visades var fjärde
minut under den tid han var uppkopplad. Inkommande bilder
granskades och sorterades. Bilder på
flickor som såg ut att vara över 18
år raderades, då han inte hade något
intresse av dem. Under en 5
månaders period besöktes den
tilltalades F-server av 235 personer
från 15 länder.
Av innehavet visade cirka 1 500
bilder och 70 filmer situationer där
flickor utsattes för särskilt hänsynslös
behandling, inklusive skildringar där
de bundits eller kedjats, tvingats till
samlag eller oralsex med vuxna eller
med varandra, där de våldtogs av 2
män, där tortyr utövades mot deras
bröst, ändtarm och underliv, där de
piskades och våldtogs och där de
deltog i hundsex.
Rubriceringen grovt barnpornografibrott infördes 1 januari 1999
(Lag 1998:1444). Gärningar hänförliga till tiden före detta datum
bedömdes därför enligt den äldre
lydelsen (Lag 1993: 207) och
rubricerades barnpornografibrott.
När det gäller rubriceringen av
gärningar efter 1 januari 1999 ansågs
Påföljd
Fängelse 10
månader samt
förverkande av
datorutrustning
Brottsligheten
ansågs vara av sådan
art att
frihetsberövande
påföljd borde
utdömas om inte
särskilda skäl
talade emot det.
Sådana skäl ansågs
inte vara för handen.
34
det inte styrkt att förfarandet utgjort
ett led i en verksamhet som utövats
systematiskt eller i större omfattning.
Gärningarna ansågs emellertid
omfatta en betydande mängd bilder
och filmsekvenser som innehafts och
hållits tillgängliga för annan. En stor
mängd av dessa skildrade situationer
där barn utsattes för särskilt hänsynslös behandling. Brottet rubricerades
därför som grovt.
Särskilda omständigheter:
Lagrummets lydelse ändrades från 1
januari 1999 då grovt barnpornografibrott infördes. Den tilltalade
dömdes därför för barnpornografibrott i den del gärningarna var hänförliga till tiden före 1 januari 1999.
Dom nr
B 124-01
Göta
hovrätt,
01-03-23
2 åtalade,
tt 1 & tt 2
Innehav
tt 1
18 054
bilder och
1 030
filmsekve
nser
Skildrat
2 barn
genom att
fotografera och
filma dem
Skildrat
olika barn
genom att
fotografera dem
eller samla
bilder
tt 2
11 206
bilder och
1 039
filmsekve
nser
Spridning
tt 1
Förevisat
bilder för
andra
tt 2
Överlåtelse
av minst 5
cd-skivor
med
okänt antal
bilder till
annan person
Motivering i ansvarsfrågan
Endast bilder där barnen befanns
vara yngre än 10 år togs med i åtalet
för de bägge tilltalade.
Tingsrätten fann åtalet styrkt i sin
helhet och anförde att det inte fanns
anledning att ifrågasätta påståendena
i gärningsbeskrivningen om antalet
bilder och filmsekvenser som innehafts av de tilltalade.
Rätten anförde vidare, att allt
identifierbart material som lagrats
under ett specifikt namn i datorn
skall räknas som innehav även om en
del utgör kopior som återfinns under
andra identiteter. Att en del material
hade raderats påverkade inte bedömningen i fråga om antalet.
I fråga om brottets rubricering ledde
det mycket stora antalet bilder, att
samtliga bilder och filmer rörde
mycket små barn, samt skildrandet
av särskilt hänsynslösa övergrepp till
att rätten rubricerade brotten som
grova, trots mycket begränsad spridning. Bilderna visade bl.a. barn som
var bundna eller på andra sätt
berövade sin rörelse eller uttrycksförmåga samtidigt som de utsattes
för kraftiga och grymma övergrepp.
De tilltalade bedömdes ha varit lika
aktiva i eftersökandet och lagrandet
av materialet.
Hovrätten gjorde i huvudsak inte
Påföljd
tt 1
Tingsrätten dömde
till fängelse 4 år
samt förverkande av
2 datorer, 2 hårddiskar, cd-skivor och
disketter.
Brottslighetens art
och straffvärde
uteslöt att annan
påföljd än fängelse.
Hovrätten bedömde
det samlade
straffvärdet som
något lägre och
sänkte påföljden till
fängelse 3 år.
Beslutet om
förverkande bestod.
tt 2
Tingsrätten dömde
till fängelse 10
månader samt
förverkande av 1
dator och 3 håtddiskar.
Brottsligheten
ansågs med hänsyn
till omfattning och
inriktning vara av
sådant slag att
presumtionen starkt
talade för frihetsberövande. Starka
skäl att intedöma till
35
någon annan bedömning än
tingsrätten i ansvarsfrågan.
fängelse hade inte
framkommit.
Särskilda omständigheter:
tt 1
Den tilltalade dömdes även för grovt
sexuellt utnyttjande av underårig.
Skadestånd utdömdes med
sammantaget 125 000 jämte
30 000 kr till 2 målsäganden.
Hovrätten ändrade
tingsrättens dom
och bestämde med
tillämpning av 28
kap 23 §
brottsbalken
påföljden till skyddstillsyn förenat med
fängelse 3 månader.
Beslutet om
förverkande bestod.
14.3 Brott av normalgraden: Innehav utan spridning
Dom nr.
B 1781-01
Sollentuna
tingsrätt,
02-02-20
Innehav
245 bilder
och 27
filmsekvenser
Motivering i ansvarsfrågan
Rätten fann åtalet styrkt.
Innehavet ansågs omfatta en icke obetydlig mängd
bilder och filmsekvenser.
Flera av bilderna och filmsekvenserna återgav
verkliga sexuella handlingar mot barn.
Dom nr.
B 913-01
Kalmar
tingsrätt,
02-03-14
Innehav
Cirka 450
bilder och
20
filmsekve
nser
Motivering i ansvarsfrågan
Rätten fann åtalet styrkt samt att fråga var om
innehav av ett stort antal barnpornografiska bilder.
Brottet kunde därför inte anses som ringa.
Dom nr.
B 865-02
Stockholms
tingsrätt,
04-10-07
Innehav
530 bilder
Motivering i ansvarsfrågan
Den tilltalade erkände det objektiva innehavet, men
bestred ansvar för brott då filerna raderats och då det
därför inte förelåg uppsåtligt innehav.
I fråga om förekomsten av 1 aktivt sparad fil på
datorns hårddisk, anfördes att detta måste ha varit
Påföljd
Villkorlig dom, 50
dagsböter samt
förverkande av 3
hårddiskar och
1 cd-rom
Då antalet bilder
och
filmsekvenser var
relativt begränsat
ansågs fängelse inte
oundgängligen påkalllat.
Påföljd
Fängelse 1 månad
samt förverkande av
hårddisk och andra
hjälpmedel.
Rätten fann att
brottet var av sådan
art att frihetsberövande påföljd
normalt skall följa.
Vad som
framkommit angåend den tilltalades
förhållanden
utgjorde inte
tillräckliga skäl att
välja annan påföljd.
Påföljd
Villkorlig dom
förenat
med 80 dagsböter
samt förverkande av
hårddisk och 25
disketter
36
ett misstag.
Rätten konstaterade att samtliga återskapade bilder
innehöll barnpornografi. Bilderna hade laddats ner
och sparats före 1 januari 1999, då innehav av
barnpornografi kriminaliserades. I avsaknad av
annan utredning, utgick rätten från att bilderna
raderats före detta datum. Då det förelåg möjlighet
att återskapa de raderade filerna fann rätten att
innehav objektivt sett förelåg. Den bild som sparats
aktivt på datorns hårddisk laddades ner efter den
1 januari 1999.
I frågan om uppsåtligt innehav av innehållet på de
25 disketter som innehöll barnpornografi anförde
rätten att, då den tilltalade vid aktuell tidpunkt
arbetade som datorkonsult, kunde påståendet att han
saknade vetskap om att bilderna kunde återskapas i
det närmaste lämnas därhän. Det befanns vidare
utrett att den tilltalade alltjämt hyste ett intresse för
barnpornografi. En omständighet som talade därför
var att ingen av de 25 disketterna hade skrivits över
med annat material, vilket talade emot att de sparats
för att användas som lagringsmedium för annat
material. De förvarades dessutom samlade i ett skåp
i den tilltalades datorrum, vilket enligt rätten tydde
på att de sparats i ett annat syfte.
Ifråga om de bilder som återfanns på datorns hårddisk konstaterades först att, med hänvisning till det
sätt datorn hanterar raderade filer, fråga endast var
om 6 bilder och inte 9, som åklagaren påstod.
Ifråga om den bild som aktivt sparats på hårddisken,
konstaterade rätten att denna först raderats och
sedan återskapats genom att den överförts från
papperskorgen till en annan mapp. Det var därför
klart att filen inte sparats av misstag.
Rätten konstaterade
att den tilltalade
dömdes för innehav
av ett relativt stort
antal bilder.
Materialet skildrade
barn som utsattes
för grova sexuella
övergrepp.
Straffvärdet bedömdes dock inte vara
så högt att särskilda
skäl för
fängelsepåföljd
förelåg.
Det beaktades
särskilt
att spridning inte
hade förekommit
och att huvuddelen
av
materialet
åtkommits
under tid då
innehav
inte var straffbart.
Förhållandevis lång
tid hade även
förflutit
sedan brottet
begicks.
När det sedan gällde de återstående bilderna fick det
anses klarlagt att den tilltalade haft vetskap om att
de kunde återskapas. Han fick dessutom materialet
genom kontakter med andra personer med intresse
för barnpornografi. Det var således inte fråga om
någon ofrivillig åtkomst. När han sedan öppnade de
tillsända filerna hade han i vart fall eventuellt uppsåt
till att ett olagligt innehav kunde uppstå, något som
också vann stöd av de åtgärder han utförde i fråga
om den aktivt sparade bildfilen. Påståendet om
bristande uppsåt ansågs därför vederlagt.
Dom nr.
B 4421-02
Svea
hovrätt,
02-06-28
Innehav
1 347
bilder
Motivering i ansvarsfrågan
Tingsrätten fann ingen anledning till tvekan i frågan
om bilderna utgjorde barnpornografi. Inte heller
kunde innehavet ifrågasättas.
Fråga var om det kunde anses visat att den tilltalade
haft kännedom om att filerna laddats ner till hans
Påföljd
Hovrätten ändrade
tingsrättens dom på
så
sätt att påföljden
höjdes från 4 till 5
37
dator. Hovrätten fann, med hänvisning till den
tilltalades särskilda datakunnande och det sätt
filerna organiserats på att det var uteslutet att han
inte haft kännedom om filernas innehåll. Det ansågs
därför styrkt att han uppsåtligen innehaft bilderna.
Särskilda omständigheter:
Den tilltalade dömdes även för grovt sexuellt
utnyttjande av underårig, sexuellt umgänge med
barn och sexuellt ofredande.
års
fängelse. Skälen för
ändringen var inte
hänförliga till åtalet
för barnpornografibrott. Tingsrätten
beslutade vidare om
förverkande av jazskivor med barnpornografiskt innehåll. Tingsrätten
beviljade även den
tilltalade rätten att
återfå en del av det
beslagtagna materialet som inte
innehöll
barnpornografi
över-fört till ett
annat medium.
Hovrätten ändrade
domen i denna del
med motiveringen
att en sådan rätt
inte kunde härledas
ur
bestämmelserna i
36
kap brottsbalken
om
förverkande, utan
detta var beroende
av polis eller
åklagarmyndighetens tillmötesgående i det
enskilda fallet.
Frågan
ansågs därför inte
falla
inom ramen för
förverkandeprövnin
g-en i ett brottmål.
Dom nr.
B 5517-04
Stockholms
tingsrätt,
05-11-23
Innehav
4 502
bilder och
2 videosekvenser
Motivering i ansvarsfrågan
Innehav av bilderna erkändes, men brott förnekades.
Den tilltalade är fotograf och anförde att han hade
anskaffat bilderna för yrkesmässiga ändamål. Barnen
på bilderna såg han endast som modeller. Han
menade vidare att bilderna inte var barnpornografiska då ingen av dem skildrade barn som deltar i
sexuella aktiviteter. Ofta var det frågan om serier
med 50 – 150 bilder som laddats ner.
Rätten fann innehavet vars pubertetsutveckling inte
var fullbordad. Vidare anfördes att straffbestäm-
Påföljd
Villkorlig dom
förenad med 80
dagsböter samt
förverkande av
dator, cd-skivor och
1 hårddisk från
ytterligare 1 dator
Yrkandet om beslag
av hela den andra
datorn ogillades.
38
melsen omfattar inte endast skildringar av barn som
deltar i sexuella handlingar, utan även sådana som på
annat sätt vädjar till den sexuella driften. Materialet,
med undantag för några få bilder, bedömdes vara av
barnpornografisk karaktär. Bilderna skildrade bl.a.
nakna eller delvis nakna barn vars könsdelar
exponerades tydligt. Det förekom även barn som
berörde varandra sexuellt. Vidare förekom bilder där
kameravinkeln, barnets posering, beskärningen av
bilden, barnets utstyrsel och/eller utformningen av
de plagg barnet bar var sådan att kroppen fokuserades på ett sätt som bedömdes som pornografiskt, eller där avsikten tveklöst var att förmedla ett
sexuellt budskap. Även den miljö i vilken bilden är
tagen spelade in vid rättens bedömning. Varje bild i
en serie bedömdes som ett led i ett händelseförlopp
som ytterst syftade till att vädja till den sexuella
driften.
Även dubbletter räknades var för sig.
Särskilda omständigheter:
Den tilltalade dömdes även för narkotikabrott.
Dom nr.
B 3386-02
Stockholms
tingsrätt,
02-09-04
Innehav
4 653
bilder och
1 film
Dom nr.
B 8164-00
Innehav
5 490
Motivering i ansvarsfrågan
Den tilltalade erkände de faktiska gärningarna, men
godtog endast straffansvar för ett hundratal bilder.
Rätten fann innehavet objektivt sett styrkt och
anförde vidare bl.a. att då den tilltalade enligt egen
utsago var medveten om att det fanns barnpornografi bland de bilder han laddat ner och själv faktiskt
sett detta när han tittat på delar av materialet, fick
det anses klarlagt att innehavet i sig även var
uppsåtligt.
Motivering i ansvarsfrågan
Innehav erkändes men den tilltalade gjorde i första
Påföljd
Villkorlig dom och
100 dagsböter samt
förverkande av 2
hårddiskar och 12
cd- romskivor
Rätten anförde att
ett
innehav av den
mängd som fråga
var om i detta fall
inte
nödvändigtvis borde
anses ha ett så stort
artvärde att en
lindrigare påföljd än
fängelse var
utesluten.
Straffvärdet
bedömdes till
fängelse 1 månad.
De särskilda
omständigheterna i
övrigt ansågs
motivera
att påföljden kunde
stanna vid villkorlig
dom och ett
kännbart
bötesstraff.
Påföljd
Fängelse 8 år samt
39
Svea
hovrätt,
01-01-31
bilder och
38 filmsekvenser
hand gällande att det var försvarligt och i andra hand
att brottet inte skulle bedömas som grovt.
Rätten fann åtalet styrkt.
ifråga om barnpornografibrottet
förverkande av 2
hårddiskar och 1
cd-skiva.
Vissa bilder och filmsekvenser visade barn som
utsattes för särskilt hänsynslös behandling.
Hovrätten ändrade tingsrättens rubricering från grovt
brott till barnpornografibrott med motiveringen att
ett innehav sällan torde ha ett straffvärde som
motiverar att brottet betecknas som grovt och att
den mängd material det rörde sig om inte i sig självt
ansågs tillräcklig. Inte heller ansågs den mycket
hänsynslösa behandling av barn som förekom
tillräcklig för att föranleda att brottet betecknas som
grovt.
Särskilda omständigheter:
Den tilltalade dömdes även för grovt narkotikabrott
och narkotikabrott samt grovt vapenbrott.
Dom nr.
B 1091-02
Hovrätten
för Nedre
Norrland,
03-11-05
Innehav
140 000
bilder
Motivering i ansvarsfrågan
Innehavet omfattade sviter om 50 eller fler bilder
och skildrade flickor som klädde av sig och poserade.
Någon annan sexuell aktivitet än ren posering
förekom inte. Någon spridning av bilderna hade inte
förekommit. Rätten fann, det mycket omfattande
innehavet till trots, inte skäl att rubricera brottet
som grovt.
Särskilda omständigheter:
Den tilltalade dömdes även för 2 fall av
hemfridsbrott, grovt brott samt sexuellt utnyttjande.
Påföljd
Skyddstillsyn med
Särskild
behandlingsPlan.
Om fängelse istället
hade valts skulle 12
månaders fängelse
ha utdömts.
14.4 Brott av normalgraden: Innehav och spridning
Dom nr
B 1475-00
Huddinge
tingsrätt,
00-06-16
Innehav
2 bilder
Spridning
2 bilder som
gjorts
tillgängliga
för ett
obegränsat
antal
personer
samt
överlåtits
Motivering i ansvarsfrågan
Brottet erkändes, men den tilltalade
yrkade att det skulle anses som ringa
brott.
Rätten fann åtalet styrkt. Då
bilderna gjorts tillgängliga via
Internet för ett obegränsat antal
personer och då de
överlåtits fann rätten att brottet inte
kunde anses ringa.
Påföljd
Villkorlig dom ej
förenad med böter.
Böter dömdes inte
ut med hänsyn till
Gärningens straffvärde och att den
tilltalade var under
20 år när brottet
begicks.
Dom nr
B 3900-01
Västmanlan
ds
tingsrätt,
02-04-02
Innehav
2 bilder
Spridning
2 bilder
överläts via
e-post till 1
person
Motivering i ansvarsfrågan
Gärningen erkändes, men den
tilltalade yrkade att brottet anses
som ringa.
Rätten fann åtalet styrkt och anförde
att brottet inte kunde anses ringa då
bilderna överlåtits med risk för
Påföljd
Villkorlig dom och
50 dagsböter
40
Dom nr
B 861-00
Nacka
tingsrätt,
00-10-03
Innehav
6 bilder
Spridning
6 bilder som
gjorts
tillgängliga
för ett
obegränsat
antal
personer på
Internet samt
överlåtits
Dom nr
B 1166-00
Uppsala
tingsrätt,
01-03-15
Innehav
83 bilder
Spridning
8 bilder till 1
annan
person
Dom nr
B 3019-01
Stockholm
s tingsrätt,
01-10-22
Innehav
172 bilder
Spridning
3 bilder till 1
person
vidare spridning.
Motivering i ansvarsfrågan
Brottet erkändes, men den tilltalade
yrkade att det skulle anses som ringa
brott.
Innehav befanns styrkt.
Då bilderna gjorts tillgängliga via
Internet för ett obegränsat antal
personer och då de överlåtits fann
rätten att brottet inte kunde anses
ringa.
Motivering i ansvarsfrågan
Innehav av 83 bilder. Den tilltalade
ansågs ha gjort 8 bilder tillgängliga
för annan genom att sända epostmeddelanden med länkar till
bilderna.
Innehav av 83 bilder ansågs inte
omfattande.
Motivering i ansvarsfrågan
Rätten fann åtalet styrkt.
Tveksamhet rådde om huruvida 2 av
bilderna var barnpornografiska.
Rätten fann att så var fallet och
hänförde till att de skildrade barn på
ett sätt, som var ägnat att vädja till
sexualdriften. Det sammanhang som
bilderna förekom i ansågs ge
ytterligare belägg för denna
bedömning.
Antalet innehavda bilder bedömdes
som så stort att brott av
normalgraden ansågs föreligga.
Påföljd
80 dagsböter samt
förverkande av
hårddisk
Lägre påföljd ansågs
motiverad då den
tilltalade var under
21 år när brottet
begicks, och då det
begicks av intresse
för datorer samt
i ungdomlig
nyfikenhet och
obetänksamhet.
Påföljd
Villkorlig dom ej
förenad med böter.
Böter dömdes ej ut
då den tilltalade
förlorat sitt arbete
p.g.a. brottet.
Påföljd
Villkorlig dom, 80
dagsböter samt
förverkande av 9
disketter.
Straffvärdet
bestämdes till
fängelse 1 månad,
vilket motiverades
med att ett flertal
bilder skildrade
grova övergrepp
mot barn, inklusive
1 bild som spridits
via e-post.
Rätten uttalade sig
sedan om huruvida
barnpornografibrott
skall anses vara ett
artbrott och anförde
att även om detta
saknar stöd i
förarbetena, bör
brott som
förutsätter att barn
utsätts för sexuella
övergrepp i vart fall
anses ha ett
medelhögt artvärde.
Ett straffvärde om
fängelse 1 månad i
kombination med
ett medelhögt
artvärde ger
samtidigt utrymme
41
för att välja en
annan påföljd
om omständigheterna i övrigt ger
skäl för det.
Dom nr
B 1290:96
Hovrätten
över
Skåne
och
Blekinge,
98-03-09
Innehav
----
Spridning
Spridning av
1 film
innehållande
bl.a. 7
minuter
barnpornografiskt
material
Motivering i ansvarsfrågan
Rätten fann åtalet styrkt och anförde
att den aktuella filmen var av
dokumentär karaktär och skiljde sig i
huvudsak inte från vanliga semesterfilmer. Brottet bestod i det sätt
filmaren mot slutet av sekvensen
övergick till att zooma in de 10-12
åriga nakna flickornas underliv.
Särskilda omständigheter:
Den tilltalade dömdes även för olaga
våldsskildring
Dom nr
B 2255-01
Solna
tingsrätt,
02-02-22
Innehav
Minst 180
bilder och
19 filmsekvenser
Spridning
Överlåtelse
av 40 bilder
Motivering i ansvarsfrågan
Gärningarna erkändes, men den
tilltalade yrkade att dessa skulle
anses som ringa.
Rätten fann åtalet styrkt och anförde
att redan den omständighet att
bilder överlåtits gjorde att brottet
inte kunde anses som ringa.
Påföljd
Hovrätten sänkte
tingsrättens påföljd
från fängelse 2
månader till
villkorlig dom och
120 dagsböter.
Barnpornografibrottet ansågs inte i
sig kunna föranleda
strängare straff än
böter.
Hovrätten uttalade
sig även nekande
ifråga om barnpornografibrott
skall
anses som ett
artbrott.
Straffskalan för
barnpornografibrott
skärptes efter tiden
då brottet begicks.
Påföljd
Villkorlig dom
förenad med 80
timmars samhällstjänst samt förverkande av disketter
och zip-disketter.
Om fängelse istället
hade valts skulle 2
månaders fängelse
ha dömts ut.
Antalet bilder
bedömdes som
relativt lågt.
Överlåtelsen av
bilderna samt
materialets grovhet
föranledde
emellertid
rätten att bedöma
straffvärdet till 2
månaders fängelse.
Omständigheterna i
övrigt föranledde
rätten att döma till
en icke frihetsberövande påföljd.
42
Dom nr
B 717-03
Sunne
tingsrätt,
04-02-05
Innehav
259 bilder
och 9
filmsekve
nser
Spridning
9 bilder
Motivering i ansvarsfrågan
Den tilltalade erkände gärningen
och uppgav att han samlat på barnpornografiska bilder p.g.a.
nyfikenhet.
Genom Internet kom han i kontakt
med en kvinna som bjöd in honom
att delta i ett digitalt forum för
utbyte av barnpornografi. Han la där
ut 9 bilder, vilket han senare
ångrade. Han tog bort bilderna efter
7-9 dagar.
Ett ovanligt stort antal bilder
skildrade spädbarn och kvinnor som
utsatte barn för övergrepp. Det
förevisade materialet visade ett brett
spektrum av barnpornografi.
Påföljd
Skyddstillsyn
förenat
med särskild
föreskrift samt
förverkande av
datorutrustning
Rätten bedömde att
det med hänsyn till
den tilltalades
personliga
förhållanden
framstod som
angeläget att han
fick vård och
behandling
för sina mentala
problem.
Rätten anförde att de medverkande
inte föreföll ha utsatts för annat våld
än det våld som de sexuella
handlingarna och poseringen
utgjorde i sig själva.
Särskilda omständigheter:
Den tilltalade hade tidigare dömts
för vapenbrott.
Dom nr
B 111-02
Kristiansstads
tingsrätt,
04-02-10
Innehav
Förvärv
av ett
stort
antal
teckningar
och bilder
samt
innehav
av i vart
fall 396
teckningar
och 36
fotografier
Spridning
Spridning av
ett stort antal
teckningar
och
fotografier
Motivering i ansvarsfrågan
Den tilltalade vitsordade att
materialet kunde uppfattas
som barnpornografiskt. Samtidigt
förnekade han att han avsett att
sprida, överlåta, upplåta eller
förevisa
eller på annat sätt göra teckningarna
tillgängliga för andra. Förmedling
och mottagande av bilder erkändes,
med tillägget att detta skedde endast
till 3 personer.
Hans egentliga intresse var av bilder
där barn agades av vuxna.
Rätten fann åtalet styrkt.
Dom nr
B 69-01
Innehav
---
Spridning
100-tals
Motivering i ansvarsfrågan
Den tilltalade erkände gärningarna
Påföljd
Villkorlig dom
förenat med 70
dagsböter samt
förverkande av
dator
och annan
utrustning
Då spridningen av
materialet inte varit
särskilt omfattande
och endast rört en
liten krets och då
materialet till
övervägande del
bestod av
teckningar, vilka
uppfattas som
mindre kränkande i
de fall de inte
skildrar verkliga
övergrepp, ansåg
rätten att påföljden
kunde stanna vid
villkorlig dom
förenat med böter.
Påföljd
Skyddstillsyn
43
bilder har
gjorts
tillgängliga
via ett
digitalt
forum på
Internet.
Vidare har
689 bilder
och 40 filmer
skickats till 1
mottagare.
Sunne
tingsrätt,
03-12-12
Dom nr
B 2043-00
Svea
hovrätt,
00-12-01
Innehav
7 900
bilder
samt ett
antal
teckningar
Spridning
7 900 bilder
Dom nr
B 1087-00
Norrtälje
tingsrätt,
01-02-21
Innehav
cirka 400
bilder och
17 filmsekvenser
Spridning
189 bilder till
i vart fall 75
mottagare
och uppgav att hon skapat ett eget
digitalt forum på Internet för utbyte
av barnpornografi, där hon själv
förmedlat 61 bilder. Till detta forum
gavs 40 personer tillträde, av vilka 9
lade bilder. Kommunikationen
mellan kvinnan och övriga
användare betecknades som
omfattande och
intensiv. Vid ett tillfälle överläts 689
bilder och 40 filmer till 1 mottagare.
Ett ovanligt stort antal bilder
skildrade spädbarn och kvinnor som
utsatte barn för övergrepp. Rätten
anförde att de medverkande inte
föreföll ha utsatts för annat våld än
det som de sexuella handlingarna
och
poseringen utgjorde i sig själva.
Rätten fäste även tilltro till att
kvinnan som barn själv haft en
sexuell relation med en vuxen man
och att verksamheten varit ett sätt
att bearbeta detta. Den större
överlåtelsen av material till 1 person
hade överenskommits mot
betalning. Kvinnan ångrade sig
emellertid och avstod från betalning.
Motivering i ansvarsfrågan
Tingsrätten fann åtalet styrkt.
Överklagandet till hovrätten
omfattade inte ansvarsdelen.
Motivering i ansvarsfrågan
Rätten fann åtalet styrkt.
De skildrade barnen med enstaka
undantag var i förpubertal ålder. De
flesta utsattes för mycket kränkande
sexuella övergrepp, ofta av vuxna.
Bilderna återgav verkliga övergrepp.
Den tilltalade hade installerat ett
chatprogram på sin dator där han
aktivt deltog i utbyte av barnpornografiskt material. Denne
annonserade även i en chatkanal för
personer intresserade av
barnpornografi. Uppkoppling mot
hans dator hade skett vid 1929
förenat
med särskild
föreskrift samt
förverkande av
dator, 2 hårddiskar,
cd-rom skivor och
disketter.
Rätten fann att det,
med hänsyn till
kvinnans personliga
förhållanden
framstod som
angeläget att hon
fick vård och
behandling för sina
mentala problem.
Påföljd
Tingsrätten dömde
till skyddstillsyn
med föreskrift om
psykiatrisk vård och
förverkande av
dator, extern
datorutrustning
samt teckningar.
Hovrätten fann inte
skäl till ändring.
Beslutet om
förverkande bestod.
Påföljd
Fängelse 2 månader
samt förverkande av
hårddisk
44
tillfällen under i vart
fall 18 månader.
Dom nr
B 112-03
Högsta
domstolen,
03-07-08
Innehav
2 195 filer
varav 74
filmsekve
nser
Spridning
77 filer till 1
person samt
ett okänt
antal
till andra
personer
Motivering i ansvarsfrågan
Tingsrätten fann åtalet styrk och
bedömde att brottet var av normalgraden samt att dess straffvärde låg
runt 6 månaders fängelse. De
skildringar som förekom visade
verkliga övergrepp mot barn. Det
konstaterades samtidigt att det inte
förekom något annat våld än det
som själva medverkan i de sexuella
handlingarna och poseringen
utgjorde.
Åklagaren överklagade och yrkade
att fängelse utdöms.
Hovrätten fastställde tingsrättens
dom.
Riksåklagaren överklagade, yrkade
att fängelse utdöm och att Högsta
domstolen belyser frågan om barnpornografibrott av normalgraden är
ett brott av sådan art att det
föreligger en presumtion för
fängelse.
Högsta domstolen fastställde
Hovrättens dom.
Påföljd
Villkorlig dom
förenad med 120
dagsböter samt
förverkande av
dator
Det aktuella
brottets
straffvärde torde
enligt Högsta
domstolen inte
överstiga 3
månaders fängelse.
Högsta domstolen
anförde vidare att
generellt bedöma
barnpornografibrott
som brott av sådan
art att fängelse
normalt skall följa
är inte motiverat.
Då spridningen inte
kunde anses omfattande och då den
inte präglats av
systematik eller
förslagenhet ansågs
omständigheterna i
det aktuella fallet
sådana att, efter en
sammantagen
bedömning, en icke
frihetsberövande
påföljd kunde komma ifråga. 2 justitieråd anmälde skiljaktig mening och
anförde att lagsttiftaren betraktade
denna brottstyp
med
utomordentligt
allvar och att fråga
var om en brottstyp
som blivit mer utbredd med informationsteknikens utveckling genom att
bilder med lätthet
kan spridas till
många och omfatta
stora mängder
material. Fängelse
borde därför vara
utgångspunkten
45
även för brott av
normalgraden. I
ett fall som det
aktuella, där straffvärdet begränsas till
några månaders
fängelse, kunde ett
särskilt skäl för villkorlig dom vara att
påföljden förenas
med samhällstjänst.
Då i det aktuella
målet den tilltalade
inte inställt sig på
kallelse till personutredning och det
således inte förelåg
något samtycke till
samhällstjänst och
då det inte heller
förelåg andra särskilda skäl för icke
frihetsberövande
påföljd, borde
påföljden ha
bestämts till
fängelse i 3
månader.
Dom nr
B 760-02
Bollnäs
tingsrätt
03-06-03
Innehav
12 filer
samt
2 306 filer
i original
och 8 701
kopior vid
senare
tillfälle
Spridning
I vart fall
3 300 filer till
166 personer
Motivering i ansvarsfrågan
I fråga om innehavet i sig kunde
föranleda att brottet var att anse
som grovt hänvisade rätten till ett
hovrättsavgörande (RH 2001:30),
där rätten bedömt att innehav av
5 500 bilder inte kunde anses som
en
särskilt stor mängd i lagrummets
mening. Vidare anförde tingsrätten
att då det krävs uppsåt bl.a. i
förhållande till bildernas innehåll
vore det inte rimligt att beakta den
stora mängden kopior i det särskilda
fallet när domstolen avgör om
innehavet rört en särskilt stor
mängd bilder eller inte. Rätten fann
därför att den tilltalades innehav av
2 300 originalbilder och 8 700
kopior ensamt inte var tillräckligt för
att beteckna brottet som grovt.
Den tilltalade dömdes därför för
barnpornografibrott ifråga om sitt
Påföljd
Skyddstillsyn med
Särskild behandlingsplan samt förverkande av dator,
1 cd-rom skiva samt
8 disketter.
Om fängelse istället
hade valts skulle 8
månaders fängelse
ha utdömts.
46
innehav och för grovt
pornografibrott i fråga om
spridningen av 3 300 datafiler till
andra.
Målet refereras i övrigt ovan under
grovt barnpornografibrott.
Särskilda omständigheter:
Den tilltalade dömdes både för brott
av normalgraden och för grovt
barnpornografibrott.
Dom nr
B 3959-01
Västmanlands
tingsrätt,
02-05-27
Innehav
2 692
bilder och
filmssekvenser
samt 269
datautskrifter
Spridning
Spridning av
ett okänt
antal filer
Motivering i ansvarsfrågan
Gärningarna erkändes, men den
tilltalade yrkade att brottet inte skall
betraktas som grovt.
Åklagarens yrkande att brottet
betraktas som grovt ogillades.
I materialet förekom bilder av barn
som utsattes för särskilt hänsynslös
behandling. Dessa visade verkliga,
grova övergrepp mot barn, i flera fall
mycket små barn. Flertalet bilder
utgjorde emellertid
”poseringsbilder”. Det ansågs inte
motbevisat att det var den senare
typen av bilder som skickats till
andra via e-post
Dom nr
B 4658-04
Svea
hovrätt,
04-12-17
Innehav
6 000
bilder
6 filmsekvenser
samt 26
videofilmer.
Spridning
Överlåtelse
av filer via
dator samt
överlåtelse
av
videofilmer
mot
betalning
Motivering i ansvarsfrågan
Den tilltalade erkände brott, men
yrkade att detta inte rubriceras som
grovt. Det förnekades att överlåtelse
av videofilmerna skett mot betalning
av annat än rena kostnadsutlägg.
Tingsrätten fann åtalet styrkt. 2 av
videofilmerna skildrade unga pojkar
som utsattes för synnerligen rå och
hänsynslös behandling. Det ansågs
uteslutet att den tilltalade inte visste
om vad filmerna innehöll.
Sammantaget ansåg tingsrätten att
brottet skulle rubriceras som grovt.
Hovrätten ändrade tingsrättens dom
i ansvarsdelen och dömde den tilltalade till ansvar för brott av
normalgraden. Rätten anförde att det i
Påföljd
Fängelse 4 månader
samt förverkande av
hårddisk, disketter
och utskrivna bilder
Brottet ansågs vara
av sådan art att
fängelse borde följa
om inte särskilda
skäl talade mot
detta. Med hänvisning till brottets
straffvärde samt att
den tilltalade ansågs
olämplig för samhällstjänst bedömde
rätten att sådana
särskilda skäl inte
fanns.
Påföljd
Hovrätten fann skäl
att ändra tingsrättens påföljd från
fängelse 6 månader
till skyddstillsyn
med särskild
föreskrift
för den tilltalade att
underkasta sig
psykiatrisk öppenvårdsbehandling.
Till grund för tingsrättens bedömning
låg att de förmildrande omständligheter som fanns inte
ansågs tillräckliga
för att fängelsestraff
kunde undvikas.
Det framick i målet
att den tilltalade
47
Dom nr
B 2193-03
Svea
hovrätt,
03-10-01
Innehav
6 539
bilder och
38 filmer
Spridning
Ett antal
bilder via
Internet
utredningshänseende inte tillförts
något nytt i förhållande till vad som
lagts till grund för tingsrätten
bedömning. I den sammantagna
bedömningen ansåg emellertid
hovrätten inte att det som framkommit i det specifika fallet var
tillräckligt för att rubricera brottet
som grovt.
varit deprimerad
under
flera år och att
regelbunden
psykologkontakt
förekom samt att
den tilltalade visade
intresse och stark
motivation för att
förstå sina drivkrafte.
Hovrätten tillade i
fråga om förmildrande omständligheter att den tilltalade inte bedrivit
någon yrkesmässig
spridning och att
det inte visats att
han till
tillgodogjort sig
någon vinning av
verksamheten samt
att han till följd av
brottet förlorat sitt
arbete. Sammantaget fann hovrätten
att starka skäl förelåg för val av annan
påföljd än fängelse
och att varken
brott-ets art eller
straff-värde
utgjorde
hinder därför.
Beslut
om förverkande
bestod.
Motivering i ansvarsfrågan
Den tilltalade förnekade brott och
anförde att han utsatts för en komplott i samband med hans skilsmässa
och den följande vårdnadstvisten.
Påföljd
Hovrätten sänkte
tingsrättens dom
från fängelse 2
månader till
villkorlig dom jämte
120 dagsböter.
Tingsrätten fann utrett att hela
materialet utgjorde barnpornografi.
Bilder förekom på barn som utsattes
för särskilt hänsynslös behandling.
Det bedömdes också att det rörde
sig om en särskilt stor mängd bilder.
Fråga var om innehavet kunde
knytas till den tilltalade då datorn
som innehöll den analyserade
hårddisken
Tingsrättens beslut
om förverkande av
1
hårddisk, cd-romskivor och disketter
bestod.
Hovrätten ansåg att
straffvärdet väl
översteg tingsrättens
48
under cirka 1 års tid innan den togs i
beslag av polisen förvarats av dennes
f.d. hustru och hennes syster och
då cd-skivorna och disketterna
endast kunde knytas till den
tilltalade genom den f.d. hustruns
vittnesmål och genom vissa spår på
hårddisken. Skäl ansågs föreligga att
ifrågasätta den f.d. hustruns
trovärdighet.
Ifråga om cd-romskivorna och
disketterna fann rätten att dessa inte
genom övertygande bevisning kunde
kopplas till hårddisken eller den
dator som disponerats av den
tilltalade och att det därför inte
kunde anses ställt utom rimligt
tvivel att den tilltalade innehaft
bilderna. Därmed var det inte heller
visat att han innehaft bilder som
skildrade barn som utsattes för
särskilt hänsynslös behandling
eftersom sådana inte återfanns på
hårddisken.
När det sedan gällde materialet på
hårddisken fann rätten att resultatet
av den tekniska analysen inte var
tillräcklig i sig för att knyta
innehavet till den tilltalade.
Ytterligare bevisning i form av
utdrag ur chat-dialoger, vilka den
tilltalade vidgått att han fört, och en
sammanställning av filer som
skickats av de 2 alias
han använde sig av ansågs inte heller
ensamt kunna läggas till grund för
slutsatsen att den tilltalade innehaft
och spritt barnpornografiskt
material, detta då utredning som
knöt de listade filerna till specifika
bilder/filer inte förebringats.
Av åberopad skriftlig dialog via
Internet mellan den
tilltalade och en annan person fann
rätten emellertid att det ställts utom
rimligt tvivel att den tilltalade i inte
ringa omfattning innehaft
barnpornografiska filer/bilder och
att det däribland funnits bilder på
övergrepp mot barn, dock inte av
särskilt hänsynslös karaktär. Det fick
även utom rimligt tvivel anses
framgå därav att den tilltalade spritt
ett antal bilder.
Hovrätten var inte enig med
tingsrätten i fråga om bevisvärder-
bedömning, men att
varken karaktären
eller straffvärdet var
sådant att påföljden
med nödvändighet
måste bli frihetsberövande
49
ingen. I sin redovisning av förebragd
bevisning pekade rätten bland annat
på att polisen i sin tekniska analys
inte hade funnit några tecken på att
den tilltalades dator startats under
den tid den inte var i dennes
besittning. Vidare var en mycket
stor del av materialet på hårddisken,
cd-skivorna och disketterna skyddat
med lösenord. Några koder var så
komplexa att polisen inte lyckades
knäcka dem.
Hovrätten anförde därför att det fick
anses klarlagt att hårddisken med
säkerhet varit den tilltalades och att
den i huvudsak använts av honom.
På hårddisken fanns bilder samt av
åklagaren åberopade chatdialoger.
Det faktum att chat-dialogerna som
förts regelbundet dessförinnan helt
upphörde den dag datorn togs om
hand av den tilltalades f.d. hustru
talade i betydande grad för att
datorn inte använts efter detta
datum. Det kunde, som tingsrätten
också redovisat, mot bakgrund av
chat-dialogernas innehåll dras
slutsatsen att den tilltalade skickat
och tagit emot bilder på barn i
sexuella situationer. Det framgick
även
att den tilltalade i samtalen uppgett
att han var i besittning av ett stort
bildmaterial, bl.a. på cd-skivor.
Även detta gav betydande stöd åt
antagandet att hela det beslagtagna
materialet var den tilltalades.
Konspirationsteorin ansågs inte
trovärdig bl.a. då hovrätten fann det
svårt att fästa tilltro till att den
tilltalades f.d. hustru skulle ha
samlat in tusentals
barnpornografiska bilder och sparat
dem i lösenordsskyddade filer, en
del så komplicerade att
polisen inte kunde knäcka dem.
Hovrätten fann därför att den enda
rimliga slutsats som kunde dras var
att hela materialet tillhört och
innehafts av den tilltalade under den
tid åtalet avsåg.
Hovrätten ändrade därför
tingsrättens dom och dömde till
ansvar enligt åtalet.
Ifråga om brottets rubricering fann
rätten att mängden bilder samt att
det förekom skildringar av mycket
50
små barn som utsattes för övergrepp
av vuxna talade för att det kunde
betraktas som grovt. Då merparten
av bilderna emellertid bestod av
poseringsbilder på flickor som
bedömdes vara i nedre tonåren och
då det inte hade visats att den
tilltalade i större omfattning medverkat till att sprida materialet, fann
rätten att brottet inte behövde
rubriceras som grovt.
Dom nr
B 198-01
Lunds
tingsrätt,
02-02-12
Innehav
7 599
bilder,
153
rörliga
bilder och
12 filmer
Spridning
Ett stort antal
bilder hölls
tillgängliga
via en hemsida som
upprättats
utomlands.
Motivering i ansvarsfrågan
Innehav av en stor mängd bilder
erkändes, dock inte spridning.
Den tilltalade yrkade att gärningarna
inte rubriceras som grovt brott.
Påföljd
Fängelse 2 månader
samt förverkande av
hårddiskar och disketter.
Några av filmerna och omkring 50
av bilderna ansågs skildra särskilt
hänsynslös behandling, inklusive
verkliga sexuella handlingar, samlag
och tortyr utfört av vuxna män och
kvinnor mot barn från småbarnsåldern och uppåt.
Brottet befanns inte kunna
betecknas som grovt.
Till stöd därför anfördes att ett
innehav sällan torde kunna betecknas som grovt brott, att
spridningen var begränsad, och att
endast ett fåtal bilder som spridits
var av särskilt rå och hänsynslös
karaktär.
Dom nr
B 1442-95
Göta
hovrätt,
96-05-20
Innehav
Cirka 120
filmer
Spridning
Cirka 120
filmer
utbjöds
till
allmänheten.
Filmerna
spreds till
minst ett
10-tal
personer.
Motivering i ansvarsfrågan
Tingsrätten ogillade åtalet med
avseende på vissa videofilmer men
biföll åtalet i övrigt.
Filmerna skildrade verkliga samlag
mellan vuxna och barn.
Övergreppen ansågs i många fall
synnerligen
kränkande. I åtskilliga filmer var
barnen mycket unga. Materialet
utbjöds till allmänheten genom
Påföljd
Fängelse 3 månader
Lika med
tingsrätten
fann hovrätten
anförde att barnpornografibrott är
ett brott av sådan
art
att frihetsberövande
påföljd normalt bör
väljas.
51
annonsering vid mer än 2 tillfällen
under drygt 1 års tid. Annonserna
var formulerade så att de uppmärksammades av personer med intresse
för barnpornografi. Syftet var att
få till stånd byte eller lån av
filmerna.
Såväl Justitiekanslern som den tilltalade överklagade.
Justitiekanslern yrkande straffskärpning och medan den tilltalade
yrkade att åtalet ogillas.
I andra hand yrkade den tilltalade
att en icke frihetsberövande påföljd
bestämdes, eller i vart fall en nedsättning av straffet.
Hovrätten ogillade åtalet
beträffande ytterligare ett antal
videofilmer men ändrade i övrigt
inte tingsrättens
dom.
I domskälen yttrade sig hovrätten i
fråga om tolkningen av begreppet
”barn” och anförde att denna bör
harmoniera med artikel 1 i
konventionen om barns
rättigheter, vilken anger att med
barn avses varje människa under 18
år.
Särskilda omständigheter:
Den tilltalade dömdes även för olaga
våldskildring.
Hovrätten uttalade sig i fråga om
gränsdragningen
mellan barnpornografibrott och
olaga våldsskildring och anförde att
för att ansvar skall utdömas även för
olaga
våldsskildring när fråga är om skildringar av sexuella handlingar
gentemot barn krävs ett ytterligare
moment av iakttagbart våld eller
tvång. Det bör således framgå av
materialet att övergreppet medför
smärta, att barnet är drogat, bundet
eller förmås att delta trots en i
filmen
manifesterad motvilja eller avsky. I
det aktuella fallet ansågs inte detta
styrkt.
Det ansågs förmildrande att
verksamheten inte
bedrevs
yrkesmässigt
och att vinningen
var mycket liten.
52
14.5 Ringa brott
Dom nr.
B 127-03
Göta
hovrätt,
03-02-26
Innehav
2 bilder
Motivering i ansvarsfrågan
Åklagaren yrkade ansvar för innehav av sammantaget
30 bilder.
Tingsrätten och Hovrätten fann det objektiva
innehavet styrkt.
Påföljd
Fängelse 3 år och 6
månader samt i
fråga
om barnpornografibrottet, förverkande
av datorutrustning.
Fråga uppkom om det visats att innehavet var
uppsåtligt.
Hovrätten fann det styrkt att 2 av bilderna aktivt
sparats i datorns ”resväska” samt ”skrivbord” och
därför kunde anses uppsåtligen innehavda.
Övriga bilder återfanns i mappen ”temporary
Internet files” och som ”cookies”.
Med hänvisning till ett avgörande i Regeringsrätten
(jfr. RÅ 1999 ref. 18) konstaterades först att innehav
generellt anses föreligga ifråga om automatiskt
sparade temporära filer. Frågan blir då om uppsåt
har styrkts. Hovrätten ansåg det inte tillräckligt att
vissa av bilderna sparats som ”temporary Internet
files” eller ”cookies” under avsevärt längre tid än vad
som är normalt, i några fall upp till 8 månader. Det
hade inte utretts huruvida den tilltalade själv kopplat
från den automatiska raderingsinställningen och i så
fall varför, eller om detta skett ofrivilligt. Uppsåt
ansågs därför inte visat ifråga om dessa bilder.
Särskilda omständigheter:
Den tilltalade dömdes även för grovt sexuellt
utnyttjande av underårig.
Dom nr.
B 165-01
Örebro
tingsrätt,
02-04-05
Innehav
101 bilder
Motivering i ansvarsfrågan
Den tilltalade erkände innehavet men yrkade att
bilderna inte skulle anses barnpornografiska.
Rätten fann att en del av bilderna sedda var för sig, i
och för sig inte kunde klassas som barnpornografiska.
Då de ingick i 1 samling av bilder av otvivelaktigt
barnpornografiskt slag ansåg rätten emellertid
att samtliga bilder borde betecknas som barnpornografiska.
Påföljd
90 dagsböter samt
förverkande av 24
disketter
Rätten fann att
brottsligheten
kunde
betecknas som ringa
och påföljden
stanna
vid böter.
Rätten fann att brottsligheten kunde betecknas som
ringa.
Dom nr.
B 2320-00
Örebro
tingsrätt,
Innehav
Cirka 200
bilder
Motivering i ansvarsfrågan
Gärningen erkändes.
Bilderna föreställde i flertalet fall unga pojkar som
Påföljd
80 dagsböter samt
förverkande av
dator
53
01-01-15
antingen utförde sexuella handlingar med varandra
eller poserade på sådant sätt att könsorganen
fokuserades i bild.
med utrustning
Rätten fann inte anledning ifrågasätta riktigheten av
den tilltalades uppgifter, mot bakgrund av vilka
brottet bedömdes som ringa. Denne framförde bl.a.
att han fann barnpornografi motbjudande och att
han hade talat med en bekant om att lämna
materialet till polisen.
Särskilda omständigheter:
Den tilltalade dömdes även för olovlig tillverkning av
sprit.
Dom nr.
B 2284-99
Handens
tingsrätt,
99-11-18
Innehav
27 bilder
Spridning
3 bilder
till
1 person
via Internet
Motivering i ansvarsfrågan
Brottet erkändes.
Rätten fann åtalet styrkt
Särskilda omständigheter:
Beslutet om förverkande överklagades av åklagaren
som yrkade att hela datorn förverkades.
Prövningstillstånd medgavs ej.
Påföljd
80 dagsböter samt
förverkande av
disketter och
hårddisk
Även om spridning
förekommit ansågs
påföljden kunna
stanna vid ett
kännbart
bötesstraff.
14.6 Ogillade åtal
Dom nr.
NJA
2005:80
Högsta
domstolen,
05-02-25
Åtal
Framställa
nde av
barnporno
grafisk
bild
Motivering i ansvarsfrågan
Den tilltalade åberopade att materialet inte till någon del skildrade personer
vars pubertetsutveckling inte var fullbordad och att det inte heller av
materialet eller omständigheterna i övrigt framgick att deltagarna var under
18 år.
Tingsrätten fann att ansvar inte kunde utdömas då barnens
pubertetsutveckling framstod som fullbordad och då det inte framgick av
bilderna att de medverkande var under 18 år.
Hovrätten fastställde tingsrättens dom.
Högsta domstolen fastställde hovrättens dom och gav följande motivering.
Definitionen av begreppet barn i lagrummet bygger på tanken att det i
första hand avgörande för bedömningen skall vara pubertetsutvecklingen
och inte åldern. De situationer som det senare ledet i definitionen avser är
enligt lagmotiven sådana där det redan av bilden eller av bilden i
kombination med omständigheter kring bilden, exempelvis en bildtext eller
omslaget till en videofilm, går att utläsa att personen i fråga inte fyllt 18 år.
Av utredningen i målet framgick att personerna på bilderna var under 18 år
vid fotograferings- och inspelningstillfällena och att den tilltalade hade
vetskap om detta. Det framgick också klart att personerna på bilderna
avslutat pubertets- utvecklingen. Däremot var det omöjligt endast utifrån
bilderna att bedöma om de var över eller under 18 år. Det fanns inte heller
någon bildtext eller andra omständigheter som gjorde det möjligt för en
utomstående att avgöra personernas ålder. Den tilltalades vetskap om
54
förhållandena kan inte anses utgöra en sådan omständighet kring bilderna
som gör att dessa skall
betraktas som barnpornografi.
Särskilda omständigheter:
Den tilltalade dömdes för sexuellt ofredande till fängelse 3 månader samt
förverkande av hjälpmedel vid utövandet av den brottsliga verksamheten.
Dom nr.
B 5559-00
Svea
hovrätt,
01-01-11
Åtal
Innehav
av ett
antal
filer
Motivering i ansvarsfrågan
Den tilltalade hade vid flertalet tillfällen besökt en lokal där han tagit fram
och laddat ner bilder på Internet. Innehav ansågs inte styrkt då rådigheten
över materialet begränsats av att ägaren till datorn när som helst kunde
radera
dokumenten från hårddisken och dessutom hade skäl att göra så, lokalens
öppettider, att den tilltalade betalade för att använda datorn, samt att
datorn kunde användas av envar.
5.7 Beslut enligt lagen (1994:1478) om förverkande av barnpornografi
Mål nr.
B 259-05
Uppsala
tingsrätt,
05-02-10
Yrkande och motivering
Klaganden yrkade att i första hand få tillbaka den hårddisk som tagits i beslag, alternativt
att det material på hårddisken som inte utgjorde barnpornografi skulle brännas ner på en
cd-skiva.
I andra hand yrkade hon på finansiell ersättning.
Rätten konstaterade att det var ostridigt att det barnpornografiska materialet skulle
förverkas. Fråga var då om klaganden hade rätt att återfå det material som inte var
barnpornografiskt.
I fråga om hårddisken anfördes att sådan rätt inte förelåg då det barnpornografiska
materialet inte på ett tillförlitligt sätt kunde raderas fullständigt och med hänsyn till
risken att materialet därför av oaktsam användning kunde spridas, samt då ett
förverkande inte kunde anses oskäligt. Vidare har frågan om en part har laglig rätt att få
behålla det material, överfört till annat medium, som inte utgjorde barnpornografi från
ett medium
som innehöll barnpornografi lagrat på annat medium besvarats nekande av Svea hovrätt i
dom den 28 maj 2002, mål B 4421-02. Sådan rätt är beroende av polisens eller
åklagarmyndighetens tillmötesgående i det enskilda fallet.
Andrahandsyrkandet om ersättning saknade laglig grund och lämnades därför utan bifall.
Beslut
I beslag tagen hårddisk förklarades förverkad.
Download