Husmöte

advertisement
1(2)
Gemensam förvaltning
Plan och lokalavdelningen
Sigrid Bennrup
Projektledare
2008-06-17
Dnr :
Mahr 10-2008/361
Nya former för husmöten
Husmöte
Husmötena ska på det praktiska planet fungera som en brygga mellan GF och
Områdena.
PoLavd
Områdena
Projekt
Husmöte
Driftmöte
För att åtgärda och följa upp tekniska fel, samt utveckla, förbättra och informera
om servicefunktioner spelar husmötena en betydelsefull roll både för att
bibehålla husens fysiska kvalitet och för arbetsmiljön som studenter, personal
och övriga vistas i.
Deltagarna i husmötena bör därför bestå av administrativ chef, skyddsombud,
representant för lärare och studenter, hustekniker från området samt förvaltare
och intendent från Plan och lokalavdelningen.
Innehållet bör följa bifogad dagordning.
Husmötena föreslås att hållas två gånger per termin och pågå ca 1.5 timme.
Start för den nya formen för dessa möten kommer att vara september 2008.
Huskultur och service
Vad menas med Huskultur? Förenklat kommer innebörden av detta begrepp
framöver att handla om ”ordning och reda” på arbetsplatsen med syfte att skapa
en god arbetsmiljö och trivsel för alla som vistas i våra hus.
Plan och lokalavdelningen arbetar för att:
- våra hus ska vara en arbetsplats som alla trivs i, för detta har vi alla ett
individuellt ansvar.
- vår arbetsmiljö ska vara ren, snygg och iordningställd.
Postadress
Besöksadress
Malmö högskola Hjälmaregatan 1
Gemensam förvaltning
205 06 Malmö
Tel
Fax
Internet
E-post
040-665 70 04
040-665 70 20
www.mah.se
[email protected]
2(2)
Gemensam förvaltning
Plan och lokalavdelningen
Sigrid Bennrup
Projektledare
2008-06-17
Avfall
Skyltning
Telefoni
Post
Reception
Repro
Inventarief
örteckning
Teknisk drift
drifdrift
Lokalvård
Restaurang
Passerkort
Säkerhet o
larm
AV
Transport
Konferenser
Lokalbokning
Vaktmästeri
Flyttning
Kontorsförråd
Automater
Inköp
Felanmälan
Figur 1. Exempel på arbetsuppgifter som utförs inom serviceområdet.
1
2
3
Finns tydliga rutiner för vem som utför och ansvarar för de olika drift-,
skötsel- och serviceuppgifterna?
Behöver dessa uppdateras och anpassas?
Hur når information om frågor rörande t ex avtal, policyn och förändringar
i huset ut till berörd personal?
Samarbete Områdena – Plan och lokalavdelningen
Vissa regler och policyfrågor gäller för våra hus (t ex serviceavtal,
konferensverksamhet, säkerhets- och miljöfrågor m.fl). De har utvecklats i
samarbete mellan Plan o lokalavdelningen och områdena. Sprids informationen
därefter på ett tillfredsställande sätt till övriga berörda i verksamheten?
Kommunikation och samarbetsformer inom och mellan olika ansvarsnivåer och
yrkesroller är grundbultar som kan bidra till att hålla information ständigt
aktuell.
Sigrid o Ricky
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards