Verksamhetsplanering januari 2014

advertisement
Verksamhetsplan 2017
Detta dokument utgör styrelsens plan för den verksamhet som ska bedrivas i Friluftsfrämjandet Lidingö
under 2017. Dokumentet inkluderar även plan för en del av de grenar som finns inom lokalavdelning. Denna
plan är även baserad på riksorganisationens vision för 2020 och Region Mälardalens vision och
verksamhetsplan.
Lidingö Lokalavdelning har en stabil verksamhet och medlemsgrund och ser ett stort behov i samhället för
den typ av aktiviteter som föreningen erbjuder. En stabil ekonomi gör det möjligt att både växa inom
befintliga grenar och genom satsning på nya verksamheter. Detta förutsätter dock en fortsatt satsning på
synlighet och en ökad insats vad gäller att locka och behålla ledare. Föreningen antog 2016 en vision för
perioden fram till 2018 som lyder:
”Det självklara valet för alla medlemmar på Lidingö med omnejd som vill uppleva
naturen/friluftsliv med stöd av kompetenta & välutbildade ledare”
Inriktningsmål
För att föreningen ska kunna nå sin vision samt att på sikt kunna fortsätta på den inslagna vägen kommer
styrelsen att arbeta mot följande inriktningsmål under året:
•
I samarbete med grenarna ta fram mål på ett samt tre till fem års sikt i syfte att stärka och utveckla
verksamheten samt att stärka vi-känslan så att vi alla ser hela lokalavdelningen som EN förening
•
I dialog med medlemmar, Lidingöbor och existerande grenar utveckla nya verksamheter
•
Utbilda, rekrytera och inspirera våra ledare så att de känner sig uppskattade och trygga i sin
ledarroll.
•
Verka för ett friluftsliv med ökad mångfald och integration
•
Öka föreningens synlighet på Lidingö med omnejd så att fler känner till Friluftsfrämjandet och vad
föreningen står för och kan erbjuda genom fortlöpande information på hemsida, sociala medier,
mejl och programblad samt Äventyrsdagen
•
Säkerställa att föreningens ekonomi möjliggör utveckling och balans över åren med utrymme för
behov av särskilda satsningar för ledarrekrytering och ledarvård och förnyelse av material
2017-03-07 /Styrelsen Lidingö
1
Verksamhetsmål:
För att nå våra långsiktiga mål kommer vi under 2017 att fokusera mycket på interna aktiviteter i syfte att
öka dialogen mellan grenarna och styrelsen. I detta arbete ingår att utveckla planer i samarbete med de
större grenarna för hur dessa ska locka och behålla ledare samt utveckla verksamheten.






Särskilda insatser som vi kommer att genomföra är:
En verksamhetskonferens för samtliga grenar.
En genomgång av säkerhetsarbetet inom varje gren.
En översyn av vilka nya verksamheter som efterfrågas bland medlemmar.
Utveckla verksamheter riktad mot nya svenskar, ensamkommande flyktingungdomar och andra
grupper som normalt inte är representerade i lokalavdelningen.
Fortsatt dialog med Lidingö kommun vad avser tillgång till upplevelserik friluftsnatur.
2017-03-07 /Styrelsen Lidingö
2
Download