Vision

advertisement
Fem förslag har blivit ett
•
•
•
•
•
•
•
Minskat geografiskt område
Fokus på centrum med fördubblad handelsyta och fler arbetstillfällen
Ingen tunnel, men överdäckning vid Torsviks torg
Bullerdämpande åtgärder längs Södra Kungsvägen
Lidingöbanan kvar i befintligt läge
Förbättrat gång- och cykelnät
Cirka 900-1 000 bostäder
Programområdet
Stockholmsregionen växer
• Befolkningen förväntas öka med en halv miljon
invånare fram till 2030
• Stort behov av bostäder och arbetstillfällen
• Lidingö centralt beläget med goda
kommunikationer efter rustad Lidingöbana som
sammanlänkas med Spårväg City
• Utvecklingen av Centrum-Torsvik skapar brett
utbud av bostäder, handel, service och
arbetstillfällen
Vision och mål
Vision:
Centrum-Torsvik är en attraktiv, spännande och miljösmart stadsdel.
Mål:
Programförslaget
•
•
•
•
Lidingö centrum
Lejonvägen
Stockholmsvägen
Torsviks torg
Lidingö centrum
• Ca 400 nya bostäder
med olika
boendeformer
• Utomhuscentrum med
dubbla handelsytor
• Tydligare centrumkärna
med större utbud, ökad
handel och fler arbetstillfällen
• Bibliotek, kaféer och
möjlighet till mer kultur
• Handel/service i
bottenvåningar och
bostäder ovanpå
Lejonvägen
• Ca 150 nya bostäder
• Uppbruten karaktär som
ger kontakt med villastaden
• Ny attraktiv stadsgata med
bredare trottoar för gående
samt trädplanteringar
• Separat cykelstråk
Stockholmsvägen
med omnejd
• Ca 300 nya bostäder
• Fler lokaler i bottenvåningarna för service
och handel
• Viktigt stråk som binder
samman centrum och
Torsviks torg
• Uppsamlingsgata med
plats för bilar, bussar,
separat cykelbana och
breda gångstråk
Torsviks torg
• Ca 100 nya bostäder
• Fler lokaler för ökad
service och handel
• Grönt och tystare torg med
plats för möten
• Trevlig entré till stadsdelen
En stadsdel med småstadskaraktär
•
•
•
•
•
Småskalig bebyggelse
Varierat utbud av service och handel
Lugnt och behagligt tempo
Platser för möten och rekreation
Närhet till natur och vatten
Nya bostäder
• Cirka 900-1 000 nya bostäder. Byggs huvudsakligen
på redan ianspråktagen mark.
• Småskaligt och anpassat till befintlig bebyggelse
• Genomsnittlig höjd fyra våningar
• Små kvarter med tysta, avgränsade och gröna
gårdar. Centrum mer slutna kvarter. I övrigt mer
uppbrutna kvarter.
• Varierade storlekar och boendeformer:
bostadsrätter, hyresrätter, studentbostäder,
gruppbostäder, olika boenden för äldre etc.
Parker och grönområden
• Större gröna parker med möjlighet till lek,
spontanidrott, tysta miljöer och rekreation
• Mindre parker som skapar gröna oaser i
stadsmiljön (Stockholmsvägen & centrum)
• Goda spridningsvägar för växter och djur
Centrumparken:
utvecklas med bl.a.
lekpark. Södra delen
får nya bostäder.
Siggeboparken:
utvecklas med tystare
miljöer och plats för lek.
En förskola kan
tillkomma.
Vasaparken: blir större
och tystare med bra
läge för utomhusservering.
Stadshusparken: görs
mer tillgänglig.
Stureparken: bevaras i
sin helhet.
Gator och trafik
• Trafiken prioriteras i
följande ordning:
- Gående och cyklister
- Kollektivtrafik
- Bilar
• Ny gång- och cykelbro
över Stockholmsvägen
• God framkomlighet för
kollektivtrafiken
• Parkering under mark
• Två större hållplatser
Överdäckningen bidrar till
•
•
•
•
•
Minskat buller
Nya bostäder
Ny mötesplats
Lugnare stadsmiljö
Starkare ekologiska
samband
Ekonomi i balans
Intäkter
Ca 700-800 miljoner
Kostnader
Ca 500-600 miljoner
Överskott
Ca 200 miljoner
Genomförande
Fyra utbyggnadsetapper
1. Lidingö centrum, kv Holmia,
kv Torselden 8. Ca 400 nya bostäder
2. Lejonvägen. Ca 150 nya bostäder
3. Siggebo, Stockholmsvägen/stadshuset
Stureplatån. Ca 300 nya bostäder
4. Överdäckning, Torsviks torg, Drottningv.
Ca 100 nya bostäder
Kommunikation om planprogrammet
• Information till KS, KoF, MSN samt TN
22 maj kl. 18.00-19.00 i Stadshuset
• Informationsmöte för allmänheten med politisk frågestund
den 27 maj kl. 19.00 i Stadshuset
• Utställning i Stadshusets entré 26 maj till den 24 augusti
• Öppet hus 6 september
Från den 16 maj finns även planprogrammet och annat
bakgrundsmaterial på vår webbplats:
www.lidingo.se/centrumtorsvik
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards