Kurs: Återfallsprevention för kvinnor
Kursen Återfallsprevention bygger på kognitiv beteendeterapi och vänder sig till dig som
utvecklat ett beroende av alkohol och/eller droger och som strävar efter att bevara en
redan påbörjad nykterhet/drogfrihet. Tyngdpunkten i kursen ligger på att känna igen
situationer som kan utlösa återfall och att hitta nya sätt att hantera dessa.
Återfallsprevention pågår i 6 månader och bedrivs i grupp, separat för män och kvinnor.
Kursen består av 8 samtalstillfällen som äger rum en gång i veckan, därefter följer 2
uppföljningstillfällen under resterande månader.
Att tänka på inför kursen
Det är viktigt att du har som mål att delta vid varje kurstillfälle och att vara nykter och
drogfri under kurstiden. Inför varje kurstillfälle kommer du att få lämna ett
utandningsprov och vid narkotika-/läkemedelsmissbruk får du även lämna regelbundna
urinprov på Täby Beroendemottagning. Beroendeframkallande läkemedel får du endast
använda efter godkännande av läkaren på Beroendemottagningen.
Kursen äger rum på Behandlingsteamet, Stockholmsvägen 116 B.
För ytterligare information kontakta:
Cecilia Forsbro Engelqvist: 08-55 55 9672 - Telefontid: måndagar kl. 13.00-14.30
Marie-Louise Voltaire: 08-55 55 9679 - Telefontid: onsdagar kl. 9.00-10.00
Schema
Samtalstillfällen
Teman
1. Kursinformation - Risksituationer/triggers
2. Att undvika och hantera sug
3. För-/nackdelar med problembeteendet
4. Problemlösning
5. Tacka nej
6. Tidiga varningssignaler - Riskabla beslut
7. Nödplaner för oväntade händelser
8. Summering och utvärdering
Uppföljningstillfällen
Uppföljningssession 1-2: Fortsatt inventering av risksituationer/triggers
och repetition av återfallspreventiva färdigheter/strategier.
______________________________________________________________________________
Postadress
Täby kommun
183 80 Täby
Besöksadress
Stockholmsvägen 116B
Täby
Telefon vx
Direktval
08-55 55 9000
08-55 55 9672 alt 08-55 55 9454