Nätbaserat stöd för närstående till personer med psykisk

advertisement
Nätbaserat stöd för närstående
till personer med psykisk ohälsa
Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa, 2015-01-21
Sigrid Stjernswärd - Lunds universitet
Sigrid Stjernswärd 2015
Sigrid Stjernswärd
Source:2015
National
Suicide Prevention Week 2013
• Att vara närstående
• eHälsa
• Exempel
Sigrid Stjernswärd 2015
Börda/belastning
Problematiska
Familjeförhållanden
(Fadden et al, 1987; Jones,
2002)
(Badger, 1996; Krantz & Moos, 1987)
Stress
Behov av stöd & information
(Fadden & Kuipers, 1987; Jones, 2002)
Familjepåverkan
Sigrid Stjernswärd 2015
Sigrid Stjernswärd 2015
eHälsa
”Internet som informationskälla och mötesplats
för utbyten av information och erfarenheter, både
för patienter och professionella inom vården.”
(Utbult, 2000)
Sigrid Stjernswärd 2015
Sigrid Stjernswärd 2015
http://nuviun.com/digital-health
eHälsa för att…
• Förbättra vårdkvalitén
• Öka tillgången till sjukvård
• Minska kostnaderna
Diagnos
Behandling
Förutsäga
Sigrid Stjernswärd 2015
Förebygga
Sigrid Stjernswärd 2015
• 1177.se
• Mina vårdkontakter
• netdoktor.se
• psykologiguiden.se
• umo.se
• minkompass.se (BDI)
• livanda.se
• DBT självhjälps app (Cognitus), slutta.no
Sigrid Stjernswärd 2015
Sigrid Stjernswärd 2015
umo.se
“Typisk profil”
Näthälsosökare
Nätbesökare, även PO
Anpassa tjänsten
till målgruppen
Sigrid Stjernswärd 2015
För- och nackdelar med nätbaserade tjänster
FÖRDELAR
NACKDELAR
• når ut till en bred målgrupp
• kostnadseffektiv
• anonymt
• bekvämt
• tillgång dygnet runt (24/7)
• kvalitet
• säkerhet (t.ex. konfidentialitet)
• kroppsspråk
• missbruk av identitet
• missbruk av virtuella stödgrupper i
• når personer som drar sig för kontakt syfte att få uppmärksamhet, sympati,
ansikte mot ansikte
agera ut ilska och kontrollera andra
• stigmatiserade grupper
(Feldman, 2000) m.m.
(t.ex. alkoholism, depression)
• ’flaming’ (personliga attacker)
• Internet som informationskälla
• komplement till sedvanlig vård
Sigrid Stjernswärd 2015
Tillgänglig
Super
users
Anonym
Lurkers
Nätgemenskap
Empati
Inte ensam
Information
Socialt
stöd
Perspektiv
Erfarenhet
Sigrid Stjernswärd 2015
Sigrid Stjernswärd 2015
FRÅGA-SVAR TJÄNSTER
• Motivation
• Typisk
användare
• Typ av frågor
• Begränsningar
Sigrid Stjernswärd 2015
Hjälp att hjälpa patienten
Hjälp att hjälpa
Förhålla sig till patientens beteende
Typ av
frågor?
Övertyga att söka hjälp
Hälsovårdsfrågor
Ifrågasätter vården
Diagnos och behandlingsalternativ
Unga barns välfärd
Vem
skriver?
Oro över barns välfärd
Att prata med barn
Effekt på den egna
hälsan
Anhörigbörda
Söker förklaringar
Framtiden
Sigrid Stjernswärd 2015
Sommarregn 1.0
DAGBOK
Terapeutiskt skrivande
(Pennebaker, L’Abate)
Hälsoeffekter
FORUM
Socialt nätverk och stöd
(Wellman, Skärsäter)
Sigrid Stjernswärd 2015
Webbplatsen som kommunikationsmedel
Kommunikation med självet
• Skyldighet & påminnelse kontra nöje
• Avlastningsplats & avskildhet
• Tankesmedja & perspektiv
Sigrid Stjernswärd 2015
Sommarregn 1.0
Kommunikation med andra
• Känsla av gemenskap
• Utbyte & perspektiv
• Kritisk massa & aktivitetsnivå
• Egenmakt & öppenhet
• Anonymitet
Sigrid Stjernswärd 2015
Sommarregn 1.0
Sommarregn 2.0
Nätbaserat stöd för närstående
till personer med depression/schizofreni
Information
• symtom, behandling, resurser
• att vara närstående
Dagbok
• privat
Forum
• moderator
Sigrid Stjernswärd 2015
Börda
(Carer QoL, Brouwer 1996)
Sigrid Stjernswärd 2015
Stigma & Diskriminering
(Disc-12, Indigo Study 1998)
o
o
Sigrid Stjernswärd 2015
Forum schizofreni (n=19)
1. Omhändertagande
2. Krissituationer & vård
3. Hemlighållande vs
öppenhet
4. Interaktion & socialt stöd
Sigrid Stjernswärd 2015
Forum depression (n=25)
1. Balansera relationen och
vårdgivarrollen
2. Eget liv och stöd
3. Resurser och patientens språkrör
4. Skugga över fritid, socialt och
professionellt liv
5. Interaktion och socialt stöd
Sigrid Stjernswärd 2015
Lärdomar från forumet
• Fördelar & nackdelar
• Motivation & hinder
• Användningsmönster & behov
• Utvecklingsmöjligheter
• Professionell återkoppling
• Egenvård & copingstrategier
Sigrid Stjernswärd 2015
MINDFULNESS FÖR
NÄRSTÅENDE
”Ett sätt att rikta uppmärksamheten med
avsikt, i ögonblicket, utan att värdera det
som vi uppmärksammar” (Kabat-Zinn)
• 8-v mindfulnessprogram via nätet
(Schenström)
• Andning, kroppsscanning, meditation,
yoga (8 v, 6/7, 2x10 min/dag)
• Närstående till personer med psykisk
ohälsa (olika diagnoser)
http://forskningsstudie.wordpress.com
Pågående!
Ny studie planeras till hösten 2015.
Sigrid Stjernswärd 2015
Med siktet på cyberspace – dina tankar?
• Dina erfarenheter av nätbaserade tjänster?
(t.ex. vårdkontakter, forum, sociala medier, hälsoinformation)
• Erfarenheter av möten med personer som använt e-tjänster?
• Hur förhåller du dig till utvecklingen (positiv, negativ, neutral)?
• Fördelar och nackdelar med e-tjänster?
• Möjligheter och hinder att ta till dig nya lösningar?
• Vad behövs för att bäst kunna utnyttja e-tjänster (t.ex. stöd,
utbildning, resurser, organisation, ledarskap, incitament)?
• Övriga reflektioner?
Sigrid Stjernswärd 2015
TACK!
[email protected]
Sigrid Stjernswärd 2015
Kaikkonen, Umedalen
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards