eHälsa – vad innebär det? – Elisabeth Strandberg

advertisement
eHälsa - vad innebär det?
Svensk sjuksköterskeförenings arbete med eHälsofrågor
This Is the Way
E-type
Elisabeth Strandberg
Sakkunnig forsknings och eHälsofrågor
Svensk sjuksköterskeförening
www.swenurse.se
Svensk sjuksköterskeförening
 professionsförening, ca 70 000 medlemmar och 52
sektioner och nätverk
 forskning, utbildning och kvalitetsutveckling inom
omvårdnad på nationell nivå
 Omvårdnadsmagasinet
 www.swenurse.se
eHälsa?
• EU-kommissionen (2011): tillämpningar av IKT* för att förbättra
och utveckla hälsa på både individ- och samhällsnivå. Omfattar
egenvård, omsorg, hälso- och sjukvård samt vårdens interaktion
med patienter, närstående och övriga intressenter.
• WHO (2015) eHealth is the use of information and
communication technologies (ICT*) for health. It is recognised
as one of the most rapidly growing areas in health today
* informations- och kommunikationsteknik
eHälsotjänster
för invånare
•
•
•
•
•
•
1177 Vårdguiden webb
1177 Vårdguiden telefon
Hjälplinjen
Journal på nätet
Mina vårdkontakter
UMO.se
för vård- och omsorgspersonal
•
•
•
•
•
•
•
•
Vårdens intyg
Elektronisk remiss
Infektionsverktyget
Samlad läkemedelslista, NOD
Nationell patientöversikt , NPÖ
Svevac
Vårdhandboken
Rikshandboken i barnhälsovård
www.inera.se 2015
Socialstyrelsens Nationella fackspråk
• Socialstyrelsens termbank
• Klassifikationerna ICD-10-se, ICF/ICF-CY och KVÅ
• Begreppssystemet Snomed CT
Socialstyrelsen 2015
Nationell utveckling eHälsa
• ”svagt nyttiggörande av insatserna”
• eHälsomyndigheten bildas jan 2014
• eHälsokommitténs slutbetänkande, SOU 2015:32
Föreningens aktiviteter inom eHälsa
 Nationella samrådsgruppen för eHälsa under Socialdepartementet
 Socialstyrelsens eHälsoråd
 nätverk med barnmorskor och med sjuksköterskor på nyckelposter
 bevakar etiska frågor som rör eHälsa i samverkan med
Sjuksköterskornas etiska råd
 besvarar remisser inom området eHälsa
 verkar för en utveckling av det nationella fackspråket
• Stöd vid diskussion och
utveckling inom hälso- och
sjukvård
• vägledning vid utformning
av sjuksköterskors grundoch specialistutbildning
• dialog med arbetsgivare för
att identifiera
kompetensbehov
• inspiration till utvecklingsoch forskningsprojekt
Strategins områden för
eHälsa inom omvårdnad
 Informationshantering
 Kommunikation och samverkan
 Etisk värdegrund
 Lärande och kompetens
 Ledning och styrning
 Teknikstöd
 Forskning och utveckling
Informationshantering
Mål: ändamålsenlig tillgång till information och
beslutsstöd
sjuksköterskor bidrar till utveckling av
struktur och termer i epj
omvårdnadsdokumentationen uttrycks
med standardiserade termer
Informationshantering
Exempel på pågående aktiviteter:
• brister i ICF för omvårdnadsdokumentation
(Florin et al
2012).
 termer för hela processen saknas
 patient/närståendes perspektiv saknas
 går ej att uttrycka risker
• översättning av International Classification of Nursing
Practice – ICNP till svenska
• pilotprojekt med ICNP på Socialstyrelsen
Nationellt fackspråk och terminologier
TACK!
Strategin kan laddas ner från hemsidan
www.swenurse.se
Kontakt:
Elisabeth Strandberg
[email protected]
Svensk Sjuksköterskeförening
Teknikstöd
Exempel på pågående aktiviteter:
Störande eller stödjande? –eHälsosystemens användbarhet 2013
Syftet: samla ihop och visa på lärdomar och goda exempel
utifrån frågorna:
• Vilka problem upplever användarna idag?
• Vilka lösningar ser användarna som viktigast?
• Vad vet vi om användbarhet utifrån tidigare forskning och
projekt?
Mål: bättre integration verksamhet/IT
www.storandeellerstodjande.se
Download