International Classification of Functioning

LUNDS UNIVERSITET
Institutionen för hälsa, vård och samhälle
Gertrud Nilsson PT, PhD
2010-10-29
ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health
Kortfattad information inför diskussionen av patientfallet vid UIS-dagarna
ICF är en global klassifikation som skall användas för uppföljning av funktionstillstånd och
funktionshinder. ICF är ett komplement till sjukdomsklassifikationen ICD och kan användas
för att precisera beskrivningen av patientens/klientens hälsotillstånd, hälsorisker och
hälsoproblem. Ett uttalat syfte med ICF är att skapa ett gemensamt språk för att beskriva hälsa
och hälsorelaterade tillstånd i syfte att förbättra kommunikationen mellan hälso- och
sjukvårds personal. ICF delas in i de 3 komponenterna: (1) kroppsfunktion, (2) aktivitet, (3)
delaktighet. Dessutom inverkar omgivningsfaktorer och personliga faktorer (se figur). Allt
detta speglar de dimensioner som måste beaktas när vård- och omsorgspersonal möter
patient/klient.
Samspelet mellan ICF:s olika delar
Hälsotillstånd är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande
Kroppsfunktioner avser psykologiska och kroppsliga funktioner
Anatomiska strukturer avser kroppens olika delar
Aktiviteter syftar på hur en person genomför olika handlingar
Delaktighet avser en persons engagemang i en livssituation.
Omgivningsfaktorer omfattar personens fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning
Personliga faktorer omfattar kön, kulturell bakgrund, ålder, livsstil och kondition.
Mellan delarna finns ett samspel så att insatser som görs inom ett område kan påverka ett eller
flera andra. I patientfallet Saimum Malhotra kan exempelvis problemen i armen
(muskelsvaghet = kroppsfunktion) få återverkningar på förmågan att äta och klä sig (aktivitet)
och på förmåga till arbete eller fritidsaktiviteter (delaktighet). Omgivningsfaktorer och
personliga faktorer inverkar. Modellen kan vara lämplig att använda vid utformning av
rehabiliteringsplaner.
Mer information finns på: www.socialstyrelsen.se/publikationer2003/2003-4-2
Version 2015-10-25