Presentation

advertisement
Nationella riktlinjer
”Hur kan myndigheter och organisationer sammanställa och
sprida kunskap på bästa sätt för dem som arbetar med
frågorna på regional och lokal nivå?”
drogFOKUS 2016
Nils Stenström
[email protected]
Socialstyrelsens modell för att utveckla
god hälsa, vård och omsorg
Behovs- och problemanalys
för val av åtgärder
Enhetliga termer och gemensam
informationsstruktur
Resultat
Statistik
Uppföljning
Bästa tillgängliga kunskap
God hälsa, vård
och omsorg för hela
befolkningen
Utvärdering
Föreskrifter
Riktlinjer
Vägledningar
Rekommendationer
Indikatorer
Målnivåer
Vård och omsorg på lokal
och regional nivå
2013-09-16
Socialstyrelsens arbete med kunskapsstyrning
2
Riktlinjerna är en del av en
evidensbaserad praktik
Ger vägledning som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet Kan bidra till att utjämna kvalitetsskillnader i vård och omsorg
•
•
•
•
Den bästa tillgängliga kunskapen – nationella riktlinjer
Den professionelles expertis
Den berörda personens erfarenhet och önskemål
Den berörda personens situation samt kontextuella
omständigheter
Nationella riktlinjer inom 15 områden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Astma och KOL
Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård
Demens
Depression och ångest
Diabetes
Hjärtsjukvård
Lungcancer
Missbruk och beroende
Palliativ vård
Rörelseorganens sjukdomar
Schizofreni – antipsykotisk läkemedelsbehandling
•
•
•
•
Schizofreni – psykosociala insatser
Sjukdomsförebyggande metoder
Stroke
Tandvård
Cirka 2800 rekommendationer
4
11/2/16
5
Download