Modern äldrepsykiatri

advertisement
Modern äldrepsykiatri
Patrik Mattsson
Överläkare
Äldrepsykiatriska teamet
Psykiatri Nordväst
Varför äldrepsykiatri?
• Allt fler äldre i befolkningen
(SCB, Demografiska rapporter 2009:1, Sveriges framtida befolkning 2009-2060)
• Somatisk sjukdom interagerar med psykisk sjukdom hos äldre
(Sparring Björkstén K, Karlsson I. Psykisk och kroppslig sjukdom är sammanflätade hos
multisjuka äldre. "Vården kan bli bättre med äldrepsykiatrisk kompetens". Läkartidningen
2010;107:198.)
• 30 procent av personer över 70 år har psykisk sjukdom av
lättare eller svårare slag
(Äldres psykiska ohälsa, Socialstyrelsen 2008)
Varför äldrepsykiatri?
• Åldersförändringar minskar hjärnans marginaler och ökar
risken för psykisk sjukdom och demens
• Sociala och psykiska påfrestningar vid åldrandet bidrar till
uppkomst av otrygghet och psykisk sjukdom
• Samtidig somatisk sjukdom ökar risken för psykisk sjukdom
och påverkar även sjukdomsbilden hos äldre
• Läkemedelspåverkan kan ha betydelse för sjukdomsbild
Vad är äldrepsykiatri?
• Äldrepsykiatri är en gren av psykiatrin och utgör en del av det tvärfackliga
utbudet av psykiatrisk hälsovård till de äldre
• Specialiteten arbetar med hela skalan av psykiska sjukdomar och deras
följder, speciellt affektiva tillstånd och ångest, demenser, de äldres
psykoser och missbruk
• En äldre patient som lider av psykisk ohälsa har ofta en kombination av
psykologiska, fysiska och sociala behov
• Det medför att individuell bedömning, vård och uppföljning kräver
samarbete mellan sjukvård, socialtjänst och frivilligorganisationer samt
vårdgivare i familjen
Lausanne konsensusuttalande angående äldrepsykiatri, WHO 1996/SLL 2007
Den äldrepsykiatriska patienten
• Finns hemma, i särskilt boende, primärvård, geriatrik,
somatisk sjukvård, psykiatri
• Har ofta komplex problematik med behov av samordnade
insatser
• Eftersatt patientgrupp - bristande samverkan och synen på
åldrandet
Attityder till åldrande
• Föreställning om att nedstämdhet och livströtthet är naturlig
del av åldrandet
• Påverkar samhällets och den äldre personens inställning till att
erbjuda respektive söka vård
• Utbudet av vård och omsorg mindre differentierat när man
blir äldre – trots att äldre är den minst homogena gruppen av
alla
Vårdorganisation och samverkan kring
psykiatrisk patient
Primärvård – 1:a linjens psykiatri
Socialpsykiatri/LSS
Person med psykisk
sjukdom/funktionshinder
Beroendevård
Barn- och ungdomspsykiatri
Habilitering
Psykiatri
Aktörer kring den äldrepsykiatriska patienten
Kommun
Anhöriga
Primärvård
Äldre person
med psykisk
sjukdom/
funktionshinder
Geriatrik
Psykiatri
Samarbete kring den äldrepsykiatriska
patienten?
Kommun
Anhöriga
Den äldre
personen med
psykisk
sjukdom/
funktionshinder
Geriatrik
Primärvård
Psykiatri
Samarbete
• Collaborative care – en möjlighet?
• Innebär oftast tvärfackligt och multidisciplinärt teamarbete med care
manager, primärvårdsläkare, psykiatriker
• IMPACT och PROSPECT – studier har visat god effekt av collaborative care
vid depression och suicidalitet hos äldre
• Möjligt att utveckla collaborative care – modell inkluderande geriatrik och
äldreomsorg?
Uppgifter för äldrepsykiatrin
Behandling
Samverkan
Utbildning
Äldrepsykiatriska vårdtjänster
Bedömnings- och behandlingsarbete
• Mottagningsbesök, hembesök, konsultationer
• Läkemedelsbehandling
• Poliklinisk ECT
• Psykologisk behandling - psykoterapi
Samverkan med vårdgrannar
• Rådgivning
• Handledning
• Vårdplanering
Utbildning och utveckling
• Bemötande
• Psykoterapi
• eHälsa och Individuell vårdplanering
• Patient- och närståendeutbildning
Psykoterapi för äldre
• Få studier men växande område
• Mest använda metoderna är Psykodynamisk psykoterapi, Interpersonell
psykoterapi och Kognitiv beteendeterapi
• Än så länge mest stöd för att KBT har effekt vid depression, ångest och
sömnstörning men mer studier behövs
• Lämplig behandlingsform m t p läkemedelsproblem hos äldre?
• Behövs utveckling av modeller för behandling av äldre – vem gör, hur gör
man, var gör man?
eHälsa
• Inom ramen för Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker
kommunikation inom vård och omsorg bl a:
• Mina vårdkontakter (invånartjänst för säker kommunikation mellan
patient, brukare, kund, vård och omsorg)
• Nationell patientöversikt (vårdtjänst för delad information (sammanhållen
journalföring) mellan landsting, kommuner och privata vårdgivare)
• Viss egenvård men ej direkta vårdtjänster till äldrepsykiatriska patienter
eHälsa
• I samarbete med Järfälla kommun och Högskolan i Borås pröva tillämpning
och utveckling av ACTION för äldrepsykiatriska patienter
• ACTION (Assisting Carers using Telematics Interventions to meet Older
Persons Needs) är en tjänst för äldre som vill bo kvar hemma, men som
behöver stöd av vårdpersonal och anhöriga. De äldre och deras
närstående erbjuds information och utbildning som hjälper till att
underlätta deras vardag. Via en bildtelefon kan kontakt hållas med vårdoch omsorgspersonal samt andra i liknande situation.
• Utveckla stöd och behandling via internet för äldrepsykiatriska patienter
och deras anhöriga.
eHälsa
• An Internet-based videoconferencing system
for supporting frail elderly people and their
carers.
• Savolainen L, Hanson E, Magnusson L,
Gustavsson T.
• J Telemed Telecare. 2008;14(2):79-82
eHälsa
• Egenvård via informationsprogram om
depression och ångest
• Program framtas genom starkt inslag av
patient- och anhörigmedverkan
• Supporting frail older people and their family
carers at home using information and
communication technology: cost analysis.
• Magnusson L, Hanson E.
• J Adv Nurs. 2005 Sep;51(6):645-57.
• Ethical issues arising from a research,
technology and development project to
support frail older people and their family
carers at home.
• Magnusson L, Hanson EJ.
• Health Soc Care Community. 2003
Download