Politikerutb_Elizabeth_Aller

advertisement
Äldrepsykiatri/Minnesmottagning
Överläkare Elizabeth Aller
Äldrepsykiatri




Psykisk sjukdom hos äldre är ett
eftersatt område
Äldre utgör en ökande grupp
Ökad självmordsfrekvens
Ökad samsjuklighet – ökad dödlighet
Äldrepsykiatri
Multifaktoriell orsak till psykisk sjukdom




Neurodegenerativa förändringar
Psykogena faktorer
Kroppslig sjukdom
Läkemedelspåverkan
Äldrepsykiatri




Depression 15 %
Ångesttillstånd 5-10 %
4200 – 5000
1400 - 1700
2800 - 3400
Schizofreni 0,3 %
80 - 100
Psykotiska symtom,
Vanföreställningssyndrom 5 %
Demenssjukdom
Demenssjukdom






Alzheimers sjukdom
Vaskulär demens
Lewybody demens
Parkinsons sjukdom
Hjärnskador
Alkoholskador
Demenssjukdom







Hög ålder
Kön
Rökning
Högt blodtryck
Låg socioekonomisk status
Låg social aktivitet
Låg fysisk aktivitet
Demenssjukdom






Drabbar hjärnan
Minnessvårigheter
Förlust av intellektuella, praktiska och
sociala förmågor
Ger psykiska symtom
Kronisk sjukdom
Innebär en förkortad livslängd
Demenssjukdom






Beteendemässiga och psykiska symtom
vid demens – BPSD
Vandrings- och skrikbeteende
Aggressivitet
Psykotiska symtom
Depression, ångest och mani
Sömn- och vakenhetsstörningar
Tack!
Download