Palliativvård, omvårdnad och omsorg i livets slutskede

advertisement
Palliativvård, omvårdnad och omsorg i livets
slutskede.
Målet med god vård och omsorg om personer med demenssjukdom är att skapa ett livsrum i det egna
boendet såväl som på vård- och omsorgs boende från tidig diagnos till livets slut.
Berörda enheter
All personal som deltar i vård och omsorg av personer med demenssjukdom inom såväl vård- och
omsorgs boende som ordinärt boende samt övrig personal som kommer i kontakt med personer med
demenssjukdom samt deras anhöriga.
Syfte
Ge personer med demenssjuka och deras anhöriga en upplevelse av trygghet genom hela
sjukdomstiden genom att den vård och omsorg som de är i behov av baseras på ett gott bemötande och
en god kvalitet.
Processbeskrivning
Palliativ vård i livets slutskede
Person med demenssjukdom har samma behov och rätt till palliativ vård i livets slutskede som
andra. Den palliativa vården syftar, enligt Världshälsoorganisationens (WHO) definition, till
att patienten och anhöriga är informerade om situationen och får stöd. Strävan är att den
enskilde är smärtlindrad och lindrad från övriga symtom samt är ordinerad läkemedel vid
behov. Den enskilde erbjuds vård där denne vill dö och ska inte behöva vara ensam.
För bedömning av smärta hos personer med demenssjukdom som har svårt att uttrycka sig
verbalt är Abbey Pain Scale ett validerat instrument. Instrumentet bygger på röstuttryck,
ansiktsuttryck, förändrat kroppsspråk, förändrat beteende och fysiologiska förändringar.
Många personer med demenssjukdom i livets slutskede har svårigheter att äta och svälja.
Näringsbehovet riskerar att bli otillräckligt och det kan även vara svårt att tillgodose behov av
vätska. Dock saknas det vetenskapligt underlag som visar att sondmatning i livets slutskede
förbättrar nutritionsstatus.
Kvalitetsregister
Kvalitetsregister, Svenska Palliativa registret, är framtaget för att främja ett systematiskt och
standardiserat sätt att arbeta med kvalitetssäkring i verksamheterna rörande vård, omvårdnad
och omsorg av enskilda i palliativt skede. (Källa: Nationella riktlinjer Palliativ vård )
 Verksamheten registrerar i Svenska Palliativa registret och analyserar resultat i syfte
att arbeta med förbättringsområden inom den Palliativa vården och omsorgen och på
så sätt kvalitetssäkra arbetsmetoderna.
Download