Palliativa vårdfilosofin

advertisement
Palliativa vårdfilosofin
Palliativa rådet
• Palliativ vård står i dag för lindrande
vård och stöd när svår sjukdom inte går
att bota.
Pallium – Latin – Kappa/mantel
Sida 2
2016-01-19
WHO:s definition på palliativ vård
Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som
syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och
de närstående, genom att förebygga och lindra
lidandet genom tidig upptäckt, bedömning och
behandling av smärta och andra fysiska,
psykosociala och andliga problem som kan
uppkomma i samband med livshotande sjukdom
Sida 3
2016-01-19
Palliativa vårdens historia!
Palliativ vård i dag!
Vårdprogrammet
Sida 4
2016-01-19
Fyra Hörnstenar
Symtomlindring
Teamarbete
Kommunikation och relation
Stöd till närstående
Sida 5
2016-01-19
Diskussionsfråga
Hur kan vi arbeta utifrån
hörnstenarna på våran enhet,
finns förbättringsområden?
Värdegrund
• Närhet
Vad kan vi som vårdpersonal göra för att visa att vi finns nära när det inte går att
muntligt
kommunicera ?
• Helhet
Vad kan man göra för att lindra fysisk smärta när den bottnar i en annan natur ?
• Kunskap
Vilka kompetenser saknas på din arbetsplats och hur gör ni för att kompensera
detta ?
• Empati
Visa omtanke utan att tappa professionen, vilka svårigheter finns det ?
Sida 6
2016-01-19
Förhållningssätt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
lindra smärta och andra plågsamma symtom
bekräfta livet och betrakta döden som en normal process
inte påskynda eller fördröja döden
integrera de psykosociala och andliga aspekterna av patientvården
stödja patienten i att leva så aktivt som möjligt fram till döden
stödja de närstående under patientens sjukdom och i deras sorgearbete
genom ett tvärprofessionellt förhållningssätt inrikta sig på patientens och de
närståendes behov
främja livskvalitet som kan påverka sjukdomsförloppet positivt
vara tillämplig i ett tidigt sjukdomsskede, tillsammans med andra terapier som
syftar till att förlänga livet, såsom kemoterapi och strålning, samt även de
undersökningar som behövs för att bättre förstå och ta hand om plågsamma
kliniska komplikationer
Diskussionsfråga
Hur ska vi arbeta med
förhållningsättet?
Sida 7
2016-01-19
Download