Självbild Symtomlindring Självbestämmande Sociala relationer

Kvalitetssäkring i palliativ vård genom de 6 S:n
– personcentrerad palliativ vård
Christina CB Berg (1), Katarina KR Ramqvist (2), Helena Ekegren-Hällgren (3) och Britt-Marie Ternestedt BMT Ternestedt (4)
1. Stiftelsen Bräcke Diakoni, Hospice Helhetsvården, Göteborg, Sverige 2. Praktikertjänst Handen, ASIH palliativa enheten, Stockholm, Sverige
3. Axlagården, Axlagården Hospice, Umeå, Sverige 4. Ersta Sköndal högskola, palliativt forskningscentrum, Stockholm, Sverige
Bakgrund
De 6 S:n kan tillämpas som en konkretisering av den palliativa vårdens
mål och vara ett stöd i förhållningssätt och kvalitetssäkring utifrån patientens behov och vilja. Modellen bygger på en humanistisk människosyn där människans självbestämmande, ömsesidiga beroende och människovärde är grundläggande. Patienten som person är modellens kärna.
Modellen utgår från en helhetssyn och används som en ram vid vårdplanering, dokumentation, utvärdering och kvalitetssäkring av vården.
Syfte
Syftet är att visa hur den palliativa vården kan kvalitetssäkras med stöd
av de 6 S:n.
Metod
Modellen har utvecklats via nätverksbygge. Vårdforskare och kliniskt
verksamma sjuksköterskor inom palliativ vård i Sverige har träffats vid
årliga seminarier och diskuterat sina erfarenheter. Mellan träffarna har
modellen prövats och utvecklats ytterligare. Det har varit särskilt viktigt
att kritiskt titta på begreppens innebörd, hur de tolkas och tillämpas utifrån den teoretiska kunskap vi har.
Resultat
Vårdforskningen och det kliniska arbetets samarbete visas
genom en teoridel och tre praktiska exempel.
Vid det första exemplet är patientens kontaktsjuksköterska
ansvarig för att, inför den ”teamrond” som sker varje vecka,
göra en sammanfattning av hur patientens hälsa och välbefinnande varit under veckan. Denna veckosammanfattning
utgör en grund för utvärdering och vårdplanering och ett sätt
att kvalitetssäkra vårdens innehåll och utformning. Fokus är
på patientens behov och vilja.
Det andra exemplet visar på en organisation där modellen
används som verktyg vid implementering av den palliativa
vårdens mål och filosofi. Den belyser ledarskapets betydelse
för att införa det palliativa förhållningssättet i verksamheten
för exempelvis patienter som vårdas i hemmet.
Det tredje exemplet gäller utvärdering av vården med stöd
av modellen (retrospektiv omvårdnadsanalys). Denna görs
kort efter patientens död. Teamet gör då en bedömning av
om patienten fått en optimal god vård i relation till patientens vilja och behov samt vad vi kan lära av detta.
De erfarenheter som hittills gjorts, främst inom nätverket,
har sammanfattats i boken ”De 6 S:n – en modell för personcentrerad palliativvård” (2012).
De 6 S:n
 Självbild
 Symtomlindring
 Självbestämmande
 Sociala relationer
 Sammanhang
 Strategier