palliativ-lakemedelspase

advertisement
Dokumentnamn
Palliativ läkemedelspåse för primärvård
Tjänsteställe, handläggare
Landstingsstaben Hälso- och sjukvård
Carina Rhodin Nilsson
Vårdutvecklare/väntetidssamordnare
Eva Oskarsson
Medicinsk rådgivare i äldresjukvårdsfrågor
Landstingsstaben Hälso- och sjukvård
Datum
2013-01-21
Dnr
Sida)
1
Önskemål/Behov av en Palliativ läkemedelspåse för primärvård som
säkerställer och underlättar symtomlindringen hos palliativa
patienter
Uppdrag
Läkemedelsenheten har givit Hanteringsgruppen i samverkan med Eva Oskarsson,
Medicinsk rådgivare i äldresjukvårdsfrågor, uppdraget att undersöka möjligheten att ta
fram en ”specifik palliativ läkemedelsask/påse” med tillhörande riktlinjer och
beställningsrutin samt underlag för implementering av valt alternativ.
Bakgrund
Det har visat sig när palliativ vård ska utföras i hemsjukvård att det finns praktiska
svårigheter att snabbt få fram de läkemedel som behövs för symtomlindring i livets slut.
Därför har önskemål framförts till Läkemedelskommittén om en smidig lösning för att
tillgodose patientens behov av specifika, rekommenderade läkemedel, avsedda att
användas för alla patienter i livets slutskede oavsett diagnos.
Behovet som uppmärksammats berör de patienter som inte tillhör ASIH. Det vill säga de
patienter som vårdas i hemmet och får sin allmänna palliativa vård av ordinarie
primärvårdspersonal. En adekvat symtomlindring i livets slut, ingår i basal palliativ vård.
Med en palliativ läkemedelspåse kommer arbetet att underlättas, när
hemsjukvårdspatienter eller boendepatienter får behov av allmän palliativ vård då det i
basplaneringen för en palliativ patient ingår att förbereda den symtomlindrande
medicineringen så att patienten har tillgång till läkemedlen så snart behov uppstår.
Några av de preparat som ingår är ovanliga i primärvården vilket kan innebära vid ett
akut behov att leveranssvårigheter kan uppstå som i sin tur får till följd att behandlingen
fördröjs flera dagar med risk för att patienten akut måste söka hjälp på sjukhuset.
Det kan också vara svårigheter med att skriva ut ett av de läkemedel som ingår i den
”palliativa läkemedelslistan” då detta läkemedel saknar subvention(Robinul). Receptet
måste också skrivas/se ut på ett särskilt sätt för att kostnaden ska belasta landstinget.
Risken finns då att kostnaden för läkemedlet felaktigt debiteras patienten. Det går inte att
på förhand veta, om och när behov av palliativ symptomlindring kommer att uppstå,
varför risken är stor att preparatet skrivs ut i förväg och kanske inte kommer att användas
och därmed måste kasseras. Några av läkemedlen är också kontrolläkemedel som måste
kontrolleras och hanteras i enlighet med läkemedelsförfattningen. Det kan dessutom
kännas osäkert att förvara kontrolläkemedel i patienternas hem.
Postadress
871 85 Härnösand
Besöksadress
Telefon
Telefax
E-post
Storgatan 1
0611-800 00
0611-802 00
[email protected]
Dokumentnamn
Palliativ läkemedelspåse för primärvård
Tjänsteställe, handläggare
Landstingsstaben Hälso- och sjukvård
Carina Rhodin Nilsson
Vårdutvecklare/väntetidssamordnare
Eva Oskarsson
Medicinsk rådgivare i äldresjukvårdsfrågor
Landstingsstaben Hälso- och sjukvård
Datum
2013-01-21
Dnr
Sida)
2
De fem preparat som är aktuella för ”palliativa påsen” är följande;
Morfin 10 mg/ml
Haldol 5 mg/ml
Dormicum (Midazolam) 5 mg/ml
Robinul 0, 2 mg/ml
Furix 10 mg/ml
Lösningsförslag:
Ovanstående läkemedel ska finnas på hälsocentralen/vårdcentralen och när behov
uppstår ska dessa läkemedel finnas i en ”Palliativ påse” som ska förvaras i
vårdcentralens låsta medicinskåp. Den ”Palliativa påsen” är då lättillgänglig för
distriktssköterskan efter att PAL har ordinerat läkemedlen.
Ordinationen dokumenteras enligt bifogad rutin (bilaga 1).
Läkemedlen i den ”Palliativa påsen” ersätts allt eftersom de används vilket innebär att
inte något läkemedel behöver kasseras på grund av passerat utgångsdatum. För
patienten uppstår inte någon fördröjning av start för symtomlindring samtidigt innebär det
en trygghet för den/de som ska hjälpa patienten.

Plastpåsen finns att beställa från kontorsvaruhuset:
o Blixtpåse 921212

Klisteretiketter beställs från kontorsvaruhuset:
o Etiketter 103507
Utskrift av etiketterna sker med bifogad mall (bilaga 2).

Dessa läkemedel rekvireras till vårdcentralen, på samma sätt som övriga
läkemedel som finns i vårdcentralens läkemedelsförråd.
Förutom läkemedlen ska också ”Lathund för läkare” förvaras i den ”Palliativa
påsen”.
”Lathund för läkare” finns att skriva ut från följande länk;
http://www.lvn.se/contentassets/d3dcf3fc799c4b41add7d2962162cfb1/fillista/lathund-forlakare-2013.pdf
Enligt uppdrag
Eva Oskarsson
Medicinsk rådgivare i äldre sjukvårdsfrågor
Carina Rhodin Nilsson
Hanteringsgruppen
Postadress
871 85 Härnösand
Besöksadress
Telefon
Telefax
E-post
Storgatan 1
0611-800 00
0611-802 00
[email protected]
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards