Beslutsstöd till Samordnad vårdplanering(SVP)

Beslutsstöd till Samordnad
vårdplanering(SVP)
Att bedöma tillsammans med
patienten
Kommentar
Tidigare planering, aktuellt
vårdtillfälle
Sociala omsorgsinsatser tillkommit? JA 
NEJ
Sjukvårdsinsatser tillkommit?
JA 
NEJ
Är ADL status förändrat?
JA 
NEJ
Finns nya behov av rehabilitering
eller uppföljning av påbörjade
insatser? Ex trappor
JA 
NEJ
JA 
NEJ
JA 
NEJ
ADL/Funktionsförmåga
Läkemedel
Finns behov av uppföljning/insatser
för att läkemedelsbehandling ska
fungera?
Medicinadministrering
Kognitiv bedömning
Finns ny eller ökad kognitiv svikt?
JA 
NEJ
Riskbedömning
Finns nya risker och insatta åtgärder
av undernäring, fall, trycksår eller
munhälsa som behöver följas upp?
JA 
NEJ
JA 
NEJ
JA 
NEJ
JA 
NEJ
JA 
NEJ
JA 
NEJ
Palliativ vård
Har behov av palliativ vård
tillkommit?
Har brytsamtal genomförts?
Övrigt
Anser patienten eller vårdplanerare
att det behövs planering av annan
orsak?
Patienten har hög risk för
återinskrivning
Har vårdrelaterad infektion som
påverkar omhändertagandet i nästa
steg tillkommit?