Presentation 1 Kartläggning - Samverkansnämnden Stockholm

Kartläggning av Palliativa vårdenheter i
Stockholms län och på Gotland 2009
Onkolgiskt Centrum, Stockhom-Gotland
Christel Hedman
Susanne Lind
Kamilla Krawiec
Carl-Johan Fürst
Jan Adolfsson
• Uppföljning av rapporten 2004
• Samma frågor + några till
• Till alla enheter/verksamheter som bedriver
palliativ vård
• Gotland är med (2 enheter)
• SLL 18 verksamheter varav 11 med både
palliativ slutenvård och ASIH-team
• Regionalt vårdprogram 2006
• Regionala cancerplaner 2006-07, 2008-10
• Nationella riktlinjer 2007
• Beställningen strukturerad i målgrupp 1 och 2
• 10 platser tillskapades (Cancerplanen 2006-07)
• flera aktörer (mindre andel landstingsdrivna
verksamheter 7/18 (11/23))
Behov av platser om sen palliativ fas är i snitt:
Avlidna i cancer
2008/2004
Befintliga
specialiserade
palliativa platser
2008
Befintliga
specialiserade
palliativa platser inkl.
palliativa platser inom
annan verksamhet
2004
Norra
länsdelen
1 176/1 252
264 (11v)
298 (13 v)
Stockholm
1 757/1 870
257 (7v)
323 (10 v)
Södra
länsdelen
1 051/1 011
343 (18v)
276 (13v)
Totalt
3 984/4 133
864 (11v)
897 (12v)
68 platser / 100 000
323 platser/ 1000 döda i cancer
Specialistutbildningar
Läkare
Enheter
Enheter
n/N (%) 2008
n/N (%) 2004
Onkologi
19/35 (54)
7/29 (24)
Geriatrik
32/35 (91)
24/29 (83)
Allmänmedicin
22/35 (63)
11/29 (38)
Anestesi
Annan
5/35 (14)
20/35 (57)
1/29 (3)
Kvalitetsindikatorer
Registrering i Svenska Palliativregistret
(Socialstyr.)
Enheter 2008
n/N(%)
Enheter 2004
n/N(%)
31/35(89)
Skattning av smärta (Socialstyr.)
35/35 (100)
Tillgång till kontaktsjuksköterska el.
motsv. (Socialstyr. o regional cancerplan
2008-10)
35/35 (100)
23/29 (79)
Diagnoskod Z51.5 (regionalt
vårdprogram)
29/35(83)
Skattning av livskvalitet (regionalt
vårdprogram)
19/35(54)
7/29 (24)
Verksamhet för närstående under o efter
patientens vårdtid
23/35(66)
11/29(38)
Verksamhet
Gotland
Platser
baserat på
dagslägesbes
krivning
Befolkning
s-underlag
2008
Platser/1
00 000
invånare
Onkologisk enhet
ASIH
17
30
Onkologisk enhet
vårdavdelning och
Gotlands sjukhem
12
21
Totalt Gotland
29
57 063
51
Döda i
cancer 2006
Platser/1
000 döda i
cancer
153
190
Med ca 150 avlidna i cancer årligen kan dessa
platser teoretiskt räcka till 10 v vård per patient
Verksamhet
Gotland
Högskolestudenter
Utåtriktad
utbildning
Kvalitetssäkringsprojekt
Forsk
ningsprojek
t
Använder
diagnoskod
Z51.5
Regi
strer
ar i
Sven
ska
Palli
ativregis
tret
Onkologiska
enheten
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Gotlands
sjukhem
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
• Bra utveckling av kvalitetsindikatorer
• Många olika driftformer
• Fler anslutna
• Fortfarande regionala skillnader i möjlig vårdtid