Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede

advertisement
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Tillsynsenheten
Karlstad 2011-11-23
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede
Bakgrund
Enligt hälso- och sjukvårdslagens skall all vård vara av god kvalitet samt tillgodose
patientens behov av trygghet i vården och behandlingen. En viktig del av vården är
att vårda svårt sjuka och döende personer - palliativ vård.
Palliativ vård
Med palliativ vård menas lindrande vård till patienter med obotbara
symtomgivande sjukdomar oavsett diagnos. Palliativ vård omfattar vanligtvis en
tidig fas, som tidsmässigt är lång, och en sen fas, som är kort och omfattar dagar,
veckor eller någon månad. Den tidiga fasen omfattar oftast enstaka insatser medan
den sena fasen (livets slutskede) oftast innebär kontinuerliga palliativa insatser.
Palliativ vård definieras enligt Världshälsoorganisationen (WHO) 2005 som ett
förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer
som drabbats av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom.
Vård i livets slutskede
Människor som vårdas i livets slutskede finns inom samtliga specialiteter i såväl
öppenvård som sluten vård och den kommunala vården. En stor andel av de döende
tillbringar sin sista tid inom kommunala boendeformer. En väl genomtänkt
övergripande vårdideologi, baserad på humanistisk människosyn och etiska
grundprinciper skall ligga till grund för omhändertagandet.
Etiska grundprinciper
Etik är reflektion över värderingar och normer som både visar sig i och döljer sig
bakom vårt förhållningssätt, våra ord och våra handlingar. Grunden i all sjukvård är
den humanistiska människosynen, som knyter människovärdet till människans
existens.
Helhetssyn
Helhetssynen på patienten är en förutsättning för god omvårdnad. Det innebär att
de som vårdar patienten ska se till den enskildes biologiska, psykologiska, sociala
och andliga behov.
Postadress: Vård- och omsorgsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Västra Torggatan 16 karlstad.se
Tel: 054 - 540 00 00 Fax: 054 - 188135 E-post: [email protected] Org.nr: 212000-1850 Säte: Karlstad PlusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 405-2213
sid 2 (3)
Biologiska behov
De biologiska behoven och funktionerna förändras och det är viktigt att den
ansvariga sjuksköterskan följer förloppet så att patienten är så besvärsfri som
möjligt. Individuell vårdplanering med berörda ska alltid ske och behoven,
önskemålen, åtgärderna och resultat/utvärdering ska dokumenteras i en vårdplan
och/eller medicinsk vårdplan. Behandlingen och omvårdnaden ska inriktas på
patientens välbefinnande.
Den medicinska vården är inriktad på att lindra symtom med målsättningen att
patienten ska vara:
 Fri från smärta
 Fri från andningsbesvär
 Fri från ångest
Psykologiska behov
De psykologiska behoven omfattar trygghet, närhet och öppen kommunikation.
Sociala behoven
Kontakten med närstående är en viktig del i omvårdnaden. Att underlätta för,
samarbeta med och stödja de närstående är av stor betydelse för patienten och
närståendes sorgebearbetning.
Existentiella behov
De andliga behoven är en del av helheten och det är av vikt att ta reda på och
beakta den enskildes önskemål. Personalen som vårdar patienten ska ha kunskap
om den enskildes andliga behov och trosuppfattning.
Fyra hörnstenar
Palliativ vård baseras på fyra hörnstenar
1. Systemkontroll som innebär att med kunskap, kunna uppnå en god
kontroll av svåra symptom, exempelvis smärta, illamående, oro,
infektion, hicka, depression, ångest och svettning.
2. Möjliggöra teamarbete där läkare, sjuksköterskor,
hemtjänstpersonal, diakoner, arbetsterapeuter, sjukgymnaster med
flera ska kunna ingå eller bli konsulterade, allt efter patientens
behov.
3. Kontinuitet och en fungerande kommunikation/relation till
patienter, närstående och arbetslag. I en fungerande vårdkedja ska
resurserna följa patienten oavsett huvudman.
sid 3 (3)
4. Stöd till närstående är av största vikt inom den palliativa vården
eftersom vård i livets slutskede ofta bygger på stora insatser från
närstående. Vården bör utformas i samverkan med dem och att
deras önskemål beaktas så långt som möjligt. De närstående måste
kunna känna att de får information och att deras närvaro och
medverkan är betydelsefull för alla parter.
Syfte
God och säker vård för patienten som är i behov av vård och omsorg vid vård i
livets slutskede.
Mål
Det övergripande målet med palliativ vård är att uppnå bästa möjliga livskvalitet
för den enskilde samt stöd till närstående genom att lindra obehag, minska lidande
och skapa förutsättningar för livskvalitet för patient och närstående.
Metod
Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra
livskvaliteten för patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå
vid livshotande sjukdom. Som ett kvalitetssäkringsinstrument ska hälso- och
sjukvårdsverksamheten anslutas till Svenska Palliativregistret.
Den palliativa vårdens bör innehålla åtgärder som efter behov ska komma den
obotbart sjuke till del i livets slutskede såsom följande:












Behovsanpassade insatser av läkare, sjuksköterska och
omvårdnadspersonal med grundläggande kompetens i palliativ vård med
tillgänglighet dygnet runt oavsett var och av vem man vårdas.
Kommunikation med patient och närstående om vårdens inriktning och
mål vid övergång till palliativ vård i livetes slutskede.
Smärtanalys och farmakologisk smärtbehandling
Farmakologisk behandling av illamående i livets slutskede
Farmakologisk behandling av förvirringsstillstånd i livets slutskede
Behandling med morfin vid andnöd i livets slutskede
Farmakologisk behandling av ångest i livets slutskede
Möjlighet till närvaro av vårdpersonal vid ångest och oro i livets slutskede
Samordnad vårdplanering och dokumentation
Möjlighet till vårdplats om behov föreligger
Palliativt kompetensstöd till berörda vårdgivare
Behovsanpassade insatser enligt palliativa registrets rekommendationer
Närstående, information och avsked
http://www.vårdhandboken.se/Texter/Dodsfall-atgarder-inom-halso--ochsjukvard/Narstaende-information-och-avsked/
Download