Huvudprocess
Specialitet
Demens
Primärvård och Specialist vård
Dokument-Id
Godkännadedatum
Processledare
Sida
Göran Karlsson
1 av 2
VIS-Redaktör
Version
Ingela Johansson
Läkemedelsbehandling
Omhändertagandet av personer med demenssjukdom innefattar
diagnostisering, behandling (inklusive farmakologisk behandling),
uppföljning och omvårdnad.
Enl. Nationella Riktlinjer för vård och omsorg av personer med
demenssjukdom (2010) finns två typer av läkemedel som är godkända för
behandling av kognitiva symtom vid Alzheimers sjukdom. Det är
kolinesterashämmare, NO6DA, och memantin, NO6DX01.
Berörda enheter
Primärvården i Norrbotten samt Geriatrik och rehabiliteringsmottagningen
Sunderby sjukhus.
Syfte
Rutinen är ett stöd vid läkemedelsbehandling. Syftet med rutinen är att
patienterna i Norrbotten får en likvärdig läkemedels behandling oberoende
av vårdcentral tillhörighet.
Processbeskrivning
I Norrbotten ska läkemedelskommitténs rekommendationer för
demensläkemedel följas.
Kolinesterashämmare
Godkänd indikation är Alzheimers sjukdom av mild till måttlig
svårhetsgrad* och även Alzheimers sjukdom med inslag av cerebrovaskulär
sjukdom (blanddemens). Biverkningsprofilen är olika för olika
kolinesterashämmare.
OBS!
Behandlingen kan ibland förvärra tillståndet.
Memantin
Godkänd indikation är medelsvår till svår Alzheimers sjukdom*. För
patienter som tidigare är obehandlad kan memantin initieras som
monoterapi.
*Mild demenssjukdom betecknar ett tidigt skede då personen kan klara sig utan
stora insatser från hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
Måttlig demenssjukdom betecknar det skede i demenssjukdomen då personen
behöver hjälp för att klara vardagliga aktiviteter.
Svår demenssjukdom betecknar det skede då personen behöver hjälp med det mesta
av sina vardagliga aktiviteter.
Huvudprocess
Specialitet
Demens
Primärvård och Specialist vård
Dokument-Id
Godkännadedatum
Processledare
Sida
Göran Karlsson
2 av 2
VIS-Redaktör
Version
Ingela Johansson
Uppföljning av läkemedel
Regelbunden uppföljning sker efter insättande av läkemedel.
2 månader
Uppföljning med fokus på biverkningar.
6 månader
Utvärdering av effekt och ställningstagande till fortsatt
behandling
12
månader
Utvärdering av effekt och ställningstagande till fortsatt
behandling
Vid utvärdering av läkemedeleffekten är följande instrument användbart.
 Utvärdering av demenssymtom
Utsättning av läkemedel
Vid tveksam eller utebliven effekt kan utsättningsförsök göras, utsättningen
sker stegvis enligt anvisningar i Fas 3.
Ny utvärdering genomförs efter 4-6 veckor tillsammans med närstående.
Man ska överväga återinsättande av läkemedlet om patienten försämras i sin
demenssjukdom.
Vid utvärderingen kan följande instrument användas.
 Utvärdering av demenssymtom