Kursguide - Course Syllabus

advertisement
NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN
MPN031, Magmatiska och metamorfa bergarter, 7,5 högskolepoäng
Magmatic and Metamorphic Rocks, 7.5 higher education credits
Grundnivå/First Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för geovetenskaper 2006-11-25 och senast reviderad 2011-05-01.
Den reviderade kursplanen gäller från och med 2011-05-01.
Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper
2. Inplacering
Kursen ingår i kandidatprogrammet i Geovetenskap. Kursen kan även läsas som fristående kurs.
Huvudområde
Geovetenskap
Fördjupning
G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på
grundnivå som förkunskapskrav
3. Förkunskapskrav
Minst 60 hp i huvudområdet Geovetenskap samt genomgångna kurser i Geokemi 1 MPN120 och Mineralogi
MPN011 eller motsvarande kunskaper.
4. Innehåll
Kursen består av föreläsningar, obligatoriska övningar i identifiering och tolkning av bergarter, obligatoriska
mikroskoperingsövningar i att tolka och beskriva bergarters mineralogiska och texturella natur och genes.
Självständiga inlämningsuppgifter kan förekomma.
5. Mål
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten:
Kunskap och förståelse
• identifiera och klassificera magmatiska och metamorfa bergarter utifrån mineralogiska, texturella och
kemiska kriterier
2/ 2
• förklara grundläggande principer bakom bergarternas bildningsprocesser
• relatera enskilda och associerade bergarter med tektonisk typmiljö och nivå utifrån kemiska,
mineralogiska, texturella och strukturella kriterier
• använda diagram för att illustrera och klassificera bergarters kemiska och mineralogiska sammansättning
samt de processer som bildar bergarterna (tex Streckeisen, TAS, ACF)
Färdighet och förmåga
• identifiera bergarter i handstuffer
• identifiera och tolka bergarter i tunnslip (utifrån textur och mineralogi)
• använda och tolka diagram för att illustrera bergarters kemiska och mineralogiska sammansättning samt de
processer som bildar bergarterna
• utifrån mineralogiska egenskaper av metamorfa bergarter, tolka bergartsprotolit och metamorfa facies
(metamorf grad)
• beskriva bergarter, samt magmatiska och metamorfa förhållanden i fält
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• utifrån kemiska, mineralogiska och texturella egenskaper identifiera magmatiska och metamorfa
bergarters genes
• förklara och värdera kristallina bergarters betydelse inom olika yrkesverksamhetsområden som tillämpad
geologi, prospektering och forskning
6. Litteratur
Litteratur till kursen kommer att fastställas sex veckor innan kursstart.
7. Former för bedömning
Examination sker genom skriftliga tentamen, samt muntliga enskilda tentamina av bergartskännedom. För att
erhålla betyg på hel kurs krävs att samtliga obligatoriska moment fullgjorts. Student äger rätt till byte av
examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination, om det är praktiskt möjligt. En sådan
begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.
8. Betyg
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).
9. Kursvärdering
Kursvärdering genomförs dels i samband med examinationsseminarium och dels via GUL där studenten kan
medverka anonymt.
10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.
Studerande på N1GVS har företräde till kursen.
Download