växthuset

advertisement
stereotyper
flickor är mer sociala än pojkar
Båda könen är lika intresserade av sociala relationer, svarar på sociala förstärkningar
på samma sätt och lär lika bra från sociala situationer. I vissa åldrar tillbringar till och
med pojkar mer tid med kamrater än flickor.
flickor har lägre självkänsla än pojkar
Könen är mycket likvärdiga i deras bedömning av egen tillfredsställelse och
självförtroende genom hela barn- och ungdomen. Fler pojkar förbättrar sin
självkänsla under tidiga tonåren, troligtvis för att de blir mer uppmuntrade av
omgivningen.
flickor är mindre tävlingsinriktade än pojkar
Här finns det inga skillnader. Kanske existerar den här myten fortfarande för att
flickor och pojkar kanaliserar sina mål på olika sätt.
flickor är mindre analytiska än pojkar
Med undantag för små skillnader skiljer sig könen inte åt i logiskt eller analytiskt
tänkande.
•
•
spelarutveckling
– växthuset
•
Johan Fallby
idrottspsykologisk rådgivare
•
Svenska Fotbollförbundet
mer…
(Shaffer, 2000)
Svenska Fotbollförbundet
framtidsfrågor
• karaktären hos ungdomar stärks av idrott
• definitionen och användandet av “tidig specialisering”
• framgång i idrott är medfött
• det är bra att “härdas” för att bli bra i idrott
• hjärnan kan inte uppfatta ordet “inte”
• definitionen och användandet av prestation vs resultat
• definitionen och användandet av ordet “talang”
mm, mm
• definitionen och användandet av begreppen “elit” vs “bredd”
Svenska Fotbollförbundet
Svenska Fotbollförbundet
Svenska Fotbollförbundet
Sokrates, 470-399 f. Kr.
“Jag vet att jag ingenting vet...
Jag vet att jag vet att jag ingenting vet”
“Det enda goda är kunskap och det enda onda är okunnighet”
“Det outforskade livet är inte värt att levas”
“Jag kan inte lära någon något, jag kan bara få dem att
tänka”
“Livet är härligt att leva, bara man har tillräckligt svag
karaktär för att njuta det”
filosofi
Svenska Fotbollförbundet
”Det väsentliga är inte bara vilken sjukdom en
människa har utan vilken människa som har
sjukdomen” (Hippokrates, ca 400 f. Kr.)
“Man låter sig i allmänhet mer övertygas av skäl som
man själv funnit än av dem som andra funnit” (Blaise
Pascal, 1623-1662)
förändring sker...
... när
den inre motivationen finns
något upplevs som viktigt, roligt eller åtråvärt
det upplevs som möjligt att nå med kunskap som finns
när miljön omkring upplevs trygg men utmanande och
spännande
Svenska Fotbollförbundet
Svenska Fotbollförbundet
diskrepans
generellt
fyra typer av individer...
diskrepans – redskap
stor möjlighet
till förändring
hög vilja
högt självförtroende
tror de klarar, men
vill inte eller förnekar att
de vill
låg vilja
högt självförtroende
hur viktigt är det för dig att... 1-10
vilket självförtroende har du att nå dit... 1-10
vilken motivation har du att nå dit... 1-10
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
extremt
viktigt
inte alls viktigt
hög vilja
lågt självförtroende
låg vilja
lågt självförtroende
vill förändra, men
tror inte de klarar
vill inte förändra, tror
inte de klarar
hur kommer det sig att du är en ? och inte en ? ...
vad skulle behövas för att gå från ? till ? ...
Svenska Fotbollförbundet
beredskap – metod
• summera situationen med styrkor och brister
• summera individens styrkor och brister
• summera nätverkets stöd
Svenska Fotbollförbundet
förändring kan
ske när...
individen och du pratar samma språk
diskussion kring eventuella problem har minskat lösningarna träder fram
individen har nått ett beslut själv och känner
sig trygg med det
• summera målen
• summera planering
• diskutera ny information och eventuella råd
• detaljera mål och planering
säg inte till individen vad som ska göras, ge inspiration att själv
berätta, sätta mål och planera
Svenska Fotbollförbundet
diskussionerna rör mer effekter av förändringen
än vägen dit
individen pratar om vad som ska hända
efter förändringen
individen experimenterar och provar strategier själv
Svenska Fotbollförbundet
mental tuffhet
växthuset
målet för tävlingsidrottaren är att…
alltid tro på möjligheten att uppnå sina mål
lära sig av misstag och bli ännu starkare
stark tro på sig själv och ha förmåga att utnyttja det
ständig hunger efter nya framgångar oberoende av resultatet
vara fokuserad då det krävs som mest
Svenska Fotbollförbundet
Svenska Fotbollförbundet
(Jones, Hanton, & Connaughton,2002)
växthuset
nätverk
“snabbkuren”
familj
mental
träning
- känslomässigt stöd
- lagom utmaning
- konkret hjälp
- “markservice”
- ge kompletterande perspektiv
till idrotten
- goda förebilder
fysisk / taktisk / teknisk
träning
motivationsklimat / miljö
inlärningsmiljö
kommunikation familj / skola / förening
socialt stöd / trygghet
(Fallby, 2006)
individ /
spelare
kamrater
förening
föreningens / idrottens kultur
långsiktigt angreppssätt
skola
- utbilda i färdigheter för elitidrott
- tydlig kommunikation, flexibla
lösningar och stöd
- se till hela människan
- skapa en god kultur för etik
och moral
Svenska Fotbollförbundet
- utveckla egenskaper utanför idrotten
- allmänbildning
- yrkesutbildning
- öka möjligheten för spelaren
att verka i samhället
- tydlig kommunikation, flexibla
lösningar och stöd
förbund
- stärka utvecklingsmöjligheter
- riktlinjer för etik och moral
- verka för tillämpning, utbildning
och forskning
- tydlig kommunikation, flexibla
lösningar och stöd
Svenska Fotbollförbundet
(Fallby, 2006; baserad på Fallby & Brusvik, 2002; Fallby & Waldner, 2002)
växthuset
dina kvaliteter
mental
träning
ta spelaren på allvar
empati
lyssna efter värdeladdade signaler
fråga - undersök - egen analys
tålamod
skapa förtroende
utveckling är en lång process
fysisk / taktisk / teknisk
träning
motivationsklimat / miljö
inlärningsmiljö
föreningens / idrottens kultur
kommunikation familj / skola / förening
socialt stöd / trygghet
Svenska Fotbollförbundet
Svenska Fotbollförbundet
samtalets struktur
skapa kontakt - ömsesidigt förtroende
klargör era roller
gå igenom samtalets villkor
mål för samtalet
klargör situationen
utred önskan eller viljan
målsättning för förändring
planering
hemuppgift
sammanfattning – nytt möte
fortsatt uppföljning och utvärdering
att lyssna
att lyssna och ge samtalsstöd...
att visa intresse genom samtal och kroppsspråk som uppmuntrar till att
spelaren berättar mer
aktivt lyssnande för att förstå...
du sammanfattar vad spelaren berättat eller känt med egna ord efter att
ha lyssnat. därefter frågar du om du uppfattat korrekt och fördjupar
intressanta punkter
aktivt lyssnande med inlevelse...
du återger vad spelaren känner eller vill, behöver eller är intresserad av
och frågar därefter om det är korrekt
Svenska Fotbollförbundet
Svenska Fotbollförbundet
Hilmarsson , 2003
växthuset
kultur
mental
träning
samhället
idrotten
fysisk / taktisk / teknisk
träning
familj och vänner
föreningen
motivationsklimat / miljö
laget
inlärningsmiljö
föreningens / idrottens kultur
kommunikation familj / skola / förening
socialt stöd / trygghet
Svenska Fotbollförbundet
stress i organisationen
Svenska Fotbollförbundet
stress i organisationen
stress i organisationen
•
•
•
uttagningar
(sena långdragna, oklara kriterier, orättvisa, olämpliga ansvariga)
•
ekonomi
(orättvisa, skaderehabilitering, brist, differentiering, pengar som
maktmedel)
•
träningsmiljö
(monoton, tävlingsinriktad träning, för hård, differentierad behandling,
spänningar i miljön)
(Woodman & Hardy, 2004)
Svenska Fotbollförbundet
•
•
i idrottsmiljö
(uttagningar, ekonomi, träningsmiljö, boende)
personlig situation
(mat, skador, mål och förväntningar)
ledarskapet
(tränare, ledarstil, inlärningssätt)
situation i laget
(kommunikation, stämning i laget, roller, nätverk)
(Woodman & Hardy, 2004)
Svenska Fotbollförbundet
Svenska Fotbollförbundet
växthuset
inlärningsmiljö
fokus på…
mental
träning
•
•
fysisk / taktisk / teknisk
träning
•
motivationsklimat / miljö
•
•
inlärningsmiljö
föreningens / idrottens kultur
kommunikation familj / skola / förening
socialt stöd / trygghet
•
•
•
medbestämmande för spelare
“learning by doing” ej för mycket
instruktion
lärande kring beslutsfattande om
tekniken ej tekniken i sig
helheten i stället för detaljerna
matchlik träning (men ej för mycket
match!)
förståelse för spelet genom erfarenhet
variation, variation, variation
att spelare ska hjälpa varandra lära
Svenska Fotbollförbundet
(Martens, 1987, 2004)
hageskog / söderberg, 2005
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
optimistiska/positiva “beröm, beröm, beröm”
prestigelöst
ödmjukhet – omtanke – medmänsklighet – uppmärksamhet
känsla för individen
gilla utmaningar
dialog – kommunikation
långsiktigt arbete
organisation – förberedelser
kunskap
hela karriären “100-procents coachning”
helheten
klara mål
Svenska Fotbollförbundet
växthuset
mental
träning
fysisk / taktisk / teknisk
träning
motivationsklimat / miljö
inlärningsmiljö
föreningens / idrottens kultur
kommunikation familj / skola / förening
socialt stöd / trygghet
Svenska Fotbollförbundet
grundläggande filosofi
filosofi – spelaren i centrum
ha roligt
inlärning
deltagande
eget ansvar
jämföra med sig själv
långsiktigt
De ledare som förmedlar en miljö
där förbättrade prestationer ses som en väg att
nå bra resultat, snarare än att bra resultat leder
till förbättrade prestationer, har större chans att
påverka spelare positivt.
“athlete first”!!
Svenska Fotbollförbundet
•
•
•
•
•
Minskad prestationsångest eftersom prestationen hos den enskilde och laget är lättare
att påverka än resultatet.
Självkänslan har större potential att utvecklas positivt eftersom spelaren får en högre
upplevelse av att kunna påverka själv och spelaren kan utvecklas på den nivå där den befinner
sig, inte där de bästa befinner sig
Självförtroendet påverkas positivt med större egen påverkan.
Mindre stress och bättre socialt stöd i miljön ökar sannolikheten för livskvalitet och bättre
hälsa.
Lättare att arbeta med lagsammanhållning och lagmålsättning eftersom prestationen är i
fokus med mindre social jämförelse mellan spelare.
Minskad risk för överbelastning och utbrändhet eftersom eget inflytande och
medbestämmande kan vara högre.
Svenska Fotbollförbundet
!
!
!
!
!
vinna
utklassa
toppa
jämföra med andra
kortsiktig
“winning second”
Svenska Fotbollförbundet
resultatorientering
Högre fokus på att idrottaren eller laget ska jämföra sig med andra genom att till exempel
vinna eller visa klart högre förmåga.
•
•
!
(Martens, 1987, 2004)
prestationsorientering
Högre fokus på att idrottare eller laget ska utveckla sin egen/lagets förmåga.
Motivationen påverkas mindre av hur den egna kompetensen upplevs och det är enklare
att påverka målsättning.
fokus på...
•
•
•
•
•
•
•
Motivationen riskerar att kopplas ihop med resultaten (och synen på sig själv) och därmed
variera mer på både kort och lång sikt.
Ökad prestationsångest eftersom resultat är svårare att påverka än prestation.
Självkänslan riskerar att påverkas negativt eftersom synen på egen kompetens variera med
hur andra presterar.
Självförtroendet påverkas negativt med osäkerhet och minskat eget inflytande.
Ökad risk för sämre lagsammanhållning eftersom spelare jämför sig med varandra både i
resultat och prestationshänseende.
Med ökad stress och osäkerhet i miljön ökar risken för både sämre livskvalitet och hälsa.
Högre risk för utbrändhet hos ledare eftersom prestationsångest riskerar att öka och
möjlighet att påverka utveckling riskerar att minskas.
Svenska Fotbollförbundet
växthuset
situation
prestations
orientering
framgång ses som att...
förbättra sig själv
värde sätts på...
tränaren lägger vikt på hur...
ansträngning / inlärning
spelarna utvecklas
resultat
orientering
prestera bra i förhållande till andra
att vara bättre än andra
hur spelarna presterar
“snabbkuren”
mental
träning
fysisk / taktisk / teknisk
träning
motivationsklimat / miljö
inlärningsmiljö
föreningens / idrottens kultur
misstag ses som...
idrottare anstränger sig för...
en del av inlärningen
lära sig något nytt
framkallande av oro / ångest
vara bättre än andra
Svenska Fotbollförbundet
kommunikation familj / skola / förening
socialt stöd / trygghet
långsiktigt angreppssätt
Svenska Fotbollförbundet
Svenska Fotbollförbundet
SO C I A LT S T Ö D
Svenska Fotbollförbundet
T O TALT
EN GAG EMA NG
Svenska Fotbollförbundet
DISCI PL I N
Svenska Fotbollförbundet
KOM M UNI K ATI O N
Svenska Fotbollförbundet
K UN SK A P
Svenska Fotbollförbundet
INI TIATI V OCH
EG ET AN S VAR
G L Ä D JE
Svenska Fotbollförbundet
S Y S TE MATI K OCH
L ÅNG SIK TI G T ARB ETE
Svenska Fotbollförbundet
Svenska Fotbollförbundet
I N SI K T
Svenska Fotbollförbundet
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards