EBE Gruppen rustar för framtiden – VD Philip Bayati berättar hur och

advertisement
EBE Gruppen rustar för framtiden –
VD Philip Bayati berättar hur och varför.
EBE Torkteknik + EBE Skadeservice = EBE Gruppen. Organisation och ledning ser lite
annorlunda ut inom EBE. Vi får reda på mer i denna intervju med VD Philip Bayati.
Intervjuare: Kevin Ivarson
- Ja, men jag går rakt på sak Philip - hur har du
hamnat här som VD för EBE Gruppen?
”Jag har jobbat i många år som fukttekniker
och skadeutredare. Bland annat som chef för ett
bolag i branschen. Någonstans på vägen kom
en idé om att starta något eget tillsammans med
min kollega Trond Larsen.
I samband med att vi skulle förverkliga tanken på ett eget företag så fick vi kontakt med
bröderna Slättmyr som drivit EBE Skadeservice i många år. Med deras stöd startades EBE
Torkteknik som gjort en resa från ett tvåmansföretag år 2012 till över 20 anställda och mer
än 40 miljoner i omsättning. Och vid årsskiftet
2015/16 slogs bolagen ihop och bildade EBE
Gruppen, där jag blev utsedd till VD.”
- Hur ser företagsledningen på EBE Gruppen ut
idag?
”Vi ser väl bra ut. Skämt åsido, vi har fyra
delägare i Per Slättmyr, Jan Slättmyr, Trond
Larsen och jag själv. Sedan ingår numer även
Lillebjörn Gustafsson i ledningsgruppen.”
- Så vad är er kärnverksamhet?
”Vår kärnverksamhet är skadehantering inom
brand, vatten och inomhusproblem.
Verksamheten har vi sedan delat upp i
grovsanering, finsanering och torkteknik. I
grovsanering ingår rivning, asbesthantering
och andra tyngre arbeten. Inom finsanering
ligger lösörehantering, transport, magasinering
och städ. På torkteknik har vi skadebesiktning,
projektledning och avfuktning.”
- Hur ser er marknad ut?
”Vi har väldigt många beställare och en
stor variation av uppdrag. Det kan vara vid en
storbrand i ett hyreshus eller som du själv fick
uppleva här när jag tar emot ett samtal om en
vattenmelon som exploderat och orsakar dålig
lukt.”
- Jag antar att det var en mer udda skada men
intressant att få höra live. Hur ser det rent typiskt
ut när ni tar emot en skada? I vilket skede kommer ni in?
”Det skiljer sig också åt. I vissa fall blir vi
kontaktade i besiktningsläget för att göra en
bedömning av skadan. Och i andra fall så är
det brådskande larm där vi tar hand om vatten,
rensar och gör en omfattningsmätning. Här kan
det bli att direkt avgränsa ytor med stängsel,
lösa rörstopp och rädda lösöre genom att fysiskt
flytta föremål och magasinera dem.”
- Hur får ni de här uppdragen och vem är det som
kontaktar er?
”E-post och telefon är de vanligaste kanalerna. Vi har journummer för akuta skador. En hel
del kunder ingår i den existerande kundstocken
som varit med oss i många år. Och till den tillkommer både enskilda uppdrag och nya kunder
som fortsätter använda oss för sina löpande
uppdrag.
De som rapporterar in en skada är vaktmästare, projektledare, förvaltare, hantverkare, VD
på bostadsbolag och även räddningstjänsten.
Det är stor spridning och beror på typ av skada,
hur akut det är och andra faktorer. Men vi har
en god kontakt och dialog med personer i alla
delar av organisationen.”
- Vilka behöver veta om EBE Gruppen?
”Egentligen alla som någon gång skulle
behöva rapportera in en skada. Ofta har företag
och organisationer en handlingsplan man följer
men generellt är det bra om ett flertal personer
med olika funktioner vet om att man får snabb
och effektiv hjälp när man kontaktar oss. Vi
jobbar aktivt med att nå ut i organisationerna
och vara behjälpliga med handlingsplaner för
olika typer av skador.”
- Ni jobbar med skador. Det är där era jobb
uppstår så att säga. Skulle man kunna beskriva
marknaden och omständigheterna ni jobbar kring
som “känsliga”?
”Ja verkligen. Vi utför ofta vårt jobb i människors direkta arbets- eller hemmiljö. Det krävs
att de kan känna sig trygga med oss där. Vi har
en policy som alla anställda skall jobba efter och
det är att varje ärende är det största som vi har
hanterat. Då får vi med oss respekt, hänsyn och
medkänsla med de drabbade. Jag kan inte nog
påpeka hur viktigt detta är. Konsekvenserna
av en skada påverkar de drabbade ekonomiskt,
affärsmässigt såväl som privat. Vår uppgift är att
minimera skadan, jobba effektivt och professionellt samtidigt som vi alltid tar hänsyn och visar
medmänsklighet för den enskilda individen.
Sedan finns det en annan vinkel på känsliga
omständigheter och det är ju när vi jobbar på
”visa respekt,
hänsyn och
medkänsla”
statliga anläggningar, som försvarsmakten, på
fängelser eller hos personer med skyddad identitet. Det kan vara komplexa situationer men
jag är trygg i att vi har en kompetent organisation för att hantera alla typer av uppdrag.”
- Hur är förutsättningarna i branschen? Jag
tänker mest på lika konkurrenssituation och
arbetsförhållanden.
”Jag kan bara svara för hur vi jobbar med de
frågorna. Då finns det flera delar jag vill lyfta
fram. Därmed inte sagt att vi är fullkomliga - vi
måste jobba aktivt med de här frågorna precis
som alla andra. Men vi har transporttillstånd,
vi ser till att all personal har en marknadsmässig
lön och vi följer gällande kollektivavtal.
Vår personal skall ha bra utrustning, bra
skydd och vi prioriterar säkerhet. Sedan är vi
uniformerade så det syns var vi kommer ifrån
när vi är på en arbetsplats och följer självklart
alla förordningar såsom personalliggare och
ID06. Vi använder aldrig svart arbetskraft och
tycker det är viktigt med en rättvis konkurrens.
Alla mår bra av det.”
- Finns det fler områden att jobba med?
”Jo men där hamnar väl även att se till att
jobba aktivt med skyddsombuden och även
arbetsmiljön. Vilket EBE Gruppen gör. Vi har
också ett levande kvalitets- och miljösystem.
- Om vi glider in på marknaden utifrån ett
geografisk perspektiv – vad finns ni och vilka
områden täcker ni in?
”Vi har depåer i Kungsbacka, Göteborg,
Alingsås, Stenungsund och Uddevalla. Med det
kan vi arbeta effektivt i hela västra Sverige, från
norra Halland upp till norska gränsen samt inåt
i landet - Trestad, Skövde, Borås. Där har du
en bra bild av vår huvudsakliga marknad rent
geografiskt.
När det kommer till större skador så verkar vi
i hela landet och även i Norge och Danmark.”
- Du nämnde era affärsområden tidigare. Varför
har ni delat upp det på det sättet?
”Vi har gjort en grundlig inventering kan
man väl säga och identifierat behoven som finns
ute hos kunderna. Då ser vi också att det finns
tre yrkesgrupper som har specialistkompetenser
som täcker dessa behov. Och utifrån det så får
kunden vassare verktyg helt enkelt. Rätt person
på rätt plats och med rätt kunskaper för att
lösa problemen. För oss i ledningen blir det
också lättare att utgå från affärsområdena för
att utveckla personalen, ge dem utbildning och
så vidare.”
- Hur ofta händer det de olika avdelningarna
samkör uppdrag?
”Dagligen. Antingen personer från alla
kompetenser eller delar av gruppen. I många
uppdrag är det helt naturligt - något skall rivas,
avfuktas och sedan finsaneras till exempel. Så
ser det ofta ut.”
- Vad är det för typ av uppdrag där detta bli
aktuellt?
”Ja det är både vid vattenskada, brand och
skadegörelse. Har det till exempel brunnit i ett
kök följer det ofta en vattenskada. Det behövs
brandsanering, lösöre skall hanteras, det skall
besiktas med efterföljande två åtgärder: skadeåtgärder och rapport till kund. Nu nämnde
jag bara några delar men det ger en bild av hur
ett uppdrag kan se ut - och där vi har alla tre
affärsområden involverade.”
- Hur ser arbetsfördelningen ut vid den här typen
av koordinerade uppdrag?
”Vi har oftast en arbetsledare som samlar
ihop resurserna, personal, utrustning och så
vidare. Det ger en effektiv hantering. Sedan använder vi ett egenutvecklat rapportsystem som
underlättar såväl arbetsflöde som logistik och
även håller kunden informerad. Vi har mallar
anpassade för kundens verksamhet. Resultatet
blir bra överblick och en snabb hantering av
varje ärende.”
- Ja men hur skapar man en effektiv organisation?
”vi vill aldrig
stanna upp”
”Det är mycket som väger in men jag skulle
vilja säga att en organisation med högt i tak
lägger grunden. Se till att ha engagerade medarbetare som vågar ta beslut, ta ansvar och även
vågar göra fel. På det sättet utvecklas individen
och organisationen. Medarbetarna skall trivas
och känna att de backas upp av oss i ledningen.”
- Det låter bra Philip men jag antar att ni även
ställer krav på medarbetarna?
”Absolut. De skall leverera enligt uppställda
mål och riktlinjer. De skall driva affärerna framåt och skapa goda kundrelationer. Sedan har vi
högt satta kvalitetsmål och det ligger mycket
personligt ansvar att se till att detta fungerar
konkret i den dagliga verksamheten.”
- Vilka egenskaper skulle du säga att era arbetsledare har?
”En stor portion social kompetens är helt
avgörande, vi jobbar med människor och
behöver förhålla oss till dem som individer. Här
kommer återigen medmänsklighet in - det är
jätteviktigt. Sedan skall arbetsledarna självklart
ha spetskompetens inom sitt område. Och
verkligen känna ett genuint engagemang för
både EBE Gruppen och de kunder de ansvarar
för.”
- Och så har ni ny företagsledning. Hur ser fördelningen ut där?
”Ja till viss del. Det är personer som jobbat
länge i organisationen men med mer tydliga
roller. Jag är VD för EBE Gruppen. Sedan har
vi tre affärsområdeschefer – Jan Slättmyr ansvarar för finsanering, Per Slättmyr för grovsanering och Trond Larsen för torkteknik. Därtill
kommer Lillebjörn Gustafsson på marknad och
affärsutveckling samt Lars-Åke Wikenjö som är
vår ekonomichef.”
- Har fördelningen och rollerna börjat ”sätta sig”
så att säga?
”Man kan säga att vi har jobbat på det här
sättet sedan årsskiftet 2015/16 då vi gjorde
en omorganisation. Det sattes på pränt och
kommunicerades ut i organisationen. Och ja,
det fungerar. Funktionerna är på plats, det har
blivit kortare beslutsvägar och vi har fått med
oss alla medarbetare på banan.”
- Så det känns som att ni har den optimala
ledningen nu?
”För oss, just nu, ja! Sedan behöver vi
fintrimma vissa detaljer. Ramen finns men vi
vill aldrig stanna upp. Målet är att kunden
skall få en bättre produkt och då måste vi vässa
oss internt, hela tiden. Vi har en plan för de
kommande fem åren som vi jobbar aktivt med.
Det handlar om att optimera företagsledningen
och organisationen i stort. Vi anstränger oss
för att EBE Gruppen skall bli synonymt med
skadehantering.”
- Vad tror du kommer krävas av er bransch i
framtiden?
”Som helhet måste den struktureras. Det
kommer att ställas hårdare krav på många
områden, speciellt inom kompetens och kvalitetssäkring.”
- Vad kommer att krävas av EBE Gruppen i
framtiden?
”Det vi varit inne på – att fortsätta utvecklas,
aldrig vara nöjda. Vi har bra tjänster idag men
det gäller att följa med i tiden, lyssna på kunderna och se till att vi får med oss personalen
hela vägen.”
- Kan du utveckla det?
”Ja men det gäller till exempel dokumentering, korta ledtider och minimala väntetider
för kunderna. Sådana bitar måste vi jobba med
hela tiden.
Kunskapen ökar hela tiden på kundsidan så
det gäller att vi möter det med hög yrkeskompetens och god social kompetens. Vi lever i en
digital värld där åsikter snabbt får spridning.
EBE Gruppen har gott rykte men det gäller
också att bibehålla det och sträva efter att få
ännu bättre rykte.
Vi mäter just nu slutkunden dvs de som bor
och jobbar i de hus och lokaler vi arbetar i.
Under våren kommer vi att börja mäta övriga
kunder och våra medarbetares nöjdhet.”
- Vilka faktorer talar för att ni är rätt rustade för
framtiden?
”Vi har en maskinpark som ligger i framkant
och vår IT-sida är modern och anpassad för
kommande behov. EBE Gruppen är finansiellt
starka, vi har fantastiska medarbetare. Som jag
varit inne på så har vi en vision, den är sjösatt
och det kommer att märkas både internt och
ute hos kund.”
Download