Sammanfattande utdrag ur “Rapport om användandet av Climate

advertisement
Sammanfattande utdrag ur “Rapport om användandet av Climate
Engineering för att dämpa och motverka global temperaturökning”
Officiell sammanfattning antagen av Politbyrån den 30 mars 2050
Den 15 januari 2050 mottog Folkrepubliken Kina ett förslag till resolution från
Alliansen av små östater (AOSIS) om hur den globala temperaturökningen ska
kunna dämpas och motverkas med hjälp av ny teknologi framtagen av Cuban
Geoengineering Institute (CGI), se bilaga 1. Denna teknologi, kallad ”Climate
Engineering”, bygger på att svavelnanopartiklar sprids ut i stratosfären och på så
sätt både reflekterar och absorberar solstrålning. Mot bakgrund av detta förslag
tillsatte Politbyrån en egen utredningskommitté den 12 februari 2050 för att titta
närmare på förslaget. Kommittén presenterade sina slutsatser den 12 mars 2050
och Politbyrån godkände slutligen den femhundra sidor långa rapporten den
30 mars 2050. Den utgör därmed Folkrepubliken Kinas officiella ståndpunkt vid
förhandlingarna med andra stater och organisationer.
Bakgrund
Idag står mer än 450 miljoner människor bara i Kina utan färskvatten. Detta är nästan lika
många människor som det bor i hela Europas förenta stater (USE). Vattenbristen är resultatet
av den tvågradiga temperaturökningen som pågått sedan 2010.
Temperaturökningen har redan resulterat i förödande konsekvenser; bördiga jordbruksmarker
har blivit till snustorra öknar, vilket har gjort det omöjligt att odla livsnödvändiga grödor.
Jordbruket påverkas inte bara av vattenbristen utan även av det instabila klimatet som är
ett resultat av temperaturökningen. Ett instabilt klimat försämrar böndernas förutsättningar
väsentligt då det i princip är omöjligt att få skördarna att överleva med väderförhållanden som
inte följer ett regelbundet mönster. Folkrepubliken Kinas åkermark har producerat avsevärt
mindre ris de senaste åren och därför kommer inte målen i den senaste femårsplanen att
uppnås enligt planerat, såvida inte effektiva åtgärder vidtas omgående. Minskningen är inte
tillfällig; under de senaste decennierna har en systematiskt minskad produktivitet kunnat
registreras jämfört med referensåret 2012 [1]. Mat- och färskvattenpriser har samtidigt skjutit
i höjden trots omfattande statliga subventioner. Tillsammans med ökad arbetslöshet har de
höga livsmedelspriserna lett till omfattande social oro i de södra provinserna. Totalt riskerar 450
miljoner kinesiska medborgare att drabbas av akut svält till följd av torkan. Detta är en fråga
av nationell angelägenhet, inte minst eftersom det är en bidragande faktor till den negativa
befolkningstillväxten i folkrepubliken. Förutom torka och svält leder bristen på färskvatten till
sanitära problem. En stor del av befolkningen riskerar att drabbas av hygienbristrelaterade
sjukdomar såsom kolera och diarré [2]. Om inte situationen fås under kontroll, riskerar
Folkrepubliken Kina att inte längre kunna försörja sin egen befolkning.
Den ökade temperaturen får inte bara ekonomiska konsekvenser, utan också ekologiska
effekter. Under de senaste decennierna har en stor förändring börjat ske i det ekologiska
klimatet. Den stora temperaturhöjningen har lett till obalans i vissa ekosystem. Detta har
inneburit en minskad biodiversitet på grund av att flera nyckelarter har dött ut, till exempel
Folkrepubliken Kinas nationalsymbol jättepandan, som numer endast finns i fångenskap.
På grund av arternas ömsesidiga symbios, leder utrotandet av nyckelarterna till en allvarlig
dominoeffekt. Temperaturökningen har även påverkat populationsstorleken för flera arter av
reptiler med temperaturberoende könskvot. Ett varmare klimat bidrar till att en övervägande
del av avkomman består av hondjur [3]. Därmed begränsas reptilernas möjlighet att föröka sig
och kommer i slutändan leda till att populationsstorleken minskar påtagligt och att arten till sist
dör ut. Detta är bara några av många exempel på temperaturökningens negativa påverkan på
ekosystem. Totalt har 123 nyckelarter helt eller nästintill utrotats, varav 40 är däggdjursarter och
83 är fågelarter [4]. Detta är problem Folkrepubliken Kina ser mycket allvarligt på.
Temperaturökningen är inte bara en nationell angelägenhet för Folkrepubliken Kina;
konsekvenserna är onekligen ett internationellt problem. Vi har redan börjat se följderna av
detta i form av den massiva folkvandringen till grannländer såsom Ryska federationen [5].
Detta skapar stora spänningar mellan två länder som båda besitter en stor kärnvapenarsenal.
En annan konsekvens av vattenbristen är de ökande kostnaderna inom kinesisk industri, i
synnerhet inom den vattenkonsumerande elektronikindustrin [6]. En stagnation inom denna
industri, som primärt ligger i de delar av världen som är drabbade av torkan, skulle leda till
oöverskådliga konsekvenser för den industrialiserade världen; inte minst en arbetslöshet som
skjuter i höjden och en oundviklig finansiell kris. Att avveckla denna industri för att minska
vattenbristen är inte en lösning på problemen, utan skulle enbart förvärra läget.
Vidare kommer den ökande havsnivån innebära att tusentals små öar sjunker under havsytan
[7]. I likhet med folkrepubliken, bär dessa på ett ovärderligt kulturellt arv och på en rik biologisk
mångfald som riskerar att gå förlorad. Folkrepubliken Kina känner solidaritet med dessa
önationer, inte minst eftersom den egna provinsen Taiwan och kustöar kommer att drabbas
hårt. En ökad havsnivå bidrar även till att malariamyggan sprids till områden som tidigare varit
malariafria. En större strand och ökad temperatur gör att fler malariamyggor kan föröka sig och
att de trivs bättre.
Ytterligare ett globalt problem till följd av temperaturökningen är att permafrosten i det ryska
Sibirien och norra delar av Kanada smälter. En temperaturökning på fem grader jämfört med
referensåret 2010 skulle innebära att hela permafrosten smälter. Redan vid två graders ökning
finns dock en påtaglig risk att stora delar av permafrosten försvinner.[8] Detta skulle leda
till att organiskt material som tidigare var bundet i marken blir tillgängligt för nedbrytning av
mikroorganismer [9]. Följderna blir att stora mängder växthusgaser som koldioxid och metan
släpps ut i atmosfären, vilket fungerar som en positiv förstärkning för den pågående globala
uppvärmningen [10]. Jämfört med koldioxid är metan är en 21 ggr kraftigare växthusgas
[11] och mängden metan bundet i marken är jämförbart med 10 ggr ett års totala utsläpp av
växthusgaser [12]. Folkrepubliken Kina anser därför att uppvärmningen måste stoppas innan
den når alltför höga nivåer. För att bryta den positiva återkopplingen måste åtgärder som leder
till en stabiliserad temperatur vidtas omgående. De förslag som vissa intressenter lagt fram om
gasextraktion från permafrosten är helt ointressanta. Att extrahera gas från hela kanadensiska
och ryska tundran är ett omöjligt projekt med tanke på den enorma ytan. Detta orimliga projekt
skjuter även sig själv i foten då anläggningar av denna omfattning skulle stå i vägen för
jordbruket.
Folkrepubliken Kina har vidtagit ett paket av gröna åtgärder ända sedan 2000-talets början för
att motverka en temperaturhöjning. Stora satsningar har gjorts på vatten- och vindkraft, som
totalt utgör var för sig 20 % av energiförsörjningen. Folkrepubliken Kina har övergivit sin tidigare
satsning på kolkraftverk, och investerar numera uteslutande i grön energi [13]. Trots dessa
åtgärder har folkrepubliken inte förmått att förhindra en temperaturökning, eftersom detta kräver
gemensamma åtgärder från alla världens stater. Dessutom har den rådande vattenbristen
och svälten i stora delar av landet försvårat investeringar i miljövänlig teknik. Det är svårt att
motivera gröna satsningar för en svältande befolkning som hellre ser att pengarna används för
humanitär hjälp. I framtiden kommer det därför att krävas fortsatt stora satsningar för att minska
koldioxidutsläppen. För att möjliggöra detta arbete måste vi först hjälpa den tredjedel av vår
befolkning som redan lever eller riskerar att få leva i misär.
Redan i början av 2000-talet konstaterade folkkongressen att landet inte kan fortsätta utvecklas
utan en hållbar utveckling som tar hänsyn till ekologiska och sociala aspekter. I de senaste
femårsplanerna har fokus legat på ekonomisk tillväxt, men det har nu blivit allt mer tydligt att det
även är eftersträvansvärt att tilldela den sociala och ekologiska utvecklingen mer resurser. En
social hållbar utveckling är ett krav för att bibehålla den allmänna välfärden och för att motverka
eventuella destabiliserande krafter som kan uppkomma i spåren av eventuella negativa
tankeströmningar i landet, något som måste förhindras till varje pris. Folkrepubliken Kina har en
lång erfarenhet av att upprätthålla ett väl fungerande socialt klimat hos de stora folkmassorna.
Det bör dock påpekas att grunden till en ekologisk och social hållbar utveckling är en ekonomisk
hållbar utveckling. Det är inte rimligt att satsa grönt till varje pris, till detta krävs ekonomiska
resurser. En bra klimatlösning bör därmed inte äventyra folkrepublikens ekonomiska utveckling.
Kommitténs slutsatser kring AOSIS resolutionsförslag
Mot bakgrund av ovanstående krävs en snabb metod för att återställa temperaturhöjningen.
CGI har hittat en lösning som åtgärdar problemet tillräckligt snabbt för att de redan existerande
problemen inte ska förvärras ytterligare. Denna lösning innefattar att svavelnanopartiklar sprids
ut i stratosfären och på så sätt minskar solstrålningen som når jordytan. Folkrepubliken Kina
har utrett denna fråga och är beredd att medfinansiera en start av sådan teknologi med målet
att minska jordens medeltemperatur med en tiondels grad under en treårsperiod, och med det
långsiktiga målet att minska medeltemperaturen med en grad under de kommande 50 åren, se
bilaga 1. Eftersom temperaturökningen är ett globalt problem är det inte bara Folkrepubliken
Kinas ansvar, utan hela världens ansvar, att lösa problemet genom att bidra till finansieringen.
Effekterna av CGI:s teknologi, positiva såväl som negativa, måste utvärderas noggrant efter
denna treårsperiod. Folkrepubliken Kina kommer då att ta initiativ till att sammankalla en ny
internationell konferens för att diskutera projektets framtid. Det är viktigt att betona att CGI:s
teknologi bara är en del av många åtgärder som krävs för att återställa jordens klimat under de
kommande 50 åren. Därför anser Folkrepubliken att även långsiktiga lösningar måste vidtas
samtidigt som CGI:s projekt genomförs. Den ena åtgärden utesluter inte den andra.
Genom Climate Engineering kommer medeltemperaturen att stabiliseras på ett snabbt och
effektivt sätt, och en viss temperaturminskning kommer även vara möjlig att uppnå. Detta
kommer leda till att vattenbristen avtar, då avdunstningen minskar, och förödande humanitära
katastrofer kan begränsas. På längre sikt innebär dessutom en minskad vattenbrist att
folkströmmar till Ryska federationen kommer att minska, och kanske till och med avta helt .
Detta leder till att geopolitiska spänningar motverkas, en angelägenhet för båda parter och
som även är ett allmänt exempel vad gäller resten av världen. CGIs lösning innefattar även att
problem såsom en ökad malariaspridning på öar med ett förhöjt vattenstånd kan begränsas och
stora människomassor kan därmed räddas. Även problem så som den rådande instabiliteten i
klimatet kan förhindras[14] vilket förbättrar odlingsmöjligheterna och därmed åthjälper bristen
på mat. Som tidigare nämnts krävs akuta åtgärder för att förhindra global uppvärmning. Det
framgår tydligt att vi inte längre kan tillämpa försiktighetsprincipen. Problemets omfattning har
växt såtillvida att vi redan har nått en akut situation som kräver omedelbar handling.
Viss kritik har framförts mot CGI:s teknologi, framför allt från lobbyorganisationer med
ekonomiska egenintressen. Solcellsindustrin befarar att projektet kommer att leda till lägre
solintensitet och därmed minska effekten hos deras produkter. Vetenskapliga studier visar
emellertid att den intensitetsminskning som krävs för att kompensera för en växthuseffekt
motsvarande en koldioxidhaltökning på 100 % jämfört med 2000-talets början, skulle vara
så liten som 1,8 procent [15], vilket i jämförelse med effekter från annat håll får betraktas
som försumbar. Eftersom koldioxidhalten enligt IPCC endast har ökat med ungefär 28 %
sedan 2000-talets början så är det inte aktuellt att skicka upp svavelpartiklar som minskar
solintensiteten med mer än uppskattningsvis 0,5 procent. Denna minskning går inte att jämföra
med den felaktiga statistik som solcellslobbyn har lagt fram. En intensitetsminskning på 25 %
har visats vid vulkanutbrott, men då bör man ta i beaktande att svavel bara är en av många
produkter från ett vulkanutbrott. Svavelnanopartiklarna skulle bara minska intensiteten med en
bråkdel av hur mycket all sot från ett vulkanutbrott gör.
I och med att svavelnanopartiklarna kommer att spridas ut i stratosfären, kommer de inte heller
att ge upphov till några direkt negativa effekter i troposfären. Förvisso kommer en viss del av
partiklarna att nå troposfären efter ett par år, vilket då kan tänkas ge upphov till små mängder
försurat regn, men dessa effekter kan bekämpas med konventionellt beprövade metoder.
Kritiker hävdar även att förslaget kommer ge upphov till negativa effekter på ozonlagret.
Svavelpartiklarna har dock själva inte någon nedbrytande effekt på ozonet, utan katalyserar
klorgasers nedbrytning av ozon. Eftersom klorgaser, t.ex. freoner, är förbjudna att användas,
är svavelpartiklarnas negativa effekter på ozonlagret mycket begränsade. Dessutom ska
svavelnanopartiklarna enligt AOSIS förslag deponeras på en höjd av 16 km, medan ozonlagret
ligger mellan 15 och 50 km i atmosfären, se bilaga 2 figur 1. Därmed kommer endast 1 km av
det stratosfäriska ozonlagret att innehålla svavelnanopartiklar medan 39 km lämnas orört.
Med ovanstående bakgrund kan inte CGI:s teknologi anses ge upphov till några allvarliga
störningar i klimatet eller i det ekologiska systemet. Teknologin ger inte heller upphov till några
negativa hälsoeffekter, eftersom svavelpartikelkoncentrationen på marken inte påverkas
nämnvärt av projektet.
Folkrepubliken Kina kommer att aktivt stödja och medfinansiera ett projekt som bygger på
CGI:s typ av teknologi, såvida inte en rimlig och kostnadseffektiv alternativ lösning presenteras.
Hittills har dock inga sådana lösningar tagits fram. Som exempel kan nämnas förslaget om
avsaltningsanläggningar som en lösning på vattenbristen, som är alldeles för dyr och omöjlig
att genomföra. Dessutom åtgärdar den bara effekterna av den globala uppvärmningen, och
inte det ursprungliga problemet. En patient blir aldrig frisk om man bara bekämpar symptomen
och inte själva sjukdomen. Samma resonemang kan tillämpas på förslaget att bygga murar och
fördämningar runt alla hotade öar, ett förslag som inte heller är realiserbart i praktiken.
Sammanfattningsvis gör CGI:s teknologi det möjligt att snabbt och effektivt bromsa den
globala temperaturhöjningen och ge oss en chans till att långsiktigt arbeta mot en lösning. De
ekonomiska intressen som vissa icke-statliga organisationer framhåller kan inte prioriteras
framför den dryga miljard människor som riskerar outhärdiga konsekvenser i sitt vardagliga liv,
såsom närings-, vatten- och sanitetsbrist. Med tanke på denna humanitära kris, i folkrepubliken
såväl som i stora delar av övriga världen, är det nödvändigt att agera snabbt och omgående.
CGI:s teknologi är den kortsiktiga och nödvändiga lösningen för att inte miljontals människor
ska behöva sätta livet till i kapitalismens namn. Folkrepubliken Kina är beredd att ta sin del av
ansvaret för att återställa balansen på vår planet och uppmanar andra entiteter, såväl stater
som icke-statliga organisationer, att göra detsamma.
Med detta sagt inser Folkrepubliken Kina behovet av ytterligare åtgärder för att återställa klimat
och miljö. Folkrepubliken Kinas miljö- och klimatarbete kommer därför att fortsätta på det
inslagna gröna spåret och folkrepubliken uppmanar andra stater att följa dess goda exempel
innan det är för sent. Annars riskerar den mänskliga civilisationen att gå samma öde till mötes
som kinesiska muren; att sakta men säkert vittra sönder på grund av torkan.
Ståndpunkt kring förhandlingsordning
Folkrepubliken Kina är fast beslutet om att förhandlingarna om Climate Engineering bör ske på
mellanstatlig basis enligt rådande folkrättsliga principer. Syftet bör vara att ingå ett internationellt
avtal mellan de berörda staterna enligt 1969 års Wienkonvention. Det är viktigt att staternas
nationella suveränitet respekteras. På grund av frågans känsliga karaktär bör förhandlingarna
ske bakom stängda dörrar, utan påverkan från ideella organisationer och organisationer
med ekonomiska eller politiska säregenintressen. Vid förhandlingarna bör konsensus alltid
eftersträvas mellan de förhandlande staterna, men vid eventuella omröstningar bör antalet
röster per stat viktas med hänsyn till folkmängd och landyta för att nå en god folklig förankring
och legitimitet. Detta bör särskilt tillämpas vid beslut som rör förhandlingarnas utformning och
genomförande.
Referenser
[1] M. McDermott, “27% of Western Chinese Glaciers Gone by 2050 - Up to 10% Reduction in Crops Before That”,
http://science.howstuffworks.com/environmental/conservation/issues/chinese-glaciers-gone.htm (hämtad 2012-03-30)
[2] World Health Organisation, “Cholera” 2011, http://www.who.int/immunization/topics/Cholera/en/index.html
(hämtad 2012-03-30)
[3] Live Science, “Warming Climate Reverses Sex of Lizards” 2008, http://www.livescience.com/1444-warmingclimate-reverses-sex-lizards.html (hämtad 2012-03-30)
[4] radio86, “Kinas utrotningshotade djur lever farligt”, http://se.radio86.com/globala-perspektiv/kinasutrotningshotade-djur-lever-farligt (hämtad 2012-03-30)
[5] Japanorama, “Asia 2050, China 1”, http://www.japanorama.com/editarch_other_asia.html (hämtad 2012-03-30)
[6] Y. Zhou, R. S. J. Tol, “Water Use in China’s Domestical, Industrial and Agricultural Sectors: An Empirical Analysis”
2005,
http://www.fnu.zmaw.de/fileadmin/fnu-files/publication/working-papers/WD_ZhouFNU67.pdf (hämtad 2012-03-30)
[7] Islands First, “Sea-Level Rise”, http://www.islandsfirst.org/issues/sea_level_rise.html (hämtad 2012-04-23)
[8] Dagens Nyheter, “5 grader varmare: Bevare oss om permafrosten smälter”, http://www.dn.se/nyheter/5-gradervarmare-bevare-oss-om-permafrosten-smalter (hämtad 2012-04-23)
[9] Johansson, M., Christensen, T.R. 2009, “Permafrostens vara eller icke vara” http://miljoforskning.formas.se/sv/
Nummer/Augusti-2009/Innehall/Temaartiklar/Permafrostens-vara-eller-icke-vara/ (hämtad 2012-03-31)
[10] Walter, K.M. et al, 2006, “Methane bubbling from Siberian thaw lakes as a positive feedback to climate warming”
Nature 443, 71-75
[11] Biomil AB, “Vad är Biogas”, http://www.biomil.se/biogasfakta.html (hämtad 2012-04-23)
[12] Ny Teknik, ”Tinande tundra en tickande metangasbomb”, http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/
article257243.ece (hämtad 2012-04-23)
[13] Vindkraftsnytt, “Kina vill producera 1000 GW vindkraft 2050”, http://www.vindkraftsnytt.se/2011/11/kina-villproducera-1000-gw-vindkraft-2050 (hämtad 20012-04-25)
[14] Democracy Now, “From Snowstorms to Heat Waves, How Global Warming Causes Extreme Weather and
Climate Instability” 2010, http://www.democracynow.org/2010/12/28/from_snowstorms_to_heat_waves_how (hämtad
2012-03-30)
[15] P. J. Crutzen, “Albedo enhancement by stratospheric sulfur injections: A contribution to resolve a policy
dilemma?” 2006, s. 2-6,
http://www.ftf.lth.se/fileadmin/ftf/Course_pages/Faff15/Filer/Crutzen_albedo_enhancement_sulfur_injections.pdf
Bilaga 1
AOSIS förslag
Enligt det världsledande forskningscentrumet Cuban Geoengineering Institute, CGI, kan
kontrollerade utsläpp av svavelnanopartiklar i stratosfären,GE, snabbt motverka vidare
temperaturhöjningar och sänka jordens medeltemperatur. AOSIS förespråkar nu användandet
av GE. AOSIS förslag innefattar även en långsiktig hållbarhetsplan. En sammanfattning av
projektets utformning ges nedan. Svavel deponeras i stratosfären på höjden 16 000 m med
höghöjdsballonger i den tropiska, uppåtgående delen av det stratosfäriska cirkulationssystemet,
se bilaga 1. Som jämförelse befinner sig ozonlagret till största del på höjder mellan 15 000
m och 30 000 m. Svavlet omvandlas i stratosfären till sulfatpartiklar och dessa är stabila i
stratosfären i ungefär 1 till 2 år. Slutmålet med projektet är en sänkning i medeltemperatur på
1 K. Under de tre inledande åren, då projektet finansieras av Kina, planeras en linjär sänkning
på 0,1 K per år, vilket totalt sett innebär en sänkning på 0,3 K. Detta kräver en slutgiltig
koncentration på 0,18 Tg i stratosfären [19], 5 % av motsvarande mängd svavel som en vulkan
behöver släppa ut för att uppnå samma effekt. För att bibehålla en adekvat koncentration av
svavel i stratosfären måste partiklarnas livstid tas hänsyn till. Detta innebär utsläpp på 0,09 Tg
per år och totalt sett 0,27 Tg på tre år. Utsläppen sker varannan månad, det vill säga 0,015 Tg
per tillfälle.
Utsläppsminskning och övergång till grön energi
Målet är att globalt minska koldioxidutsläppen till minst 1990 års nivå, vilket uppskattningsvis
motsvarar en minskning på 70 % [1]. Detta är, oberoende av diverse kortsiktiga lösningar,
en förutsättning för en hållbar utveckling. Det är en stor utmaning att uppnå detta mål under
de tre år som projektet garanterat finansieras av Kina, men det är en nödvändig början
för vidare arbete mot ett hållbart klimat. Verksamma globala överenskommelser kring
utsläppsminskningar har inte tidigare varit möjliga att nå. AOSIS mening är att det är nödvändigt
med ett nytt förhållningssätt till dessa frågor, eftersom vi inte längre tror att effektiva globala
överenskommelser kan nås på ett konventionellt sätt. AOSIS menar att det är varje stats och
intressegrupps ansvar att utföra de åtgärder som just de har förutsättningar för. Vi väljer att
använda oss av GE och samtidigt fortsätta med vårt arbete för en övergång till grön energi.
Kina, som står för en stor del av världens industri, har en viktig roll i användandet av grön
energi. Med GE kommer mängden direkt solljus och temperatur påverkas vilket minskar
effektiviteten hos den del av solcellsindustrin som nyttjar dessa faktorer. För att avhjälpa den
prisökning på solenergi som uppstår till följd av detta föreslås här ett subventioneringsförslag.
Då en intressent förlägger industri i ett annat land måste denna investera i grön energi som
täcker in 50 % av förbrukningen. En världsomfattande omställning till grön energi kommer även
att bli nödvändig. Denna omställning måste subventioneras i U-länder.
Finansiering
Kina kommer att finansiera projektet under de första tre åren, därefter kräver AOSIS en
utvärdering av projektet. Klimateffekter kommer utvärderas kontinuerligt av CGI. Skulle projektet
visa sig ha oförutsedda negativa konsekvenser, eller om det gör mer skada än nytta, kommer vi
att avbryta med avtagande effekt under de kommande två till tre åren. Med tanke på frekventa
utvärderingar och den ringa mängd svavel som släpps ut, är sannolikheten för bestående
negativa effekter liten. Om ett för tidigt avbrott mot förmodan ändå blir nödvändigt, skulle detta
naturligtvis vara mycket olyckligt. Våra värsta farhågor idag skulle då bara skjutas ett par år in
i framtiden, vilket inte är den tidsfrist vi tänkt oss. Däremot skulle situationen inte vara värre än
vad den är idag.
Erbjudande om medverkan
Det är vår mening att detta är den enda lösning som kan rädda medlemsländer från att gå
under till följd av havsnivåhöjningar. AOSIS söker nu finansiellt stöd till projektet i utbyte
mot ett erbjudande om att delta i utformningen av det. Vi är öppna för att någon eller några
intressegrupper kan bidra med vetenskapligt underlag eller kompletterande förslag.
AOSIS, världen och framtiden
Att verka enligt den starka försiktighetsprincipen är centralt för AOSIS men vi vill påpeka att den
ibland kan, nej, måste frångås. AOSIS vill citera Rio-deklarationen, paragraf 15; Where there
are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used
as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation [2].
AOSIS anser att allvarliga och irreversibla skador är oundvikliga om inte temperaturen sänks
drastiskt. Riskerna är tillräckligt små för att ett kostnadseffektivt GE-projekt inte ska förkastas
eller förhalas. Organisationens samlade ekonomiska resurser är ringa. Detta får till följd att vi
inte har möjlighet att rädda våra medlemsländer genom att själva finansiera CGI:s program.
Därför söker vi nu världssamfundets medtyckande och ekonomiska stöd för att köpa oss denna
nödvändiga tidsfrist. Som tidigare nämnts är problemet inte isolerat till medlemsstaterna i vår
organisation. Genom detta initiativ kan världssamfundet köpa sig tillräckligt med tid för att på
allvar ta itu med utsläppsbegränsningar för en global hållbar utveckling. Det är ett faktum att önationerna är bland de första som drabbas av klimatförändringarna. De kommer inte att vara de
sista som drabbas. Kina, för att endast nämna ett av den stora mängden av drabbade länder, är
ett land som också drabbats hårt av klimatförändringarna och vi har deras uttalade stöd. Om vi
inte får medhåll eller ekonomiskt stöd från världssamfundet är vi beredda att, med finansiering
från Kina, anlita CGI för att utföra dessa nödvändiga åtgärder.
Referenser
[1] http://photos.mongabay.com/09/forecast_co2.jpg
[2] Rio-deklarationen. http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?
documentid=78&articleid=1163
Bilaga 2
Figur 1: Ozonmängd i atmosfären.[1] Grön linje visar var deposition av svavelnanopartiklar ska ske enligt AOSIS
förslag.
Referenser
[1] http://www.ozonelayer.noaa.gov/science/basics.htm
Download