Svenska Aktuarieföreningen Aktuariefunktionen och aktuariens roll

advertisement
Svenska Aktuarieföreningen
Aktuariefunktionen och aktuariens roll under Solvens II
Antalet aktuarier och andra matematiker som arbetar med försäkringstekniska beräkningar och
utredningar på de svenska försäkringsföretagen har ökat kraftigt under 2000-talet. Aktuariernas roll i
bolagen är fortsatt viktig och omfattar numera även områden som riskmodellering och produktutveckling.
Aktuarierna har av tradition en särställning på försäkringsföretagen och krav på att företaget ska ha en
registrerad aktuarie har funnits sedan 1903 för livbolag och sedan 2000 på skadebolag. I det nya
regelverk som nu växer fram under namnet Solvens II finns likaledes ett krav på en aktuariefunktion
med tydligt specificerade arbetsuppgifter. De senare är mycket detaljerat beskrivna jämfört med
dagens mer allmänna formuleringar och kan möjligen ses som ett utvidgat ansvar.
Svenska Aktuarieföreningen (SAf) vill med detta dokument ge sin syn på aktuariernas och då i
synnerhet aktuariefunktionens roll i Sverige under det framtida Solvens II-regelverket, vad gäller
organisation och kompetenskrav. Aktuariefunktionens arbetsuppgifter diskuteras inte i detta
sammanhang.
1. Dagens situation
Kompetens
En stor del av de som arbetar med försäkringsteknik på försäkringsföretagen kallas där aktuarier och
många av dessa är medlemmar i SAf, som vid årsskiftet hade 422 fullt betalande medlemmar (exkl.
pensionärer och hedersmedlemmar). Det bör dock observeras att yrkestiteln aktuarie inte är reglerad i
lag eller på annat sätt särskilt väl definierad. Medlemskap i SAf är inte nödvändigt och inte heller
alltid tillräckligt för att en person allmänt ska anses vara aktuarie. I praktiken kan man på vissa bolag
använda namnet ”aktuarie” för merparten av anställda matematiker/matematiska statistiker, medan
andra delvis använder titlar som ”analytiker” eller ”statistiker”. Ett röstberättigat eller diplomerat
medlemskap i aktuarieföreningen anger för övrigt bara en persons kompetens i fråga om utbildning
och inte personens arbetsuppgifter.
I tidigare regler angav SAf som krav för röstberättigat medlemskap kunskaper i matematik och
matematisk statistik motsvarande sammanlagt fem terminers studier inom en kandidatexamen. Under
de senaste decennierna har man även infört diplomerat medlemskap vilket tillför explicita krav på
kunskaper i främst försäkringsmatematik, men även i försäkringsekonomi, försäkringsjuridik och
finansmatematik m.m. Samtidigt har också aktuarierollen förändrats och efterfrågan på aktuarie-
Svenska aktuarieföreningen
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm
Tel : 08-556 06 142 (8:30 – 12:00)
E-post: [email protected]
Web : www.aktuarieforeningen.se
1
kompetens inom försäkringsföretagen vidgats till områden utanför de mer traditionella försäkringstekniska.
Chef(s)aktuarie / ansvarig aktuarie
Det är bara en mindre del av dem som kallas aktuarier enligt ovan som berörs av Försäkringsrörelselagen FRL 5 kap. 14 §:
”I ett försäkringsföretag ska de försäkringstekniska utredningarna och beräkningarna utföras under
överinseende av en eller flera aktuarier med den insikt och erfarenhet i dessa frågor som fordras med
hänsyn till omfattningen och arten av företagets verksamhet.
När en aktuarie har utsetts eller frånträtt sin befattning, ska styrelsen eller den verkställande direktören
genast anmäla detta för registrering. En sådan anmälan får också göras av aktuarien.”
Finansinspektionen meddelar i föreskrifter (FFFS 2011:19) vilken kompetens en sådan person ska ha
och kan också ge dispens från detta krav.
I praktiken uppfylls FRL:s krav ofta genom registrering av endast en person, vilken på bolagen kallas
chef(s)aktuarie, ansvarig aktuarie eller (på mindre bolag) bara aktuarie. Det finns dock inget hinder
mot att ett försäkringsföretag anmäler fler än en chef(s)aktuarie i enlighet med FRL 5 kap. 14§. Även
om det är ovanligt så förekommer det idag att det finns fler än en chef(s)aktuarie inom ett och samma
försäkringsföretag.
Notera att en chef(s)aktuarie idag ofta inte är chef över de andra aktuarierna på bolaget, utan har en
mer oberoende ställning genom att vara direkt underställd VD och kanske ingå i ledningsgruppen. I
de fall man organisatoriskt inte är direkt underställd VD, så kan chef(s)aktuarien ha mandat att direkt
till VD eller styrelse anmäla frågor som är av stor dignitet såsom t ex att bolagets soliditet kan
riskeras.
2. Situationen under Solvens II
Organisation
Enligt ramdirektivet så anges att fyra kontrollfunktioner skall finnas inom ett försäkringsföretag, varav
aktuariefunktionen är en. En funktion är enligt ramdirektivet en kapacitet att utföra vissa uppgifter.
Varken ramdirektivet, Solvens II-utredningen1, Draft implementing measures eller Draft Level 3
guidelines, System of governance, tar ställning till hur aktuariefunktionen ska organiseras.
Det står med andra ord försäkringsföretagen fritt att organisera sig på det sätt man finner lämpligast,
även vad gäller aktuariefunktionen, så länge dess funktion som kontrollinstans inte hindras. Det är
även värt att notera att Solvens II-utredningen påpekar att företagen inte behöver använda
beteckningen ”aktuariefunktionen.”
SAf tycker att denna ordning är bra med tanke på de stora olikheterna som finns mellan
försäkringsföretagen – det finns inte någon anledning att reglera hur aktuariefunktionen ska
organiseras.
1
SOU 2011:68 Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension
2
Kompetenskrav
SAf instämmer givetvis i Solvens II-utredningens uttalande om att ”den som ska utföra uppgifter i
aktuariefunktionen ska ha tillräckliga insikter och erfarenheter av funktionens uppgifter”. Men när det
gäller kraven på aktuariefunktionens kompetens är det viktigt att reda ut hur man ska säkerställa detta.
Utan ett formellt utbildningskrav försvåras bedömningen av vad som avses med ”tillräckliga insikter
och erfarenheter av funktionens uppgifter” och det föreligger en uppenbar risk att den tenderar att bli
godtycklig.
Såsom förslaget till ny FRL, enligt Solvens II-utredningen, nu är framlagt ges det utrymme för att
formulera ett utbildningskrav genom bemyndigandet att utfärda föreskrifter (4 Kap 39 § 4). Liksom
Finansinspektionen i sitt Diskussionsunderlag 2012-09-24 angående nya föreskrifter anser vi att det
räcker att ställa ett specifikt utbildningskrav på (minst) en person, vilken även bör registreras hos
Finansinspektionen (idag registreras aktuarien hos Bolagsverket). Det är också bra om det fortsatt
finns en möjlighet för Finansinspektionen att medge dispens från kraven. I praktiken innebär detta att
man behåller dagens system med ansvarig aktuarie (i Finansinspektionens Diskussionsunderlag 201209-24 kallas denna för kvalificerad aktuarie).
Utpekandet av ansvarig aktuarie tydliggör också ansvarigheten inom bolaget och ger Finansinspektionen en ingång till funktionen. Utöver den ansvariga aktuarien kan alltså fler personer ingå i
aktuariefunktionen vilka ska ha ”tillräckliga insikter och erfarenheter av funktionens uppgifter”, men
dessa behöver inte beröras av alla de formella kompetenskraven, dels eftersom kravet på en ansvarig
aktuarie säkrar den formella kompetensen, dels för att bolaget ändå har frihet att välja att funktionen
bara ska omfatta en person, varigenom ett krav på kompetens hos ytterligare personer inte har någon
verkan.
Förutom krav på formell kompetens vill SAf framhålla att den ansvarige aktuarien även måste ha
integritet och uppvisa ett etiskt handlingssätt.
Sammanfattningsvis anser vi att det är viktigt att det även i framtiden för varje försäkringsföretag finns
en ansvarig aktuarie som är underställd kompetenskrav meddelade av Finansinspektionen och som ska
registreras av samma myndighet. Det blir den ansvariga aktuarien som står till svars om Finansinspektionen, revisorer eller andra har frågor med aktuariell anknytning.
Utföra respektive kontrollera beräkning av FTA
I Level 3 Guidelines on the System of Governance, avsnitt 3.6.1, behandlas hur man ska hantera
intressekonflikter och det fastslås att den som utför en beräkning av försäkringstekniska avsättningar
(FTA) inte ska kontrollera sitt eget arbete. Det framgår samtidigt att beräkning och kontroll inte
nödvändigtvis måste göras av oberoende delar av organisation.
SAf anser att det kan finnas klara fördelar med att aktuariefunktionen är en integrerad del av affären
för att upprätthålla hög kunskap om densamma, samtidigt som en självständig granskande aktuariefunktion behöver säkerställas. Det kan därmed anses att det är försäkringsföretagets val huruvida man
organiserar aktuariefunktionen separat från den som beräknar eller inte, så länge man kan påvisa att
kravet på självständig granskning är uppfyllt. (I små bolag bör man dessutom tillämpa proportionalitet
vad gäller kravet på självständig granskning, som i praktiken kan vara svårt att uppnå när det bara
finns en aktuarie med god kunskap om bolaget att tillgå.)
3
3. Solvensbalansräkningen respektive årsredovisningen
Bestämmelserna om beräkning av Försäkringstekniska avsättningar i Solvens II-regelverkets olika
delar avser endast Solvensbalansräkningen och påverkar inte redovisningen som följer ÅRFL och
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd.
Det bör dock noteras att bestämmelserna om aktuariens roll idag endast återfinns i FRL och inte i
ÅRFL. Detta innebär att aktuariefunktionens roll under Solvens II att ”samordna och svara för
kvaliteten i de försäkringstekniska beräkningarna och utredningarna” och då speciellt vad gäller de
försäkringstekniska avsättningarna, även måste anses avse arbetet med årsredovisningen såväl som
annan redovisning.
Det bör noteras att detta kan tolkas som en skärpning av dagens krav på att ”de försäkringstekniska
utredningarna och beräkningarna utföras under överinseende av en eller flera aktuarier”. Den nya
skrivningen tillsammans med resten av regelverket betonar mer aktuariernas operativa roll med FTA.
Detta gäller således även för årsredovisningen. I de flesta bolag har troligen aktuarierna redan denna
operativa roll, men Solvens II kan här medföra en reell förändring på vissa mindre bolag.
4. Sammanfattning
Sammanfattningsvis anser Svenska Aktuarieföreningen att



det är bra att det står försäkringsföretagen fritt att organisera aktuariefunktionen på det sätt
man finner lämpligt, inklusive frågan om dess eventuella oberoende gentemot affären;
kompetenskrav liknande dagens kunskapskrav för diplomering ska ställas på en ansvarig
aktuarie inom funktionen;
man bör beakta att regelverket kring aktuariefunktionen även påverkar arbetet med
externredovisningen, trots att denna i sig inte omfattas av Solvens II.
Fastställt av styrelsen 2013-10-04
4
Download