Patientreferensgrupp för strategiska cancerenheten Halland

advertisement
Patientreferensgrupp för strategiska cancerenheten Halland
Bakgrund
Den nationella cancerstrategin (SoU 2009:11)
Bakgrunden till framtagandet av den nationella strategin är prognosen att antalet personer som
lever med cancer kommer att fördubblas fram till år 2030. Syftet med den nationella
cancerstrategin är bland annat att minska risken för insjuknande i cancer, förbättra kvaliteten i
omhändertagandet, förlänga överlevnaden och minska regionala skillnader. Satsningen är en
långsiktig strategi för att klara en framtida ökning av antalet cancerfall.
En utgångspunkt är att patienter kan bidra till vårdens optimering både vid beslut avseende
enskilda patienter och på gruppnivå, t.ex. genom etablering av klinikanknutna patientråd
eller genom medverkan i andra rådgivande eller beslutande samlingar.
Regionalt cancercentrum, RCC
Bildandet av regionala cancercentrum, RCC, är en konkret åtgärd i den nationella
cancerstrategin. Uppbyggnaden pågår kring sex universitetssjukhus i Sverige. Grundläggande
principer för regionala cancercentrum är att arbeta med hela cancerprocessen, det vill säga
förebyggande arbete, diagnostik, behandling, uppföljning, rehabilitering och palliation.
Uppdraget är även att ta fram gemensamma beskrivningar av patientens väg genom vården
samt mål för kvalitets- och verksamhetsuppföljning.
Sex regionala cancercentrum har byggts upp. Det är RCC syd, RCC Väst, RCC Sydöst, RCC
Uppsala/Örebro, RCC Stockholm/Gotland samt RCC Norr.
Halland har samarbetsavtal med sina grannregioner Regionalt cancercentrum syd i Södra
sjukvårdsregionen och med Regionalt cancercentrum väst i Västra sjukvårdsregionen.
Patientinflytande är en prioriterad fråga inom cancervården i både södra och västra
sjukvårdsregionen.
Strategisk cancerenhet
Den strategiska cancerenheten i Halland etablerades 1 januari 2011 för att utveckla och
koordinera verksamheten både inom Halland och gentemot Södra- respektive Västra
sjukvårdsregionen. En central del av den strategiska cancerenhetens uppdrag är samverkan
med patient- och anhörigorganisationer.
För att åstadkomma denna samverkan och för att bättre kunna tillvarata patienternas
erfarenheter och därigenom ge möjlighet för förbättringar i cancervårdkedjan, bildas en
patientreferensgrupp inom den strategiska cancerenheten i Halland.
Sammansättning och former
Patientreferensgruppens representanter väljs genom patientföreningarna och utses för ett (2)
år i taget. Patientreferensgruppen har minst två möten per termin
Representanter förväntas ha mandat att företräda den förening man tillhör och det förutsätts
att dialog sker innan mötena och återföring efter mötena
Representanter från referensgruppen kan beredas möjlighet att delta på något av teamens
möten inom de olika cancerprocesserna samt representera på strategiska cancerenhetens
styrgrupp.
Sammankallande är vårdutvecklare inom strategiska cancerenheten.
Medlemmar i Patientreferensgruppen ska ha ett brett och övergripande synsätt med syfte att
förbättra kvalitet i cancervårdkedjan.
Patientreferensgruppen kan vara flexibel i sin sammansättning utifrån inriktningen inom det
område eller tema man väljer att arbeta med.
Uppdrag
Patientreferensgruppen ska främst arbeta utifrån de patientcentrerade kriterier som socialdepartementet lyft fram som viktiga för att stärka patienters- och närståendes inflytande.




förebyggande arbete
vårdprocesser
psykosocialt stöd/rehabilitering/palliativ vård
patientens ställning i cancervården
Patientreferensgruppen kan även arbeta med olika typer av åtgärder med potential att öka
patientfokus och stärka patientens ställning i vården som den nationella cancerstrategin lyfter
fram. Bland annat:






insatser för att öka patientens förståelse av och kunskap i frågor om hälsa och vård
(”health literacy”)
ökad delaktighet i kliniskt beslutsfattande
satsningar på aktiv egenvård
ökad delaktighet i patientsäkerhetsarbetet
olika sätt att förbättra tillgängligheten i vården
ökat deltagande i planering och utveckling av vården.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards