Bedömningsmatris i Kemi år 9

advertisement
Bedömningsmatris i Kemi år 9
Läsår:____________
Elev:___________________________
Betygskriterier:
Eleven kan samtala om och
diskutera frågor som rör energi,
miljö, hälsa och samhälle och skiljer
då fakta från värderingar och
formulerar ställningstaganden med
motiveringar samt beskriver några
tänkbara konsekvenser.
I diskussionerna ställer eleven
frågor och framför och bemöter
åsikter och argument på ett sätt som
Eleven kan söka naturvetenskaplig
information och använder då olika
källor och för ____ underbyggda
resonemang om informationens och
källornas trovärdighet och relevans
Eleven kan använda informationen
på ett ____ fungerande sätt i
diskussioner
Eleven kan skapa
texter och andra framställningar
Eleven anpassar texter och andra
framställningar till syfte och
målgrupp.
Eleven kan genomföra
undersökningar utifrån givna
planeringar och även ___ enkla
frågeställningar och planeringar
som det går att arbeta systematiskt
utifrån.
I undersökningarna
använder eleven utrustning på ett
säkert och ____ sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med
frågeställningarna och drar då
slutsatser med koppling till kemiska
modeller och teorier.
Eleven för resonemang kring
resultatens rimlighet och hur
undersökningen kan förbättras
Lärare:_______________________
E
C
A
Enkla motiveringar
Utvecklade
motiveringar
Välutvecklade
motiveringar
För diskussionerna
till viss del framåt
För diskussionerna
framåt
För diskussionerna
framåt och
fördjupar eller
breddar dem
Enkla och till viss
del
Utvecklade och
relativt väl
Välutvecklade och
väl
I huvudsak
Relativt väl
Väl
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade
Viss anpassning
Relativt god
anpassning
God anpassning
Bidra till att
formulera
Formulera
Formulera
I huvudsak
Ändamålsenligt
Ändamålsenligt och
effektivit
Enkla slutsatser
med viss koppling
Utvecklade
slutsatser med
relativt god
koppling
Välutvecklade
slutsatser med god
koppling
Utvecklade och ger
förslag
Välutvecklade i
relation till möjliga
felkällor och ger
förslag samt visar
nya frågeställningar
att undersöka
Enkla och bidrar till
att ge förslag
Eleven gör dokumentationer av
undersökningarna med tabeller,
diagram, bilder och skriftliga
rapporter
Eleven har kunskaper om materiens
uppbyggnad, oförstörbarhet och
omvandlingar och andra kemiska
sammanhang och visar det genom
exempel/samband och användning
av kemins begrepp, modeller och
teorier.
Eleven kan föra resonemang om
kemiska processer i levande
organismer, mark, luft och vatten
Eleven visar på kemiska samband i
naturen.
Eleven undersöker hur några
kemikalier och kemiska processer
används i vardagen och samhället
och beskriver då ___ kemiska
samband
Eleven ___ energiomvandlingar och
materiens kretslopp.
Eleven för ___ underbyggda
resonemang kring hur människans
användning av energi och
naturresurser påverkar miljön
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade
Grundläggande och
ger exempel med
viss användning
Goda och förklarar
och visar på
samband med
relativt god
användning
Mycket goda och
förklarar och visar
på samband och
något generellt drag
med god
användning
Enkelt
identifierbara
Utvecklade och
relativt väl
underbyggda
Förhållandevis
komplexa
Enkelt
identifierbara
Förhållandevis
komplexa
Komplexa
Ger exempel på
Förklarar och visar
på samband mellan
Förklarar och
generaliserar kring
Enkla och till viss
del
Utvecklade och
relativt väl
Välutvecklade och
väl
Eleven ____ några åtgärder som
kan bidra till en hållbar utveckling.
Visar på
Visar på fördelar
och begränsningar
hos
Visar ur olika
perspektiv på
fördelar och
begränsningar hos
Eleven kan ____ några centrala
naturvetenskapliga upptäckter och
deras betydelse för människors
levnadsvillkor.
Beskriva och ge
exempel på
Förklara och visa på
samband mellan
Förklara och
generalisera kring
Enkla och till viss
del underbyggda
Välutvecklade och
väl underbyggda
Komplexa
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards