En produkts livscykel med Kinna

advertisement
En produkts livscykel
Syfte
Genom denna uppgift i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
•
•
•
•
identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
Centralt innehåll
•
•
•
•
•
Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till
exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar
kan bidra till hållbar utveckling.
Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel
i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och
teknikutvecklingsarbete.
Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Du ska i en skriftlig rapport följa en
produkt runt i dess hela livscykel, från
råvara vid framställning till dess att den
återvinns, hamnar på soptippen eller
förbränns.
Exempel på produkter kan vara mjölkpaket,
glasflaska, PET-flaska, aluminiumburk, tidning,
del av något större t.ex. en detalj på en bil eller
i en dator. Välj något runt dig i din vardag och
som du är extra nyfiken på.
Rapporten ska innehålla:
•
Råvaran eller råvarorna- Hur/Var får man tag i råvaran? Hur är tillgången
på råvaran? Hur bearbetas råvaran?
•
Framställningen av produkten
•
Transporter under hela livscykeln
•
Användning/förbrukning
•
Återvinningsprocess
•
Ekonomiska aspekter i alla led i livscykeln
•
Miljömässiga aspekter i alla led i livscykeln
•
Källor, tänk på att använda tillförlitliga källor, alla källor ska visar i en
källförteckning.
Du kommer att få arbeta med uppgiften
under tekniklektionerna och
fördjupningstiden under vecka 47 och 48, på
svensklektionen på torsdag vecka 47
kommer Kinna friska upp ert minne
angående rapportskrivning. Rapporten
lämnas in fredag den 12 december i en
inlämning under teknik i Fronter. (alltså under
praon)
Lycka till! / Linda och Kinna
Förmågor som bedöms i detta arbete är följande:
Svenska
Betyget A
Eleven kan skriva olika sorters texter med god språklig variation, välutvecklad
textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och
strukturer.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av
källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om
informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna
innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar,
välutvecklat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Teknik
Betyget A
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur
några föremål och tekniska system I samhället förändras över tid och visar då
på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra välutvecklade
och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få
olika konsekvenser för individ , samhälle och miljö.
Kemi
Betyget A
Eleven
Download