Teknik åk 8 Tekniska lösningar inom kommunikation och

advertisement
Teknik åk 8 Tekniska lösningar inom kommunikation och informationsteknik
Namn:................................................................................... Klass: …............................
Kunskapskrav
E
Teknisk lösning för utbyte Eleven kan undersöka
Tekniska lösningar
av information.
olika tekniska lösningar i
Eleven beskriver och ger
vardagen och med viss
exempel på tekniska
användning av
lösningar i vardagen
ämnesspecifika begrepp
beskriva hur enkelt
identifierbara delar
samverkar för att uppnå
ändamålsenlighet och
funktion.
Omdöme: …........
C
A
Eleven kan undersöka
olika tekniska lösningar i
vardagen och med
relativt god användning
av ämnesspecifika
begrepp beskriva hur
ingående delar
samverkar för att uppnå
ändamålsenlighet och
funktion.
Eleven kan undersöka
olika tekniska lösningar i
vardagen och med god
användning av
ämnesspecifika begrepp
beskriva hur ingående
delar samverkar för att
uppnå ändamålsenlighet
och funktion och visar då
på andra liknande
lösningar.
Eleven kan undersöka
Ord och begrepp för att
Eleven kan undersöka
olika tekniska lösningar i
benämna och samtala om olika tekniska lösningar i vardagen och med
tekniska lösningar.
vardagen och med viss... relativt god...
Eleven kan undersöka
olika tekniska lösningar i
vardagen och med god...
Teknik, människa,
samhälle och miljö
Internet och andra globala
Eleven för resonemang
tekniska systems
kring hur föremål eller
• fördelar
tekniska system i
• risker
samhället har förändrats
• sårbarhet
över tid samt deras
fördelar och nackdelar för
individ, samhälle och
miljö
Eleven kan föra enkla
och till viss del
underbyggda
resonemang om hur olika
val av tekniska lösningar
kan få olika konsekvenser
för:
• individ
• samhälle
• miljö
Eleven kan föra
utvecklade och relativt
väl underbyggda
resonemang om hur olika
val av tekniska lösningar
kan få olika konsekvenser
för:
• individ
• samhälle
• miljö
Eleven kan föra
välutvecklade och väl
underbyggda
resonemang om hur olika
val av tekniska lösningar
kan få olika konsekvenser
för:
• individ
• samhälle
• miljö
Teknik åk 8 Tekniska lösningar inom kommunikation och informationsteknik
Historik om den tekniska
lösningen
Eleven kan föra enkla
och till viss del
underbyggda
resonemang kring hur
några föremål och
tekniska system i
samhället förändras över
tid och visar då på
drivkrafter för
teknikutvecklingen.
Eleven kan föra
utvecklade och relativt
väl underbyggda
resonemang kring hur
några föremål och
tekniska system i
samhället förändras över
tid och visar då på
drivkrafter för
teknikutvecklingen.
Eleven kan föra
välutvecklade och väl
underbyggda
resonemang kring hur
några föremål och
tekniska system i
samhället förändras över
tid och visar då på
drivkrafter för
teknikutvecklingen.
Drivkrafter för
utvecklingen av den
tekniska lösningen.
Eleven kan föra enkla
och till viss del...
Eleven kan föra
utvecklade och relativt
väl ...
Eleven kan föra
välutvecklade och väl...
Återvinning av några
material i den tekniska
lösningen och hur den
bidrar till hållbar
utveckling.
Eleven kan föra enkla
och till viss del
underbyggda
resonemang om hur olika
val av tekniska lösningar
kan få olika konsekvenser
för:
• individ
• samhälle
• miljö
Eleven kan föra
utvecklade och relativt
väl underbyggda
resonemang om hur olika
val av tekniska lösningar
kan få olika konsekvenser
för:
• individ
• samhälle
• miljö
Eleven kan föra
välutvecklade och väl
underbyggda
resonemang om hur olika
val av tekniska lösningar
kan få olika konsekvenser
för:
• individ
• samhälle
• miljö
Teknik åk 8 Tekniska lösningar inom kommunikation och informationsteknik
Diskuterar kring
konsekvenserna av
produktutveckling och
användning utifrån
• ekonomiska
• etiska
• sociala aspekter
Arbetssätt för
utveckling av tekniska
lösningar
Eleven kan föra enkla
och till viss del …
• individ
• samhälle
• miljö
Eleven kan föra
utvecklade och relativt
väl...
• individ
• samhälle
• miljö
Eleven kan föra
välutvecklade och väl...
•
•
•
individ
samhälle
miljö
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards