kontakt med barn i sexuellt syfte

advertisement
Kontakt med barn
i sexuellt syfte
Faktablad
Justitiedepartementet
Ju 09.02 · Juni 2009
Den 1 juli 2009 införs ett nytt brott i brottsbalken
– kontakt med barn i sexuellt syfte. Den nya straffbestämmelsen tar sikte på kontakter med barn, till
exempel på Internet, som riskerar att leda till sexuella
övergrepp vid ett möte med barnet.
Det nya brottet
Det nya brottet – kontakt med barn i sexuellt syfte
– omfattar den som, i syfte att mot ett barn under 15
år begå ett sexualbrott, träffar en överenskommelse
med barnet om ett sammanträffande samt därefter
vidtar någon åtgärd som är ägnad att främja att ett
sådant sammanträffande blir av. Straffet är böter eller
fängelse i högst ett år.
Överenskommelsen och kravet på ytterligare åtgärd
Överenskommelsen om att träffas kan vara helt
formlös och informell. Det räcker att barnet och gärningsmannen är överens om att mötas på viss tid och
plats. Det saknar också betydelse om det är gärningsmannen eller barnet som tagit initiativet.
För straffansvar krävs att gärningsmannen efter
överenskommelsen om att träffas vidtar någon åtgärd
för att främja att ett sammanträffande kommer till
stånd. Med det menas konkreta handlingar som bekräftar att gärningsmannen står fast vid att gå vidare
och träffa barnet i syfte att möjliggöra ett sexuellt
övergrepp. Det kan exempelvis vara att gärningsmannen bokar ett hotellrum eller att gärningsmannen
vid senare kontakter med barnet utsätter barnet för
påtryckningar att stå fast vid överenskommelsen att
komma till mötesplatsen.
Brottet gäller handlingar mot barn
under 15 år
Det nya brottet gäller bara handlingar mot barn under 15 år, vilket är åldern för sexuellt självbestämmande i Sverige. Det finns inget krav att gärningsmannen
säkert ska veta att barnet är under 15 år.
För att det ska vara straffbart räcker det att denne
hade skälig anledning att anta att barnet som han eller hon har kontakt med är under 15 år.
Teknikneutral straffbestämmelse
Den nya straffbestämmelsen är teknikneutral. Den
gäller alltså kontakter såväl genom Internet som
exempelvis per telefon eller i samband med fritidsaktiviteter.
Ansvarsfrihet i vissa fall för jämngamla ungdomar
Till vissa av sexualbrottsbestämmelserna finns
kopplat en bestämmelse om ansvarsfrihet när det
är uppenbart att gärningen inte har inneburit något
övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa
skillnaden i ålder mellan den som begått gärningen
och barnet samt omständigheterna i övrigt. Den
bestämmelsen har utvidgats för att kunna tillämpas
även beträffande det nya brottet. Ett exempel på när
ansvarsfrihet kan bli aktuellt är när två tonåringar,
varav den ena är strax under 15 år och den andra strax
över 15 år, får kontakt med varandra på Internet och
kommer överens om att träffas för att ha ömsesidig
och frivillig sex tillsammans.
Övergrepp ”online” är i stor utsträckning redan straffbart
Den nya straffbestämmelsen syftar till att förhindra
sexuella övergrepp vid fysiska sammanträffanden
med barnet. När det gäller övergrepp ”online” finns
redan ett tillräckligt straffrättsligt skydd genom de
gällande bestämmelserna i brottsbalken. Vilka brott
som kan bli aktuella beror helt och hållet på hur kontakten ser ut i det enskilda fallet. Beroende på omständigheterna kan det handla om brott som sexuellt
ofredande, utnyttjande av barn för sexuell posering,
olaga tvång, olaga hot, ofredande, förolämpning,
förtal och barnpornografibrott m.m.
Fler exemplar av faktabladet kan beställas från Justitiedepartementet,
tfn 08-405 10 00 eller e-post: [email protected]
Regeringens webbplats: www.regeringen.se
Justitiedepartementets e-postadress: [email protected]
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm • tfn växel 08-405 10 00
Tryckt av Grafisk Service, juni 2009.
Faktabladet är producerat av Justitiedepartementet. Artikelnr. Ju 09.02
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards