Undergräver internetspriten alkoholmonopolet_Ida

advertisement
Undergräver Internetspriten
alkoholmonopolet?
Alkoholpolitiskt forum
Seminarium onsdagen den 3 juli 2013 kl. 10-11
EU-advokat Ida Otken Eriksson
Förutsättningar
• Systembolaget har detaljhandelsmonopol.
– 5 kap 1 och 2 §§ AL.
• Detaljhandel definieras som försäljning till
konsument.
– 1 kap 11 § andra stycket AL.
Ingen annan svensk aktör än
Systembolaget får sälja
alkoholdrycker till konsumenter!
Rosengren-domen (2007)
• Systembolagets detaljhandelsmonopol
omfattar inte import av alkoholdrycker.
• Förbud mot privatimport
–är inte ändamålsenligt för att uppnå syftet att
allmänt begränsa alkoholkonsumtionen,
–står inte i proportion till syftet att skydda
ungdomar mot alkoholkonsumtionens
skadeverkningar.
Lagändring 2008
• Enskild person som har fyllt 20 år får
genom yrkesmässig befordran eller annan
oberoende mellanhand föra in alkoholdrycker om införseln sker från ett land
inom EU/EES och dryckerna är avsedda
för den enskildas eller dennes familjs
personliga bruk.
– 4 kap 4 § andra stycket 7 AL.
Definition av införsel
• Ger rätten till införsel även en rätt till att
köpa alkoholdrycker från en svensk
näringsidkare genom dennes hemsida,
vartefter näringsidkaren i sin tur importerar
dryckerna från ett EU/EES-land?
• IOGT-NTO polisanmälan hösten 2011
• Förundersökning inledd hösten 2012
Frågor
• Vad menas med “yrkesmässig befordran eller
annan oberoende mellanhand” i lagändringen från
2008?
• I vilken utsträckning får man “langa”/köpa ut
internetsprit? (“tillhandahålla andra med att
anskaffa”)
• Vad är ”försäljning”/ekonomisk verksamhet?
Knappast samma sak som att tillåta svenska
företag att bedriva kommersiell förmedlingsverksamhet i de facto konkurrens med
Systembolaget!
Frågan om marknadsföring av
”Internet-sprit”
• Innebär Rosengren-domen också en
ovillkorlig rätt för alkoholaktörer att på
Internet göra reklam för sina produkter
gentemot svenska konsumenter?
• Är effektlands-principen hotad?
– Detta antyds i SOU 2009:22 och prop.
2009/2010:125 En ny alkohollag.
Svenska regler gäller fortfarande
för marknadsföring riktad mot
svenska konsumenter!
• Svenska aktörer måste respektera
marknadsföringslagens regler.
• Gäller även marknadsföring som från
EU/EES tydligt riktas mot svenska
konsumen-ter.
• EU-rätten stadgar ingen ovillkorlig ursprungslandsprincip vad gäller alkohol.
Vad händer?
• Till synes väldigt lite … bortsett från IOGTNTO:s polisanmälan.
• Varför används inte MFL:s sanktionssystem?
– 47 § MFL möjlighet för organisationer att
väcka talan
– Prisinformationslagen
– Olovlig försäljning av alkohol: böter eller
fängelse i högst två år (11 kap 3 § AL)
Risker
• Tillåtande av kommersiell förmedling av
alkoholdrycker innebär att Systembolagets
detaljhandelsmonopol bryts.
• Därmed kan detaljshandelsmonopolets
förenlighet med EU-rätten ifrågasättas.
• Ett monopol måste nämligen vara
sammanhängande och systematiskt
– Jvf. diskussionen om gårdsförsäljning samt
spelmonopolets existens i Sverige och andra
EU-medlemsstater.
Möjligheter
• Paralleller till marknadsföring av spel och EUdomstolens acceptans av främjandeförbudet i
Sjöberg & Gerdin-målet?
• Artikel 56 FEUF hindrar inte en medlemsstats
lagstiftning, enligt vilken det är förbjudet att göra
reklam för hasardspel anordnade i andra
medlemsstater av privata arrangörer i vinstsyfte
som riktar sig till personer som är bosatta i
medlemsstaten.
• Samma desinteresseringsprincip spel/alkohol!
Kontakt
Advokatfirman Öberg & Associés AB
www.obergassocies.eu
EU-advokat Ida Otken Eriksson
[email protected]
Mob +46 70 97 12 556
Download