FINANSIERINGSPLAN Du som söker

advertisement
FINANSIERINGSPLAN
Du som söker serveringstillstånd ska kunna visa och styrka, var pengarna till
restaurangförvärvet och eventuella ytterligare investeringar, till exempel ombyggnationer,
kommer ifrån. Du måste även visa att pengarna förts över till säljaren av verksamheten. Du
ska därför skicka med till exempel kontoutdrag, avtal och lånehandlingar tillsammans med
denna blankett.
Exempel på handlingar som kan användas:
•
•
•
•
•
•
Lånehandlingar (personnummer avseende privata långivare skall återfinnas på
lånehandlingarna)
Revers/skuldebrev
Kontoutdrag
Sponsoravtal (till exempel från bryggeri)
Balans- och resultatrapport
Bokföringsorder
8 Kap 12 § Alkohollagen (2010:1622)
Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med
hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i
övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i
enlighet med de krav som ställs upp i denna lag.
FINANSIERINGSPLAN
Kronor:
•
Köpesumma
+_______________
•
Egen insats
-________________
•
Lån/finansiering:
från ……………………………………………….
-________________
från ……………………………………………….
-________________
från ……………………………………………….
-________________
Summa
=________________
Postadress
311 80 Falkenberg
Besöksadress
Storgatan 27
Telefon
0346-88 60 00 (vxl)
Telefax
0346-806 05
E-post
[email protected]
Resutatbudget för uppstart. Kalkyl avseende första driftsåret
(gäller stadigvarande tillstånd vid inköp av restaurangrörelse)
INTÄKTER
Försäljning exkl. Moms:
Kronor:
•
Starköl
_______________
•
Vin
_______________
•
Andra jästa alkoholdrycker
_______________
•
Spritdrycker
_______________
•
Luncher inkl. dryck
_______________
•
Övrig mat och dryck (ej alkoholdryck enligt ovan)
_______________
•
Övriga varor (t.ex. tobak med mera)
_______________
Summa
_______________
Övriga intäkter
•
Entréavgifter
_______________
•
Garderob
_______________
•
Spel, casino med mera
_______________
•
Övrigt
_______________
Summa intäkter
_______________
KOSTNADER
Råvarukostnader:
Kronor:
•
Starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker
_______________
•
Övriga varor (mat, dryck, tobak med mera)
_______________
Personalkostnader:
•
Serveringspersonal, antal: ……………….. st
_______________
•
Köks- och dispersonal, antal :……………. st
_______________
•
Arbetsgivaravgifter
_______________
Egenavgifter för företagare
_______________
Hyreskostnader med mera:
_______________
•
Hyra, arrende inkl uppvärmning
_______________
•
Reparation och underhåll
_______________
•
•
Förbrukningsartiklar
t ex vatten, el, tvätt, linne, papper med mera
_______________
Administrationskostnader
t ex bokföring, revision, försäkringar, avgifter
_______________
Försäljningskostnader
t ex annonser, matsedlar med mera
_______________
Övriga kostnader
t ex musik, underhållning med mera
_______________
Kapitalkostnader:
•
Ränta på lånat kapital
_______________
•
Amortering
_______________
•
Avskrivningar
_______________
Summa kostnader
_______________
Beräknat resultat (intäkter minus kostnader)
Vinst/förlust
________________
……………………………………………
………………………………
Ort och datum
Sökandens underskrift
……………………………………………
Namnförtydligande
Personuppgiftslagen: Genom att du lämnar dina uppgifter samtycker du enligt personuppgiftslagen (PuL) till att
informationen och uppgifterna får lagras, sparas och bearbetas i kommunens register.
Download