trygghet för ditt hjärta

advertisement
TRYGGHET FÖR DITT
HJÄRTA
DEN NYA GENERATIONENS CARDIAID
CardiAid presenterar två nya hjärtstartare: halvautomatiska CardiAid CT0207RS
och helautomatiska CardiAid CT0207RF, båda uppdaterade med överlägsna
funktioner och imponerande detaljer. Ett steg närmare perfektion …
CardiAid CT0207RF
Helautomatisk: Defibrillering
helt utan knapptryckningar.
CardiAid CT0207RS
En enda knapp gör
den enkel att hantera
för användaren.
Behandling av barn möjlig med pediatriska elektroder.
Fler än 20 språk att välja mellan.
Byter automatiskt till pediatriskt läge när
barnelektroderna ansluts.
Enkla att uppdatera vid nya rekommendationer tack
vare anpassningsbara funktioner för bl.a. upplästa
anvisningar, HLR-duration, HLR-sekvens (30:2 eller endast
bröstkompressioner) samt bröstkompressionsfrekvens (från
100 till 120 slag/min).
Noggrann EKG-avläsningsalgoritm med hög känslighet och
precision.
Strömstyrkebaserad defibrilleringsteknik
för effektivast möjliga behandling.
Förbättrade illustrationer och upplästa
anvisningar.
Inspelning av flera händelser i upp till 3 timmar.
Cardia International A/S
Hersegade 20 · 4000 Roskilde · Danmark
Telefon: +45 7033 5353 · Fax: +45 3211 3253
www.cardiaid.com · [email protected]
Redo för kommunikation med central och möjlighet att
skicka testresultat i realtid.
Ny version av systemprogramvaran CardiAid Monitor 2
Technical Service Software, en komplett lösning för
konfigurering, underhåll, felsökning, händelseregistrering m.m.
TEKNISK SPECIFIKATION
CardiAid CT0207RS/CT0207RF
Defibrilleringssystem
Defibrilleringselektroder
Förvaring och transport
Driftläge:
Automatiskt (CT0207RS: aktivering med
knapp /CT0207RF: helautomatisk)
Användningsområde:
Vuxenelektroderförpatienteröver8
år/>25kg
Pediatriskaelektroderförpatienter1–8
år/<25kg
i) Temperatur: +5 ˚C till +55 ˚C
ii) Temperatur: -20 ˚C till +70 ˚C (högst 2
veckor, utan batteri och elektroder)
ii) Luftfuktighet: 0–95 %
iii) Lufttryck: 500–1060 hPa
Energiöverföring:
Justerad efter patientimpedans;
programmerbar (fabriksinställningar)
Överförd energi – vuxenläge:
170 J (genomsnitt för 50 Ω vid låg
energinivå)
270 J (genomsnitt för 50 Ω vid hög
energinivå)
Överförd energi – barnläge:
50 J (genomsnitt för 50 Ω vid låg energinivå)
75 J (genomsnitt för 50 Ω vid hög energinivå)
Defibrilleringssekvens:
konstant eller stegrande, programmerbar
(fabriksinställningar)
Laddningstid:
Normalt <10 sekunder*, högst <15
sekunder*
EKG-analyssystem
Analystid: Normalt <10 sekunder*
Derivering: II
Asystoletröskel: <0,160 mV
Specificitet för NSR/asystole: >95**
Känslighet för VF/pVT: >90**
Reaktion på inopererad pacemaker:
Normal hjärtrytm från pacemaker föranleder
inte defibrillering.
Rörelseavkänning:
Kontrollerar signalkvaliteten, varnar med
ljudsignal om patienten rör sig
Användning
Driftfunktioner:
i) Automatisk start när locket öppnas
ii) Blinkande defibrilleringsknapp (för
CT0207RS, helautomatisk drift för
CT0207RF)
iii) Infoknapp
Infoläge:
När infoknappen trycks in meddelas hur
lång tid som har förflutit och hur många
defibrilleringar som har gjorts sedan
hjärtstartaren startade.
Visuella element:
Självförklarande, upplysta symboler
(trafikljusprincipen) Statusindikatorer (för
utrustningens självtest)
Medföljer leverans:
Självhäftandeengångselektroder,klaraatt
använda,försegladeochförpackademed
kontaktenutanförpåsen
Polarisering:
Ejpolariserade(kanbytas)
Aktivt ytområde:
166cm2(vuxen),86cm2(barn)
Kabellängd:130cm
Hållbarhet:30månaderfrån
tillverkningsdatum (vuxen)
Datahantering
Händelseregistrering:
AutomatiskinspelningavEKG-och
händelsedataiinternminnetförupptillfyra
(4) sessionermedensammanlagdduration
påhögst2timmaroch50minuter.
Dataöverföring:
Bluetooth(endasttillgängligtförauktoriserad
servicepartner)
Händelsegranskning och programmering av
utrustning:
ViaBluetooth-anslutningtillPCmed
programvaranCardiAidMonitorSoftware
(endasttillgängligtförauktoriserad
servicepartner)
Självtest
Schema:
Automatiskt;varjedag,varjemånad,varje
gånghjärtstartarenöppnas
Tidpunkt:Programmerbar(fabriksinställning)
Omfattning:Batteri,elektronik,programvara,
laddning
Strömkälla
Typ: Alkalisk
Kapacitet:Upptill210*defibrilleringar
Övervakningskapacitet:Upptill20*timmar
Standby-tid: Tvåår
Standarder
Produktklass: IIb(93/42/EEG)
Återupplivningsprotokoll: ERC,ILCOR2015
Normer: EN60601-2-4:tredjeutgåvan,
sällananvänd,
Elektromagnetisk klassificering (EMC): DIN
EN60601-1-2:2007-12
Fritt fall:IEC601-1:1988+A1:
1991+A2:1995
Skyddsklass: IEC529:IP55(skyddadmot
dammochvattenstrålar)
Mått och vikt
Mått:301x304x112mm
Vikt:3,1kg(inklusivebatteriochelektroder)
*Giltigavärdenvid20˚Cmednya,fulladdade
batterier.Värdenakanvarieraberoende
pålagringsförhållanden,miljöfaktorer,
användningsfrekvens,valdaförinställningaroch
produktensålder.
**Moderkortetochalgoritmenförhjärtstartareav
modellCardiAidCT0207gerdebästa
förutsättningarnaföroptimalkänslighetoch
specificitet.(Enligtpubliceradeuppgifteri
”Automatedanalysisofelectricalsignalsofthe
humanbodyfordetectingoflifethreateningcardiac
abnormalities”,IgorTchoudovski,Mensch&Buch
Verlag,ISBN3-89820-984-9,s.141)
Cardia International förbehåller sig rätten att fritt
ändra den tekniska specifikationen för produkten
ochdesstillbehör.
CardiaInternationalskaunderingaomständigheter
hållasansvarigtföreventuellatext-ellertryckfel
iovanståendeinformationsmaterial,anvisningar,
dokument eller bilder, ej heller för eventuell direkt,
indirektelleroavsiktligskada,sekundärskadatill
följdavjuridiskprocess,vitesföreläggandeeller
annanskadahärleddfråndylikafel.
Miljöförhållanden
Användning:
i) Temperatur: +5 ˚C till +55 ˚C
ii) Luftfuktighet: 0–95 %
iii) Lufttryck: 572–1060 hPa
Cardia International A/S
Hersegade 20 · 4000 Roskilde · Danmark
Telefon: +45 7033 5353 · Fax: +45 3211 3253
www.cardiaid.com · [email protected]
2016-03-Swedish
Vågform: Bifasisk, strömstyrkebaserad
Download