OM SRVs FÖRBEHANDLINGSANLÄGGNING

advertisement
FRÅGOR OCH SVAR - OM SRVs FÖRBEHANDLINGSANLÄGGNING
VAD ÄR EN FÖRBEHANDLINGSANLÄGGNING?
I förbehandlingsanläggningen bearbetas matavfall till en tjockflytande vätska, så
kallad slurry. Slurryn levereras vidare som råvara och kommer i ett senare produktionsled omvandlas till biogas, ett förnybart fordonsbränsle. Restprodukten vid
biogasframställningen är biogödsel, som ersätter annan gödsel i jordbruket.
VARFÖR BYGGER SRV EN FÖRBEHANDLINGSANLÄGGNING?
I dagsläget råder akut brist på fordonsgas för Stockholms bilister. Alldeles för lite
biogas produceras i regionen och för att behovet ska täckas transporteras idag
fordonsgas hela vägen från södra Sverige till Stockholm.
SRV återvinning har investerat 50 miljoner i bygget av den nya förbehandlingsanläggningen för biologiskt avfall. Anläggningen är Mälardalens första i sitt slag
då vi även kan ta emot förpackat matavfall. I och med bygget har vi skapat förutsättningar för att matavfall som samlas in i Stockholmsregionen kan omvandlas
till biogas.
Bygget av förbehandlingsanläggningen påbörjades i maj 2011. Syftet med anläggningen är att förädla matavfall till slurry och därmed möjliggöra en utökad
produktion av biogas. Dessutom kommer de näringsämnen som finns i matavfallet
att återföras till produktiv mark, via restprodukten vid biogasframställningen biogödsel.
SRVs nya förbehandlingsanläggning kommer att bidra till att det nationella målet
att återvinna 35 % av hushållens organiska avfall uppfylls.
VILKEN TYP AV MATAVFALL TAR VI EMOT?
•
•
•
•
•
ällsorterat organiskt hushållsavfall
K
Matavfall från restauranger, storkök och butiker
Förpackat livsmedel från butiker, grossister och livsmedelsindustrin
Flytande matavfall och livsmedelsindustriavfall (pumpbart)
Kasserad alkohol, fruktsaft och dylikt
VARIFRÅN KOMMER MATAVFALLET?
•
•
•
•
•
Hushåll
Restauranger och storkök
Butiker
Grossister
Livsmedelsindustrin
HUR FUNGERAR FÖRBEHANDLINGSANLÄGGNINGEN?
1. S
opbilar åker in i entréhallen och tömmer matavfallet i mottagningsfickorna.
2. Matavfallet transporteras till en grovkvarn som finfördelar matavfallet.
3. Matavfallet transporteras genom en magnetavskiljare som tar bort all metall
och allt okrossbart material.
4. Matavfallet transporteras vidare till en separatorkvarn där avfallet späds med
någon vätska som t.ex. vatten, kasserat vin eller fruktsaft.
5. I separatorkvarnen sker en separering av plast och annat oönskat material.
6. Det uppsamlade oönskade materialet leds vidare till en container och kommer
att återvinnas som brännbart.
7. Det finfördelade matavfallet blandas till en tjockflytande vätska som kal�las för slurry. Slurryn transporteras genom anläggningen till mellanlagringen i
slurrydepån.
8. Från slurrydepån hämtas slurryn med tankbil för vidare transport till olika
biogasanläggningar för produktion av fordonsgas och biogödsel.
SIFFROR
• F
örbehandlingsanläggningen kostade 50 miljoner kronor att bygga.
• Anläggningen kommer att bidra till att uppfylla det nationella miljömålet att
återvinna 35 % av de organiska avfallet från hushållen.
• De tre mottagningsfickorna har en volym á 48 m3 vardera, vilket innebär en
total mottagningskapacitet på 120 m3.
• Behandlingskapaciteten är på ca 50 000 ton/år.
• Behandlingskapaciteten är på ca 30 ton /timme.
• Slurrydepån består av tre cisterner varav två är på 200 m3 vardera för förvaring av den färdiga slurryn och en cistern på 100 m3 för mottagning av spädningsvätska som t.ex. kasserad alkohol, fruktsaft m.m.
VILKA ÄR VINSTERNA MED ATT SAMLA IN MATAVFALL?
• Om allt matavfall i Sverige återvanns skulle det motsvara 100 miljoner liter
bensin.
• På 1 000 bananskal kan man köra en biogasbil i närmare 100 km?
• Sverige har potential att producera biogas som skulle kunna driva 900 000
miljöbilar.
• Ett ton rötat matavfall kan driva en biogasbil 1250 km.
• Om 70% av allt matavfall i Sverige samlades in och rötades skulle det kunna
ersätta nästan 67 miljoner liter bensin.
• Det räcker till årsförbrukningen för drygt 56 000 bilar och skulle kunna minska
utsläppen av koldioxid med 327 000 ton.
• En bil som kör på biogas undviker 2 800 kg koldioxidutsläpp per år jämfört
med en bensindriven bil.
• En biogasbil kan köra lite mer än 1 km på 1 kg matavfall.
Download