Rit lutpat - Avfall Sverige

advertisement
Faktablad, matavfall
Matavfall kan rötas, ofta tillsammans med slakteriavfall och gödsel. Det ger både biogas –
det renaste fordonsbränsle som finns idag – och biogödsel, som kan ersätta konstgödsel
inom jordbruket. Matavfall som komposteras kan användas som jordförbättringsmedel.
Insamling
Det är kommunerna som ansvarar för insamling av matavfall från hushåll, butiker och
storkök. Separat insamling av matavfall sker oftast genom ett separat kärl, men andra
lösningar finns också.
Mängder
Omkring 21 procent av matavfallet behandlades biologiskt 2009.
Återvinning
Matavfall som ska rötas mals och eventuella metaller sorteras ut. Därefter värmebehandlas
det för att föra bakterier och virus. Oftast tillsätts sedan vatten innan det pumpas vidare in i
röttanken, där metan bildas i den syrefria miljön.
Användningsområden, återvunna material
Biogas från rötning används som fordonsbränsle eller för el- och värmeproduktion.
Biogödsel ersätter konstgödsel inom jordbruket.
Kompost är ett långtidsverkande gödselmedel och används därför oftast som
jordförbättring i trädgårdar, parker och vid markanläggningar men även i viss utsträckning
inom jordbruk.
Energivinster
Vi sparar 115 g koldioxidekvivalenter och 1,36 MJ energi per kg avfall om man kör med
biogas jämfört med produktion och användning av fossila bränslen. Dessutom sparar
biogödseln 6 g kväve och 1,5 f fosfor per kg avfall. Den biogas som producerades från
hushållsavfallet under 2009 motsvarar cirka 10 miljoner liter bensin.
Komposten sparar 5 g kväve, 1 g fosfor och 0,15 kg torv per kg avfall jämfört med
användning av jungfrulig råvara (konstgödning).
Avfall Sverige, Avfall Sverige AB, Prostgatan 2, 211 25 Malmö, Telefon 040-35 66 00, Fax 040-35 66 26
E-post [email protected], Hemsida www.avfallsverige.se, Bankgiro 985-9877, Organisationsnummer 556260-8553
Download