Ett hälsofrämjande och preventivt skolprogram

advertisement
YAM
Youth Aware of Mental health
Ett hälsofrämjande och
preventivt skolprogram för
psykisk hälsa bland unga
YAM
Affischer
Elevers
medverkan
Häfte
Diskussioner
Föreläsningar
Rollspel
YAM
Youth Aware of Mental health
Ett hälsofrämjande och preventivt
skolprogram för psykisk hälsa bland unga
I Stockholms län planeras nu
YAM – en hälsofrämjande och
preventiv insats som syftar
till att förbättra den psykiska
hälsan och minska självmordshandlingarna bland skolelever.
YAM, Youth Aware of Mental health
(Ungdomar medvetna om psykisk hälsa)
är ett program för skolelever som främjar
diskussion, utvecklar färdigheter för att
möta livets svårigheter och ökar kunskap
om psykisk hälsa.
YAM har visat sig vara effektiv i en studie
bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder.
Programmet främjar utvecklingen av
problemlösande förmåga och emotionell
intelligens till exempel hur man handskas
med egna och andras känslor, relationer
samt empati.
Information ges om psykiskt hälsofrämjande livsstilar och hur man kan hjälpa sig själv
och sina kompisar.
Målgruppen är skolelever i åldern 14-16.
Skolor i Stockholms län blir nu först ut i
Sverige att erbjudas insatsen.
Ett utbildningsprogram i skolorna
Utbildningsprogrammet YAM genomförs i
skolan, under skoltid fem timmar under tre
veckor.
Utbildningen utgår ifrån sex huvudområden:
1. Vad är psykisk hälsa
2. Självhjälpsråd
3. Stress och kriser
4. Depressioner och självmordstankar
5. Att hjälpa en kompis som har det svårt
6. Vem kan jag be om råd
Affischer som behandlar programmets
huvudområden hängs upp i klassrummen
och eleverna får, vid totalt fem
lektionstimmar utspridda på tre veckor
arbeta aktivt med utbildningsmaterial samt
genomföra rollspelsövningar.
Utbildningen och rollspelen leds av
instruktörer som är utbildade av NASP,
Nationellt centrum för suicidforskning och
prevention av psykisk ohälsa vid Karolinska
Institutet. Skolans egen personal deltar inte
vid dessa tillfällen. NASP och SLL, Stockholms
läns landsting arbetar med att bygga upp ett
samarbete med elevhälsan samt övrig hälsooch sjukvård för att erbjuda stöd och vård till
elever vid behov.
Utvärdering och uppföljning av programmet
planeras genom enkätfrågor till skoleleverna.
Ansvariga för
programmet är NASP vid
Karolinska Institutet och
Stockholms läns landsting
Huvudansvarig för YAM-projektet är
Professor Danuta Wasserman,
Karolinska Institutet
[email protected]
Projektansvarig SLL Carin Bokedal,
Stockholms läns landsting
[email protected]
Kontakt
Med. dr. Inga-Lill Ramberg,
Karolinska Institutet
[email protected]
Samordnare Marie-Louise Söderberg,
[email protected]
Mer information om YAM
www.y-a-m.org
www.ki.se/nasp
www.sll.se/yam
YAM stimulerar
till utveckling av ett
stort antal färdigheter
och kunskaper om
psykisk hälsa.
YAM genomförs i Stockholms län av NASP, Nationellt
centrum för suicidforskning och prevention av psykisk
ohälsa vid Karolinska Institutet tillsammans med SLL,
Stockholms läns landsting.
Denna broschyr vänder sig till myndigheter, politiker
och tjänstemän inom kommuner och landsting samt
organisationer.
Fakta
• Psykisk ohälsa ökar bland unga (Ref. Socialstyrelsen
(2013). Psykisk ohälsa bland unga: Underlagsrapport
till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013.)
• I Stockholms län har 2597 barn och ungdomar
försökt att ta sitt liv (registrerade i sluten vård)
under åren 2004-2012 (Ref. Bokedal, C. Kullberg, J.
Självmordsförsök och självmord bland 10-19 åringar
i Stockholms län. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
Stockholms läns landsting. 2014.)
• Psykisk ohälsa leder till låg skolprestation (Ref.
Asarnow, J. R., et. al. (2005). Depression and role
impairment among adolescents in primary care clinics.
Journal of Adolescent Health, 37, 477-483. Wood,
J. J. (2006). Effect of anxiety reduction on children’s
school performance and adjustment. Developmental
Psychology, 42, 345-349.)
• Elever vars emotionella färdigheter tränas presterar
bättre i skolor och de har en bättre psykisk hälsa (Ref.
Durlak JA, Weissberg RP et.al. The impact of enhancing
students’ social and emotional learning: a metaanalysis of school-based universal interventions. Child
Dev. 2011 Jan-Feb;82(1):405-32.)
• YAM-utbildningen tränar bland annat emotionella
färdigheter och har i en stor europeisk randomiserad
kontrollerad studie genomförd i 10 olika länder visats
reducera självmordstankar och självmordsförsök med
50% (Ref. Wasserman, D. et al. School-based suicide
prevention programmes:the SEYLE cluster-randomised,
controlled trial. Lancet. 2015 Apr 18;385 (9977):153644. www.thelancet.com)
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards