Ulvsunda förskolor

advertisement
K V A L I T E T S G A R A N T I
Sid 1 (5)
Dnr 22-13-1.1.
Giltig fr.o.m. 2013-01-01
Giltig t.o.m. 2013-12-31
Ulvsunda förskolor
Ingress
”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara
rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen
en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en
helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande
människor och samhällsmedlemmar främjas.”
(Utdrag från Läroplanen för förskolan)
Ulvsundas förskolor arbetar utifrån läroplanen för förskolan och Stockholms
stads förskoleplan.
Vi erbjuder barnen en miljö som utmanar barnen till att pröva själva och att
kunna se sitt eget lärande. Förskolepersonalen stödjer barnen att se sina egna
möjligheter och tro på sin egen förmåga. Både barn och förskolepersonal ska
känna att de finns med i meningsfulla sammanhang. Våra ställningstaganden
som vår verksamhet vilar på är:




Interkulturellt förhållningssätt, att alla ska mötas av öppenhet, förståelse
och nyfikenhet.
Normkritiskt perspektiv, att vi reflekterar kring de normer och
värderingar som vi i vår förskolekultur erbjuder barnen.
Projektinriktat arbetssätt där vi utgår från barns intressen och
frågeställningar.
Ett av våra pedagogiska verktyg är pedagogisk dokumentation, där vi
tillsammans med barn, vårdnadshavare och kollegor emellan kan
samtala och reflektera utifrån olika perspektiv.
Vi har tagit fram fyra kvalitéer för lärandet och de ligger som ett förväntat
resultat under våra åtaganden.
Alla ska få pröva, utforska, reflektera och konstruera lärandet enskilt och i
grupp.
Alla barns tankar och förmågor tas tillvara, olikheten ses som en tillgång.
Att utifrån utmaningar i samspel dra nya lärdomar.
Alla barn litar till sina egna förmågor och förstår värdet av att lära i samspel.
Sid 2 (5)
Dnr 22-13-1.1.
Giltig fr.o.m. 2013-01-01
Giltig t.o.m. 2013-12-31
ÅTAGANDE
Barnen möter och skapar kultur.
Besök på bibliotek, museum, teatrar och studiebesök i vår närmiljö.
Förskolepersonalen skapar en tillgänglighet för barnen att måla, dramatisera,
skapa, musicera mm i vardagen.
Vi anordnar en "Hälsodag" för enhetens samtliga barn och uppmuntrar till olika
fysiska idrottsliga aktiviteter.
Barn har förståelse för allas lika värde.
Förskolepersonalen är goda förebilder och medmänniskor.
Vi respekterar och tar tillvara barnens idéer, intressen, tankar och åsikter.
Vi synliggör och möjliggör för barnen att reflektera kring olika situationer.
Vi är närvarande i barnens lek och samspel och hjälper dem att bearbeta
konflikter och reda ut missförstånd.
Vi pratar med barnen om människors likheter och olikheter.
Låta barnen få vara i olika små grupper för att lära känna varandra och se
varandras resurser.
Vi observerar och reflekterar över verksamheten så att den genomsyras av ett
förhållningssätt där alla är inkluderade och är lika värda.
Vi reflekterar över olika etiska dilemman och vårt agerande kring dem utifrån
våra värderingar, teorier och erfarenheter.
Vi observerar och reflekterar utifrån ett normkritiskt perspektiv, vårt
bemötande, våra förväntningar och vad vi erbjuder. Vilket barn är det möjlig att
bli på vår förskola?
Utvärderar och kartlägger verksamheten utifrån Planen mot diskriminering och
kränkande behandling.
Forumspel kring aktuella händelser som barnen tillsammans reflekterar kring.
Barnen har och utvecklar kommunikativa förmågor.
Förskolepersonalen ger barnen tid till att uttrycka sig.
Vi delar upp barnen i mindre grupper så att alla kan komma till tals.
Vi synliggör genom dokumentation och låter barnen reflektera kring sina
erfarenheter.
Vi ger barnen många möjligheter till att uttrycka sig på olika sätt t ex bygg och
konstruktion, rollek, skapande verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid berättande, samtal, sånger, lekar, rim och ramsor.
Vi läser barnlitteratur samt erbjuder olika kulturupplevelser.
Vi använder ett ordrikt språk och ställer öppna frågor.
Vi skapar mötesplatser i miljön, inne och ute.
Vi uppmuntrar barnen att använda alla sina språk såsom kroppsspråk,
teckenkommunikation och modersmål.
Vi arbetar projektinriktat kring naturvetenskap, matematik och teknik
tillsammans med barnen.
Sid 3 (5)
Dnr 22-13-1.1.
Giltig fr.o.m. 2013-01-01
Giltig t.o.m. 2013-12-31
Barnen är delaktiga i sina lärprocesser, de utvecklas i sitt lärande i
samspel mellan miljö, material och människor.
Förskolepersonalen lyssnar och observerar barnen för att kunna ta tillvara på
deras idéer, tankar och intressen.
Vi anpassar och utmanar i miljön, i rutinsituationer och i aktiviteter utifrån
barnens intressen och behov.
Vi arbetar i små grupper för att alla ska komma till tals.
Olika material synliggörs och finns tillgängligt.
Vi arbetar projektinriktat tillsammans med barnen.
Pedagogisk dokumentation används för att synliggöra verksamheten och
barnens lärande.
Barnens övergång till skolan är väl förberedd
Personal från förskola och skola (Röda Tråden- möten) träffas ca två
gånger/termin för samtal och beskrivning av respektive verksamhet och för
planering och uppföljning.
Barnen besöker tillsammans med förskolans personal förskoleklassen under
våren.
Portfolio/ dokumentation följer med barnen för att visa på vad barnet varit med
om på förskolan.
För barn i behov av särskilt stöd finns rutiner där övergången görs klar så tidigt
som möjligt under våren i samarbete med föräldrar och skola.
Förskolan samarbetar med hemmet
Föräldraaktiv inskolning där föräldrar är delaktiga i verksamhetens alla delar
med uppföljande samtal.
Föräldrar får daglig information om verksamheten och sitt barn på olika sätt.
Information till föräldrarna via mejl, minst en gång/ månad där vi berättar om
det som pågår i verksamheten.
Förskolepersonalen har ett professionellt bemötande och beaktar föräldrarnas
synpunkter.
Föräldramöten erbjuds minst en gång/ år.
Lyfta framgångsfaktorer för de avdelningar som har goda resultat i
brukarenkäten till övriga avdelningar.
Utvecklingssamtal erbjuds minst en gång/ år och vid behov oftare. Tillsammans
har alla medarbetare utarbetat ett stödmaterial att använda under
utvecklingssamtalen.
Föräldrar bjuds in till olika former av samverkan t ex drop-in, städdagar,
utställningar och firande av olika traditioner.
Förskoleråd finns på varje förskola där varje avdelning är representerad och
träffas 1-2 gånger/termin.
Informationsbrev från ledningen kring t ex mål och arbetssätt.
Sid 4 (5)
Dnr 22-13-1.1.
Giltig fr.o.m. 2013-01-01
Giltig t.o.m. 2013-12-31
.
RÄTTELSE
Vår ambition är att svara mot våra åtaganden samt utveckla verksamheten. Vi
är tacksamma för synpunkter som kan förbättra vår verksamhet.
Som åtgärd ser vi över våra rutiner på arbetsplatsmöten, arbetslagsmöten och
på utvecklingsdagar.
.
SYNPUNKTER / KLAGOMÅL
Vi strävar efter att ha en god kvalitet på vår verksamhet. Dina synpunkter som
förälder är viktiga för oss. Vi välkomnar synpunkter och använder dem i syfte
att utveckla och förbättra verksamheten.
Vid synpunkter vänd Dig i första hand till förskolepersonalen på era barns
avdelning.
I andra hand till:
Förskolechef Helena Lindblom
[email protected]
Tel. 0761207216
Biträdande förskolechef Ulla Näslund
[email protected]
Tel. 0761207215
VILL DU VETA MER?
Vid mer information om verksamheten tag kontakt med berörd förskola.
Kilsbergsvägen 9 Tel. 508 06 953
Margretelundsvägen 73 Tel. 508 06 950
Ulvsunda slottsväg 22 Tel. 508 06 956
Ulvsunda slottsväg 19 Tel. 508 06 940
Bielkevägen 18 Tel. 508 07 224
Gå in på Stockholm stads hemsida/ jämför service
Sid 5 (5)
Dnr 22-13-1.1.
Giltig fr.o.m. 2013-01-01
Giltig t.o.m. 2013-12-31
Bromma 2013-02-14
Helena Lindblom
Förskolechef
Bromma stadsdelsnämnd
Adress: Gustavslundsvägen 151 G
Telefon: 08-508 06 000
Telefax: 08-508 06 011
E-post: [email protected]
Ulvsunda förskolor
Adress: Grindstuvägen 40-42
Telefon: 08-508 07 226
Telefax:
E-post: [email protected]
DE N N A G A R AN TI G O D K ÄN DE S A V N Ä MN D E N / F ÖR V AL TNI N GE N
2 0 1 3 -0 3 -2 1
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards