Eniro förvärvar ledande finsk katalogverksamhet

advertisement
PRESSMEDDELANDE 2001-09-03
Eniro förvärvar ledande finsk
katalogverksamhet
Telefonkonferens kl 14 svensk tid. Ring +44 20 82 40 82 43 för
att delta i konferensen.
Konferensen finns inspelad på telefonnummer: +44 20 82 88 44 59,
fram till och med fredag 7 september. Kod: 666152
§
Eniro förvärvar finska telekombolaget Elisas katalogverksamhet,
Direktia. Köpeskillingen uppgår netto till ca 850 miljoner SEK
(FIM 550 miljoner)
§
Direktia är Finlands näst största katalogföretag och största
utgivare av de officiella Gula Sidorna i Helsingforsområdet såväl
som ledande inom nummerupplysning. Förvärvet stärker
ytterligare Eniros närvaro på marknaden för vägledande media i
Finland
§
Intäkterna för 2001 för den förvärvade delen av Direktia
beräknas till ca 390 miljoner SEK, och rörelseresultat före
avskrivningar (EBITDA) till ca 90 miljoner SEK. Förvärvets
synergieeffekter beräknas till 20-25 miljoner SEK årligen från år
2003
§
Eniros vinst per aktie (exklusive goodwill avskrivningar)
förväntas ha en positiv påverkan på proformabasis, år 2001
För mer information:
Lars Guldstrand, VD och koncernchef, Eniro AB, 08-634 70 01, 070-528 81 81
Lennart Bernard, Finansdirektör, Eniro AB, 08-634 70 30, 070-825 18 34
Anna-Carin Gripwall, Informationsdirektör, Eniro AB, 08-634 70 04, 070-349 30 64
www.eniro.com
Direktia – Elisas katalogrörelse
Direktia är Elisas katalogrörelse och en viktig aktör på den finska marknaden för vägledande
media. Direktias intäkter för den förvärvade verksamheten för år 2001 beräknas till ca 390
miljoner SEK och rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) till ca 90 miljoner SEK.
Direktia har ca 370 anställda och tillhandahåller både traditionella katalogtjänster och
onlinetjänster. Verksamheten omfattar:
§
§
§
§
§
§
§
Officiell leverantör av Gula Sidorna i Helsingfors storstadsområdet
30 procentig andel i Suomen Keltaiset Sivut Oy, SKS, rikstäckande försäljningsagent
för Gula Sidorna
Registrerad ägare av varumärket “Keltaiset Sivut” (Gula Sidorna)
Vita Sidorna med kataloginformation om privatpersoner och företag i
Helsingforsområdet
Lokala kataloger (med Vita Sidorna och Gula Sidorna) i områden som gränsar till
Helsingfors storstadsområde
Nummerupplysning 118 för Elisa- och Radiolinjaabonnenter
Rikstäckande och operatörsoberoende katalogtjänst, “0100100”, med alla
telefonnummer för både fast telefoni och mobiltelefoni i hela landet, e-postadresser,
URL-adresser, öppettider, branschinformation, etc, som röstutlämnad information, via
Internet, sms och wap
Synergier uppnås mellan vissa av Direktias verksamheter och Eniros befintliga verksamhet
inom lokalkataloger i Helsingfors storstadsområde, som t ex produkt- och tjänstutveckling,
databaser och administration. Synergierna uppskattas till 20 – 25 miljoner SEK årligen från år
2003.
Förvärvet
Eniro AB (publ.) (“Eniro”) och Elisa Communications Oy (“Elisa”) har kommit överens om att
Eniro ska förvärva Elisas katalogrörelse. Elisa är det regionala telekommunikationsföretag för
fast telefoni i Helsingforsområdet och rikstäckande mobiltelefonoperatör genom sitt helägda
dotterbolag Radiolinja. Förvärvet måste godkännas av de finska konkurrensmyndigheterna.
1
Köpeskillingen netto uppgår till 850 miljoner SEK (FIM 550 miljoner ) för ett skuldfritt bolag,
vilket resulterar i en EV/EBITDA multiple 2001 på ca 9,4 gånger före synergier. I den
förvärvade verksamheten ingår kontanta medel på ca 80 miljoner SEK vilket ger ett förvärvspris
på totalt 930 miljoner SEK. Förvärvet betalas med nyemitterade Eniro-aktier. Värdet på
Eniroaktien fastställs till ett vägt genomsnitt av betalkursen på Stockholmsbörsen under 20
handelsdagar före avtalets formella slutförande. Aktieemissionen ryms inom det mandat som
styrelsen erhållit av den ordinarie bolagsstämman den 7 maj, 2001. Eniro har också en option
att förvärva företaget kontant vid tidpunkten för tillträde.
Om Eniro väljer att betala med aktier, har Elisa förbundit sig att endast avyttra de förvärvade
Eniro-aktierna i samråd med Eniro.
1
1 SEK = 1,55 FIM, Aug 2001
”Det är viktigt för oss att kunna presentera förvärv som adderar värde ur ett EBITDA
multipel perspektiv även innan synergieffekterna är medräknade. Kravet på Elisa att
samordna eventuell försäljning av aktier med Eniro visar också på vikten vi sätter på
att hantera utbudet av nyemitterade aktier”, säger Lars Guldstrand, koncernchef och
vd.
Motiv till förvärvet
Förvärvet av Direktia kommer att ytterligare stärka Eniros ställning på den nordiska marknaden
för vägledande media, och då speciellt på den finska marknaden, en marknad med goda
tillväxtutsikter .
“Eniro stärker sin position på marknaden för både off-och online i Finland, i det betydelsefulla Helsingforsområdet. Förvärvet kompletterar Eniro mycket väl. Med förvärvet kommer
Eniro att vara en ledande leverantör av vägledande media på den finska marknaden.
Förvärvet är ett led i vår affärsstrategi att alltid vara nummer ett eller två i de länder vi
verkar och att fokusera på storstadsområden. Eniro har varit aktiv på den finska
marknaden sedan 1986, och vi fortsätter vår tillväxt på denna expanderande marknad
genom vårt förvärv av Direktia”, säger Lars Guldstrand, koncernchef och VD.
När förvärvet genomförts kommer Eniro att ha ca 4 000 anställda i 23 länder. Verksamheten
kommer att innefatta publicering av mer än 800 katalogtitlar, med en distribution på totalt 36
miljoner exemplar. Antalet sökningar på Eniros internettjänster kommer att överstiga 70
miljoner per år.
Finansiella effekter av förvärvet
Förvärvet innebär ökad goodwill till ett värde av ca 880 miljoner SEK som kommer att skrivas
av under 20 år. Förvärvet förväntas ha en positiv påverkan på Eniros vinst per aktie (exklusive
goodwill avskrivningar) på proformabasis redan 2001.
Goodwill avskrivningen bedöms vara skattemässigt avdragsgill.
Den finska marknaden
Den finska telekommarknaden är traditionellt uppdelad på olika regionala operatörer, vilket
även avspeglas i marknaden för vägledande media. Vägledande medias andel av den totala
reklammarknaden är relativt liten i Finland jämfört med övriga Västeuropeiska marknader, vilket
tyder på en stor tillväxtpotential.
Aktörer på marknaden för vägledande media är Sonera, Direktia, Finnet Group, Telenor och
Eniro. Förvärvet gör Eniro till en av de största aktörerna på den finska marknaden för
vägledande media.
Översikt över marknadsinformation i Sverige och Finland, År 2000
(SEK)
Inhemsk BNP per capita i SEK
Privatkonsumtion
per capita i SEK
Reklammarknaden
per capita i SEK
Reklammarknadens andel av
inhemsk BNP i %
Katalogreklammarknadens andel av
traditionella reklammarknaden i %
Katalogreklammarknaden per capita i
SEK
Katalogreklammarknadens andel i %
av inhemsk BNP
Tillväxt per år av reklam-marknad &
inhemsk BNP i %
3
Internetpenetration i %
Katalogreklammarknaden totalt i
MSEK
Sverige
2
235 000*
118 000*
Finland
225 865^
111 634^
1 952**
1 904^^
0,83%
0,84%
15,8%
9,3%
308
179
0.13%
0,079%
10%**
4,4%*
56%~
2 740**
7,3%^^
5,7%^
44%^^^
930^^
* SCB
** IRM
^Statistikcentralen (Finland)
^^Suomen Gallup
^^^Taloustut Kimus Oy
~Jupiter MMXI
Direktia har nyligen lanserat en rikstäckande röstupplysningstjänst (“0100100”). Konkurrenter
omfattar Soneras “020202” och Eniro som nyligen har lanserat en liknande tjänst som
marknadsförs under namnet “030303”.
Den finska marknaden för online katalogtjänster uppskattas till 120 miljoner SEK år 2000 och
antalet sökningar beräknas till totalt 35 miljoner.
2
3
1 FIM= 1,5 SEK (dec-2000)
Internetpenetrationen baseras på den totala befolkningsmängden.
Fakta om Eniro
Eniro är norra Europas största leverantör av katalogtjänster, både off- och online. Företaget
noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 10 oktober 2000 (idag på Attract 40-listan).
Eniros portfölj omfattar lokala kataloger, regionala kataloger och företagskataloger. Eniro
tillhandahåller kataloger och tjänster både offline (tryckta publikationer och publikationer på CDROM-skiva) och online (via fast och mobil internetuppkoppling, rösttelefoni och andra
interaktiva media).
Eniros intäkter 2000 uppgick till 3 004 miljoner SEK, en ökning med 13 procent jämfört med
1999. Intäkterna från onlineverksamhet uppgick till 442 miljoner SEK, vilket var en ökning med
111 procent. Under de första sex månaderna 2001 ökade intäkterna med 60 procent jämfört
med samma period, till totalt 2 003 miljoner SEK, varav onlineverksamheten svarade för 487
miljoner SEK, en ökning med 165 procent.
Eniros affärsidé bygger på att skapa marknadsplatser där köpare och säljare kan mötas. Under
2000-2001 gjordes ca en miljard sökningar endast i Sverige på Eniros marknadsplatser, vilket
genererade handel till ett värde av mer än 300 miljarder SEK.
Eniro har med framgång erbjudit sina produkter och tjänster på de svenska, danska, finska och
östeuropeiska marknaderna, vilket har skett både genom förvärv och uppbyggnad från starten.
Eniro etablerade sig även i Tyskland och Polen 2001.
Eniro har uppnått en stark och konkurrenskraftig ställning på nästan alla sina geografiska
marknader. I Sverige ökade Eniro år 2000 sin andel av den traditionella annonsmarknaden
med 11 procent och med 33 procent av den totala marknaden för annonsering på Internet,
vilket gör Eniro till Sveriges största företag för internetannonsering.
Eniro har en stark ställning på de danska och finska katalogmarknaderna och är en ledande
leverantör av kataloginformation på nyckelmarknader i Baltikum (Estland, Lettland och Litauen),
liksom även i flera andra östeuropeiska länder (Ryssland, Vitryssland och Ukraina) och i Polen.
Efter förvärven av de tyska företagen är Tyskland Eniros näst största marknad, efter Sverige.
Download