Externredovisning - Högskolan i Borås

advertisement
2015-01-16
Externredovisning
Provmoment:
Ladokkod:
Tentamen ges för:
Ten
SEXB01
DE12, TE12 och IMIT12
Namn:
Personnummer:
Tentamensdatum:
Tid:
2015-01-16
09.00 – 13.00
Hjälpmedel:
FAR:s samlingsvolym redovisning och revision, IFRS/IAS, lagtexthäfte: Den nya
affärsredovisningen, Liber lagtexter, Revisorslag samt övriga lagtexter (kopierade utdrag från t ex
FAR komplett), och räknedosa. I lagtext tillåts lappar med hänvisning till resp. lag och kapitel, ej
hänvisning till enskilda paragrafer och ord/stycken. I IAS/IFRS får ni hänvisa/markera resp.
standard, ej text i övrigt. I texten är det tillåtet att skriva under, använda "märkningspenna". Ej
tillåtet att ha ord/meningar i texten.
Totalt antal poäng på tentamen:
40
För att få respektive betyg krävs:
Betyg G 20 poäng, betyg VG 30 poäng
Allmänna anvisningar:
Resultat anslås senast efter 20 arbetsdagar
Nästa omtentamenstillfälle ges i samband med ordinarie kursen den 5 mars 2015
Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod eller namn på alla blad du lämnar in.
Lycka till!
Ansvarig lärare:
Birgitta Påhlsson (0733 – 565424), Jürgen Claussen (0705 – 164134)
gäller del 1
gäller del 2
1
Högskolan i Borås
HIT/Birgitta Påhlsson
Tentamen 2015-01-16
Externredovisning
2015-01-16
DEL 1 – BP
7 uppgifter om sammanlagt 23 poäng
OBS! Lämna, om möjligt, dina svar direkt i svarshäftet. Försök att begränsa
dig till det utrymme som ges.
2
2015-01-16
Uppgift 1 (2 poäng)
Ett nystartat mindre tillverkande företag (AB) har en enda produkt. Inför företagets första
bokslut (2014-12-31) skall lagret, omfattande 200 produkter, värderas. Du får följande information:
Förkalkylerade kostnader per produkt (kr):
Materialkostnad (direkt material)
Personalkostnader tillverkningen (direkt lön).
Tillverkningsomkostnader
Tillverkningskostnad
Administrationskostnader
Försäljningskostnader
Självkostnad
1 120
1 980
1 600* (i sin helhet fasta kostnader)
4 700
560
740
6 000
*Beräkning utifrån en normal tillverkningsvolym på 1 000 produkter
Försäljningspriset per produkt under året har varit 6 600 kr per st, ett pris som också beräknas
gälla fortsättningsvis.
a) Anta att förkalkylens kostnader stämmer med de faktiska kostnaderna och att
tillverkningsvolymen under året varit normal. Vad är det högsta värde lagret kan tas upp till
vid årets slut? Redovisa dina ställningstaganden.
b) Anta att företagets faktiska tillverkningsvolym i stället uppgick till 800 produkter.
Påverkas lagervärdet av detta? Svara ja/nej och ange berörd grundläggande
redovisningsprincip.
3
2015-01-16
Uppgift 2 (3,5 p)
Du har som anlitad redovisningskonsult fått i uppdrag att svara på följande frågor från ett företag
inför bokslutet 2014 (belopp i tkr):
A/ Anläggningstillgångar värderas enligt ”huvudprincipen”. I det preliminära bokslutet 2014 har
en anläggningstillgång (inköpt år 2013) redovisats till anskaffningsvärdet 3 000 minus ack.
avskrivningar 600 (inkl. 2014 års avskrivning 300) = 2 400. Dock finns indikationer på en
värdenedgång och såväl nyttjandevärdet som marknadsvärdet har därför beräknats;
nyttjandevärde = 2 100 och marknadsvärde = 1 900 .
Vilket värde skall tillgångsposten redovisas till i balansräkningen 2014-12-31 och hur påverkas
resultatet?
Balansräkningspost:……………………
Resultatpåverkan (+/- och belopp):……………………
Ange också om angivna värden är historiskt värde (H), hypotetiskt nutida värde (N) eller ett
framtida värde (diskonterat till nuvärde) (F). Ange endast bokstäver.
Askaffningsvärdet:
Nyttjandevärdet:
Marknadsvärdet:
B/ Hur påverkas soliditeten resp. kapitalomsättningshastigheten om ett företag väljer att leasa en
maskin i stället för att ta ett banklån och köpa maskinen? Ange endast om nyckeltalen blir
högre//mindre/oförändrade vid leasing (jämfört med köp)
Soliditeten:
Kapitalomsättningshastigheten:
C/ Företaget har under år 2014 haft höga kostnader för programutveckling (1 mkr) och
marknadsföringsinsatser (2 mkr) som företaget bedömer kommer att generera framtida
ekonomiska fördelar för företaget under de kommande fem åren (från 2015 och framåt).
1. Kan dessa poster aktiveras som tillgångar i 2014 års bokslut? Motivera med hänvisning till
de krav/möjligheter som IAS 38 anger för aktivering.
4
2. Hur påverkas 2014 resp. 2015 års resultat av en aktivering (jämfört med direkt
kostnadsbokföring)? Ange ökar/minskar/oförändrat
2014:
Uppgift 3 (2 p)
2015-01-16
2015:
Förklara kortfattat riskerna/konsekvenserna för ett företag som delar ut hela årets vinst till
aktieägarna. Utgå från följande två perspektiv:
1. Utifrån gällande monetärprincip. Anta stigande priser över tiden.
2. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv (överlevnad långsiktigt och krav på socialt
ansvarstagande). I detta fall kan du bortse från stigande priser.
(Du får gärna exemplifiera utifrån ”ditt” företag i seminarieuppgiften)
5
2015-01-16
Uppgift 4 (2 p)
Ett företag har åtagit sig ett designprojekt (i fast räkning), med start 1 juli 2013, som kommer att
faktureras kunden och inkomstbokföras till ett totalbelopp av 800 tkr när projektet är klart 1 år
senare, den 30 juni 2014. Projektkostnaderna beräknas fördelas jämnt under projekttiden.
Kostnader för år 2013 har bokförts och belastat resultatet, se saldot nedan.
A/ Hur ska projektet redovisas i bokslutet 2013 enligt metoden för successiv vinstavräkning? Visa
på kontona nedan. Ange också typ av konto (tillgång/ skuld/intäkt/kostnad) på berört motkonto
(till höger) och berörd redovisningsprincip för denna redovisningsåtgärd.
2013
D RR Projektintäkter
D RR Projektkostnader
Saldo 250
K
D
……………………
K
Redovisningsprincip = :
B/ Följs realisationsprincipen enligt traditionell syn? Motivera!
6
K
2015-01-16
Uppgift 5 (4 poäng)
Ett aktiebolag har i sin balansräkning 2013-12-31 följande maskinredovisning (tkr):
……………..
……………….
Maskiner
Obeskattade reserver
Anskaffningsvärde
12 000
Ack överavskrivningar
1 600
Ack avskrivningar enl. plan - 2 000
10 000
……………
……………..
Maskinerna har samtliga anskaffats år 2013. Nyttjandetid är 6 år.
Under år 2014 köps en ny maskin in för 3 600, inklusive installationskostnad 100. Denna
maskin beräknas också ha en nyttjandetid på 6 år.
Räkenskapsenlig avskrivning tillämpas. Endast 30-regeln behöver beräknas.
Skattemässigt restvärde vid ingången av året framgår av balansräkningen ovan.
A/ Fyll i balansräkningsposterna nedan avseende BR 2014-12-31. Anta att företaget vill redovisa
ett så lågt skattemässigt resultat som möjligt år 2014. Visa beräkningar nedan.
…………….
……………
Maskiner
Obeskattade reserver
Anskaffningsvärde
………
Ack överavskrivningar
…………
Ack avskrivningar enl. plan - ……..
……….
……………
……………..
B/ Vad uppgår uppskjuten skattekostnad till avseende år 2014 (utifrån tillgänglig information och
förutsättningar ovan)? Skatt = 25%.
7
2015-01-16
………………………
C/ Anta nu i stället att företaget hade valt att redovisa ett så högt resultat före skatt som möjligt
år 2014. Ange följande:
Posten obeskattade reserver i BR 2014-12-31:
Posten bokslutsdispositioner i RR 2014 (ange +/- och belopp):
Uppgift 6 (8 poäng)
A/ (7,5 p) Ett företag behöver din hjälp med att upprätta en kassaflödesanalys för år 2013 enligt
indirekt metod på bifogad analysblankett (inga krav på ifyllande av arbetsblad). Du får följande
kompletterande upplysningar (belopp i tkr):
- Under året har inventarier till ett bokfört värde av 250 sålts för 150.
- En av byggnaderna har under året skrivits ned med 1 000 (se RR nedan)
- En kombinerad ny- och fondemission har genomförts under året; nyemissionen har gett
3 000 i finansiering och fondemissionen på 1 000 har skett genom omföring från fritt
eget kapital till aktiekapitalet.
Rekonstruera konton för anläggningstillgångar och eget kapital och visa beräkningar
…………………………………………………………………………………………
B-uppgift på nästa sida
2013 L-poster
Resultaträkning tkr
Rörelsens intäkter
Fakturerad försäljning
64 460
Rörelsens kostnader
Diverse rörelsekostnader
Rörelseresultat före avskrivning och nedskrivnng
Avskrivning enligt plan
Byggnader
Inventarier
Nedskrivning byggnad
Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar
- 51 000
13 460
-
80
318
1 000
12 062
Finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
554
- 1 754
10 862
8
ILR-poster
Överavskrivningar
Förändring periodiseringsfond
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat
-
74
326
10 462
- 3 120
7 342
9
2015-01-16
2015-01-16
Balansräkning tkr
2013
12-31
UB
2012
12-31
IB
32 900
4 080
36 980
33 980
2 852
36 832
500
700
16 996
16 014
3 010
20 506
57 486
2 280
18 994
55 826
Eget kapital
Aktiekapital/AK
Reservfond
Överkursfond/ÖF
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Summa eget kapital
10 800
7 940
1 000
860
7 342
27 942
7 800
7 940
782
2 582
19 104
Obeskattade reserver
Ack. överavskrivningar
Periodiseringsfond
Summa obesk.. reserver
696
4 156
4 852
610
3 842
4 452
400
400
12 050
12 450
15 050
15 450
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder o. övr.
rörelseskulder
12 242
16 820
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
12 242
57 486
16 820
55 826
Anläggningstillgångar
Materiella
Byggnader
Inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar och övriga
rörelsefordringar
Kassa och bank
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Avsättningar
Långfristiga skulder
Banklån
Summa långfristiga skulder o avsättn.
10
UB-IB
Direkt
Indirekt
+
-
2015-01-16
Svarsblad
A) rekonstruktioner/beräkningar
B/ (0,5 p) Utifrån kassaflödesanalysen/analysbladet, vilken post visar företagets
självfinansiering/internfinansiering i pengar?
11
2015-01-16
Nämn också en betydelsefull extern finansieringskälla vid större investeringar:
Uppgift 7 (1,5 p)
A/ Företag A har köpt företaget B för 8,5 mkr. Företag B uppvisade vid köpet följande BR:
Balansräkning i sammandrag (tkr)
Tillgångar
10 000
Eget kapital
Skulder
Totala tillgångar 10 000
Totala skulder och EK
4 000
6 000
10 000
Tillgångarna har i BR värderats till anskaffningsvärden. Verkliga värden på dessa uppgick vid
köpet till sammanlagt 11 mkr. Varumärke har identifierats som tillgång i samband med köpet och
fastställts till 1,5 mkr. Vad uppgår goodwillvärdet till? Visa beräkning.
B/ Hur kan en badwill/negativ goodwill förklaras i ett företag som inte ligger i riskzonen för att
gå i konkurs/likvidation (och som uppfattas ha vinstförmåga). Kort motivering utifrån ett
redovisningsperspektiv!
12
2015-01-16
DEL II
Fråga 8– 13 (17p)
NAMN:
Personnummer
8. Revision (5p)
13
2015-01-16
Fredagen den 5 september 2014 gick Eniros styrelse ut med att felaktigheter upptäckts i
bolagets redovisning. Intäkter har periodiserats felaktigt vilket höjt omsättningen med 58
Mkr för 2013 och med 28 Mkr för första halvåret i år. Trots felaktigheterna förra året är
revisionsberättelsen i Eniros årsredovisning ren. En nyckelfråga är om revisorn Bo
Hjalmarsson som var huvudansvarig för Eniros revisionsberättelse för 2013, borde ha
genomskådat Eniro-ledningens sätt att blåsa upp intäkterna i samband med kursrallyt.
Eniros aktie rasade med nästan 30 procent och har därmed kollapsat med hela 72 procent
sedan årsskiftet. Beskedet att Eniros sparkade vd Johan Lindgren polisanmäls kommer inte
ensamt. Nu meddelar Revisorsnämnden att man står i begrepp att öppna ett disciplinärende
för att syna revisorerna som inte upptäckte bristerna i Eniro.
Vad menas med en oren revisionsberättelse? (1p)
Hur skall revisorn agerar i samband med misstänkt brottslighet inom ramen för bolagets
verksamhet? (1p)
Det finns en förväntan från allmänheten att revisorn skall upptäcka brister och felaktigheter i
bolagets räkenskaper. Hur bedömer du denna förväntning? Kommentera revisorns situation!
Hur bedöma du Eniro´s situation i samband med en oren revisionsberättelse och en anmälan
till Ekobrottmyndigheten genom revisorn? (3p)
14
2015-01-16
9. Företaget i en krissituation (4p)
Se utdrag från Strömstad Ridhus AB´s årsredovisning. Kommentera situationen nedan! Diskutera
företagets förmögenhetsläge! Hur skall styrelsen konkret agera och vilka konsekvenser har ett
brott mot regelsystemet?
15
2015-01-16
16
2015-01-16
17
2015-01-16
18
2015-01-16
10. Borgenärsskyddsregler (2 p)
Vad menas med värdeöverföring i ett aktiebolag och hur kopplas begreppet
”värdeöverföring” till begreppet ”försiktighet”? Exemplifiera ditt svar!
.
11. Två frågeställningar till koncernredovisning: (2p)
Är en koncern skatteskyldig och hur hanteras obeskattade reserver i en koncernredovisning?
Vilket regelsystem gäller för börsnoterade företag och deras koncernförhållande när det gäller
redovisning och rapportering?
19
2015-01-16
12. Denna uppgift berör hållbarhetsredovisning (HR) i börsnoterade företag (2p)
A/ (1 p) Är HR enligt lagen obligatorisk för dessa företag (svara ja/nej)?
Finns lagkrav på extern granskning/revision av (en separat/fristående) HR i dessa företag
(svara ja/nej)?
Den fjärde versionen av GRI skiljer sig från den tidigare (GRI3) i ett par väsentliga aspekter.
Ange en av dessa:
B/ (1 p) Frostenson m.fl. resonerar i sin bok Hållbarhetsredovisning och sin
forskningsrapport kring sambandet mellan hållbarhetsredovisningens ökade
användning/kvalitet och det faktiska hållbarhetsarbetet i organisationen. Reflektera lite
kort/övergripande utifrån slutsatser/resonemang i bok/rapport.
13. Förvärv av egna aktier i börsnoterade företag (2p)
Förvärv av egna aktier regleras i lagen mycket restriktiv. Vilka begränsningar finns för ett
börsnoterat företag? Varför finns dessa begränsningar och varför kan återköp av egna aktier
vara attraktiv för företaget och dess ägare samt för samhället i övrigt?
20
Download