mobilsajter

advertisement
MOBILSAJTER
Framtagen av:
VAD ÄR EN BRA MOBILSAJT?
När det handlar om mobiler och internet är det svårt att inte tala lite extra om
den yngre generationen. Nio av tio unga har idag en smartphone och deras
konsumtion av alltifrån text till video förflyttas mer och mer till mobilskärmen
(med vuxna som följeslag).
Med sju av tio 15-24 åringar som uppger att minst 50% av all tid de lägger på
hemsidor sker via mobilen så är en riktigt bra mobilsajt guld värd samtidigt som
en dålig upplevelse kan ge stora konsekvenser. Nedbantade versioner av
desktopsidor eller grovt förenklade sajter med bristande funktionalitet och
avsaknad av information som annars finns att tillgå på en datorskärm håller inte
längre måttet. Framförallt inte sedan Google förra året började sortera
sökresultat i mobila webbläsare delvis baserat på sidans mobilvänlighet.
Men vad är då en bra mobilsajt och tvärtom; vad gör den dålig? Föga förvånande
är för mycket reklam impopulärt även när det gäller mobilsajter och ju yngre
användarna är desto mer störigt anses det vara. Pop-up rutor, banners och ljud
eller videos som sätts på automatiskt uppskattas inte heller och precis som för
reklam så ogillar yngre det något mer. Kombinationen reklam, pop-up och
autoplay är med andra ord ingen bra idé.
Väl inne på en mobilsajt vill användarna inte heller uppmanas att vända sig till en
app istället och en dålig upplevelse av mobilsajten lär knappast vara ett
incitament för att ladda ned appen. Andra uppmaningar såsom att be om
inloggning eller att dela sin position bör också undvikas om det inte är absolut
nödvändigt.
Knappar i rimlig storlek och läsvänlig text, som två av fem stör sig på när det
saknas, är vettiga krav att ha på en mobilsajt. Men den stora utmaningen med
mobilvänliga sajter ligger till stor del i att både ha en funktionell och väl
optimerad design kombinerat med snarlik informationsmängd som på en 15-tums
skärm – och dessutom inte använda en nerskalad desktopsida. En avskalad men
samtidigt funktionell och informativ mobilsajt är det vinnande konceptet för att
skapa den bästa mobila hemsideupplevelsen.
SMARTPHONEBETEENDE – TOPP 15
”Vad av följande brukar du göra på din smartphone?” – Nedbrytning: ålder
Användasocialamedier(t.ex.Facebook,
InstagramochTwitter)
75%
Lyssnapåmusik(t.ex.viaSpotify)
55%
Chatta(t.ex.viaWhatsApp,iMessage,FB
Messengerellerliknande)
53%
Kollaupp/letaefterprodukter
Maila
Sökainformation
Ringaröstsamtal
Slösurfa
Läsanyheter
Planera(användakalender,anteckningaretc.)
Tittapåkortavideos(max5minuter)
Spelaspel
Leta/jämförapriser
Köpaprodukter/tjänster
Lyssnapåpodcasts
41%
85%
88%
72%
89%
71%
74%
66%
70%
66%
69%
67%
69%
63%
66%
61%
70%
66%
65%
57%
61%
57%
57%
57%
60%
54%
57%
71%
56%
55%
43%
49%
48%
45%
47%
36%
35%
36%
31%
22%
27%
95%
15-24år
25-49år
Total
BESÖKA HEMSIDOR – ANDEL MOBILT
”Om du tänker på all tid du lägger på att besöka hemsidor i webbläsare, hur stor
andel sker genom mobilen?”
31%
30%
23%
8%
4%
100%imobilensurfaraldriginpå
hemsidorvia
dator/surfplatta
75%
50%
25%
0%imobilensurfaraldriginpå
hemsidorvia
mobilen
NEDBRYTNING: ÅLDER
38%
34%
26%
22%
24%
25%
12%
7%
1%
100%imobilensurfaraldriginpå
hemsidorvia
dator/surfplatta
75%
50%
15-24år
25%
25-49år
4%
0%imobilensurfaraldriginpå
hemsidorvia
mobilen
TOPP 10 BRA MOBILSAJTER
”Finns det någon eller några sajter du tycker är riktigt bra att surfa på mobilen?”
Aktörersomalltidhaftsinhuvudsakligahemvistpå
mobilskärmenellertagitflyttenfråntraditionellakanaler
tillsmartphonenseriöstvisarsig,inteheltoväntat,
lyckasbraimobilen.
Trotsattfleratroligtvissvaratutifrånderasbästa
mobilupplevelserochintespecifiktmobilsajtervisardet
ändåtydligtvilkasomlevererarvälanpassadetjänster
ochhemsidortillprylensomärförstahandsvaletialltfler
situationer,framföralltnärdetgällerunga.
STÖRNINGSMOMENT PÅ MOBILSAJTER
”Brukar du uppleva något av följande som störningsmoment när du besöker
hemsidor på mobilen?”
40%
Förmycketreklam
39%
Försmåknappar/ikoner/text
Saknasinformation/funktionersomannars
finnspådesktop-sajten
Attmanuppmanastillattladdanedenapp
istället
36%
31%
Måstescrollaförmycket
27%
Förmycketpop-uprutor/banners
25%
Ljud/videossomsättspåautomatiskt
24%
Attmanuppmanastillattdelasinposition
24%
Attmanuppmanasloggainellerskapaett
konto
22%
21%
Krångligmeny/svårtattnavigera
Attdetintegårattväxlatilldesktopsajten
16%
Fuldesign
12%
Svårtatttasigtilltoppenavsidan
10%
Nej,uppleveringaavovanstående
störningsmoment
5%
Vetinte/osäker
5%
Annat,nämligen:
2%
STÖRNINGSMOMENT PÅ MOBILSAJTER
”Brukar du uppleva något av följande som störningsmoment när du besöker
hemsidor på mobilen?” – Nedbrytning: ålder
Förmycketreklam
32%
Försmåknappar/ikoner/text
Saknasinformation/funktionersomannars
finnspådesktop-sajten
Attmanuppmanastillattladdanedenapp
istället
42%
37%
35%
30%
31%
19%
Måstescrollaförmycket
30%
28%
24%
Förmycketpop-uprutor/banners
Ljud/videossomsättspåautomatiskt
22%
19%
Attmanuppmanastillattdelasinposition
Attmanuppmanasloggainellerskapaett
konto
29%
25%
23%
21%
21%
21%
Krångligmeny/svårtattnavigera
16%
16%
Attdetintegårattväxlatilldesktopsajten
13%
11%
Fuldesign
8%
10%
Svårtatttasigtilltoppenavsidan
Nej,uppleveringaavovanstående
störningsmoment
5%
5%
Vetinte/osäker
5%
5%
Annat,nämligen:
49%
36%
1%
2%
15-24år
25-49år
TIPS FRÅN ANVÄNDARNA
”Tänk dig att du skulle ge råd till någon som utvecklar mobilsajter. Vad skulle du
ge för tips för att förbättra användarupplevelsen?”
”Köralltiddesktop-vytillsdehittarsnyggaochsmarta mobilsidor
somfyllersammafunktionsomdatornslayout.”
”Allinfomåstekunnahittasenkelt.Harhellremycketinfo och
zoomaränattintehittainformationenjagsöker.”
”Mindrestörigreklam somtarupphalvaskärmen.”
”Enkelt,stilrentochfunktionellt”
”Attdetskagåsnabbt ochatt
sökfunktionenskafungera”
”Setillattmankangöraallt sommankanmeddenvanligasajten”
”Knapparbörvarastoranogförattmanskakunnatryckapåden
avseddaknappen”
OM UNDERSÖKNINGEN
Resultatenidennarapportkommerdelvisfråndenationellalivsstilsundersökningarna
Ungdomsbarometern2015sombesvaratsvarderaavca20000svenskaungdomarmellan15-24år.Data
harinsamlatsonlinegenomenkombinationavurvalsramar,företrädesvisviae-postregisteroch
paneler,ochresultatenärvägdamedavseendepåkön,ålderochregionförattspeglaUngdomssverige
såsomdetärsammansatt.
DatasomredovisasidennarapportfrånUngdomsbarometern2015harintebesvaratsavsamtliga
respondenteriundersökningarna,meningenfrågebasunderstiger1000individer.
ResultatenidennarapportkommerocksåfrånUngdomsbarometernsundersökningTelekomvår2016
somärenkvantitativonline-undersökningdärrespondenternaärdelssjälselekterade,delsslumpvis
rekryteradeviaCINT/CPXpanelerochdelsfrånNorstat.FältperiodenförTelekomvar26maj– 8juni
2016,med3012intervjuerochmålgruppenförundersökningenärindivideriSverigeiåldrarna15-49.
DatasomredovisasidennarapportfrånTelekomvår2016harintebesvaratsavsamtligarespondenteri
undersökningarna,meningenbasunderstiger500individerfördekvantitativafrågorna.
Framtagen av:
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards