Informationsguide 2016

advertisement
Vellinge kommun
235 81 Vellinge
BESÖK Norrevångsgatan 3
TELEFON 040-42 50 00
POST
Informationsguide 2016
För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa.
Guiden uppdateras vartannat år och finns även på kommunens
hemsida Vellinge.se.
Har du synpunkter eller har upptäckt några fel i informationsguiden så
maila gärna till [email protected]
Vellinge.se
I den här guiden kan du hitta information om verksamheter
och kontaktställen som kan hjälpa dig med psykisk ohälsa som
bor i Vellinge kommun. Guiden kan också vara till hjälp om du
som anhörig eller personal behöver söka information.
Vellinge.se
För personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning är det ibland svårt att hitta rätt bland samhällets olika
stödformer.
Denna guide ger information om olika former av stöd som kan
erbjudas dig som är bosatt i Vellinge kommun och vart du kan
vända dig. Meningen är inte att ge en fullständig information,
utan ska ses som en hjälp för att kunna ta reda på mer.
Innehållsförteckning
ningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt att
arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper.
Hemsida: www.shedo.se
Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd – SPES
Jourtelefon 08-34 58 73.
Öppen alla dagar 19.00–22.00.
SPES är ett ideellt riksförbund för dem som mist någon närstående genom
suicid/självmord och erbjuder stöd och hjälp till efterlevande. SPES arbetar
för att öka kunskapen om suicid som ett samhälls- och folkhälsoproblem
samt motverka fördomar och tabuföreställningar.
Hemsida: www.spes.se
• Akut hjälp och stöd sidan 3
• Någon att prata med sidan 4
• Vård och behandling sidan 6
• Alkohol- och narkotikarådgivning sidan 7
• Stödinsatser sidan 7
• Boende sidan 9
• Arbete och sysselsättning sidan 10
• Ekonomi sidan 11
• Anhörigstöd sidan 12
• Föreningar och organisationer sidan 13
2
15
OCD-förbundet telefon 08-628 30 30
Svenska OCD-förbundet Ananke är en rikstäckande ideell förening med
uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och närliggande
diagnoser som Tourettes syndrom, trichotillomani, hoarding och dysmorfofobi (BDD) och deras anhöriga.
Hemsida. www.ocdforbundet.se
Riksförbundet Attention telefon 08-120 488 00
Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning, såsom ADHD, ADD, autismspectrumtillstånd,
Tourettes syndrom och OCD. Attention arbetar med kunskapsspridning,
intressepolitik och kamratstöd. Attention har lokalföreningar i bland annat
Trelleborg och i Malmö.
Hemsida: www.attention-riks.se
Anonyma Alkoholister – AA telefon 08-720 38 42.
Telefonjour alla dagar 11.00–13.00 samt 18.00–20.00
AA är en gemenskap, av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina
förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.
Hemsida: www.aa.se
Akut hjälp och stöd
SOS Alarm (nödsituationer) telefon 112
112 ringer du vid akuta nödsituationer dygnet runt. Du når ambulans, polis,
räddningstjänst, social jour, jourhavande präst med flera.
Sjukvårdsrådgivningen telefon 1177
För råd om vård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen dygnet runt. Här svarar sjuksköterskor som också kan förmedla kontakt med läkare.
Psykiatriska akutmottagningen telefon 040-33 80 00
Mottagningen har öppet dygnet runt och tar emot sökande från 18-års ålder
som är i behov av omedelbart ställningstagande till psykiatrisk vård. Telefonrådgivning ges av sjuksköterskor.
Mottagningen finns i Psykiatrihuset på SUS-området i Malmö.
Sociala jouren Syd telefon 112
Till Sociala jouren Syd kan du ringa vid nödsituation av social karaktär när
socialkontoret är stängt. Sociala jouren Syd prioriterar akuta barnärenden,
akuta missbruksärenden och ärenden som rör relationsvåld.
Anonyma narkomaner – NA telefon 0771-13 80 00
NA är en ideell förening av män och kvinnor för vilka droger blivit ett allvarligt problem. Medlemmarna är tillfrisknande beroende som möts regelbundet för att hjälpa varandra att förbli drogfria.
Hemsida: www.nasverige.org
SHEDO – Self Harm and Eating Disorders Organisation
SHEDO är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstör-
14
3
Någon att prata med
När du mår psykiskt dåligt kan du behöva någon att prata med.
Nedan finns kontaktuppgifter till några telefonjourer och chattlinjer som
kan vara till hjälp för dig.
Nationella hjälplinjen telefon 020-22 00 60
Telefontid 13.00-22.00 alla dagar.
Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i kris. Du
kan ringa både för din egen del eller om du är orolig för någon i din närhet.
De som svarar är socionomer, psykologer och psykiatrisjuksköterskor med
erfarenhet av att stödja människor i kris. Både du som ringer till hjälplinjen
och den som svarar är anonym. Samtalet är kostnadsfritt och syns inte på
din telefonräkning.
Föreningar och organisationer
När man mår dåligt kan det vara skönt att prata med och/eller träffa någon
som vet hur det känns. Det finns många olika intresseföreningar och organisationer som anordnar träffar och föreläsningar. Nedan finns kontaktuppgifter till
ett antal av de föreningar och organisationer som finns.
RSMH telefon 040-23 70 54
Riksförbundet för Social och Mental hälsa arbetar för att människor med
psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.
RSMH vänder sig till personer med egen erfarenhet av psykisk och social
ohälsa och deras närstående.
Hemsida: www.rsmh-malmo.se
Jourhavande medmänniska telefon 08-702 16 80
Telefontid 21.00–6.00 alla dagar.
Du kan ringa Jourhavande medmänniska om du känner att du behöver dela
dina upplevelser, tankar och känslor med någon. De har tystnadsplikt och
du ringer helt anonymt. Du betalar vanlig telefontaxa för samtalet.
Webbadress: www.jourhavande-medmanniska.com
Schizofreniförbundet (IFS) telefon 08-545 55 980
Schizofreniförbundet arbetar för ökad kunskap om schizofreni och liknande psykossjukdomar samt de funktionsnedsättningar som sjukdomen
för med sig. Schizofreniförbundet organiserar personer med schizofreni och
liknande psykoser, deras anhöriga samt övriga intresserade personer.
Schizofreniförbundet har lokalföreningar i Trelleborg och Malmö.
Hemsida: www.schizofreniforbundet.se
Jourhavande präst telefon 112
Genom Jourhavande präst erbjuder Svenska kyrkan akut samtals- och krisstöd varje natt mellan klockan 21.00–6.00. Jourhavande präst är öppen för
alla som behöver någon att prata med. Du ringer 112 och blir kopplad. Den
som svarar har tystnadsplikt.
Man behöver inte tillhöra Svenska kyrkan för att ringa. Samtalet är gratis.
Autism- & Aspergerföreningen Skåne telefon 0738-330 300
Föreningen är en intresseorganisation som arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom
och autismliknande tillstånd. Medlemmar är såväl personer med funktionshinder som deras närstående och personal.
Hemsida: www.autism.se/skane
ÅSS - Svenska Ångestsyndromsällskapet
ÅSS är en ideell förening för personer som drabbats av olika ångestsjukdomar. ÅSS sprider kunskap om ångestsyndrom och informerar om vilka
former av behandling som finns att tillgå. ÅSS ger stöd till människor med
ångest och till deras närstående samt verkar för deras intressen i samhället.
ÅSS har även en stödchatt, se hemsidan för öpettider.
Hemsida: www.angest.se
4
13
Anhörigstöd
Du som är anhörig till någon som drabbats av psykisk ohälsa kan behöva
eget stöd. Med anhörig menas du som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som inte klarar av vardagen på egen hand.
Inom kommunen anordnas olika former av anhörigstöd, som exempelvis
samtalsträffar, anhörigcafé, föreläsningar. På kommunens hemsida kan du
läsa mer om vilket stöd som erbjuds.
Webbadress: www.vellinge.se/anhorigstod/
E-post: [email protected]
Övrigt
1177 Vårdguiden
1177 Vårdguiden är en webb-tjänst från Sveriges landsting och regioner.
Här kan du ta del av andras erfarenheter, vad du kan göra själv och var man
kan hitta stöd och hjälp.
Det finns också fakta om olika diagnoser och behandlingar.
Webbadress: www.1177.se
12
Röda Korsets telefonjour telefon 0771-900 800
Telefontid: 15.00–21.00 söndag–torsdag.
Du kan ringa Röda korset om du behöver någon att prata med. Du kan vara
anonym. Samtalet är kostnadsfritt.
Jourhavande Kompis
Öppet vardagar 18.00–22.00 och helger 14.00–18.00.
Röda Korsets ungdomsförbund har en chattjour där du som barn och ungdom upp till 25 år kan chatta anonymt med en jourhavande kompis. Chatten bemannas av frivilliga mellan 18 och 30 år. Du kan vara helt anonym.
Chatt: Rkuf.se
BRIS telefon 116 111
Öppettider: 14.00–21.00 måndag–söndag (onsdag 17–21)
Till BRIS 116 111 kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om
vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på våra telefoner.
Man kan inte heller se på telefonräkningen att du har ringt. Du behöver inte
tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om.
För vuxna som har frågor om barn finns BRIS vuxentelefon om barn
telefon 077-150 50 50. Telefontid: måndag–fredag 9.00–12.00.
Webbadress: www.bris.se
5
Vård och behandling
Primärvården.
När du blir sjuk eller behöver råd om din hälsa är det i första hand till din
vårdcentral du ska vända dig. Vårdcentralen kan vid behov ge dig en remiss
till den psykiatriska öppenvården.
Vellinge vårdcentral telefon 040-623 94 00
Ekonomi
Försäkringskassan
Försäkringskassan har samordningsansvaret för att du som har sjukpenning,
sjuk- och aktivitetsersättning får möjlighet till rehabilitering och får hjälp
med att komma ut på arbetsmarknaden så fort som möjligt. Försäkringskassan hjälper till med planering, beslutar om ersättning med mera. Du når
Försäkringskassans kundtjänst på telefon 0771-524 524.
Webbadress: www.forsakringskassan.se
Näsets läkargrupp, Höllviken telefon 040-45 96 40
Näsets läkargrupp, Skanör telefon040-45 92 30
Kommunal hälso- och sjukvård
Om du bor i bostad med särskild service eller i vård- och omsorgsboende
och inte på egen hand kan ta dig till din vårdcentral, vänder du dig till
personalen som hjälper dig kontakta den kommunala sjuksköterskan eller
hjälper dig att ta dig till en vårdcentral.
Försörjningsstöd
Om du saknar pengar eller tillgångar och inte kan få eller ta ett arbete som
ger tillräcklig inkomst kan du vara berättigad till försörjningsstöd. I dagligt
tal kallat socialbidrag. Försörjningsstödet träder i kraft först när alla andra
vägar till självförsörjning är prövade. Ansökan om försörjningsstöd handläggs och prövas av en socialsekreterare på kommunens Omsorgsavdelning.
Du når kommunens biståndshandläggare på telefon 040-42 50 00.
Sjukvårdsrådgivningen telefon 1177
Dygnet runt kan du ringa sjukvårdsrådgivningen för att få rådgivning av en
sjuksköterska om var du i första hand bör vända dig.
Triagemottagningen i Trelleborg telefon 0410-559 19
Telefontid måndag–fredag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Triagemottagningen är en psykiatrisk mottagning för tidsbokade besök av
akut karaktär. Du kommer hit via remiss eller via telefonkontakt med en
sjuksköterska. Triagemottagningen vänder sig till nya patienter över 18 år
som söker psykiatrin för första gången eller som avslutat sin behandling
men nu söker på nytt.
6
11
Arbete och sysselsättning
Arbetscentrum
Om du vill ut i arbetslivet men känner dig osäker, kan Arbetscentrum
erbjuda kontinuerligt, långvarigt och framför allt individuellt utformat stöd.
Arbetscentrum arbetar efter en metod som kallas Supported Employment.
Metoden bygger på att alla som vill kan arbeta, med rätt stöd.
Om du vill delta i verksamheten behöver du ansöka om detta hos kommunens biståndshandläggare.
Du når kommunens biståndshandläggare på telefon 040-42 50 00.
Kornet
Aktivitetshuset Kornet är en daglig verksamhet för dig mellan 18-67 år med
psykisk funktionsnedsättning. Kornet erbjuder social rehabilitering i form
av kultur-, fritids- och hälsofrämjande aktiviteter, enskilt eller i grupp, samt
en öppen verksamhet. Kornet är öppet måndag till fredag under dagtid.
Ansökan om daglig verksamhet på Kornet handläggs och prövas av kommunens biståndshandläggare.
Du når kommunens biståndshandläggare på telefon 040-42 50 00.
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen ger service till dig som är arbetssökande. Tillsammans
med dig bedömer de vilket stöd du behöver för att komma närmare en
anställning. Du når Arbetsförmedlingen på telefon 0771-60 00 00.
Webbadress: www.arbetsformedlingen.se
Alkohol- och narkotikarådgivning
Alkoholmottagningen i Vellinge
Du som har frågor och funderingar om ditt eget eller någon anhörigs missbruk kan vända dig till mottagningen. Alkoholmottagningen är till för alla i
Vellinge kommun som fyllt 20 år eller mer. Mottagningen finns på Vellinge
vårdcentral.
Vellinge vårdcentral, telefon 040-623 94 00
Alkoholkuratorn nås genom Vellinge Direkt på telefon 040-42 50 00
Stödinsatser
Kontaktperson
Om du behöver hjälp med att bryta ensamheten kan du ansöka om ett
personligt stöd i form av kontaktperson. Kontaktpersonens främsta uppgift
är att vara någon att umgås med, som kan delta i fritidsaktiviteter och ge råd
som inte kräver expertis.
Du ansöker om kontaktperson hos kommunens biståndshandläggare, på
telefon 040-42 50 00.
Ledsagarservice
Ledsagarservice är en personlig service som ska göra det lättare att delta i
samhällslivet. Det kan exempelvis vara att få stöd av en person för att kunna
delta i fritidsaktiviteter, besöka vänner, åka till sjukhus eller gå en promenad.
Du ansöker om ledsagarservice hos kommunens biståndshandläggare, telefon 040-42 50 00.
Färdtjänst
Färdtjänst är särskild kollektivtrafik för dig som har en varaktig funktionsnedsättning som gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på
egen hand eller har svårt att resa med allmänna kommunikationsmedel.
Du ansöker om färdtjänsttillstånd hos kommunens färdtjänsthandläggare.
Telefon 040-42 50 00.
10
7
God man
Om du har svårt att klara kontakter med myndigheter, sköta din ekonomi
eller få den vård och sociala service som du har rätt till kan du få stöd av en
god man. Du ansöker om god man hos kommunens överförmyndare.
Kontakta Vellinge Direkt på telefon 040-42 50 00 för att få reda på när
överförmyndaren finns tillgänglig.
Hjälpmedel
Du som har en funktionsnedsättning och är över 20 år kan få låna olika
hjälpmedel som underlättar din vardag. Det är en arbetsterapeut eller en
sjukgymnast som utifrån en behovsbedömning ordinerar, provar ut och
visar dig hur du använder hjälpmedlet. Du får låna hjälpmedlet så länge du
har behov av det. För att ansöka om hjälpmedel kontaktar du en av kommunens sjukgymnaster eller arbetsterapeuter på telefon 040-42 50 00.
Hjälpmedel för dig under 20 år liksom vissa kommunikationshjälpmedel,
elrullstolar och en del andra hjälpmedel administreras av Region Skåne,
Habilitering & Hjälpmedel. Telefonnummer 040-33 30 00. Hemsida: www.
skane.se/hjalpmedel
Boende
Du som behöver stöd i ditt boende kan ansöka om det. Du kan få stöd där
du bor nu eller hjälp till bostad med särskild service. Biståndshandläggaren
bedömer om du har rätt till de olika stödformerna och i vilken omfattning.
Du når kommunens biståndshandläggare genom Vellinge Direkt på telefon
040-42 50 00.
Boendestöd
Du som bor i eget boende kan få stöd och hjälp hemma. Boendestöd är en
social och praktisk stödinsats som ska stärka förmågan att hantera vardagslivet i och utanför hemmet.
Boendestödjaren hjälper till att planera och strukturera vardagen och stöttar
i utförandet av praktiska vardagssysslor. Du förväntas själv, utifrån din egen
förmåga, medverka i uppgifterna, som bestäms tillsammans med dig. Det
kan exempelvis handla om stöd att klara sysslor hemma, göra ärenden, ta
kontakt med myndigheter eller att bryta ensamhet och träffa andra människor. Stödet kan ges någon gång per vecka eller flera gånger om dagen
utifrån behov.
Lillgårdens vård- och omsorgsboende
I Vellinge kommun finns bostäder i form av ett samlat lägenhetsboende för
personer med psykisk funktionsnedsättning och som har ett stort behov
av stöd och hjälp i vardagen. Här erbjuds ett tryggt och säkert boende med
tillsyn dygnet runt. Boendet består av 16 lägenheter. Det finns också en
gemensam lokal där du kan träffa grannar och personal.
8
9
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards