Beslut för vuxenutbildning

advertisement
rN
I
Skolinspektionen
Beslut
201 7-05-1 6
Dnr 43-2016:10605
Vellinge kommun
Beslut för vuxenutbildning
efter tillsyn i Vellinge kommun
Skolinspektionen
Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1
Skolinspektionen
Beslut
2017-05-16
Dnr 43 - 2016:10605
2(2)
Skolinspektionens beslut
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller
författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen
avslutar härmed tillsynen av Vellinge kommuns ansvarstagande för
vuxenutbildningen.
Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister
Förutsättningar för utbildningen i vuxenutbildningen
Utveckling av utbildningen i vuxenutbildningen
På Skolinspektionens vägnar
Lotta Kårlind
Enhetschef
Charlotta Nord
Utredare/Föredragande
Allmänt om tillsynen:
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se
Bilagor
Bilaga 1: Fakta om Vellinge kommun
Skolinspektionen
Bilaga 1
2017-05-16
Dnr 43-2016:10605
Fakta om Vellinge kommun
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Vellinge kommun under vårterminen 2017.
Detta beslut avser huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom
skolformen vuxenutbildning
Vellinge kommun har cirka 34000 invånare (år 2015). Vellinge ligger i sydvästligaste
delen av Skåne och gränsar till Malmö kommun, Svedala kommun samt Trelleborgs
kommun.
Kommunen genomför vuxenutbildning genom Vellinge lärcenter (VLC) som är
integrerat i Sundsgymrtasiet. I egen regi bedrivs särskild utbildning för vuxna på
grundläggande och gymnasial nivå, grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning
samt svenska för invandrare.
Måluppfyllelse
Vid tillfället för tillsynen är inte resultaten för vuxenutbildning för 2016 tillgänglig.
Av den nationella statistiken för år 2015 framgår att andelen kursdeltagare som slutfört
kurs inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå är 47 procent. Andelen
kursdeltagare som avbrutit kurs inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande
nivå var 36 procent. Motsvarande resultat för samtliga kommuner, enligt den nationella
statistiken för år 2015, är att 60 procent av kursdeltagarna slutfört kurs och 24 procent
avbrutit kurs.
Inom den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå var andelen kursdeltagare
som slutför kurs 50 procent år 2015 enligt den nationella statistiken. Andelen som
avbryter sina studier var samma år 33 procent. Motsvarande resultat för riket totalt
samma år var att 71 procent av kursdeltagarna slutför kurs och att 18 procent avbryter
kurs.
Enligt den nationella statistiken för år 2015 varierar andelen kursdeltagare som fått
godkänt i de olika kurserna inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
mellan 21 och 44 procent. Andelen kursdeltagare som avbrutit kursen varierar samma
år mellan 21 och 32 procent.
Download