Beslut efter uppföljning enskild huvudman

Beslut
2014-02-03
Dnr 401-2012:5643
1 (2)
Deutscher Schulverein
Tyska skolföreningen
[email protected]
Rektor vid Tyska skolan
[email protected]
Uppföljning efter tillsyn av internationella Tyska skolan i
Stockholms kommun
Beslut
Skolinspektionen bedömer att huvudmannen för Tyska skolan har vidtagit
sådana åtgärder att de påtalade bristerna i verksamheten har avhjälpts.
Skolinspektionen avslutar därmed tillsynsärendet.
Bakgrund
Skolinspektionen har under våren 2013 genomfört riktad tillsyn av de
internationella skolorna i Sverige (401-2012:5643). I denna tillsyn har Tyska
skolan i Stockholms kommun ingått.
Skolinspektionen förelade i beslut den 6 juni 2013 Tyska skolan att vidta
åtgärder avseende arbetet med att förebygga och förhindra kränkande
behandling. Tyska skolan skulle se till att

det bedrivs ett målinriktat arbete för att förebygga och förhindra
kränkande behandling av barn och elever och att

det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som
behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn
och elever samt att

skolan har rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot
kränkande behandling.
Skolinspektionen begärde att Tyska skolan senast den 5 september 2013 skulle
redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits inom ovanstående
områden. Skolan inkom med en sådan redovisning den 27 augusti 2013.
Redovisningen innehöll dock inte en färdig plan mot kränkande behandling
varför Skolinspektionen i beslut den 2 oktober 2013 begärde in en sådan plan.
Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159
+46 8 586 080 00
www.skolinspektionen.se
SKOLINSPEKTIONEN
Beslut
2014-02-03
Dnr 401-2012:5643
(2)
Tyska skolan inkom med en plan mot kränkande behandling den 6 december
2013. Skolinspektionen konstaterade i beslut den 16 december 2013 att planen
och det förebyggande arbetet för att förhindra kränkande behandling av
eleverna inte tydligt omfattade alla elever på skolan. Skolinspektionen begärde
därför in en ny plan med en beskrivning av hur skolan kommer att arbeta
förebyggande mot kränkande behandling för eleverna i årskurser 0-3.
Huvudmannen har i skrivelse som inkom till Skolinspektionen den 17 januari
2014 redovisat vidtagna åtgärder.
På Skolinspektionens vägnar
Maria Caryll
Enhetschef
Sara Rising
Utredare/Föredragande