Yttrande Yttrande över

advertisement
Yttrande
Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm
2011-02-28
Dnr 02-2011:211
1 (2)
Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria
Särskild utbildning i grundskolan i judiska studier
(U2011/234/S)
Sammanfattning
Skolinspektionen har ingenting att erinra mot förslaget om särskild utbildning i grundskolan i judiska studier.
Skolinspektionen vill dock ta upp frågorna om urvalsgrunder och konfessionella inslag.
Synpunkter
Urvalsgrunder
Urvalet till en fristående grundskola vid flera sökande än det finns platser ska göras på
de grunder som Skolinspektionen har godkänt. Sådana urvalsgrunder kan vara syskonförtur, geografisk närhet och anmälningsdatum. I förslaget om särskild utbildning i
grundskolan i judiska studier föreslås att Skolverket ska godkänna principer för urval i
de fall platserna inte räcker till för alla elever som har sökt den särskilda utbildningen,
både vad gäller kommunala och fristående skolor. För att undvika förekomsten av olika
urvalsgrunder för en fristående grundskola som vill anordna den särskilda utbildningen i årskurs 7-9 bör dessa specificeras tydligare alternativt bestämmas av samma myndighet.
Konfessionella inslag
I Skolinspektionens tillsynsverksamhet ingår att tillse att undervisningen i skolor är
icke-konfessionell. Enligt förslaget ska Skolverket meddela föreskrifter om kursplan
och kunskapskrav för ämnet judiska studier. Det centrala innehållet i kursplanen föreslås fördelas på judisk kultur, historia, religion och traditioner. Då den judiska historien
med dess kultur och traditioner är så starkt sammanflätad med dess religion är det
sannolikt att det i genomförandet av de judiska studierna inte går att undvika moment
av konfessionell karaktär. Skolinspektionen vill därför framhålla att det i myndighetens
tillsyn kan komma att bli svårt att avgöra vilka inslag i undervisningen som ska anses
utgöra otillåtna konfessionella inslag.
SKOLINSPEKTIONEN
Yttrande
2011-02-28
Dnr 02-2011:211
2 (2)
I den slutliga handläggningen har även chefsjurist Ingegärd Hilborn deltagit.
På Skolinspektionens vägnar
Marie-Hélène Ahnborg
Inspektionsdirektör
Anna Grebäck
Föredragande
Download