Minnesanteckningar föräldraråd 19/2 Bergetskolan Närvarande

advertisement
Minnesanteckningar föräldraråd 19/2 Bergetskolan
Närvarande: Tord Näktergal, rektor. Marie-Louise Bengtsson F, Lottie Sundberg F + 5, SvenÅke Carlsson Ekorren+ 2, Åse Johansson Holm 3, Sabine Dettmann 4, Veronika Holmberg 1.
Dagordningen är följande:

Föregående minnesanteckningar kort genomgång

Information från skolan
 Nuläge
Ny skolchef Anna Björk på 100% from 1 mars (deltid i nuläget)
Ny utvecklingsledare skall tillsättas vakant i nuläget.
Ny elevhälsoplan framtagen och skall ut på remiss.
Fortsätter arbetet med betyg/bedömning och åtgärdsprogram
Investering av smartboards 8st inköpta och installerade samt datorer och
läsplattor för satsningar på IT-teknik och stöd i undervisningen,
intresseskapande för inlärning mm
 Ekonomi
En hel del pengar har satsats på elevhälsoåtgärder och påvisat behov av
insatser.
En halv tjänst ytterligare har tilldelats till Bergetskolan inriktning fritids.
 Skolinspektionen
Återkoppling inkommit från Skolinspektionen i januari-13. Förtydligande
önskat angående kränkande särbehandling och skolan har gett svar på detta.
Arbete påbörjat inom skolan med bland annat elevmentorer. Skolinspektionen
önskar även förtydligande kring hur elever med särskilda behov tillgodoses
skolan har även gett svar på och i nuläget behandlas kompletteringarna av
Skolinspektionen och väntas.
 Nationella prov
Några av proven har hållits och vidare prov kommer att ligga löpande under
våren till och med maj. Fastställda datum och restriktiv med ledighet under
perioden. Datumen ligger ute på hemsidan.
 Likabehandlingsplanen
Nya enkäter förbereds för elever klass 2-6 samt föräldrar, 2,5 och 8

Frågor/info från respektive enhet/klass
Vatten Husmusen
Kontroller har gjorts på vattnet med resultat otjänligt. Vite föreligger på
Slättbergsvattenföreningen men frågan lyft hos kommunens lokalförsörjningskontor
om eventuell (och önskvärd) till kommunala vattennätet istället för vattenförening för
att åtgärda problematiken för elevernas del.
Pedagogerna i klasserna till hösten
Inget klart i nuläget men arbetet fortgår ambition är att kunna ge besked under maj.
Skolsköterska

I nuläget åter i tjänst dock inte på heltid. Information upplevs bristfällig i vissa klasser
och rektor tar detta till sig samt ser över information till exempel via hemsidan. I
nuläget gäller tidsbokning.
Övriga frågor
Föräldrautbildning Comet och Connect
Information kommer att läggas ut på hemsidan om nya uppstarter. Har upplevts
positivt av föräldrar som tidigare gått dem. Del i samarbete skola/föräldrar.
Nästa möte måndag 13 maj
Download