Ramavtal om leverans av livsmedel till Vellinge kommun

advertisement
Avtalsförslag
Ramavtal om leverans av livsmedel till Vellinge kommun
Mellan Vellinge kommun, org nr 212000-1033, 235 81 Vellinge, nedan kallad kommunen, och
xxxxxxxxxxxxxxxxx AB, org nr …………, …….. adress……….., nedan kallat företaget, har
följande avtal träffats.
1.1
Avtalets omfattning
Företaget åtar sig att fullgöra leverans av livsmedel avseende varugrupp _______ till kommunens
enheter. Antagen anbudsgivare ska vara skyldig att leverera varubehovet även till ytterligare
kommunala förvaltningar/enheter som kan tillkomma under avtalsperioden.
1.2
Avtalstid
Avtalet ska gälla tre (3) år från och med 2015-01-01 och med möjlighet för kommunen att förlänga
avtalet i ytterligare ett (1) år på i övrigt oförändrade villkor. Totalt fyra (4) år.
Kommunen ska avisera förlängning av avtalet senast tre (3) månader före avtalstidens utgång. Vid
avtalstidens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning.
1.3
Produkter och kvantiteter
Livsmedel som omfattas av detta avtal ska i alla avseenden följa de lagar och förordningar som
finns och gäller i och för Sverige. Här omfattas även EU-regler och förordningar.
Samtliga produkter ska vid tillverkning, hantering, transport, tillagning och märkning följa de regler
som finns angivna i den svenska livsmedelslagen och andra gällande lagar och förordningar.
Leverantören ska ha kontroll över produkterna i enlighet med HACCP eller motsvarande upprättad
plan.
Avtal – leverans av livsmedel
2017-07-14
1 (5)
1.4
Avrop, leverans och emballage
Leverans ska huvudsakligen ske enligt förfrågningsunderlaget mellan kl 07.00 – 14.00.
Leveransadresser se Bilaga 1
Företaget ska leverera beställda varor till anvisad plats på leveransstället och inom den tid som
respektive leveransställe begärt vid avropet.
Utan tillkommande kostnad ska i förekommande fall hela som delade ekonomi- eller
konsumentförpackningar levereras.
Ersättningsvaror ska godkännas i förväg av kommunen (leveransstället) och får ej debiteras högre
pris.
Företaget ska utan dröjsmål informera kommunen (leveransstället) om leverans blir försenad
och/eller uteblir helt vid avtalat klockslag.
Returemballage, återvinningsbara förpackningar, pallar etc ska för samtliga varor, i de fall detta ej
strider mot livsmedelslagen, hämtas vid påföljande leverans och utan kostnad för kommunen.
1.5
Beställning
Beställning ska göras på en tillsammans med Leverantören överenskommen beställningsrutin.
Beställning ska ske antingen med mail eller via telefon.
1.6
Kommunikation
All kommunikation ska vara och kunna ske på svenska. Såväl transportpersonal som övrig personal
vilka kommer i kontakt med avropande enheter ska kunna förstå och göra sig förstådda på svenska
såväl i tal som i skrift.
1.7
Märkning
Leverantör ska tydligt märka leverans och följesedel med varumottagare och
leveransadress. På följesedeln ska det framgå vilka artiklar som ingår i leveransen, antal och pris
per artikelrad.
1.8
Kvalitetssäkring uppföljning
Uppföljningsmöten ska ske 2 gånger per år och kommunen kallar till möte.
Statistik ska levereras halvårsvis eller på begäran av kommunen och ska kunna levereras i
excelformat och vara kostnadsfritt.
Av statistiken ska framgå: artikelnummer, benämning och antal kg/l per artikelnummer, pris etc.
redovisat totalt för kommunen och per enhet.
Avtal – leverans av livsmedel
2017-07-14
2 (5)
1.9
Prislistor/information
Företaget ska utan kostnad tillställa kommunen det antal prislistor och broschyrer eller erforderliga
tekniska upplysningar som kommunen bedömer erforderligt.
Företaget ska även löpande och vid fastställda tidpunkter informera kommunens
beställningsansvariga om nyheter och eventuella förändringar.
1.10
Priser och prisjustering
Samtliga priser anges i SEK, exkl mervärdeskatt, och gäller inkl emballage, fritt levererat på
anvisad plats på kommunens leveransställen utan tillkommande kostnader.
För att prisjustering av fast pris enligt ovan ska kunna ske förutsättes att framställan därom göres
senast tre veckor före prisjusteringstillfället. Kan överenskommelse därvid ej träffas ska båda parter
äga rätt att med 90 dagars varsel säga upp avtalet. Senast avtalat pris ska gälla under ovannämnda
90 dagar. Prisjustering högst fyra (4) gånger/avtalsår, varvid första gången vid avtalsstart.
Beställningsdagens pris ska gälla.
1.11
Ersättning och betalningsvillkor
Fakturering ska ske månadsvis efter leverans av Kommunen godkänt varan.
Betalningsvillkor 30 dagar netto räknat från fakturans ankomstdag.
Kommunen har en fungerande elektronisk fakturahantering. Det betyder att Kommunen önskar
erhålla fakturor från Leverantör i elektroniskt format. Kommunen har för avsikt att följa den öppna
standard för elektroniska fakturor som finns på marknaden och som allmänt används inom svensk
offentlig sektor idag. Det är dels Svefaktura och dels SFTI fulltextfaktura. Svefaktura är den
standard som statliga myndigheter använder för att ta emot samt skicka elektroniska fakturor.
Med fakturan ska bifogas specifikation enligt överenskommelse med Kommunen. Därtill ska
fakturan innehålla följande information:









OCR-nummer alt. Fakturanummer
Referensnummer
Förfallodatum
Fakturabelopp
Momsskattebelopp
Bankgironummer
Leverantörens namn och adress
Leverantörens organisationsnummer/momsregistreringsnummer
Information om F-skattsedel
Fakturor som inte innehåller ovanstående information kommer att returneras till Leverantören för
justering. Justerad faktura ska ges ny förfallodag.
Faktureringsavgifter eller andra icke överenskomna tillägg/kostnader godkänns inte. Expeditionsoch faktureringsavgifter debiteras ej.
Avtal – leverans av livsmedel
2017-07-14
3 (5)
Vid försenad betalning av ostridig faktura äger Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt
Räntelagen (1975:635). Dröjsmålsränta erläggs inte på innehållet stridigt belopp. Dröjsmålsränta,
som understiger etthundra (100) SEK ska inte erläggas.
1.12
Allmänna bestämmelser
Allmänna bestämmelser av år 2005 ALOS 05 gäller i tillämpliga delar för detta uppdrag.
1.13
Försäkring
Företaget ska ha ansvarsförsäkring som täcker skada orsakad av anställd/anlitad personal hos
bolaget eller personal hos av bolaget anlitad underentreprenör.
1.14
Överlåtelse
Detta avtal får ej utan kommunens skriftliga medgivande helt eller delvis överlåtas på annan.
Om företagets rörelse säljs i sin helhet eller är aktiebolag och till mer än 50% byter ägare, ska
avtalet upphöra omedelbart om inte kommunen lämnar sitt skriftliga medgivande till att avtalet ska
gälla mot ny ägare.
Företaget får ej utan kommunens skriftliga medgivande anlita eller byta underentreprenör.
1.15
Hävning av avtalet
Kommunen äger rätt att omedelbart häva avtalet i följande fall:
om företaget i väsentligt hänseende icke uppfyller och utför sina åligganden enligt detta avtal och
rättelse ej sker utan dröjsmål (inom fem dagar) efter skriftlig erinran;
om företaget försätts i konkurs, likvidation eller eljest är på sådant obestånd att det inte kan
förväntas fullgöra sina åligganden;
om företaget eller dess underentreprenörer inte uppfyller sina plikter mot samhället vad gäller
skatter och allmänna avgifter;
Företaget är härvid icke berättigat till ersättning av något slag. Kommunen å sin sida är berättigad
erhålla ekonomisk ersättning från företaget för de merkostnader kommunen åsamkats genom att
avtalet måste hävas.
Företaget äger rätt att häva avtalet om ersättningen för fullgjorda leveranser uteblir eller om
ersättningen kraftigt försenas. Försummelsen ska vara av väsentlig betydelse för företaget.
Avtal – leverans av livsmedel
2017-07-14
4 (5)
1.16
Tvist
Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt svensk lag om parterna
inte enas om annat.
1.17
Handlingars inbördes förhållanden
Handlingarna kompletterar varandra. Förekommer mot varandra stridande uppgifter i handlingarna
gäller de sinsemellan i följande ordning:
1
2
3
4
Skriftliga ändringar och tillägg som överenskommits mellan parterna
Detta avtal med bilagor
Förfrågningsunderlag daterat 2014-02-14
Företagets anbud daterat 2014….
Vellinge den
Xxxx den
Vellinge kommun
xxxxxxxxxxx
………………………………..
………………………………..
Avtal – leverans av livsmedel
2017-07-14
5 (5)
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards